vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 43( четириесет и трета) седница на Советот на општина Струга-

Врз основа на член  2-б од Уредбата   со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за локалната самоуправа за време на водредна состојба  („Сл. Весник на РСМ„ бр. 95/20), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 43( четириесет и трета) седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 43 (четириесет и третата) седница на Советот на Општина Струга, за  29.07.2020 год.              ( среда ) со почеток во 10,оо часот, По пат на комуникациски врски: со употрeба на комуникациски средства ( телефон  со употрба на интернет комуникација и софтверски алатки )  

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Предлог- Одлука за осовање на Општинско основно Музичко училиште,

2. Решение за формирање комисија  за  подготовка за почеток со работа на  општинско основно музичко училиште,.
3. Предлог-  Одлука за  утврдување на реоните  од кои се запишуваат ученици  во основните училишта во општина Струга,

4. Предлог Одлука за определување на приоритет на проектот -Изработка на техничка документација  за замена на азбест-цементна водоводна мрежа за град Струга,
5.Барање за осовање на времена депонија за комунален отпад на ЈП „Октиси„-Октиси,

6. Извештај за работата на Одделението за соработка со  Месни заедници и заштита и  спасаување, на  општина Струга, за 2019 година,

7. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга II/2020 година.

8. Квартален извештај за работата на ЈП„Хигиена„-Лабуништра I/2020 година.

9. Одлука за измена на Одлуката за вршење општински лински превоз на патници на подрачјето на општина Струга.

10. Одлука за измена на Одлуката за вршење на авто – такси превоз на патници на подрачјето на општина Струга.

11. Извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина за 2019 година.

12. Извештај за реализација на Програмата за општа туристичка пропаганда во 2019 година.

13. Извештај за реализација на Програмата за локален економски развој за 2019 година.

14. Извештајза реализација на Програмата за еднакви можности за 2019 година.

15.Извештајза реализација на Програмата

за  одбележување значајни настани и личности однашето  културно минато за 2019 година,

16. Извештај за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација на Општина Струга за 2019 година.

17. Програма за измена на Програмата за одржување на јавната чистота на  подрачјето на  општина Струга  за 2020 година,

18. Програма за дополнување на Програмата за располагање со градежно земјиште на општина Струга за 2020 година,

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател, Ресул Каба


Материали од 43-ма седница

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 42 ( четириесет и втора) седница на Советот на општина Струга-

Врз основа на член  2-б од Уредбата   со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за локалната самоуправа за време на водредна состојба  („Сл. Весник на РСМ„ бр. 95/20), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 42 ( четириесет и втора) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 42 (четириесет и втората ) седница на Советот на Општина Струга, за   30.06.2020 год. (вторник)  со почеток во 12,оо часот, По пат на комуникациски врски: со употрeба на комуникациски средства ( телефон  со употрба на интернет комуникација и софтверски алатки )

Седницата ќе работи, по следниот

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 41 – вата седница на Советот на општина Струга,

 1. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување и наплата на комунална такса,
 2. Тарифник за утврдување на висината на надоместокот за користење на објектите за спорт на подрачјето на општина Струга.
 3. Предлог-Одлука за времен прекин  на донесување и спроведување на УП и постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
 4. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички Проект вон населено место со намена за формирање на градежна парцела на кп. бр. 584/3 и дел од кп. бр. 578/3 со намена А4 – КО Радожда – Општина Струга.
 1. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички Проект вон населено место со намена А4 – времено сместување за кп. бр. 193 КО – франгово – вон. гр. – Општина Струга.
 2. Прифатена Иницијатива за изработка и дополнување на Детален Урбанистички план УЕ – 11, дел од Блок 2, опфат 3,4 и 5 – Општина Струга.
 3.  Програм за работа на ЈП „Водовод и Канализација„ – с. Делогожда, за 2020 година.
 4.  Квартален Извештај на ЈП „Водовод и Канализација„ – с. Делогожда IV квартал 2019.
 5. Квартален Извештај на општина Струга за   I квартал 2020 година
 6. Квартален Извештај на ЈП „Октиси„ – с. Октиси I квартал 2020.
 7. Квартален Извештај на ЈП „Комунално„ – Стурга IV квартал 2019.
 8. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Муфтиштво -Струга,
 9. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Џамија во с. Лабуништа,
 10. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Џамија во с. Делогожда,
 11. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Црквата Св. Ѓорѓи- Струга,
 12. Одлука за Музичко училиште

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател, Ресул Каба

 

Материали од 42-ма седница

Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 41 ( четириесет и прва ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  2-б од Уредбата   со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за локалната самоуправа за време на водредна состојба  („Сл. Весник на РСМ„ бр. 95/20), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 41 ( четириесет и прва ) седница на Советот на општина Струга

 

 

      Ја свикувам 41 (четириесет и првата ) седница на Советот на Општина Струга, за 30.05.2020 год. (Сабота)  со почеток во 15,оо часот, По пат на комуникациски врски: со употрeба на комуникациски средства ( телефон  со употрба на интернет комуникација и софтверски алатки )

Седницата ќе работи, по следниот

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 40 -тата седница на Советот на општина Струга,

1.Статут на ЈП.„Водовод и Канализација„-Струга

2.Годишен План за вработување на ЈП.„Водовод и Канализација„-Струга, за 2020 година,

3.Дополнување на Годишен план за вработување на ЈП „Комунално„ – Струга за 2020 година,

4.Извештај за работата на Секторот за инспекциски надзор на општина Струга, за 2019 година,

5.Предлог Одлука за отстапување на користење на објект од јавен интерес од локално значење – стадион на професионален спортски клуб кој се натпреварува во Прва фудбалска лига

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател, Ресул Каба

 

Материали од 41-ма седница

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 40 (четириесета ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување  40 (четириесета ) седница на Советот на општина Струга

 

 

Ја свикувам 40 (четириесетата) седница на Советот на Општина Струга, за 30.04.2020 год. (четврток) со почеток во 10,оо часот, – Online по  видео телефонска врска

Седницата ќе работи, по следниот

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 

-Записник од 39 –та седница на Советот на општина Струга,

 1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Струга за 2019 година,
 2. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на Социјалната заштита за потребите на граѓаните на Општина Струга за 2019 година,
 3. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Струга за 2019 година,
 4. Буџетски календар за општина Струга за 2021 година.
 5. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за Комисијата за урбанизам.
 6. Инициатива од Општина Струга за измена на ДУП за дел од УЕ – 11 блок 2.
 7. Инициатива за изработка на ЛУПД со намена Г2 – Лесна Идустрија на дел од кп. 2989/3, 2829/27, 2829/26, 2829/28 и дел од 2830/1 КО – Струга мв Попово Блато – Општина Стурга, поднесена од Положани Мерсим, Положани Шпетим, Положани Башким, Ќоку Гзиме и Шукри Дудуш.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГАПретседател,

Ресул Каба

 

Материали од 40-ма седница

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 39 (tridhjetë e nëntë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

      Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување  39 (триесет и девета) седница на Советот на општина Струга

 

 

Ја свикувам 39 (триесет и деветата) седница на Советот на Општина Струга, за

13.03.2020 год. (петок) со почеток во 13:оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

 

Седницата ќе работи, по следниот

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Годишна Сметка на Буџетот на општина Струга за 2019 година.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател,

Ресул Каба

 

Материали од 39-ма седница

 

Општина Струга потпиша Меморандум за соработка со Министерството за транспорт и врски

Вчера градоначалникот на Општина Струга, г. Рамис Мерко потпиша Меморандум за соработка со министерот за транспорт и врски г.Горан Сугарески, со цел да се обезбедат средства за изградба и поправка на локални патишта, како и на друга патна инфраструктура.

Проектот ќе се финансира со средства од Светска Банка, каде што 70 илјади евра ќе им се доделат на околу 80 општини, врз основа на проектите и потребите на општините.

Општина Струга успеа да обезбеди околу 1.1 милиони евра за финансирање на општинсиките проекти, односно за реконструкција и изградба на локалната патна инфраструктура за периодот 2020-2024 година.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

ОБЈАВА

Општина Струга во рамките на апликацијата “Струга-Твојата туристичка дестинација”, подготви Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот “Струга-Твојата туристичка дестинација”со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реконструкција и проширување на постојните тротоари и изградба на пешачка и велосипедска патека.

Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Јавната расправа по  Планот за управување со животната средина ќе се одржи во просториите на општина Струга на 11.02.2020 година со почетокот во 12 часот, се покануваат сите заинтересирани страни да земат активно учество во реализација на овие активности.

 

Преземете ги материјалите за апликација

ЈАВЕН ПОВИК за доделување финансиски средства на спортски клубови,  граѓански организации од област на култура и граѓански организации и фондации

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа ( „Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 74, став 3 од Статутот на Општина Струга („Службен гласник на Општина Струга“ бр. 17/02, 30/03), а во врска со член 6 од Одлуката за утврдување на постапка за доделување на финансиски средства од Буџетот на Општина Струга на организации од областа на спортот, културата, социјалната заштита и невладиниот сектор бр. 07 – 1842/9 од 20.06.2012 година, Градоначалникот на Општина Струга , објавува:

 

 

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување финансиски средства на спортски клубови,  граѓански организации од област на култура и граѓански организации и фондации

Целта на овој конкурс е да ја зацврсти и унапреди соработката на Општината со граѓанските организации, спортските клубови и организациите од областа на култура преку воспоставување партнерски релации и да се поттикне решавање на локални проблеми преку поголема вклученост на граѓаните и граѓанските организации.

Право на учество на овој конкурс имаат спортски клубови и здруженија на граѓани и фондации регистрирани на територија на Општина Струга според Законот за здруженија на граѓани и фондации.

 1. Повик за доделување на финансиски средства на организации од областа на спортот и организации од областа на култура.

Организациите од областа на спортот  и организациите од областа на култура аплицираат за добивање на финансиски средства од Буџетот на Општина Струга со поднесување на нивната годишна програма.

Општи услови кои треба да ги исполнат организациите се :

 • Да се регистрирани во согласност со закон, односно да поседуваат решение за регистрација.
 • Да дејствуваат на територија на Општина Струга
 • Остварувањето на програмите и дејствувањето да се во рамките на Уставот и Законите на Република Македонија.

Посебни критериуми за учество на јавниот повик кои треба да ги исполнат организациите од областа на спортот/спортските клубови се :

 • Да го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт.
 • Да поднесуваат годишна програма на активности и истата да биде реализирана.
 • Да организираат и спроведуваат систем на натпревари.
 • Да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри.
 • Да се грижат за унапредување на младите
 • Да не вршат политичко и верско организирање и дејствување
 • Спортските клубови да имаат решение од Агенцијата за млади и спорт на РМ за вршење на дејност спорт

Посебни критериуми за учество на јавниот повик кои треба да ги исполнат организациите од областа на културата се :

 • Да поседуваат програма за работа со позначајни активности и приоритети.
 • Да се вклучат и поддржат активности и манифестации организирани од страна на Општина Струга,
 • Со својата работа да придонесуваат кон промоцијата на културата и културните вредности на Општина Струга.

При поднесувањето на барање за доделување на средства од буџетот на Општина Струга, организациите од областа на спортот и организациите од областа на културата треба да поднесат  :

 • Годишна програма за работа за 2019 година
 • Барање за доделување на финансиски средства кое треба да биде потпишано и заверено со печат од страна на овластеното лице на организацијата. Барањето треба да ги содржи основните податоци на организацијата ( Полн назив на организацијата, седиште, даночен и матичен број , жиро сметка )
 • Копија од статутот на организацијата.

Барањето треба да се поднесе во архивата на Општина Cтруга во запечатен плик. На пликот треба да стои назнака „По јавен повик за доделување на финансиски средства организации од областа на спорт и култура“ и „Не отворај!“ непотполни барања  или барања напишани на рака нема да бидат земени во предвид.

Рокот за поднесување на барањето за доделување на средства од буџетот на Општина Струга е 10  дена по објавување на јавниот повик.

 1. Повик за доделување на финансиски средства наменети за финансирање на проектни активности на здруженија на граѓани и фондации.

Граѓанските организации поднесуваат проектни апликации во дадената пријава која е дел од овој јавен повик .

Приоритетни области за финансирање на проекти од овој јавен повик се :

 • Образование
 • Млади
 • Социјална Заштита
 • Туризам
 • Развивање на меѓуетнички односи и соработка
 • Заштита на животна средна и заштита на животни

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнат здруженијата  :

 • Да се регистрирани според Законот за здруженија на граѓани и фондации со седиште во Општина Струга .
 • Да не им е изречена мерка Забрана за вршење на дејност
 • Да имаат поднесено извештај за користење на средства од буџетот на Општина Струга за претходната година ( доколку користеле средства)

Покрај образецот за пријавување, формуларот за буџет и временска рамка (дадени во прилог на јавниот повик) кои треба да бидат потпишани и заверени со печат од страна на овластеното лице на здружението или фондацијата, здруженијата треба  да ги достават и следните прилози :

 • Фотокопија од решението за регистрација
 • Фотокопија од Статутот на здружението

Евалуацијата и изборот од пристигнатите апликации ќе го врши комисија за евалуација според критериумите дадени во Табела 1.

 

 

Критериум Вредност на бодови
1.Стручност, искуство и компетентност на апликантот во спроведување на проектната активност 25
2.Придонес на проектот кон реализацијата на стратешките цели на општината 20
3. Усогласеност со надлежностите на општината 20
4. Реален буџет и оправданост на трошоците 20
5. Процент на учество на апликантот во проектниот буџет 10
6. Вклученост на други општински институции, граѓански организации или граѓани 5

Табела 1

 

Учеството може да биде изразено во финансиски средства, опрема работна сила или друг вид на придонес.

Здруженијата на граѓани и фондации можат да поднесат само една пријава за финансиска поддршка за проект

Активности на одбраните проекти треба да се реализираат до 31.12.2019 година

Рокот за поднесување на барањето за доделување на средства од буџетот на Општина Струга е 10 дена по објавување на јавниот повик.

Пријавите треба да бидат поднесени во пропишаниот образец за пријавување во општинската архива. На пликот треба да стои „ По јавен повик за доделување на финансиски средства наменети за финансирање на проектни активности на здруженија на граѓани и фондации. “ и „Не отворај!“непотполни апликации, апликации кои не се поднесени во пропишаните обрасци за пријавување  или апликации напишани на рака нема да бидат земени во предвид.

Доставените прилози не се враќаат.

Организациите добитници на средства ќе бидат известени поединечно а листата на сите организации кои биле избрани за финансирање ќе биде објавена на веб страната на Општина Струга.

 

Критериуми за Реализација на проектот и користење на грантот :

 • Организацијата треба да го реализира проектот во временската рамка наведена проектната апликација , сите трошења кои се направени по завршување на рокот за реализација нема да бидат признаени.
 • Одобрените средства носителот мора да ги користи во согласност со Уставот и Законите на Република Македонија и не смее да оствари профит при реализацијата на активностите.
 • Организацијата се обврзува доделените финансиски средства да ги користи во целост за намената за која се доделени, а во случај да престанала потребата или условите за искористување на средствата, организацијата е должна веднаш да ги врати на Општината.
 • Организацијата има обврска во сите свои печатени материјали и јавни настапи поврзани со проектот кој што е предмет финасирање, да наведе дека е поддржан од Општината. На печатените материјали или на веб страницата , на видливо место, треба да биде печатените материјали
 • Општината го задржува правото за вршење на контрола за начините на користење на доделените финансиски средства преку контрола на документите и начинот на реализацијата на активностите во седиштето на Носителот или во местото на реализацијата на активностите, како и преку барање на дополнителни информации и појаснувања кон извештаите.
 • Доколку при контрола се утврдат злоупотреби при трошењето на доделените финансиски , Општина Струга ќе поведе соодветна постапка пред надлежните институции и ќе побара враќање во целост на доделениот износ.
 • Во случај на злоупотреба на доделените финансиски средства или нивно користење спротивно на намената организацијата губи право во иднина да аплицира на огласите објавени од страна на Општина Струга.
 • Неискористениот износ носителот е должен да го врати на Општина Струга

 

 

Финасиско и наративно известување за реализација на проект.

 

Носителот по завршувањето на проектот се обврзува на општината да и достави целосен завршен извештај (наративен и финансиски) најдоцна 15 дена по датумот за завршување на проектните активности наведен во договорот за финасирање.

Организациите се обврзуваат наративниот и финансискиот извештај да ги достават во соодветната пропишана форма.

 • Кон наративниот извештај се приложуваат пропратни анекси како слики,медиумски записи, печатени материјали, листи на присутни и сл.
 • Кон финансискиот извештај треба да се приложат копии од сите фактури, сметки за трошоци, налози за плаќање и изводи од сметката наменета за овој проект.

Општината го задржува правото да побара доставување на почести или дополнителни финансиски извештаи како и да изврши ненајавена посета на организацијата и да изврши контрола во проектната документација за време на периодот на имплементација на проектот наведен во договорот за финансирање.

Преземете ги материјалите за апликација 

ОПШТИНА СТРУГА

Градоначалник,

Д-р Рамис Мерко

 

Решение за свикување 37 (триесет и седма ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

 

За свикување 37 (триесет и седма ) седница на Советот на општина Струга

 

 

      Ја свикувам 37 (триесет и седмата ) седница на Советот на Општина Струга, за 28.01.2020 год.   (Вторник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

    Седницата ќе работи, по следниот

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

– Записник од 36 -тата седница на Советот на општина Струга

 

 1. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струга за 2020 година,
 2. Предлог -Програма за Локален Економски Развој на општина Струга за 2020 година,
 3. Предлог -Програма за животна средина на општина Струга за 2020 година,
 4. Програма за работа на Одделение за соработка со Месни заедници за 2020 година
 5. Правила за работа на месните заедници во општина Струга,
 6. Предлог – Одлука за поставување урбана опрема на општина Струга за 2020 година,
 7. Предлог – Правилник за определување локации за поставување на урбана опрема на општина Струга за 2020 година,
 8. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2020 година,
 9. Предлог – Одлука за утврдување и наплата на комунална такса,
 10.  Програма за работа на ЈП „Водовод и канализација „ – Струга за 2020 година,
 11.  Квартален Извештај на МJП „Проаква„- Струга, (ЈП ВОдовод и канализација „ – Струга) трет квартал /2019.
 12.  Предлог -Решение за именување членови на Управен одбор на ЈП „Водовод и Канализација „ – Струга.
 13. Предлог -Решение за именување членови на одбор за матерјални финансиско работење на ЈП „Водовод и Канализација „ – Струга
 14. Програма за работа на ЈП „Октиси„- Октиси за 2020 година
 15. Квартален Извештај на ЈП „Окиси„- Октиси за четврт квартал 2019 година,
 16. Програма за работа на ЈП „EKO – СТРУГА„- Струга за 2020 година
 17. Предлог Одлука за давање гаранција за заем на ЈП „ Комунално„ – Струга,
 18. Предлог Одлука за давање на користење на недвижна ствар ,
 19. Предлог -Одлука за давање согласност на Статутот на ООУ „ Единство„- с. Октиси,
 20. Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Мурат Лабуништи„- с. Лабуништа,
 21. Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Гоце Делчев„- с. Подгорци,
 22.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Свети Климент Охридски„- с. Драслајца,
 23.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Гоце Делчев„- с. Јабланица,
 24.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Зини Хани„- с. Велешта,
 25.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Јосип Броз Тито„- Струга,
 26.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Браќа Миладиновци„- Струга,
 27.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Орхан Џемаили„- с. Татеши,
 28. Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Нури Делогожда„- с. Делогожда,
 29. Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Ашим Агуши„- с. Радолишта,
 30. Извештај за реализација на Програмата за изградба, одржување и заштита на локални патишта на општина Струга за 2019 година,
 31. Извештај за потрошените средства за одржување на градската депонија,
 32. Барање финанциски помош за лицето Димитар Колоски,
 33. 33. Иницијатива за основање на музичко училиште,
 34. Предлог – Одлука за определување на приоритет на повикот на Бирото за регионален развој за 2020 во подмерка специфични подрачја,
 35. Предлог – Одлука за определување на приоритет на повикот на Бирото за регионален развој за 2020 во подмерка развој на села.

Материали од 37-тата седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 32 (триесет и втората) седница на Советот на Општина Струга, за 15.11.2019 год. (Петок) со почеток во 14,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

– Записик од   31 – вата  на Советот на општина Струга,

 

 1. Предлог-Развојни Програми на општина Струга за периодот 2020-2023 година.
 2. Програма за измена на Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици на општина Струга за 2019/2020 година.
 3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и постапка за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
 4. Предлог- Прогрма за заштита на населението од заразни болести на општина Струга за 2020 година.
 5. Барање на МЗ-Радожда за времено користење на задружен дом во с. Радожда.
 6. Прелог -Одлука за основање општински Совет за социјална заштита,
 7. Предлог – Одлука за избор на командир на полициска станица – Струга,
 8. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на општина Струга на ЈП „ЕКО – Струга“ –Струга.
 9. Измена и допонување на Годишниот план за вработување за ЈП „Комунално“ – Струга за 2019 година,
 10. Предлог – Одлука за определување на приоритет на проектот „Изработка на техничка документација за изградба и реконструкција на инфраструктурата во Комерцијална -Сервисна Зона Струга
 11. Предлог – Одлука за поставување на урбана опрема од западен колектор од „Евро Хотел“ – населба „Езерски Лозја“ ,
 12. Барање финансиска помош за лицето Михајло Наумоски од с.Мали Влај,
 13. Барање финансиска помош за лицето Андоноски Влатко.
 14. Барање финансиска помош за лицето Демка Мехмедоска.
 15. Годишен План за вработување на ООУ „Браќа Миладиновци„ – Струга за 2020 година.
 16. Годишен План за вработување на ООУ „Јосип Броз Тито„ – Струга за  2020 година.
 17. Годишен План за вработување на ООУ „Нури Мазари„ – с.Делогожда за 2020 година.
 18. Годишен План за вработување на ООУ „Ашим Агуши„ – с.Радолишта за 2020 година.
 19. Годишен План за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски„ – с.Драслајца за 2020 година.
 20. Годишен План за вработување на ООУ „Зини Хани„ – с.Велешта за 2020 година.
 21. Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Јабланица за 2020 година.
 22. Годишен План за вработување на ООУ „Орхан Џемаили„ – с. Г.Татеши за 2020 година.
 23. Годишен План за вработување на ООУ „Мурат Лабуништи„ – с.Лабуништа за 2020 година.
 24. Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Подгорци за 2020 година.
 25. Годишен План за вработување на СОУ „Нико Нестор„ – Струга за 2020 година.
 26. Годишен План за вработување на СОУ „Др. Ибрахим Темо„ – Струга за 2020 година.
 27. Програма за пречек на новата 2020 година,
 28. Програма за измена и дополнување на Програмната за јавна чистота на Општина Струга за 2019 година

 

Materialet e mbledhjes