vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Решение за свикување на 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на Општина Струга, за 10.11.2023 година (петок) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од дваесет и седма седница на Советот на општина Струга.
 1. Финансиски извештај за работа на трет квартал на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 2. Измени и дополнување на Буџетот на Општина Струга за 2023 година.
 3. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за период од 01.07.2023 до 30.09.2023 година.
 4. Програма за работа на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2024 година.
 5. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2024 година.
 6. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2024 година.
 7. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на ГП за намена Г2.1 Згради од лесна граджна индустрија-фабрички комплекси, индустриски работнички хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на КП бр.991/1 КО Радолишта, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.1736/22 КО Мислешево-вон град, Општина Струга.
 9. Програма за работа на Одделението за соработка со месни заедници и заштита и спасување за 2024 година.
 10. Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справување со кризи во 2024 година.
 11. Програма за зимко одржување на локални патишта и улици на Општина Струга за 2023/2024 година.
 12. Предлог – Одлука за превземање на долг за нафтени деривати за ООУ „Единство“, ООУ „Нури Мазари“, ООУ „Зини Хани“, ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Орхан Џемаили“
 13. Барање за доделување финансиска помош од лицето А.Е.
 14. Барање за доделување финансиска помош од лицето Д.М.
 15. Барање за доделување финансиска помош од лицето Г.К.
 16. Барање од Доброволно Противпожарно Друштво Струга.
 17. Измена и дополнување на Годишен план за вработување во Општина Струга за 2023 година.
 18. Годишен план за вработување во Општина Струга за 2024 година.
 19. Извештај за реализирана програма на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Струга за 2022 година.
 20. Програма за родова еднаквост за 2024 година.
 21. Извештај за работа на Одделение за локален економски развој за 2022 година.
 22. Програма за подршка на локалниот економски развој за 2024 година
 23. Извештај за програмите во Секторот за јавни дејности за 2022 година.
 24. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на спортот и младите во 2022 година.
 25. Извештај за реализација на Програмата за подршка и финансирање на НВО Општина Струга во 2022 година.

Материјали од 29-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 28 (дваесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 28 (дваесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 28 (дваесет и осмата) седница на Советот на Општина Струга, за 19.10.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и шестта седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за трет квартал 2023 година.
 2. Финансиски извештај за работа на трет квартал на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 3. Исправка на техничка грешка на Одлука.
 4. План на програми за развој – изградба на улици во Струга.
 5. Одлука за превземање на водоводна мрежа и отстапување на водоводна мрежа.
 6. Предлог – Одлука за давање позитивно мислење на Сатутот на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица.
 7. Годишен извештај за работа во учебната 2022/2023 година во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 8. Годишна програма за работа во учебната 2023/2024 година во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 9. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар.
 10. Одлука за субвенционирање на превоз на ученици.
 11. Одлука за субвенционирање на превоз на ученици.
 12. Измена и дополнување на ГУП на град Струга, УЕ 6 и дел од УЕ 6 и дел од УЕ 8, блоик 18, 19 и 23, со деталена разработка на дел од Блок 23, КО Струга, Општина Струга.
 13. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП бр.578/2, КО Лабуништa.
 14. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.506/1 и 1393, КО Долно Татеши.
 15. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.3195/2, КО Струга.
 16. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.917/4 и 1058/2, КО Заграчани Шум.
 17. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.408/3, 408/4 и 1552, КО Враништа-вон гр.р.
 18. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.576/1 КО Ново Село.
 19. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.524 КО Долно Татеши.
 20. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.32/10, КО Струга.
 21. Предлог – Програма за пречек на Нова 2024 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 27 (дваесет и седма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 27 (дваесет и седма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 27 (дваесет и седмата) седница на Советот на Општина Струга, за 21.09.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и петта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од дваесет и шестта седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 2. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта за учебната 2023/2024 година.
 3. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 4. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за учебната 2023/2024 година.
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа за учебната 2023/2024 година.
 6. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на СОУ “Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 7. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на СОУ “Нико Нестор“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 8. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на ООУ “Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 9. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на ООУ “Зини Хани“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 10. Предлог – Одлука за упис на постојни подрачни училишта во состав на основно училиште.
 11. Предлог – Одлука за превземање на долг за нафтени деривати за ООУ „Св. Климент Охриски“ и ООУ „Ашим Агуши“.
 12. Предлог – Одлука за превземање на долг за превоз за ООУ „Св. Климент Охриски“ и ООУ „Ашим Агуши“.
 13. Предлог – Одлука за превземање на долг за водовод и канализација за ООУ „Ашим Агуши“, ООУ „Јосип Броз Тито“ и ООУ „Браќа Миладиновци“.
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2024 година.
 15. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2024 година.
 16. Предлог – Решение за разрешување член на Управен одбор во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 17. Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување.
 18. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебрца и Општина Струга.
 19. Предлог – Решение за именување на членови во заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебрца и Општина Струга.
 20. Предлог – Одлука за определување на име на улица во општина Струга.
 21. Предлог – Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Струга 2023-2027.
 22. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена Г2.1 Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија-Згради од лесна градежна индустрија-фабрички комплекси индустриски работилници хали за монтажа, складови, топлани, генератосрки станици и слично, погони и бази за производство на афалт и бетон на КП бр.1111/1, КП бр.1111/3, КП бр.1077/5 и дел од КП бр.1077/1 КО Мороишта, Општина Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

И З В Е С Т У В А Њ Е

Ве известувам дека 25-та седница на Советот на Општина Струга се презакажува за 22.08.2023 година (вторник), со почеток во 09:00 часот во Салата на Советот на општина Струга.

За седницата е предложен следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од дваесет и трета седница на Советот на општина Струга.
 • Записник од дваесет и четврта седница на Советот на општина Струга.
 • Записник од втора вонредна седница на Советот на општина Струга.
 1. Годишен план за вработување во ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта за 2024 година.
 2. Годишен план за вработување во ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица за 2024 година.
 3. Годишен план за вработување во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за 2024 година.
 4. Годишен план за вработување во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа за 2024 година
 5. Предлог – Одлука за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП).
 6. Барање од Голден Фист.
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање групи во ЈОУДГ „8-ми Март“-Струга, со помал односно поголем број деца од законски утврдениот број.
 8. Одлука за утврдување на работното време на вработените во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши, с.р.

И З В Е С Т У В А Њ Е

Ве известувам дека 25-та седница на Советот на Општина Струга, закажана за 28.07.2023 година, во 10:00 часот, СЕ ОДЛОЖУВА.  За новиот термин на одржување на седницата ќе бидете известени дополнително. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Обуки за зајакнување на капацитетите на туристичките провајдери и оператори


Во рамките на проектот „Струга и Поградец за промоција на туризмот и културното наследство – КУЛТУР“, финансиран од ЕУ – IPA/2021/429-005, во врска со имплементација на предвиденaта активност Зајакнување на капацитетите на туристичките провајдери и оператори во општините Струга и Поградец ќе се одржат низа на работилници за одржливиот туризам со следниве теми:

РАБОТИЛНИЦА 1: ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ ЖИВЕЕ ВО УНЕСКО РЕГИОН И ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ТУРИЗМОТ – 04.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 2: УЛОГАТА НА ЛОКАЛНИ ЗАЕДНИЦИ И БИЗНИСИТЕ ВО РАЗВОЈ НА ОДРЖЛИВИОТ ТУРИЗАМ – 05.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 3: КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ВО ТУРИСТИЧКИОТ СЕКТОР – 06.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 4: КАКО СЕ КРЕИРА ТУРИСТИЧКО ИСКУСТВО? – 10.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 5: РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОДРЖЛИВ ТУРИЗАМ – 11.07.2023г.

Работилниците ќе се одржуваат во Сала на Совет на Општина Струга со почеток 10:00 часот.

Вашето учество за работилниците може да го пријавите тука.

Во прилог на овој меил, ви доставуваме покана и агенди за претстојните работилници.

За работилниците кои ќе се одржат на 10 и 11 Јули, агендите ќе ги добиете во текот на работната недела.

За сите дополнителни прашања слободно контактираjте не.

Агенда

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 23 (дваесет и трета) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за свикување на 23 (дваесет и трета) седница на
Советот на општина Струга

Ја свикувам 23 (дваесет и трета) седница на Советот на Општина Струга, за 18.05.2023 година (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и прва седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на Општина Струга на ЈП Водовод и Канализација – Струга.
 2. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на Општина Струга на ООМУ СТРУГА.
 3. Извештај за работењето на ЈП „Комунано“-Струга, за период од 01.01 до 31.03.2023 година, како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.01-31.03.2022 година.
 4. Годишна сметка на Центар за развој на југозападен плански регион за 2022 година.
 5. Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2022 година.
 6. Измена и дополнување на Годишен план за вработување во ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2023 година.
 7. Годишен план за вработување во ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга за 2024 година.
 8. Годишен план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“ – с.Драслајца за 2024 година.
 9. Годишен план за вработување во Основно општинско Музичко училиште – Струга за 2024 година.
 10. Предлог – Одлука за согласност на Статутот на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга.
 11. Предлог – Заклучок за усвојување на Програма за изградба на спортско игралиште на КП бр.1554/1 КО Враништа.
 12. Предлог – Заклучок за усвојување на Програма за изградба на спортска сала до 1500м2 на КП бр.2002/1 КО Струга.
 13. Предлог – Заклучок за усвојување на Програма за изградба на спортска сала на КП бр.617/1, 618 и 619/1 КО Подгорци.
 14. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.506/1 и 1393, КО Долно Татеши.
 15. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.2189/3, КО Мислешево-вон гр.р.
 16. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.471, КО Радожда.
 17. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.3197/5, КО Струга.
 18. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.3195/2, КО Струга.
 19. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.917/4 и 1058/2, КО Враништа-вон гр.р.
 20. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.408/3, 408/4 и 1552, КО Враништа-вон гр.р.
 21. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1789/1 и 2779/7, КО Струга.
 22. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.576/1 КО Ново Село.
 23. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.524 КО Долно Татеши.
 24. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на оптичка телекомуникациска инфраструктура – ФТТХ Индустриски дел, Општина Струга.
 25. Правилник за субвенционирање на превоз на ученици од петта зона.
 26. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 27. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 28. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 29. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 30. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 31. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 32. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 33. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 34. Извештај за состојбата во областа на криминалитетот, јавниот ред и мир и безбедноста во патниот сообраќај на подрачјето на ПС од општа надлежност – Струга за период 01.07.2022 до 31.12.2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 20 (дваесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 20 (дваесетта) седница на
Советот на општина Струга

Ја свикувам 20 (дваесетта) седница на Советот на Општина Струга, за 24.02.2023 година (петок) со почеток во 13:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од осумнаесеттата седница на Советот на општина Струга.
 1. Програма за Сектор за јавни дејности во Општина Струга за 2023 година .
 2. Извештај за извршениот попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен имот и побарувања и обврски на Општина Струга за 2022 година.
 3. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Струга за 2022 година.
 4. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – Лабуништа за период од 01.10.2022 до 31.12.2022.
 5. Предлог – Одлука за утврдување на пречистен текст на Статутот на Општина Струга.
 6. Иницијатива за изработка на Измена и дополна на Генерален урбанистички план на град Струга за блок 7 од УЕ 1 и Измена и дополна на Детален урбанистички план во УЕ 1, дел од блок 7, Општина Струга во обединета постапка.
 7. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој-викенд куќи на дел од КП бр.991/5 КО Радолишта, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) со намена Г2-Преработувачка и помалку загадувачка индустрија, за стопански комплекс во КО Враништа, КО Враништа-вонгр, КО Мороишта, КО Струга, Општина Струга.
 9. Иницијатива за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој на КП бр.1672/3 КО Мислешево-вонград, Општина Струга.
 10. Барање за финансиска помош од Елзана Бајрамоска.
 11. Барање за финансиска помош од Илмије Муртезаи.
 12. Барање за финансиска помош од Минка Ејупоска.
 13. Барање за финансиска помош од Агим Дика

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 20-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 40 од Законот за локалната
самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„
бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга,
донесе

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Советот на општина Струга
Ја свикувам вонредната седница на Советот на
Општина Струга, за 09.02.2023 година (четврток) со
почеток во 12:00 часот, во големата сала на Советот на
општина Струга:
Седницата ќе работи по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Одлуки по повод земјотресот во Република
  Туркије и Република Сирија.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 19 (деветнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 19 (деветнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 19 (деветнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 26.01.2023 година (четврток) со почеток во 13:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од седумнаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга за четврти квартал 2022.
 2. Предлог – Буџетски календар на Општина Струга за 2024 година.
 3. Финансиски извештај за работа на четврт квартал 01.10-31.12.2022 година на ЈП „Еко Струга“ Струга.
 4. Предлог – Одлука за согласност на Изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 5. Иницијатива за изработка на ДУП за плански опфат на дел од УЕ 11, дел од УБ 4 во КО Струга и КО Мислешево, Општина Струга.
 6. Барање за финансиска помош од Замира Лога.
 7. Барање за финансиска помош од Нериман Бафтијари.
 8. Барање за финансиска помош од Ружица Костовска.
 9. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници во Општина Струга за 2023 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 19-та седница