vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

LEJE PËR NDËRTIM

Qytetari i cili dëshiron të marrë leje ndërtimi duhet t’i dorëzojë këto dokumente:

Plotësoni formular për leje ndërtimi

 1. Dorëzoni kontratë për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve e lidhur mes investitorëve për ndërtim (nëse bëhet fjalë për më shumë investitorë mes të cilëve ka edhe persona fizik duhet të noterizohet në noter)
 2. Projekt arkitektonik-urbanistik i verifikuar nga organi kompetent nëse me planin urbanistik ose dokumentacionin urbanistik local është paraparë përpilimi i këtij projekti.
 3. Projekt themelues (bazë) në tri kopje
 4. Raport i shkruar dhe aprovim për nostrifikim (nëse projekti është përpiluar jashtë vendit)
 5. Revizion të projektit bazë në tri kopje (por jo edhe për ndërtime të dedikuara për strehim individual me sipërfaqe bruto prej 300m2)
 6. Dëshmi (provë) për të drejtë ndërtimi ( fletëpronësi me të drejtë pronësie të regjistruar ose të drejtë për qira afatgjate, ose të drejtë për përdorim të tokës ndërtimmore ose marrëveshje për transferimin e të drejtës për ndërtim tokës ndërtimore që është subjekt në rastin konkret, ose kontratë për koncesion të Qeverisë së RM-së me të cilën organi shtetëror, agjensioni ose fondet themeluese nga ana e qeverisë ose njësia e vetëqeverisjes locale ka fituar të drejtën e ndërtimit, ose kontratë me komunitetin e pronarëve që kanë pjesë në objektin ose aprovim me shkrim nga shumica e pronarëve të pjesëve të veçanta nga gjysma e sipërfaqes totale të objektit me fletëpronësi për pjesët në fjalë nëse bëhet fjalë për rindërtimin e ndërtesave me kate ose fletëpronësi me të drejtë të shkruar pronësia në RM-së ose vendim përfundimtar për eksproprijim (shpronësim) nëse bëhet fjalë për ndërtimin e ndërtesave në linjë)
 7. Elaborat gjeodezik për të dhënat numerike për tokën ndërtimore
 8. Vendim për ndryshim të përhershëm të regjimit të komunikacionit nga organi kompetent nëse kërkohet aprovim për objekte shoqëruese shërbyese në rrugët komunale.
 9. Autorizim për ndërtimin e objekteve për prodhimin e energjisë elektrike dhe për ngrohje nga organi kompetent, në rastet kur kërkohet aprovim për ndërtim të objekteve për prodhimin e energjisë elektrike.
 10. Njoftim për bartjen e të dhënave elektronike, i lëshuar nga Agjensioni për komunikime elektronike, në rast se kërkohet aprovim për rrjete dhe mjete elektronike dhe të komunikimit.
 11. Vendim i dhënë nga organi kompetent me të cilin miratohet formimi i deponisë nëse kërkohet miratim për deponitë e mbeturinave interne.
 12. Dëshmi për pagesën e kryer të taksës administrative për dhënien e lejes së ndërtimit në shumë prej 3.050 denarësh në pajtim me ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për taksa administrative.

FORMA ELEKTRONIKE E APLIKIMIT PËR LEJE NDËRTIMI

Që të keni qasje në faqen kryesore të Sistemit për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim duhet të shkruani adresën në vijim në shfletuesin e internetit : www.gradezna-dozvola.mk .

 


 

 • CERTIFIKAT PLANI

-Kërkesë
-Fletëpronësi (fotokopje)
-Skicë
-Fletëpagesë

 • LEJE PER PROEKT IDEOR

-FAZA A (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-Certifikat plani
-Fletëpronësi
-Autorizim
-Taksë administrative

 

 • LEJE PER NDERTIM

-FAZA A (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA NK (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA E (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA UK (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-Revizion
-Elaborat gjeodezik
-Vërtetim EE
-Certifikat plani
-Fletëpronësi
-Autorizim
-Pëlqim prej IITIS
-Taksë administrative
-Të dhëna për ndertimin për nevoja të ESHS

 

 • NDRYSHIME GJATE NDERTIMIT

-FAZA A (gjendja e mirtatuar dhe ndryshimet gjatë ndërtimit. PDF dhe DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-edhe fazat e tjera në qoftë se kanë ndryshime
-Leja e ndërtimit
-Revizion
-Certifikat plani
-Fletëpronësi
-Autorizim
-Deklaratë prej proektantit
-Pëlqim prej IITIS
-Taksë administrative
-Të dhëna për ndertimin për nevoja të ESHS

 

 • LEJE PER ADAPTIM ME RIDEDIKIM

-FAZA A (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA NK (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA E (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA UK (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-Revizion
-Certifikat plani
-Fletëpronësi
-Autorizim
-Kontrat me shumicën e pronarëve te pjesëve te vecanta ose pëlqim me shkrim nga shumica e pronarëve të pjesëve të vecanta
-Mendim dhe pëlqim për ridedikim
-Vërtetim për kompenzimin për rregullimin e tokës ndërtimore
-Taksë administrative
-Të dhëna për ndertimin për nevoja të ESHS

 

 • LEJE PER ADAPTIM

-PROEKT PER ADAPTIM
-Certifikat plani
-Fletëpronësi
-Autorizim
-Taksë administrative
-Të dhëna për ndertimin për nevoja të ESHS

 

 • LEJE PER RIDEDIKIM

-FAZA A (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA NK (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA E (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA UK (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-Revizion
-Certifikat plani
-Fletëpronësi
-Autorizim
-Kontrat me shumicën e pronarëve te pjesëve te vecanta ose pëlqim me shkrim nga shumica e pronarëve të pjesëve të vecanta
-Mendim dhe pëlqim për ridedikim
-Vërtetim për kompenzimin për rregullimin e tokës ndërtimore
-Taksë administrative
-Të dhëna për ndertimin për nevoja të ESHS

 

 • LEJE PER RIKONSTRUIM

-FAZA A (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-edhe fazat e tjera në qoftë se kanë ndryshime
-Revizion
-Certifikat plani
-Fletëpronësi
-Autorizim
-Mendim dhe pëlqim pë rikonstruimin
-Vërtetim për kompenzimin për rregullimin e tokës ndërtimore
-Taksë administrative
-Të dhëna për ndertimin për nevoja të ESHS

 

 • LEJE PER NDERTIM SHTESE DHE MBINDERTIM

-FAZA A (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA NK (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA E (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-FAZA UK (PDF, DWG të nënshkruara me nënshkrim elektronik)
-Revizion
-Elaborat gjeodezik
-Vërtetim EE
-Certifikat plani
-Fletëpronësi
-Autorizim
-Pëlqim prej IITIS
-Taksë administrative
-Të dhëna për ndertimin për nevoja të ESHS

 

 • LEJE PER PUNE PERGATITORE

-PROEKT PER PUNE PERGATITORE
-Certifikat plani
-Fletëpronësi
-Autorizim
-Taksë administrative
-Të dhëna për ndertimin për nevoja të ESHS

 

 • LEJE PER NDRYSHIM INVESTUESI

-Fletëpronësi
-Тë drejta dhe obligime të cilat investituesi i ka ndaj pjesmarrësve
– Aktvendim të gjykatësit të falimentimit
-Тë drejtat dhe obligimet që i ka pasur investuesi i mëparshëm si rezultat i marrëveshjeve të kontraktuara
-Autorizim
-Taksë administrative