vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 35 (триесет и петта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 35 (триесет и петта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 35 (триесет и петта) седница на Советот на Општина Струга, за 23.05.2024 година (четврток) со почеток во 09:30 часот, во салата за одржување на седници на Советот на Општина Струга

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од триесет и трета седница на Советот на општина Струга.

– Записник од триесет и четврта седница на Советот на општина Струга.

 1. Годишна сметка за 2023 година на СОУ „Нико Нестор“ – Струга.
 2. Годишна сметка за 2023 година на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 3. Квартален извештај за прв квартал од 2024 година на Општина Струга.
 4. Финансиски извештај за работа на прв квартал 01.01-31.03.2024 година на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 5. Годишна сметка на Центар за развој на југозападен плански регион за 2023 година.
 6. Годишна сметка на Центар за развој на југозападен плански регион за Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој-фаза II“ во 2023 година.
 7. Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2023 година.
 8. Квартален извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ -Струга за прв квартал 01.01.2024-31.03.2024.
 9. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“-Струга, за период од 01.01. до 31.03.2024 година.
 10. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа, за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година.
 11. Решение за разрешување на член на училишен одбор на СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга.

Материјали од седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 34 (триесет и четврта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 34 (триесет и четврта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 34 (триесет и четврта) седница на Советот на Општина Струга, за 01.04.2024 година (понеделник) со почеток во 10:30 часот, во салата за одржување на седници на Советот на Општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Барање за донесување на Одлука за бесправно изграден објект на КП бр.106/3, КО Велешта-вон гр.р.
 2. Барање за донесување на Одлука за бесправно изграден објект на КП бр.205, КО Франгово-вон гр.р.
 3. Барање за донесување на Одлука за бесправно изграден објект на КП бр.2730/4, КО Мислешево-вон гр.р.
 4. Годишна сметка за 2023 година на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа.
 5. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта.
 6. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга.
 7. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица.
 8. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорци.
 9. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Единство“ – с.Октиси.
 10. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта.
 11. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга.
 12. Годишна сметка за 2023 година на Опшинско основно музичко училиште – Струга.
 13. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда.
 14. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Горно Татеши.
 15. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Св. Климент Охридски“ – с.Драслајца.
 16. Годишна сметка за 2023 година на СОУ „Др Ибрахим Темо“ – Струга.
 17. Годишна сметка за 2023 година на ОУД „Браќа Миладиновци“ – Струга.
 18. Барање од ЈП „Водовод и канализација“-Струга.
 19. Предлог – Решение за разрешување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 20. Предлог – Решение за разрешување на член на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 21. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар.
 22. Нацрт – Изјава дека Општина Струга ги исполнува следните услови.
 23. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Меморандум за соработка.
 24. Предлог – Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Струга за реализација на Проектот „Замена – Реконструкција на Азбест – цементна водоводна мрежа во град Струга“.

Материјали од седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на трета вонредна седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на трета вонредна седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам вонредната седница на Советот на Општина Струга, за 13.02.2024 година (вторник) со почеток во 10:00 часот, во салата за одржување на седници на Советот на Општина Струга:

Седницата ќе работи по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Предлог – Решение за констатација  за престанок на мандат на член на Советот на Општина Струга.
 2. Предлог – Решение за разрешување и именување на член во Комисија за финансии и буџет и локален економски развој.
 3. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.
 4. Одлука за определување на  финансиски средства за одржување на Гимназијада – Струга 2024.

Материјали од седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р ешение за свикување на 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа(„Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 32 (триесет и втора) седница на
Советот на општина Струга

Ја свикувам 32 (триесет и втора) седница на Советот на Општина Струга, за 22.01.2024 година (понеделник) со почеток во 10:00 часот, во салата за одржување на седници на Советот на Општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од триесетта седница на Советот на општина Струга.
 • Записник од триесет и прва седница на Советот на општина Струга.
 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга за четврти квартал 2023.
 2. Предлог – Буџетски календар на Општина Струга за 2025 година.
 3. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод и Канализација“-Струга.
 4. Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод и Канализација“-Струга.
 5. Предлог – Правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на општинската администрација на општина Струга.
 6. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување на дел од КП бр.2839/3, КП бр.2839/38, КП бр.2839/37, КП бр.2839/36, КП бр.2839/35, КП бр.2839/34, КП бр.2839/33, КП бр.2839/32, КП бр.2839/30, КП бр.2839/29, КП бр.2839/28, КП бр.2839/27 и КП бр.2839/26 КО Струга, Општина Струга.
 7. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.2-Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, млечни производи, кондиторски производи, безалкохолни пијалоци, вода, преработка на градинарски производи и овошје, тутун и други на КП бр.2837/33 КО Струга, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на дел од КП бр.2839/40, КП бр.2839/41, КП бр.2839/42, КП бр.2839/43 и дел од КП бр.2839/3 КО Струга, Општина Струга.
 9. Иницијатива за изработка на Измена на ГУП за Струга за УБ 4 во УЕ 11 и ДУП за плански опфат на дел од УЕ 11, УБ 4 во КО Струга и Мислешево вон град (обединета постапка).
 10. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план со намена А4.3- Викенд куќи и други објекти за времено сместување на дел од КП бр.856, КО Подгорци, Општина Струга.
 11. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за лицето Ј.Л.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Решение за свикување на 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на Општина Струга, за 10.11.2023 година (петок) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од дваесет и седма седница на Советот на општина Струга.
 1. Финансиски извештај за работа на трет квартал на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 2. Измени и дополнување на Буџетот на Општина Струга за 2023 година.
 3. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за период од 01.07.2023 до 30.09.2023 година.
 4. Програма за работа на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2024 година.
 5. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2024 година.
 6. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2024 година.
 7. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на ГП за намена Г2.1 Згради од лесна граджна индустрија-фабрички комплекси, индустриски работнички хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на КП бр.991/1 КО Радолишта, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.1736/22 КО Мислешево-вон град, Општина Струга.
 9. Програма за работа на Одделението за соработка со месни заедници и заштита и спасување за 2024 година.
 10. Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справување со кризи во 2024 година.
 11. Програма за зимко одржување на локални патишта и улици на Општина Струга за 2023/2024 година.
 12. Предлог – Одлука за превземање на долг за нафтени деривати за ООУ „Единство“, ООУ „Нури Мазари“, ООУ „Зини Хани“, ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Орхан Џемаили“
 13. Барање за доделување финансиска помош од лицето А.Е.
 14. Барање за доделување финансиска помош од лицето Д.М.
 15. Барање за доделување финансиска помош од лицето Г.К.
 16. Барање од Доброволно Противпожарно Друштво Струга.
 17. Измена и дополнување на Годишен план за вработување во Општина Струга за 2023 година.
 18. Годишен план за вработување во Општина Струга за 2024 година.
 19. Извештај за реализирана програма на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Струга за 2022 година.
 20. Програма за родова еднаквост за 2024 година.
 21. Извештај за работа на Одделение за локален економски развој за 2022 година.
 22. Програма за подршка на локалниот економски развој за 2024 година
 23. Извештај за програмите во Секторот за јавни дејности за 2022 година.
 24. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на спортот и младите во 2022 година.
 25. Извештај за реализација на Програмата за подршка и финансирање на НВО Општина Струга во 2022 година.

Материјали од 29-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 28 (дваесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 28 (дваесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 28 (дваесет и осмата) седница на Советот на Општина Струга, за 19.10.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и шестта седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за трет квартал 2023 година.
 2. Финансиски извештај за работа на трет квартал на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 3. Исправка на техничка грешка на Одлука.
 4. План на програми за развој – изградба на улици во Струга.
 5. Одлука за превземање на водоводна мрежа и отстапување на водоводна мрежа.
 6. Предлог – Одлука за давање позитивно мислење на Сатутот на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица.
 7. Годишен извештај за работа во учебната 2022/2023 година во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 8. Годишна програма за работа во учебната 2023/2024 година во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 9. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар.
 10. Одлука за субвенционирање на превоз на ученици.
 11. Одлука за субвенционирање на превоз на ученици.
 12. Измена и дополнување на ГУП на град Струга, УЕ 6 и дел од УЕ 6 и дел од УЕ 8, блоик 18, 19 и 23, со деталена разработка на дел од Блок 23, КО Струга, Општина Струга.
 13. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП бр.578/2, КО Лабуништa.
 14. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.506/1 и 1393, КО Долно Татеши.
 15. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.3195/2, КО Струга.
 16. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.917/4 и 1058/2, КО Заграчани Шум.
 17. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.408/3, 408/4 и 1552, КО Враништа-вон гр.р.
 18. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.576/1 КО Ново Село.
 19. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.524 КО Долно Татеши.
 20. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.32/10, КО Струга.
 21. Предлог – Програма за пречек на Нова 2024 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 27 (дваесет и седма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 27 (дваесет и седма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 27 (дваесет и седмата) седница на Советот на Општина Струга, за 21.09.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и петта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од дваесет и шестта седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 2. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта за учебната 2023/2024 година.
 3. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 4. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за учебната 2023/2024 година.
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа за учебната 2023/2024 година.
 6. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на СОУ “Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 7. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на СОУ “Нико Нестор“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 8. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на ООУ “Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 9. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на ООУ “Зини Хани“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 10. Предлог – Одлука за упис на постојни подрачни училишта во состав на основно училиште.
 11. Предлог – Одлука за превземање на долг за нафтени деривати за ООУ „Св. Климент Охриски“ и ООУ „Ашим Агуши“.
 12. Предлог – Одлука за превземање на долг за превоз за ООУ „Св. Климент Охриски“ и ООУ „Ашим Агуши“.
 13. Предлог – Одлука за превземање на долг за водовод и канализација за ООУ „Ашим Агуши“, ООУ „Јосип Броз Тито“ и ООУ „Браќа Миладиновци“.
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2024 година.
 15. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2024 година.
 16. Предлог – Решение за разрешување член на Управен одбор во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 17. Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување.
 18. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебрца и Општина Струга.
 19. Предлог – Решение за именување на членови во заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебрца и Општина Струга.
 20. Предлог – Одлука за определување на име на улица во општина Струга.
 21. Предлог – Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Струга 2023-2027.
 22. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена Г2.1 Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија-Згради од лесна градежна индустрија-фабрички комплекси индустриски работилници хали за монтажа, складови, топлани, генератосрки станици и слично, погони и бази за производство на афалт и бетон на КП бр.1111/1, КП бр.1111/3, КП бр.1077/5 и дел од КП бр.1077/1 КО Мороишта, Општина Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

И З В Е С Т У В А Њ Е

Ве известувам дека 25-та седница на Советот на Општина Струга се презакажува за 22.08.2023 година (вторник), со почеток во 09:00 часот во Салата на Советот на општина Струга.

За седницата е предложен следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од дваесет и трета седница на Советот на општина Струга.
 • Записник од дваесет и четврта седница на Советот на општина Струга.
 • Записник од втора вонредна седница на Советот на општина Струга.
 1. Годишен план за вработување во ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта за 2024 година.
 2. Годишен план за вработување во ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица за 2024 година.
 3. Годишен план за вработување во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за 2024 година.
 4. Годишен план за вработување во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа за 2024 година
 5. Предлог – Одлука за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП).
 6. Барање од Голден Фист.
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање групи во ЈОУДГ „8-ми Март“-Струга, со помал односно поголем број деца од законски утврдениот број.
 8. Одлука за утврдување на работното време на вработените во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши, с.р.

И З В Е С Т У В А Њ Е

Ве известувам дека 25-та седница на Советот на Општина Струга, закажана за 28.07.2023 година, во 10:00 часот, СЕ ОДЛОЖУВА.  За новиот термин на одржување на седницата ќе бидете известени дополнително. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Обуки за зајакнување на капацитетите на туристичките провајдери и оператори


Во рамките на проектот „Струга и Поградец за промоција на туризмот и културното наследство – КУЛТУР“, финансиран од ЕУ – IPA/2021/429-005, во врска со имплементација на предвиденaта активност Зајакнување на капацитетите на туристичките провајдери и оператори во општините Струга и Поградец ќе се одржат низа на работилници за одржливиот туризам со следниве теми:

РАБОТИЛНИЦА 1: ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ ЖИВЕЕ ВО УНЕСКО РЕГИОН И ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ТУРИЗМОТ – 04.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 2: УЛОГАТА НА ЛОКАЛНИ ЗАЕДНИЦИ И БИЗНИСИТЕ ВО РАЗВОЈ НА ОДРЖЛИВИОТ ТУРИЗАМ – 05.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 3: КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ВО ТУРИСТИЧКИОТ СЕКТОР – 06.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 4: КАКО СЕ КРЕИРА ТУРИСТИЧКО ИСКУСТВО? – 10.07.2023г.

РАБОТИЛНИЦА 5: РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОДРЖЛИВ ТУРИЗАМ – 11.07.2023г.

Работилниците ќе се одржуваат во Сала на Совет на Општина Струга со почеток 10:00 часот.

Вашето учество за работилниците може да го пријавите тука.

Во прилог на овој меил, ви доставуваме покана и агенди за претстојните работилници.

За работилниците кои ќе се одржат на 10 и 11 Јули, агендите ќе ги добиете во текот на работната недела.

За сите дополнителни прашања слободно контактираjте не.

Агенда