vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 14 (katërmbëdhjetë)të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 14 (katërmbëdhjetë)të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 14 (katërmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.09.2022, (E mërkurë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e dymbëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e trembëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport vjetor për Shkollën fillore komunale e muzikës – Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 2. Raport vjetor për punën në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2021/2022.
 3. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2022/2023.
 4. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Sh. Kliment Ohridski”–f.Drasllajcë për vitin shkollor 2022/2023.
 5. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Labunishti”–f.Labunishtë për vitin shkollor 2022/2023.
 6. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2021/2022.
 7. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 9. Program vjetor për punë në SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 10. Program vjetor për punë në SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 11. Program vjetor për punë në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2022/2023.
 12. Program vjetor për punë në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 13. Program vjetor për punë në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2022/2023.
 14. Program vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 15. Program vjetor për punë në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2022/2023.
 16. Program vjetor për punë në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2022/2023.
 17. Program vjetor për punë në SHFK “Sh. Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2022/2023.
 18. Program vjetor për punë në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunishtë për vitin shkollor 2022/2023.
 19. Program vjetor për punë në Shkollës fillore komunale e muzikës – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 20. Program vjetor për punë në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 21. Program vjetor për punë në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2022/2023.
 22. Vendim për ngritjen e pllakës përkujtomore.
 23. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendin publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për periudhën nga data 01.01 deri në datën 30.06.2022.
 24. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, për kuartalin e dytë 01.01.2022 – 31.06.2022.
 25. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, për periudhë nga  data 01.04 deri në datën 30.06.2022.
 26. Raport financiar për punë për kuartalin e dytë 01.04-30.06.2022 tëNP “Eko Struga” – Strugë.
 27. Raport për punën e NPK “Higjiena”f.Llabunishtë për periudhë nga data 01.04.2022 deri në datën 30.06.2022.
 28. Raport kuartalin e dytë për punën e NP “Oktis” f.Oktis për viti 2022.
 29. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për Ndryshim dhe plotësim të Statutit të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë.
 30. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP “Ujësjellës dhe kanalizim”– Strugë për vitin 2023.
 31. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP “EkoStruga” – Strugë për vitin 2023.
 32. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NPK“Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2023.
 33. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin 2023.
 34. Vendim për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet komunës së Strugës dhe komunës së Vevçanit.
 35. Propozim–Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale për vitin 2022/2023.
 36. Vendim për sjellje të Planit për parcelizim.
 37. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.1981 në KK  Vevçan – jashtë raj.ndë.
 38. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.560, PK nr.561, PK nr.854 dhe PK nr.1727/1 në KK Llozhan.
 39. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.2906 dhe PK nr.2909 në KK Tashmarunishtë.
 40. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.2072/1 në KK Veleshtë.
 41. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.3132/1 në KK Strugë.
 42. Iniciativë –punim i ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik  për NJU 0 pjesë e bllokut urban 24 , 1,2 ,3,4, Komuna e Strugës.
 43. Iniciativë për punim të planit të sinkronizuar  për PGJU dhe PDU për Nju 1 pjesë e bllokut 7 Komuna e Strugës.
 44. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm në BV f.Belica e Poshtmë.
 45. Vendim për dhënie pëlqim me destinim për pagesën e mjeteve të nevojshme për ngjarjet kulturore të realizuara në datat 15,16 dhe 20 korrik 2022.
 46. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mirko Domazetoski.
 47. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Shenol Iljazi.
 48. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Edlir Vinca.
 49. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Menduhije Seferi.
 50. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mileteva Shuleska.
 51. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Liri Shabani.
 52. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Nikola Vidiqeski.
 53. Propozim – Vendim për subvencionimon e shërbimeve për transport të nxënësve.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 14-të

We are Hiring!

EUROPEAN UNION’S CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME
We are Hiring!

Due to the resignation of one of our previous project staff members the position for project manager for the project “Struga and Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR” is open and
we are accepting applications.
The project “Struga and Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR” is currently in the 9th month of implementation. It is a 3-year cross-border project funded by the Cross-border Programme the Republic of North Macedonia – Republic of Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for 2018 – 2020 (Reference: EuropeAid/170339/DD/ACT/MK). Project Partners, besides the leader, Municipality of Struga (North Macedonia) are Municipality of Pogradec
(Albania) and the CSOs, Green Institute (Skopje, North Macedonia) and IRD&ET (Pogradec, Albania).
Overall Objective of this project is to stimulate a balanced, inclusive and sustainable socio-economic
development in the cross-border area of Ohrid Lake.
Specific Objective is to develop the potential of tourism by promoting cultural heritage and values in both
Municipalities of Struga and Pogradec. It is expected that the action will increase the business
opportunities for local service providers and operators in the field of tourism and furthered mutual
cooperation, understanding and respect of cultural heritage and values.

The project intends to achieve the following intermediate outcomes:
• The capacities of touristic service providers and operators in Struga and Pogradec are
empowered;
• Public tourism infrastructure is improved in terms of upgrading of facilities for environment
friendly touristic activities, pollution reduction and sustainable development;
• The promotion of “Ohrid Lake” Joint touristic offers from Struga and Pogradec is increased in
terms of common cultural heritage and values;

Target Groups:
• Municipality of Struga and Municipality of Pogradec relevant departments: 30 public employees
and officers;
• 80 businesses and associations and 240 workers operating in touristic sector;

Final Beneficiaries:
• 1 Tourism University in Struga;
• At least 67 accommodation providers from Struga;
• At least 63 restaurants along the Ohrid Lake Struga;
• At least 75 accommodation providers from Pogradec;
• At least no 85 restaurants cross the Ohrid Lake Pogradec;
• Community living in Struga Region;
• Community living in Pogradec Region;
• At least 280.000 tourist annually;
• Public officers and public employees of the Municipality of Struga and Municipality of Pogradec;

The intervention has been conceived to promote an effective cross-border cooperation between the coapplicants located on the two sites of Ohrid Lake, this last intended and valued as the main touristic
attraction and factor to join entities of different nationality into collaborative neighborhoods.
The Project team will act as unique under the coordination of the Project Manager and along the joint
decision procedures envisaged within the project. The Project also has to consider the due cross-cutting
issues:
• Gender equality and promotion of equal opportunities;
• Protection and promotion of ethnic minority rights;
• Democratic standards, anti-discriminatory practices and good governance;
• Protection of environment and preservation of natural resources and biodiversity;
• Integration of persons with physical and mental disabilities (accessible tourism);

Start date/project duration: 2nd January 2022-31st December 2024 (3 years) currently in the 9th month of implementation (September 2022)

 Project Manager (hired by the Municipality of Struga)
Detailed Description:
Project Manager will be the person in charge for the management of the whole CBC action. This is a fulltime position and his/her role includes planning and coordination of CBC activities as well as the joint
financial management and joint reporting. He will be the head of the CBC Operative Committee and will
report directly to the CBC Steering Committee.

The main responsibilities of the Project Manager include, but are not limited to:
• Planning and coordination of the CBC activities;
• Coordination of the Project staff under the project from both countries (North Macedonia and
Albania);
• Perform duties in full compliance with donor’s regulations and rules, municipal’s policies and
standard operating procedures, including internal controls;
• Review and verify financial transactions, activities, and documentation;
• Draft narrative reports and supervise the financial expenditure under the project;
• Communicate with CBC Operative Committee’s members, CBC Steering Committee and municipal
staff and other relevant stakeholders;

Required Qualifications:
• University degree, preferably in Management and/or relevant working experience;
• At least 5 years of experience working on projects of which at least 3-years on EU-funded projects
(working on infrastructure projects and/or a regional experience will be considered an asset);
• Good knowledge of EU Project Management rules, procurement and regulations gained while
working on at least one (1) EU funded project;
• Good public relations skills;
• Excellent oral and written communication in Macedonian (Albanian will be considered as an
asset);
• Excellent oral and written English language communication skills;
• Advanced computer skills, especially MS Excel and MS Word, internet browsing and e-mail
communication;
Accountability and Working Relationships:
• Accountable to the Municipality of Struga, CBC Operative Committee and CBC Steering
Committee;
• Works closely with all members of the Project Team;
Competences:
• Great attention to details, precision and accuracy in performing tasks;
• Proactive, creative, solution-oriented person;
• Good time management skills;
• Flexibility and adaptability of the work challenges;
• Ability to meet deadlines, work on own initiative and consult where appropriate;
• Team Work;
• Availability and willingness to travel;
• Highly motivated self-starter;
• Intercultural sensitivity and awareness is a must;
Salary: 880 euros gross amount (the exchange rate is 61.3 Macedonian denars) 53,944 Macedonian
denars gross amount.

Application Process:
Candidates can apply by submitting a one-page cover letter stating why they are interested in this position, what they would bring to the role and how they fit the person specification. This letter should be submitted with a CV to project.cooltour2022@gmail.com by 3rd October 2022 16:00 hrs. with “Application for Project Manager_COOLTOUR Project” in the subject line.
The selection process is conducted in two phases and in multiple languages. The first is CV and cover letter assessment. The second is an interview scheduled on 6th October 2022. The selection panel is made of 3 members of the project partners. The final decision will be made on 7th October 2022 and the selected staff member will be expected to start on 10th October 2022. The project’s partners are equal opportunity
employers.

Cross Border Cooperation (Bashkëpunimi ndërkufitar)

Në kuadër të projektit “Cooltour” nga programi Cross Border Cooperation (Bashkëpunimi ndërkufitar) i UE, i financuar nga buxheti gjeneral i Unionit Evropian u nënshkrua Marrëveshje pune mes Komunës së Strugës e përfaqësuar nga kryetari Ramis Merko dhe BV Inxhinjerin- Manastir e përfaqësuar nga Kërste Nedelkovski.

Bëhet fjalë për rikonstruimin e infrastrukturës së pjesës pranë liqenit, e quajtur Lagjja e Vreshtave. Ky projekt ka për qëllim modernizimin e rrugës, shëtitores për këmbësorë, shtegut të biçikletave dhe natyrisht duke përfshirë edhe kanalizimin atmosferik dhe ndriçimin rrugor.
Projekti është një nga segmentet e projektit gjeneral, i cili me realizimin e tij do të ofrojë shumë të mira për promovimin e qytetit dhe për mirëqënien e tij.

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 13(trembëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 13(trembëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 13 (trembëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 04.08.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e njëmbëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës kuartali II/2022.
 2. Rebalansi i Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 3. Propozim – Vendim për për përcaktim të vlerës së pikës për llogaritje të rrogave për nëpunësit shtetëror në Komunën e Strugës për vitin 2022.
 4. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës  në SHFK,,Goce Delçev’’-f.Podgorcë për vitin shkollor  2022/2023.
 5. Propozim – Vendim për  dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formim të paraleleve të kombinuara  në SHFK ,,Zini Hani’’-f.Veleshtë për vitin shkollor 2022/2023.
 6. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe   formim të paraleleve të kombinuara  në SHFK ,,Nuri Mazari’’-f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 7. Propozim – Vendim për  dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe   formim të paraleleve të kombinuara  në SHFK ,,Edinstvo’’-f.Oktis për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK ,,Josip Broz Tito -Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 9. Raport vjetor për SHFK ,,Nuri Mazari’’-f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2021/2022.
 10. Raport për punë në SHFK,,Shën Kliment Ohridski’’-f.Drasllajcë për  fundin e vitit shkollor 2021/2022.
 11. Raport vjetor për punë në SHFK,,Murat Labunishti’’ –f.Labunisht për vitin shkollor 2021/2022.
 12. Raport për punë në SHFK,,Josip Broz Tito’’-Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 13. Raport financiar për punë kuartali i dytë 01.04-30.06.2022 i NP,,Eko Struga’’-Strugë.
 14. Propozim –Vendim për miratim të PDU për NJU 9, Bllok 25 Komuna e Strugës
 15. Propozim-Vendim për autorizim të Kryetarit të Komunës së Strugës.
 16. Propozim –Vendim për përcaktim të anëtarëve të Këshillit për lidhje të martesave.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 13-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 12 (dymbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

 Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 12 (dymbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

        E konvokoj mbledhjen e 12 (dymbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 07.07.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Për mbledhjen e propozoj këtë 

R E N D   T Ë    D I T Ë S 

           –  Procesverbal nga seanca e dhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Diskutim për largimin e personave që lypin në territorin e Komunës së Strugës.
 2. Diksutim për qentë endacak në territorin e Komunës së Strugës
 3. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen në Agjencinë për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural të RMV-së për vitin 2022 për projekt propozime për masën 124.
 4. Propozim – Vendim për pëlqim me qëllim të projektit në thirrjen e Agjencisë për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural të RMV-së për vitin 2022 për projekt propozime për masën 124.
 5. Vendim për riorganizimin e Shkollave të mesme komunale.
 6. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHMK “Dr.Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2021/2022
 7. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2021/2022
 8. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në klasë të parë në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë.
 9. Propozim–Vendim për dhënie pëlqim për formimin e grupeve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë, me numër më të ulët respektivisht më të madh të fëmijëve nga numri ligjërisht i përcaktuar.
 10. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Zini Hani” f.Veleshtë, për vitin 2023.
 11. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” f.Jablanicë, për vitin 2023.
 12. Propozim – Vendim për shlyerjen e kamatave dhe rriprogramim të borxheve dhe shpenzimeve të personave fizik.
 13. Ndryshim i Programit për ndryshim dhe plotësim të Programit për punë në sferën e disponimit me tokë ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Strugës për vitin 2022.
 14. Propozim-Vendim për përcaktimin e Ndryshim dhe plotësimit të PGJU për Bllokun 30, pjesa veriore nga qyteti i Strugës, KK Moroishtë, Komuna e Strugës – Projekt plan.
 15. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për infrastrukturën e ndërtimit të rrjetit optik në territorin e përfshirjes së Glloboçka Perëndimore e Strugës, kufizuar me rrugët: Veri-rruga regjionale Ohër-Strugë, Perëndim-rr.Marks Engells, Jug-rr.Partizanska, Lindje-rr.Glloboçica 1.
 16. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për infrastrukturën e ndërtimit të rrjetit optik në territorin e përfshirjes së FTTH Turistiçka veriore e Strugës, kufizuar me rrugët: Veri-rruga regjionale Ohër – Strugë, Perëndim-rr.Glloboçica, pjesë e rr.JNA, Jug-pjesë e rr.Partizanska, pjesë e rr.JNA, Lindje-margjina e objekteve si në shtojcë.
 17. Iniciativë për ndryshim dhe plotësim të PDU për pjesë nga Blloku 9 në NJU 2, Komuna e Strugës.
 18. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për kabllo nëntokësore për separim, KK Frëngovë, Komuna e Strugës.
 19. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për tokë ndërtimore për përdorim të përgjithshëm për ndërtimin e kryqëzimit qarkor midis rrugës magjistrale M1 9pjesë nga M4) rrugës përmbledhëse C2 dhe rrugës servisore CE2 në kuadër të PGJU për qytetin e Strugës.
 20. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik të tokës ndërtimore për përpdorim të përgjithshëm për ndërtimin e kryqëzimit qarkor midis  rrugës magjistrale M! (pjesë nga M4) dhe rrugës përmbledhëse C2 në kuadër të PGJU për qytetin e Strugës.
 21. Iniciativë për përpunimin e Projektit  urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për elektrana sipërfaqësore dhe fotovoltaike (panele fototensioni për prodhimin e energjisë elektrike të cilët ndërtohen në tokë) dhe 10(20) KV  linjë elektrike e tensionit të mesëm në PK 187, PK 188, Pk 189 dhe pk 190/2, KK Vranishtë jashtë qytetit, Komuna e Strugës.
 22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit për pjesë nga PK nr. 1608/1 në KK Strugë.
 23. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit për pjesë nga PK nr. 1774/1 në KK Vishnjë.
 24. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit për pjesë nga Pk nr. 1774/1 në KK Vishnjë

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 11 (njëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës E konvokoj mbledhjen e 11 (njëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 11 (njëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 11 (njëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 06.06.2022, (E hënë) me fillim në ora 12:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:


Për mbledhjen e propozoj këtë
R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e nëntë e Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Diskutim për largimin e personave që lypin në territorin e Komunës së Strugës.
 2. Raport për punën e Njësisë për administrim dhe pagesë të ardhurave lokale për periudhën 01.01.2021-31.12.2021,
 3. Raport kuartal, kuartali i parë të vitit 2022 i NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Srtrugë,
 4. Raport kuartal, kuartali i parë të vitit 2022 i NP “Komunallno” – Srtrugë,
 5. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit për punësim në NP “Komunallno”-Strugë, për vitin 2023,
 6. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në Këshillin drejtues të EPÇKF “8 Marsi” – Strugë,
 7. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendit të luajtshëm pronësi e komunës së Strugës,
 8. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit për pjesë të PK nr.397 në KK Livadhi,
 9. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit për
  pjesë të PK nr.1608/1 në KK Strugë,
 10. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve në bordin drejtues të NPK “Higjiena” – f.Labunisht,
 11. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve në bordin mbikëqyrës për kontroll të punës materialo-financiare të NPK “Higjiena” –
  f.Labunisht,
 12. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për Irena Llazareska nga Struga.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 11-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 10 (dhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

              Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 10 (dhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

        E konvokoj mbledhjen e 10 (dhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 19.05.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

           –  Procesverbal nga seanca e tetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal, kuartali i parë të vitit 2022 i Komunës së Strugës,
 2. Raport i parë kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022,
 3. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.01.2022 deri në datë 31.03.2022,
 4. Raport për punën e NP “Eko Struga” – Strugë, kuartali parë 01.01-31.03.2022,
 5. Propozim – Vendim për plotësimin e Vendimit për përcaktimin e parkingjeve publike për parkim zonal në territorin e qytetit të Strugës,
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e fshatrave,
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e fshatrave
 8.  Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Ministrisë së Vetëqeverisjes lokale të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zvogëlimin e dispariteteve midis dhe brenda rajoneve planore dhe rritjen e konkurrencës rajonale
 9. Propozim – Vendim për bashkëfinancimin e projekteve për thirrjen e Ministrisë së Vetëqeverisjes lokale të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zvogëlimin e dispariteteve midis dhe brenda rajoneve planore dhe rritjen e konkurrencës rajonale
 10. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore,
 11. Propozim – Vendim për bashkëfinancimin e projekteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore,
 12. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byronë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm urban,
 13. Propozim – Vendim për bashkëfinancimin e projekteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe urban
 14. Propozim – Vendim për  pjesëmarrje financiare në projektet e Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2022 për “Rikonstruim i fasadës, kulmit dhe zdrukthtarisë në SHF Kliment Ohridski f.Moroishtë, Strugë” dhe “Rikonstruim i mureve, kulmit, dyshemesë dhe zdrukthtarisë SHF Baftijar Banushi ” f.Zagraçan – Strugë”
 15. Propozim – Vendim për  pjesëmarrje financiare prej 900.000 denarë në projektin Zhvillimi i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv i mbështetur financiarisht nga Ministria e vetëqeverisjes lokale dhe Agjencia zvicërane për zhvillim dhe bashkëpunim për vitin 2022/23 për projektin e përzgjedhur “Rikonstruim i ESHO Entit për Nefrologji-Strugë dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në Rajonin Planor Jugperëndimor”
 16. Propozim – Vendim për ushtrimin e auto taksi transportit në territorin e Komunës së Strugës,
 17. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në bordin drejtues të NPK “Higjiena”– f.Labunisht,
 18. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NPK “Higjiena”– f.Labunisht,
 19. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm
 20. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2022/2023,
 21. Propozim – Konkluzion për përcaktimin e Ndryshim dhe plotësimit të Planit detal urbanistik, pjesë nga NJU-4, pjesë nga blloku 12, KK Strugë, Komuna e Strugës – Projekt plan
 22. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të Rajonit planor jugperëndimor për vitin 2021.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 10-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 9 (nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 9 (nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

        E konvokoj mbledhjen e 9 (nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 14.04.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

           –  Procesverbal nga seanca e shtatë të Këshillit të komunës së Strugës.

           –  Procesverbal nga seanca e tetë të Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendin publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për vitin 2021,
 2. Raport vjetor për punën e NJTZF Strugë për vitin 2021,
 3. Raport për punën e Sektorit për çështje juridike dhe punë të përgjithshme për vitin 2021.
 4. Raport  për realizimin e Programit të Njësisë për bashkësit lokale për vitin 2021,
 5. Raport për programet e Sektorit për veprimtari publike për vitin 2021.
 6. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e sportit dhe të rinjve për vitin 2021,
 7. Raport për realizmin e Programit për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndesishme  nga e kaluara jone kulturore për vitin 2021,
 8. Raport për realizimin e Programit për përkrahje dhe financimin e OJQ Komuna e Strugës në vitin 2021,
 9. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet në Komunën e Strugës nga sfera e mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve në Komunën e Strugës për vitin 2021,
 10. Raport për realizmin e Programit për zbatimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse të komunës së Strugës.
 11. Raport vjetor i Njësisë për realizimin e Programit për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësimin e kushteve për qëndrim të turistëve në vitin 2021,
 12. Raport vjetor për realizimin e Programit për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2021,
 13. Raport vjetor të Njësisë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe fonde evropiane për vitin 2021,
 14. Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit të komunës së strugës për vitin 2021,
 15. Raport për realizimin e Programit për ndërtim, rekonstruim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale në komunën e Strugës për vitin 2021,
 16. Raport vjetor për realizimin e Programit për aktivitetet e komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës për vitin 2021,
 17. Raport vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – Inspektorat për vitin 2021,
 18. Raporti vjetor për realizimin e Programit përzhvillim të Rajonit planot Jugperëndimor për vitin 2021,
 19. Raport kuartal të NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i IV / 2021.
 20. Vendim për përcaktimin e çmimeve dhe shërbimeve që i kryhen NP “Komunallno” – Strugë,
 21. Raport vjetor për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, 01.01.2021 deri në datën 31.12.2021,
 22. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar  për furnizim me ujë të pijshëm për periudhën 01.- 2021 deri në 12-2021 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 23. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar për mbledhjen dhe largimin e ujërave të ndotura urbane  per periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 24. Llogari vjetore për vitin 2021 e NP “Eko – Struga“ – Strugë,
 25. Llogari vjetore për vitin 2021 e NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë,
 26. Raport gjashtë mujor për punën e Shkollës fillore komunale të muzikës – Strugë për vitin shkollor 2021/2022,
 27. Raport për realizimin e procesit edukativo – arsimor në gjashtë mujor e parë në vitin shkollot 2021.2022, të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
 28. Raport gjashtë mujor për vitin shkollor 2021/2022 të SHFK “Bashkimi” – f. Oktisë.
 29. Llogari vjetore për vitin 2021 të SHFK “Bashkimi” – f.Oktisi,
 30. Propozim – Vendim për mbartjen e të drejtës së pronësis të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës ndërmarrjes NP “Komunallno” – Strugë.
 31. Propozim – Vendim për mbartjen e të drejtës së pronësis të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës ndërmarrjes NP “Eko – Struga” – Strugë.
 32. Propozim – Vendim për përcaktimin e lartësisë të kompensimit për marrjen e licencës për ushtrimin e veprimtarisë hotelierike,
 33. Propozim – Program për plotësim të Programit për punë në sferën e zotërimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Strugës për vitin 2022,
 34. Propozim – Vendim për miratimin e Planit Detal urbanistik, Njësia urbane 3, blloku 11, pjesa 5,6 dhe 7 – Komuna e Strugës,
 35. Iniciativë e pranar për përpunim të Planit detal urbanistik NJU 2 pjesës nga blloku 9 përfshirja ndërmjet rrugëve: rr.”Marshall Tito”, Rrugicë për këmbesorë, rr.”Jablanica”, rr.”Elpida Karamandi”, Komuna e Strugës,
 36. Iniciativë e pranar për përpunim të Planit detal urbanistik pjesë nga NJU 4, pjesë nga blloku 15, përfshirja 3, Komuna e Strugës,
 37. Iniciativë e pranar për përpunim të Proektit urbanistik me plan për parcelim për PK nr.2002/1 KK Strugës,
 38. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik për objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2839/2, KK Strugë,
 39. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik për objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2500/4, KK Vëleshtë-jashtë ndë.,
 40. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik për objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.376/1, KK Drasllajcë,
 41. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Ajredin Abdullai nga f. Mislleshovë,
 42. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Adnan Ahmedi nga f. Dollogozhdë,
 43. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Elzana Bajramoska nga f. Llabunishtë,
 44. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Nurija Kajrimanoska nga f. Oktisi,
 45. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Marina Barlakoska nga Strugë.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 9-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 8 (tetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 8 (tetë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 8 (tetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.03.2022, (E martë) me fillim në ora 11:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

              Për mbledhjen  e propozoj, këtë

R E N D    D I T E

           –  Procesverbal nga seanca e gjashtë të Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim – Llogaria vjetore e Buxhetit të komunës së Strugës  për vitin 2021,
 2. Propozim – Kalendar Buxhetor të Komunës së Strugës për vitin 2023,
 3. Propozim – Vendim përndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2022,
 4. Propozim – Vendim për themelimin e Ekipit aksionar i  bashkësisë në komunën e Strugës,
 5. Propozim – Vendim për miratimin e propozimit për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal midis Komunës së Strugës dhe komunës së Vevçanit,
 6. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve në komisionin e përbashkët për bashkëpunim ndërkomunal midis Komunës së Strugës dhe Komunës së Vevçanit,
 7. Raport për realizimin e Programit për ndërtim, rekonstruim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale në komunën e Strugës për vitin 2021,
 8. Propozim – Vendim për miratimin të Planit detal urbanistik për NJU-2, pjesë nga blloku 9, përfshirje midis rrugëve “Makedonska”, “Marshall Tito”, “Cvetan Dimov” dhe Shtegu për këmbësorë KK Strugë, Komuna e Strugës,
 9. Propozim – Vendim për miratimin e Ndryshim dhe plotësimit të Planit detal urbanistik për NJU-11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5, Komuna e Strugës.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes