vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 26.01.2023, (E enjte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës për kuartalin e katërt 2022
 2. Propozim – Kalendari buxhetor i Komunës së Strugës për vitin 2024
 3. Raport kuartal për punën e kuartalit të katërt 01.10-31.12.2022 të NP “Eko Struga” Strugë.
 4. Propozim – Vendim për pëlqim të Ndryshim dhe plotësimit të Statutit të NP “Eko Struga” – Strugë.
 5. Iniciativë për përpunimin e PDU për përfshirjen e planit nga NJU 11, pjesë e BU 4 në KK Strugë dhe KK Misleshovë, komuna e Strugës.
 6. Kërkesë për ndihmë financiare nga Zamira Lloga.
 7. Kërkesë për ndihmë financiare nga Neriman Baftijari.
 8. Kërkesë për ndihmë financiare nga Ruzhica Kostovska.
 9. Propozim – Vendim për për përcaktim të vlerës së pikës për llogaritje të rrogave për nëpunësit shtetëror në Komunën e Strugës për vitin 2023

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 19-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 29.12.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e gjashtëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim Vendim Statutor për ndryshim të     Statutit të Komunës së Strugës
 2. Propozim – Program për punën në sferën për zotërimit me tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e  Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Propozim – Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2023.
 4. Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2023.
 5. Propozim – Vendim për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2023 të llogarisë së komunës së Strugës.
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin  e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim të mesëm për vitin 2023.
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim fillor  për vitin 2023.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 18-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.12.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e katërmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e pesëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Program për ndryshim dhe plotësimin e Programit për pritjen e Vitit të Ri 2023.
 2. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.01 deri 31.03.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.10 deri 31.12.2021.
 3. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.04 deri 30.06.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.01 deri 31.03.2022.
 4. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.07 deri 30.09.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.04 deri 30.06.2022.
 5. Raporti i tretë kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022.
 6. Raport për punën e NPK “Higjiena”-Llabunishtë për periudhë nga data 01.07.2022 deri në datën 30.09.2022 si dhe krahasim me rezultatet financiare të arritura prej 01.07.2021 deri 30.09.2021.
 7. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin rrjedhor 2023.
 8. Raport për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.07 deri 30.09.2022, si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën prej datës 01.07-30.09.2021.
 9. Programi i punës për vitin 2023 e NP “Komunallno”-Strugë.
 10. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” Strugë për kuartalin e tret 01.01.2022-30.09.2022.
 11. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për vitin 2023.
 12. Program për punën e NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 13. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në fushën e teknologjisë Informatike për vitin 2023.
 14. Program për mbështetje dhe financim të OJQ-ve në Komunën e Strugës gjatë vitit 2023.
 15. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e sportit dhe të rinjve  gjatë vitit 2023.
 16. Program për organizimin e manifestimeve dhe projekteve kulturore me interes publik  në komunën e Strugës për vitin 2023.
 17. Program për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme nga e kaluara jonë kulturore  për vitin 2023.
 18. Program i Komunës së Strugës për mbrojtje shëndetësore dhe sociale për vitin 2023.
 19. Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim të kushteve për qëndrim të turistëve në vitin 2023.
 20. Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 21. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor  dhe natyrës për vitin 2023.
 22. Program vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspekcionale – Inspektorat për vitin 2023.
 23. Program për punë të NJTZF Strugë për vitin 2023.
 24. Propozim – Programi për financimin  e përpunimit të Planeve Urbanistike për vitin 2023.
 25. Program për rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 26. Propozim Program për ndërtim, rekonstruim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale, në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 27. Propozim Program për ndërtim të trasave të reja dhe rekonstruim i ndriçimit publik në territorin e komunës së Strugës për vitin 2023.
 28. Program për vendosjen e pajisjes urbane në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2022.
 29. Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për vënien e pajisjes urbane dhe kampim.
 30. Vedim për vendosjen e pajisjes urbane.
 31. Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.
 32. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për parcelën ndërtimore me destinim A4.3-shtëpi banimi me banim të përkohshëm-shtëpi fundjave në PK nr.1787/1 KK Misleshovë-Komuna e Strugës.
 33. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me klasë  të destinimit A4.3-shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banim të përkohshëm ne PK nr.723 KK Kalisht, Komuna e Strugës.
 34. Iniciativë për përpunimin e planit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e parceles ndërtimore në pjesë të PK nr.1079 dhe PK nr.1080 KK Drasllajcë, Komuna e Strugës me qëllim B2-ndërtesa afariste, B2.3-ndërtesa afariste dhe shtëpi mallrash.
 35. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për tokë të parcelizuar ndërtimore për përpunimin e parcelës ndërtimore 1.1 nga DPLU për kompleks hotelerik IZGREV me dedikim B5-Hotele dhe komplekse hotelerike, v.q. Elensko KK Kalishtë, Komuna e Strugës.
 36. Iniciativë për përpunimin e Ndryshim dhe plotësimit të pjesës së Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, pjesë nga NJU 2, Blloku 8, me përpunim detal të pjesës nga Blloku 8 (procedurë të bashkuar PGJU dhe PDU), KK Strugë, Komuna e Strugës.
 37. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Danica Aleksieska.
 38. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Zyhra Osmanoska.
 39. Vendim për shfuqizimin e vulave të pavlefshme të vjetra të Bashkësive vendore në komunën e Strugës.
 40. Iniciativë për ndryshim të Statutit të Komunës së Strugës.
 41. Vendim.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 17-të

Projekt – Raportin për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Projektin urbanistik jashtë vendbanimit për zmadhimin e kapacitetit te objektit ekzistues me destinim G2-6 Objekte të tjera nga industrija e lehtë dhe jondotëse, evidentuar në fletëpronësi me nr.3550, me objekte magazine me destinim G4-Vendësharkim, Magazinë dhe Depo në P.K.2356/1 P.K.2353 P.K.2350/1 dhe P.K. 2349/1 K.K.Misleshovë jashtë qytetit,komuna e Strugës

Formular

Vendim

Njoftim

Projekt – Raportin

Shpallje

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.11.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Rebalans  i Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2022.
 2. Raport finansiar për punën e NP “Eko Struga” – Strugë, kuartali i III/ 2022, nga  01.07.-30.09.2022.
 3. Iniciativë për përpunimin e PUJV me qëllim të vendosjes së paneleve me fototension për prodhimin e energjisë elektrike në PK nr.207/5, PK nr.270/2, PK nr.271/1, PK nr.270/1 dhe PK nr.207/12 në KK Llozhan, Komuna e Strugës.
 4. Propozim – Vendim për miratimin e Ndryshim dhe plotësimit të PDU në NJU 1, pjesë nga Blloku 7, Komuna e Strugës.
 5. Propozim – Vendim për ndërprerjen e shfrytëzimit dhe bartjes së të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm.
 6. Propozim – Program për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 7. Propozim  – Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2023.
 8. Propozim – Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza për vitin 2023.
 9. Propozim – Program për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë vendore për vitin 2023.
 10. Vendim i propozuar ligjor për ndryshim të     Statutit të Komunës së Strugës.
 11.  Propozim – Vendim për përcaktimin e “Një ditë pa automjet” në Komunën e Strugës për vitin 2022.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 16-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 15 (pesëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 15 (pesëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 15 (pesëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 27.10.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës për kuartalin e tretë 2022.
 2. Raport vjetor për punën në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2021/2022.
 3. Program vjetor për punë në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2022/2023.
 4. Propozim – Program për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2023.
 5. Propozim – Program për barazi gjinore për vitin 2023.
 6. Propozim – Program për pritjen e Vitit të Ri 2023.
 7. Propozim – Vendim për vendosjen e pllakës përkujtomore.
 8. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.1283/3 në KK Moroishtë.
 9. Kërkesë nga Shkollat fillore dhe të mesme.
 10. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për Ndryshim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” – f.Jabllanicë për vitin 2022

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 15-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 14 (katërmbëdhjetë)të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 14 (katërmbëdhjetë)të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 14 (katërmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.09.2022, (E mërkurë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e dymbëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e trembëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport vjetor për Shkollën fillore komunale e muzikës – Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 2. Raport vjetor për punën në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2021/2022.
 3. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2022/2023.
 4. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Sh. Kliment Ohridski”–f.Drasllajcë për vitin shkollor 2022/2023.
 5. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Labunishti”–f.Labunishtë për vitin shkollor 2022/2023.
 6. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2021/2022.
 7. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 9. Program vjetor për punë në SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 10. Program vjetor për punë në SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 11. Program vjetor për punë në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2022/2023.
 12. Program vjetor për punë në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 13. Program vjetor për punë në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2022/2023.
 14. Program vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 15. Program vjetor për punë në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2022/2023.
 16. Program vjetor për punë në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2022/2023.
 17. Program vjetor për punë në SHFK “Sh. Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2022/2023.
 18. Program vjetor për punë në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunishtë për vitin shkollor 2022/2023.
 19. Program vjetor për punë në Shkollës fillore komunale e muzikës – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 20. Program vjetor për punë në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 21. Program vjetor për punë në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2022/2023.
 22. Vendim për ngritjen e pllakës përkujtomore.
 23. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendin publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për periudhën nga data 01.01 deri në datën 30.06.2022.
 24. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, për kuartalin e dytë 01.01.2022 – 31.06.2022.
 25. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, për periudhë nga  data 01.04 deri në datën 30.06.2022.
 26. Raport financiar për punë për kuartalin e dytë 01.04-30.06.2022 tëNP “Eko Struga” – Strugë.
 27. Raport për punën e NPK “Higjiena”f.Llabunishtë për periudhë nga data 01.04.2022 deri në datën 30.06.2022.
 28. Raport kuartalin e dytë për punën e NP “Oktis” f.Oktis për viti 2022.
 29. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për Ndryshim dhe plotësim të Statutit të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë.
 30. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP “Ujësjellës dhe kanalizim”– Strugë për vitin 2023.
 31. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP “EkoStruga” – Strugë për vitin 2023.
 32. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NPK“Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2023.
 33. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin 2023.
 34. Vendim për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet komunës së Strugës dhe komunës së Vevçanit.
 35. Propozim–Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale për vitin 2022/2023.
 36. Vendim për sjellje të Planit për parcelizim.
 37. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.1981 në KK  Vevçan – jashtë raj.ndë.
 38. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.560, PK nr.561, PK nr.854 dhe PK nr.1727/1 në KK Llozhan.
 39. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.2906 dhe PK nr.2909 në KK Tashmarunishtë.
 40. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.2072/1 në KK Veleshtë.
 41. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.3132/1 në KK Strugë.
 42. Iniciativë –punim i ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik  për NJU 0 pjesë e bllokut urban 24 , 1,2 ,3,4, Komuna e Strugës.
 43. Iniciativë për punim të planit të sinkronizuar  për PGJU dhe PDU për Nju 1 pjesë e bllokut 7 Komuna e Strugës.
 44. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm në BV f.Belica e Poshtmë.
 45. Vendim për dhënie pëlqim me destinim për pagesën e mjeteve të nevojshme për ngjarjet kulturore të realizuara në datat 15,16 dhe 20 korrik 2022.
 46. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mirko Domazetoski.
 47. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Shenol Iljazi.
 48. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Edlir Vinca.
 49. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Menduhije Seferi.
 50. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mileteva Shuleska.
 51. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Liri Shabani.
 52. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Nikola Vidiqeski.
 53. Propozim – Vendim për subvencionimon e shërbimeve për transport të nxënësve.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 14-të