vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Në bazë të nenit 37, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së gjaashtë të Këshillit të Komunës së Strugës
E konvokoj mbledhjen e 6 (gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 27.02.2018, (E martë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e 5 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës,
 2. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshme të sendit të luajtshëm pronësi e komunës së Strugës (shtëpia kooperative – Misleshovë),
 3. Propozim – Vendim për shitjen e sendit të luajtshëm (AMRr) pronësi e komunës së Strugës,
 4. Propozim – Vendim për miratimin e Raportit të komisionit regjistrues të Komunës së Strugës për vitin 2017,
 5. Propozim – Vendim për kërkesë për kategorizimin e rrugës regjionale,
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin e pagesës së taksës komunale,
 7. Propozim – Vendim për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2018,
 8. Propozim – Rregullore për përcaktimin e lokacionit për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2018,
 9. Propozim – Program për vënien e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2018,
 10. Propozim – Vendim për vënie në pezullim të Vendimit për P.U në pjesë të bllokut 1 – 2010-2015,
 11. Propozim – Program për aktivitetet nga sfera e kulturës në komunën e Strugës për vitin 2018,
 12. Propozim – Program për aktivitetet nga sfera e sportit dhe të rinjve në komunën e Strugës për vitin 2018,
 13. Propozim – Program për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2018,
 14. Raport vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – inspektorat për vitin 2017.
 15. Propozim – Program Vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – inspektorat për vitin 2018
 16. Propozim – Raport për punën e NPK “Higjena” – f. Llabunisht për periudhën nga 01.10.2017 – 31.12.2017,
 17. Propozim – Aktvendim për formimin e komisionit për përcaktimin e dëmit të sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme të shkaktuara nga fatkeqësitë elementare dhe natyrore.
 18. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Feim Ramo nga lagj. Teferiç – Strugë, për përpunimin e DPLU për P.K. 3454/4 K.O Misleshovë me qëllim A4.
 19. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Argjend Dika nga f. Livadhi – Strugë, për përpunimin e PDU për NJU – 2 pjesë nga bloku 8 – Komuna e Strugës.
 20. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Sabar Oxha f. Dollogozhdë – Strugë, për përpunimin e PDU pjesë nga bloku 30 – Morishtë – Komuna e Strugës.
 21. Propozim – Iniciativë parashtruar nga“Ivanov Inzhinjering” SHPKNJ Manastir për përpunimin e ndyshimeve dhe plotësimeve të PDU për blok 23, Komuna e Strugës
 22. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të PDU – blloqet urbane të qytetit të Strugës nga B1 deri në B30 dhe pjesë nga blloqet prej B1 deri në B30 dhe brezin liqenor – zona Moroishtë.
 23. Kërkesë për ndihmë financiare për kompensim të dëmit për shtëpitë e djegura parashtruar nga personi Nikolla Stefanoski.
 24. Kërkesë për ndihmë financiare për kompensim të dëmit për shtëpitë e djegura parashtruar nga personi Ganija Juskoski.
 25. Propozim – Statut i komunës së Strugës,
 26. Propozim –Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor  urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr.2703 dhe Pk.nr. 2808/1 K.K Strugë, në  kërkesë   të  personit   Nikolla Goxhoski.
 27. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor  urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 2491 K.K Jabllanica, në  kërkesë   të  personit Milutin Menkinoski.
 28. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 1518/3 K.K Misleshovë, në  kërkesë   të  personit Qanija Zeqiroski.
 29. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 2728/3 dhe pk.nr. 2728/4 K.K Misleshovë,  jashtë raj. për. Nd.  në  kërkesë   të  personave, Nihat Saloski, Gjyner Salkoski dhe Mirafet Salkoski.
 30. Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 2415/1  K.K Strugë, në  kërkesë   të  personit Sakip Nazifi.
 31. Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr. 1093/2  K.K Misleshovë jash. Raj. per. nd, në  kërkesë   të  personit Naume Gagaleski.
 32. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 1802 K.K Llabunishtë, në  kërkesë   të  personit Edip Fejzuloski.
 33. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 2769/8  K.K Misleshovë, në  kërkesë   të  personit Cvetanka Apostoloska.
 34. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 632 dhe Pk.nr. 619/1  K.K Podgorca, në  kërkesë   të  personit Begoska Naxhija.
 35. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 1201 K.K Llabunishta, në  kërkesë   të  personit Mevmed Halili.
 36. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 1584/2  K.KVeleshtë  në  kërkesë   të  personit Atmi Skenderi.
 37. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 553  K.KStrugë  në  kërkesë   të  personit Nove Puroski.
 38. Propozim – Për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit për   PK.nr 2649/1  K.KVeleshtë  në  kërkesë   të  personit Faruk Murtishi.
 39. Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit dhe pjesëmarrjes financiare në projektin për Përpunimin e dokumentacionit teknik për rikonstruimin e rezervarit për ujë në f. Shum deri te Zyra për zhvillim rajonal në thirrjen 2018 – zhvillim i fshatrave.
 40. Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit dhe pjesëmarrjes financiare për projektin për Ndërtim në rrjetin ujësjellës për zonën e poshtme të fshatit Ladorishtë deri te Zyra rajonale në thirrjen 2018 – Program për zhvillim specifik.
 41. Propozim – Vendim për sjelljen e aplikimit për pjesëmarrje financiare për projektin për Ndërtim të murit të gdhendur për ndërtimin e sallës sportive në fshatin Llabunishtë deri te Zyra për zhvillim rajonal në thirrjen e 2018.
 42. Vendim për ridestinimin e mjeteve financiare.
 43. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i IV 2017,
 44. Propozim – Vendim për zgjerimin e mjeteve të Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2018.

Vazhdimi i diskutimit nga mbledhja e 5 – të, sipas pikave:

–              Program për punën e NPN “Proakva” – Strugë, për vitin 2018,

–              Program për punën e NPK “Higjiena” – Llabunishtë, për vitin 2018,

–              Program për punën e NP “Ujësjellës” – Dollogozhdë, për vitin 2018,

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son