vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 17 (седумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 17 (седумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 15.12.2022 год. (четврток) со почеток во 10:30 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од четиринаесетта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од петнаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Програма за измена и дополнување на Програмата за пречек на Новата 2023 година.
 2. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогожда“, за временскиот период 01.01 до 31.03.2022 година и споредување на финансиските резултати со временскиот период 01.10 до 31.12.2021 година.
 3. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогoжда“, за временскиот период 01.04 до 30.06.2022 година и споредување на финансиските резултати со временскиот период 01.01 до 31.03.2022 година.
 4. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогoжда“, за временскиот период 01.07 до 30.09.2022 година и споредување на финансиските резултати со временскиот период 01.04 до 30.06.2022 година.
 5. Трет квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ – с.Октиси за 2022 година.
 6. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“-Лабуништа за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.07.2021 до 30.09.2021.
 7. Програма за работа во тековната 2023 година на ЈКП „Хигиена“-Лабуништа.
 8. Извештај за работењето на ЈП „Комунано“-Струга, за период од 01.07 до 30.09.2022 година, како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.07-30.09.2021 година.
 9. Програма за работа за 2023 година на ЈП „Комунално“-Струга.
 10. Квартален извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ Струга за трет квартал 01.01.2022-30.09.2022 година.
 11. Програма за работа на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга за 2023 година.
 12. Програма за работа и развој на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2023 година.
 13. Програма за активностите на Општина Струга во областа на информатичката технологија за 2023 година.
 14. Програма за подршка и финансирање на НВО во Општина Струга во 2023 година.
 15. Програма за активностите на Општина Струга во областа на спортот  и млади во 2023 година.
 16. Програма за одржување културни настани и проекти од јавен интерес во општина Струга за 2023 година.
 17. Програма за одбележување значајни настани и личности од нашето  културно минато за 2023 година.
 18. Програма на Општина Струга за здравствена и социјална заштита за 2023 година.
 19. Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во 2023 година.
 20. Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струга за 2023 година.
 21. Програма за активностите на Општина Струга од областа на заштита на животната средина и природата за 2023 година.
 22. Годишна програма за работа на Секторот за инспекциски надзор – Инспекторат во 2023 година.
 23. Програма за работа на ТППЕ Струга за 2023 година.
 24. Предлог – Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2023 година.
 25. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Струга за 2023 година.
 26. Предлог Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта, во Општина Струга за 2023 година.
 27. Предлог Програма за изградба на нови траси и реконструкција на јавното осветлување на подрачјето на општина Струга за 2023 година.
 28. Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2022 година.
 29. Правилник за определување на локации за поставување на урбана опрема и кампирање.
 30. Одлука за поставување урбана опрема.
 31. Одлука за утврдување и наплата на комунална такса.
 32. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој-викенд куќи на КП бр.1787/1 КО Мислешево-Општина Струга.
 33. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со класа на намена А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.723 КО Калишта, Општина Струга.
 34. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела на дел од КП бр.1079 и КП бр.1080 КО Драслајца, Општина Струга со намена Б2-згради за трговија, Б2.3-трговски згради и стоковни куќи.
 35. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела 1.1 од ЛУПД за Хотелски комплекс ИЗГРЕВ со намена Б5-Хотели и хотелски комплекс, м.в.Еленско КО Калишта, Општина Струга.
 36. Иницијатива за изработка на Измена и дополнување на дел од Генерален урбанистички план на град Струга, дел од УЕ 2, Блок 8, со детална разработка на дел од Блок 8 (обединета постапка ГУП и ДУП), КО Струга, Општина Струга.
 37. Барање за доделување на финансиска помош за Даница Алексиеска.
 38. Барање за доделување на финансиска помош за Зухра Османоска.
 39. Одлука за прогласување на неважечки старите печати, на Месните заедници во општина Струга.
 40. Иницијатива за изменување на Статутот на Општина Струга.
 41. Одлука

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 17-та седница

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).