vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.12.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e katërmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e pesëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Program për ndryshim dhe plotësimin e Programit për pritjen e Vitit të Ri 2023.
 2. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.01 deri 31.03.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.10 deri 31.12.2021.
 3. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.04 deri 30.06.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.01 deri 31.03.2022.
 4. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.07 deri 30.09.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.04 deri 30.06.2022.
 5. Raporti i tretë kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022.
 6. Raport për punën e NPK “Higjiena”-Llabunishtë për periudhë nga data 01.07.2022 deri në datën 30.09.2022 si dhe krahasim me rezultatet financiare të arritura prej 01.07.2021 deri 30.09.2021.
 7. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin rrjedhor 2023.
 8. Raport për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.07 deri 30.09.2022, si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën prej datës 01.07-30.09.2021.
 9. Programi i punës për vitin 2023 e NP “Komunallno”-Strugë.
 10. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” Strugë për kuartalin e tret 01.01.2022-30.09.2022.
 11. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për vitin 2023.
 12. Program për punën e NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 13. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në fushën e teknologjisë Informatike për vitin 2023.
 14. Program për mbështetje dhe financim të OJQ-ve në Komunën e Strugës gjatë vitit 2023.
 15. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e sportit dhe të rinjve  gjatë vitit 2023.
 16. Program për organizimin e manifestimeve dhe projekteve kulturore me interes publik  në komunën e Strugës për vitin 2023.
 17. Program për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme nga e kaluara jonë kulturore  për vitin 2023.
 18. Program i Komunës së Strugës për mbrojtje shëndetësore dhe sociale për vitin 2023.
 19. Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim të kushteve për qëndrim të turistëve në vitin 2023.
 20. Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 21. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor  dhe natyrës për vitin 2023.
 22. Program vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspekcionale – Inspektorat për vitin 2023.
 23. Program për punë të NJTZF Strugë për vitin 2023.
 24. Propozim – Programi për financimin  e përpunimit të Planeve Urbanistike për vitin 2023.
 25. Program për rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 26. Propozim Program për ndërtim, rekonstruim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale, në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 27. Propozim Program për ndërtim të trasave të reja dhe rekonstruim i ndriçimit publik në territorin e komunës së Strugës për vitin 2023.
 28. Program për vendosjen e pajisjes urbane në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2022.
 29. Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për vënien e pajisjes urbane dhe kampim.
 30. Vedim për vendosjen e pajisjes urbane.
 31. Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.
 32. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për parcelën ndërtimore me destinim A4.3-shtëpi banimi me banim të përkohshëm-shtëpi fundjave në PK nr.1787/1 KK Misleshovë-Komuna e Strugës.
 33. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me klasë  të destinimit A4.3-shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banim të përkohshëm ne PK nr.723 KK Kalisht, Komuna e Strugës.
 34. Iniciativë për përpunimin e planit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e parceles ndërtimore në pjesë të PK nr.1079 dhe PK nr.1080 KK Drasllajcë, Komuna e Strugës me qëllim B2-ndërtesa afariste, B2.3-ndërtesa afariste dhe shtëpi mallrash.
 35. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për tokë të parcelizuar ndërtimore për përpunimin e parcelës ndërtimore 1.1 nga DPLU për kompleks hotelerik IZGREV me dedikim B5-Hotele dhe komplekse hotelerike, v.q. Elensko KK Kalishtë, Komuna e Strugës.
 36. Iniciativë për përpunimin e Ndryshim dhe plotësimit të pjesës së Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, pjesë nga NJU 2, Blloku 8, me përpunim detal të pjesës nga Blloku 8 (procedurë të bashkuar PGJU dhe PDU), KK Strugë, Komuna e Strugës.
 37. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Danica Aleksieska.
 38. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Zyhra Osmanoska.
 39. Vendim për shfuqizimin e vulave të pavlefshme të vjetra të Bashkësive vendore në komunën e Strugës.
 40. Iniciativë për ndryshim të Statutit të Komunës së Strugës.
 41. Vendim.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 17-të

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).