vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 37, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së gjaashtë të Këshillit të Komunës së Strugës
E konvokoj mbledhjen e 6 (gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 27.02.2018, (E martë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e 5 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës,
 2. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshme të sendit të luajtshëm pronësi e komunës së Strugës (shtëpia kooperative – Misleshovë),
 3. Propozim – Vendim për shitjen e sendit të luajtshëm (AMRr) pronësi e komunës së Strugës,
 4. Propozim – Vendim për miratimin e Raportit të komisionit regjistrues të Komunës së Strugës për vitin 2017,
 5. Propozim – Vendim për kërkesë për kategorizimin e rrugës regjionale,
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin e pagesës së taksës komunale,
 7. Propozim – Vendim për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2018,
 8. Propozim – Rregullore për përcaktimin e lokacionit për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2018,
 9. Propozim – Program për vënien e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2018,
 10. Propozim – Vendim për vënie në pezullim të Vendimit për P.U në pjesë të bllokut 1 – 2010-2015,
 11. Propozim – Program për aktivitetet nga sfera e kulturës në komunën e Strugës për vitin 2018,
 12. Propozim – Program për aktivitetet nga sfera e sportit dhe të rinjve në komunën e Strugës për vitin 2018,
 13. Propozim – Program për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2018,
 14. Raport vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – inspektorat për vitin 2017.
 15. Propozim – Program Vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – inspektorat për vitin 2018
 16. Propozim – Raport për punën e NPK “Higjena” – f. Llabunisht për periudhën nga 01.10.2017 – 31.12.2017,
 17. Propozim – Aktvendim për formimin e komisionit për përcaktimin e dëmit të sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme të shkaktuara nga fatkeqësitë elementare dhe natyrore.
 18. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Feim Ramo nga lagj. Teferiç – Strugë, për përpunimin e DPLU për P.K. 3454/4 K.O Misleshovë me qëllim A4.
 19. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Argjend Dika nga f. Livadhi – Strugë, për përpunimin e PDU për NJU – 2 pjesë nga bloku 8 – Komuna e Strugës.
 20. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Sabar Oxha f. Dollogozhdë – Strugë, për përpunimin e PDU pjesë nga bloku 30 – Morishtë – Komuna e Strugës.
 21. Propozim – Iniciativë parashtruar nga“Ivanov Inzhinjering” SHPKNJ Manastir për përpunimin e ndyshimeve dhe plotësimeve të PDU për blok 23, Komuna e Strugës
 22. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të PDU – blloqet urbane të qytetit të Strugës nga B1 deri në B30 dhe pjesë nga blloqet prej B1 deri në B30 dhe brezin liqenor – zona Moroishtë.
 23. Kërkesë për ndihmë financiare për kompensim të dëmit për shtëpitë e djegura parashtruar nga personi Nikolla Stefanoski.
 24. Kërkesë për ndihmë financiare për kompensim të dëmit për shtëpitë e djegura parashtruar nga personi Ganija Juskoski.
 25. Propozim – Statut i komunës së Strugës,
 26. Propozim –Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor  urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr.2703 dhe Pk.nr. 2808/1 K.K Strugë, në  kërkesë   të  personit   Nikolla Goxhoski.
 27. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor  urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 2491 K.K Jabllanica, në  kërkesë   të  personit Milutin Menkinoski.
 28. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 1518/3 K.K Misleshovë, në  kërkesë   të  personit Qanija Zeqiroski.
 29. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 2728/3 dhe pk.nr. 2728/4 K.K Misleshovë,  jashtë raj. për. Nd.  në  kërkesë   të  personave, Nihat Saloski, Gjyner Salkoski dhe Mirafet Salkoski.
 30. Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 2415/1  K.K Strugë, në  kërkesë   të  personit Sakip Nazifi.
 31. Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 1093/2  K.K Misleshovë jash. Raj. per. nd, në  kërkesë   të  personit Naume Gagaleski.
 32. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 1802 K.K Llabunishtë, në  kërkesë   të  personit Edip Fejzuloski.
 33. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 2769/8  K.K Misleshovë, në  kërkesë   të  personit Cvetanka Apostoloska.
 34. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 632 dhe Pk.nr. 619/1  K.K Podgorca, në  kërkesë   të  personit Begoska Naxhija.
 35. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 1201 K.K Llabunishta, në  kërkesë   të  personit Mevmed Halili.
 36. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 1584/2  K.KVeleshtë  në  kërkesë   të  personit Atmi Skenderi.
 37. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 553  K.KStrugë  në  kërkesë   të  personit Nove Puroski.
 38. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 2649/1  K.KVeleshtë  në  kërkesë   të  personit Faruk Murtishi.
 39. Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit dhe pjesëmarrjes financiare në projektin për Përpunimin e dokumentacionit teknik për rikonstruimin e rezervarit për ujë në f. Shum deri te Zyra për zhvillim rajonal në thirrjen 2018 – zhvillim i fshatrave.
 40. Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit dhe pjesëmarrjes financiare për projektin për Ndërtim në rrjetin ujësjellës për zonën e poshtme të fshatit Ladorishtë deri te Zyra rajonale në thirrjen 2018 – Program për zhvillim specifik.
 41. Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit për pjesëmarrje financiare për projektin për Ndërtim të murit të gdhendur për ndërtimin e sallës sportive në fshatin Llabunishtë deri te Zyra për zhvillim rajonal në thirrjen e 2018.
 42. Vendim për ridestinimin e mjeteve financiare.
 43. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i IV 2017,
 44. Propozim – Vendim për zgjerimin e mjeteve të Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2018.

Vazhdimi i diskutimit nga mbledhja e 5 – të, sipas pikave:

–              Program për punën e NPN “Proakva” – Strugë, për vitin 2018,

–              Program për punën e NPK “Higjiena” – Llabunishtë, për vitin 2018,

–              Program për punën e NP “Ujësjellës” – Dollogozhdë, për vitin 2018,

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).