vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 20 (дваесетта) седница на
Советот на општина Струга

Ја свикувам 20 (дваесетта) седница на Советот на Општина Струга, за 24.02.2023 година (петок) со почеток во 13:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од осумнаесеттата седница на Советот на општина Струга.
 1. Програма за Сектор за јавни дејности во Општина Струга за 2023 година .
 2. Извештај за извршениот попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен имот и побарувања и обврски на Општина Струга за 2022 година.
 3. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Струга за 2022 година.
 4. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – Лабуништа за период од 01.10.2022 до 31.12.2022.
 5. Предлог – Одлука за утврдување на пречистен текст на Статутот на Општина Струга.
 6. Иницијатива за изработка на Измена и дополна на Генерален урбанистички план на град Струга за блок 7 од УЕ 1 и Измена и дополна на Детален урбанистички план во УЕ 1, дел од блок 7, Општина Струга во обединета постапка.
 7. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој-викенд куќи на дел од КП бр.991/5 КО Радолишта, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) со намена Г2-Преработувачка и помалку загадувачка индустрија, за стопански комплекс во КО Враништа, КО Враништа-вонгр, КО Мороишта, КО Струга, Општина Струга.
 9. Иницијатива за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој на КП бр.1672/3 КО Мислешево-вонград, Општина Струга.
 10. Барање за финансиска помош од Елзана Бајрамоска.
 11. Барање за финансиска помош од Илмије Муртезаи.
 12. Барање за финансиска помош од Минка Ејупоска.
 13. Барање за финансиска помош од Агим Дика

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 20-та седница

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).