vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjesidit jetësor ka këtë strukturë:

PËRGJEGJËSI I SEKTORIT PËR URBANIZËM, VEPRIMTARI KOMUNALE, KOMUNIKACION DHE MBROJTJE TË MJESIDIT JETËSOR,  si dhe njësitë në vazhdim:

 • Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planfikim hapësinor
 • Njësia për infrastrukturë komunale dhe komunikacion
 • Njësia për mbrojtje të ambientit jetësor
 • Njësia për menaxhim me tokën ndërtimore dhe pronën e komunës

Sektori per urbanizem, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje te mjesidit jetesor i kryen punet qe kane te bejne me:

 • Monitorimin dhe studimin e ligjeve nga fusha e planifikimit urbanistik dhe hapesinor, ndertimeve, tokes ndertimore, mbrojtjes se mjedisit jetesor, veprimtarive komunale dhe dispozitave te tjera ne kompetence te veteqevrisjes lokale
 • E bashkon, koordinon, kontrollon, monitoron dhe avancon bashkepunimin mes njesise per planifikim hapesinor,ndertime dhe mbrojtje te mjedisit jetesor, njesise per pune komunale, njesise per komunikacion dhe rruge dhe njesise per udheheqje me token ndertimore dhe pronen e komunes
 • Planifikim urbanistik i hapesirave, dhenien e kushteve dhe lejeve per ndertim te objekteve te rendesise lokale te percaktura me ligj.
 • I koordinon procedurat per menaxhim me token ndertimore  ne pronesi te RM, e cila ndodhet ne rajonin e Komunes se Struges
 • Ngritja e iniciativave dhe propozimeve per miratimin dhe ndryshimin e planeve urbanistike
 • Analize dhe pergatitje te kerkesave dhe iniciativave te subjekteve fizike dhe juridike per ndryshim te planeve urbanistike te detajuara
 • Udheheqja me dokumentacionin teknik per ndertimin e objekteve me rendesi lokale
 • I koordinon dhe i organizon aktivitetet per rregullimin e hapesirave dhe rregullimin e  tokes ndertimore ne rajonin e komunes.
 • I koordinon dhe organizon aktivitetet per ndermarrjen e masave per ndertim dhe mirembajtje te infrastructures komunale dhe mbrojtje te mjedisit jetesor
 • Kryen dhe pune te tjera qe jane ne suaza te kompetencave te komunes ne pajtim me ligjin dhe dispozitat tjera