vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 46 ( dyzetë e gjashtë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme, (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 46 ( dyzetë e gjashtë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 46 (dyzetë e gjashtë ) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 29.10.2020 (e Enjte), me fillim në ora 10,oo,, Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T T Ë D I T Ë S

          – Procesverbali i seancës së 45-të, të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim-Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale të Komunës së Strugës për vitin 2019/2020.
 2. Propozim – Program për pritjen e Vitit të Ri 2021.
 3. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për përpunim të planeve urbanistike të komunës së Strugës për vitin 2020,
 4. Propozim – Program për ndërtim të sallës sportive deri  më 1500 m2 në f. Veleshtë,
 5. Raport Kuartal i Buxhetit të Komunës së Strugës, kuartali i tretë  për vitin 2020,
 6. Raport kuartal i NP ,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë, kuartali i dytë për vitin 2020,
 7. Raport kuartal i NP ,,Oktisi’’ – Oktis, kuartali i tretë për vitin 2020.
 8. Raport kuartal i NP ,,Ujësjellësi Dollogozhdë’’-Dollogozhdë, kuartali i parë, dytë dhe i tretë për vitin 2020.
 9. Raport kuartal i NPK ,,Higjiena ‘’-Labunisht, kuartali i tretë për vitin 2020.
 10. Raport vjetor për punën e EPÇKF  ‘’ 8-Marsi ‘’-Strugë për vitin shkollor 2019/2020.
 11. Vendim për miratim të Programit Vjetor  për punë të EPÇKF  ‘’ 8-Marsi ‘’-Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 12. Vendim për  përcaktim të tarifës  për furnizim me ujë të pijshëm për NP ,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë.
 13. Vendim për  përcaktim të çmimit për mbledhjen dhe largimin e ujërave të ndotura urbane  për NP,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë.
 14. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për rendin komunal dhe masat për zbatimin e tij në territorin e komunës së Strugës.

Materialet e mbledhjes së 46-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

SHPALLJE PUBLIKE-për formimin e trupit participativ në të cilin do të marrin pjesë në procesin e planifikimit urbanistik të territorit të komunës së Strugës

Në bazë të nenit 46 paragrafi (1) nga Ligji për planifikim urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 32/2020), Kryetari i komunës së Strugës në datë 14.10.2020, publikon

SHPALLJE PUBLIKE
Për formimin e trupit participativ në të cilin do të marrin pjesë në procesin e planifikimit urbanistik të territorit të komunës së Strugës

         1.  Lëndë e kësaj shpalljeje publike është: Formim i trupit participativ për sigurimin e inkluzivitetit, participativitetit dhe opinionit në procesin e planifikimit urbanistik për territorin e komunës së Strugës.        Trupi participativ i përfaqëson të gjitha interesat e ndryshme dhe grupet interesante në bashkësinë lokale dhe i përçon qëndrimet, mendimet dhe nevojat e qytetarëve dhe personat juridik, e ndjek gjendjen në planifikim përmes dhënies së iniciativave, udhëzimeve dhe sugjestioneve për përpilimin e aktvendimeve planifikuese në procedurë për përpilim dhe miratim të planeve, i shqyrton programet planore dhe aktvendimet e planeve urbanistike në versionin e tyre punuese.

         Trupi participativ ka të drejtë të diskutojë për të gjitha punët nga kompetenca e Njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe mund të ndikojë në aktvendimet dhe politikat planifikuese të zhvillimit hapësinor, përmes prezantimit të mendimeve të Këshillit të komunës.

       2. Kushtet për pjesëmarrje:  Fletëparaqitje për këtë shpallje publike mund të parashtrojnë të gjitha personat e interesuar të cilët janë pjesëmarrës së bashkësive urbane dhe vendore, përfaqësues së organizatave joqeveritare nga segment të ndryshëm të jetës urbane, shoqatave të qytetarëve dhe aktiviteteve qytetare nga territori i komunës së Strugës, që i përfaqësojnë grupet e ndryshme të qytetarëve, si dhe qytetar që janë persona profesional nga sfera e planifikimit urbanistik dhe sferat e ndryshme profesionale qenësor për planifikimin dhe zhvillimin përmbajtësor të qytetit.

         3. Dokumentet të cilat parashtrohen:

 • Fletëparaqitje për anëtar të trupit participativ për territorin e komunës së Strugës (formulari është në shtojcë të thirrjes),
 • Autobiografi të shkurtër,
 • Deklaratë për dhënien e pëlqimit për mbrojtje të të dhënave personale (formulari është në shtojcë të thirrjes),
 • Deklaratë për pranimin e kushteve sipas thirrjes (formulari është në shtojcë të thirrjes).
 • Dëshmi relevante me shkrim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje nga pika 2 të shpalljes (kopje).

         4.Afati dhe vendi i parashtrimit të fletëparaqitjes: Fletëparaqitjet sipas shpalljes publike me dokumentacion të kompletuar mund të parashtrohen përmes postës në adresë: Komuna e Strugës rr.Marshall Tito pn. Ose në sportelin e komunës së Strugës në afat prej 30 ditëve nga dita e publikimin të shpalljes publike. Në fletëparaqitje të theksohet: “Fletëparaqitje për shpallje publike për formimin e trupit participativ për territorin e komunës së Strugës”

           5. Obligimet e anëtarëve të trupit participativ: Trupi participativ mblidhet më së paku një herë  në çdo  dy muaj dhe ka rol konsultativ në procedurë për përpunimin dhe miratimin e planeve urbanistike, veçanërisht e shqyrton programin planor në fazë para se ajo t’i propozohet Kryetarit të komunës për miratim, si dhe plani urbanistik në fazë të aktvendimit planifikues urbanistik para se të jepet në revizion profesional. Puna e trupit participativ është publike. Anëtarëve të trupit participativ në pajtim me Ligjin për planifikim urbanistik, nuk i përket kompensim për ushtrimin e punës.

        6.Mënyra e punës:  Mënyra e punës dhe numri i anëtarëve të trupit participativ  rregullohen në Rregulloren e trupit participativ të cilin e miraton Këshilli i njësisë së vetëqeverisjes lokale, ku numri i anëtarëve qytetare të trupit participativ  të cilët janë paraqitur vullnetarisht nuk është i kufizuar.

Shkarko formularin

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 45 ( dyzetë e pesë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme, (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 45 ( dyzetë e pesë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 45 (dyzetë e pesë) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 30.09.2020  (E Martë), me fillim në ora 10,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T T Ë D I T Ë S

 • Procesverbali I seancës së 44 të Këshillit të Komunës së Strugës.
 1. Propozim – Vendim Statutor për ndryshim dhe plotësim të Statutit të komunës së Strugës.
 2. Rregullore për punën e Trupit Participativ nga sfera e urbanizmit .
 3. Plan vjetor për punësim të Komunës së Strugës për vitin 2021,
 4. Plan vjetor për punësim të “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë për vitin 2021,
 5. Plan vjetor për punësim të “EKO – Struga” – Strugë për vitin 2021,
 6. Plan vjetor për punësim në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë, për vitin 2021.
 7. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë, për vitin 2021,
 8. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë, për vitin 2021,
 9. Plan vjetor për punësim në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë, për vitin 2021,
 10. Plan vjetor për punësim në SHFK “Murat Llabunishti” – f. Llabunishtë, për vitin 2021,
 11. Plan vjetor për punësim në SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë, për vitin 2021,
 12. Plan vjetor për punësim në SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh i Epërm, për vitin 2021,
 13. Plan vjetor për punësim në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f. Drasllajcë, për vitin 2021,
 14. Plan vjetor për punësim në SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë, për vitin 2021,
 15. Plan vjetor për punësim në SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorishtë, për vitin 2021,
 16. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHMK ,,Niko Nestor ‘’-Strugë, për vitin shkollor 2020/2021.
 17. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHMK ,,Dr.Ibrahim Temo ‘’-Strugë, për vitin shkollor 2020/2021.
 18. Plan Akcionar për vitin shkollor 2020/2021 dhe Programe zhvillimore për shkollën 2020-2024 për SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë.
 19. Plan vjetor për punësim në NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë, për vitin 2020,
 20. Raport për punën e NP “Komunallno” – Struga kuartali i II/ 2020,
 21. Kërkesë nga Bashkësia Fetare Islame – Muftinia – f. Llabunishtë,
 22. Kërkesë financiare parashtruar nga personi Ariton Ismaili,
 23. Aktvendim për përcaktimin e komandantëve të njësive për mbrojtje dhe shpëtim në vendbanimet e Komunës Strugës.
 24. Vendim për Aktet e përgjithshme të cilat janë miratuar për përfshirjet planore të planeve urbanistike të cilat kanë pushuar së zbatuari me hyrjen në fuqi të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 163/13).
 25. Konkluzion për mësim me prezencë fizike prej klasës IV-IX në shkollat fillore.
 26. Konkluzion për mësim me prezencë fizike për shkollat e mesme.

Materialet e mbledhjes së 45-së

 • KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
  Kryetar,
  ResulKaba

AKTVENDIM Për konvokimin e mbledhjes së 44 ( dyzetë e katërt )  të Këshillit të Komunës së Strugës

      Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 44 ( dyzetë e katërt )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 44 (dyzetë e katërt) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën  31.08.2020 (e Hënë), me fillim në ora 10,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 42 të Këshillit të Komunës së Strugës.

-Procesverbali i seancës së 43 të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Llogaria vjetore e SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin 2019,
 2. Llogaria vjetore e SHFK “Bashkimi” – f. Oktis për vitin 2019,
 3. Llogaria vjetore e SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin 2019,
 4. Llogaria vjetore e SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2019,
 5. Llogaria vjetore e SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë për vitin 2019,
 6. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë për vitin 2019,
 7. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë për vitin 2019,
 8. Llogaria vjetore e SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh për vitin 2019,
 9. Llogaria vjetore e SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë për vitin 2019,
 10. Llogaria vjetore e SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorisht për vitin 2019,
 11. Llogaria vjetore e SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2019,
 12. Llogaria vjetore e SHMK “Dr Ibrahim Temo” – Strugë për vitin 2019,
 13. Llogaria vjetore e SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2019,
 14. Llogaria vjetore e EPKÇF 8 Marsi – Strugë për vitin 2019,
 15. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 16. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 17. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2020/2021.
 18. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2020/2021.
 19. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2020/2021.
 20. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2020/2021.
 21. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2020/2021.
 22. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2020/2021.
 23. Vendim për përcaktimin e paraleleve   me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2020/2021.
 24. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2020/2021.
 25. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podrgorcë për vitin shkollor 2020/2021.
 26. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 27. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 28. Program vjetor dhe Program për ekskursione të  SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2020/2021.
 29. Program vjetor dhe Program për ekskursione të  SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2020/2021.
 30. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2020/2021.
 31. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2020/2021.
 32. Program vjetor dhe Program për ekskursione të  SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2020/2021.
 33. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2020/2021.
 34. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2020/2021.
 35. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2020/2021.
 36. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2020/2021.
 37.  Raport për punën e NP “Oktisi” – f. Oktis kuartali i II/ 2020,
 38. Raport për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë, kuartali i I/ 2020,
 39. Plan vjetor për punësim në SHMK ,,Niko Nestor ‘’-Strugë.
 40. Plan vjetor për punësim në SHMK ,,Dr.Ibrahim Temo  ‘’-Strugë.
 41. Raport për realizimin e Programit për rregullim të tokës ndërtimore në komunën e Strugës për vitin 2019
 42. Iniciativë për ndryshim dhe plotësim të Statutit të komunës së Strugës.
 43. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Rahmani Fitni në KK F.Tatesh i poshtëm
 44. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të zgjerimit të planit urbanistik të parashtruar nga personi Mujedin Koxhaxhiku në  КК. f.Veleshtë.
 45. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga  personi  Stefanoska Tanja.
 46. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga  personi Nazif Maksutoski.
 47. Kërkesë për ndihmë financiare për Turneu i Hendbollit  Struga 2020.
KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,  Resul Kaba

Materialet e mbledhjes së 44-të

goldenbahis

restbet

ngsbahis

pashabahis

asyabahis

betmatik

supertotobet

piabet

nakitbahis

Njoftim për qytetarët dhe bletarët e Komunës së Strugës

Njoftohen qytetarët dhe bletarët e Komunës së Strugës se në territorin e Komunës së Strugës më datë 30.07.2020 (e enjte) do të kryhet spërkitje nga toka (teristike) për shfarosjen e mushkonjave, dhe trajtim largicid në zona të caktuara.

Spërkitja do të kryhet nga ora 20:00 e deri në orën 06:00 (të mëngjesit) me aparaturë të posaçme UV për spërkitje të ftohtë.

Dezinsektimi do të kryhet në të gjithë vendbaniminet në regjionin e Komunës së Strugës.

I lusim bletarët te marrin masat e nevojshme për mbrojtjen e bletëve. Në rast se ka ndryshime moti (shi, erë) atëherë dezinsektimi do të shtyhet dhe do të kryhet në ditët e ardhshme.

Zyra për marëdhënie me publikun
Komuna e Strugës

goldenbahis

restbet

ngsbahis

pashabahis

asyabahis

betmatik

supertotobet

piabet

nakitbahis

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 43 ( dyzetë e tre ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 43 ( dyzetë e tre )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 43 ( dyzetë e tre) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 29.07.2020 (e merkur), me fillim në ora 10,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

1. Propozim – Vendim për themelim të Shkollës fillore komunale të muzikës.

2.Aktvendim për formim të komisionit për përgatitje për fillim me punë të shkollës fillore komunale të muzikës.

3.Propozim-Vendim për përcaktim të rajoneve  në  të cilët  regjistrohen nxënës në shkollat fillore të komunës së Strugës.

4.Propozim-Vendim për përcaktim të prioritetit për projektin –Përpunim i dokumentacionit teknik për  zëvendësim të azbestit – rrjeti i furnizimit me ujë të çimentos për qytetin e Strugës.

5.Kërkesë për ndërtim të deponisë së përkohshme për mbetjet komunale të NP,,Oktisi’’-Oktis.

6.Raport për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë lokale dhe, mbrojtje dhe shpëtim të komunës së Strugës për vitin 2019,

7. Raport kuartal të Buxhetit të komunës së Strugës, kuartali II/2020,

8. Raport kuartal për punën e NP ,,Higjiena’’-Labunisht ,kuartali I/2020.

 9. Vendim për ndryshim të Vendimit për kryerjen e transportit linjor komunal të udhëtarëve në territorin e komunës së Strugës.

10. Vendim për ndryshim të Vendimit për kryerjen e auto – taksi transportit të udhëtarëve në territorin e komunës së Strugës.

11. Raport për realizimin e Programit për mbrojtjen e mjedisit jetësor për vitin 2019.

12. Raport për realizimin e Programit për propagandë të  përgjithshme turistike për vitin 2019.

13. Raport për realizimin e Programit për zhvillim lokal ekonomik për vitin 2019.

14. Raport për realizmin e Programit për barazi gjinore për vitin 2019.

15. Raport për realizimin e Programit për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme  dhe personaliteteve nga e kaluara jonë kulturore për vitin 2019.

16. Raport për realizimin e Programit për ndërtimin e sinjalizimit të komunikacionit në Komunën e Strugës për vitin 2019.

17. Program për ndryshim të Programit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Strugës për vitin 2020,

18. Program për plotësimin e Programit për menaxhim me tokën ndërtimore të komunës së Strugës për vitin 2020.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,  Resul Kaba


Materialet e mbledhjes së 43-të

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 42 ( dyzetë e dy ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

                                         

A K T V E N D I M

 

Për konvokimin e mbledhjes së 42 ( dyzetë e dy )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 42 ( dyzetë e dy) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën  30.06.2020 (e martë), me fillim në ora 12,oo,. Nëpermjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

Procesverbali  i seanceës së 41 të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktimin e pagesës së taksës komunale.
 2. Tarifor për përcaktimin e lartësisë së kompensimit për shfrytëzimin e objekteve për sport në territorin e komunës së Strugës.
 3. Propozim–Vendim për ndërprerje të përkohshme për miratimin dhe realizimin e planeve urbanistike dhe procedurave për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara joligjore.
 4. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë vendbanimit me dedikim formimin e parcelës për ndërtim për pk. nr. 584/3 dhe pjesë të pk. nr. 578/3 KK Radozhdë me qëllim A4 – KK Radozhdë – Komuna e Strugës.
 5. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë vendbanimit me dedikim A4 – banim i përkohshëm për pk. nr. 193 KK – Frëngovë j.q. – Komuna e Strugës.
 6. Iniciativë e pranuar për përpunimin dhe plotësimin e Planit Detal Urbanistik NJU – 11, pjesë nga Blloku 1, përfshirja 3,4 dhe 5 – Komuna e Strugës.
 7. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – f. Dollogozhd, për vitin 2020.
 8. Raport kuartal të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – f. Dollogozhd, kuartali IV/2019.
 9. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i I/ 2020,
 10. Raport kuartal të NP “Oktisi” – f. Oktis, kuartali I/2020.
 11. Raport kuartal të NP “Komunallno” – Strugë, kuartali IV/2019.
 12. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Myftinisë – Strugë.
 13. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Xhamisë në f. Llabunishtë.
 14. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Xhamisë në f. Dollogozhd.
 15. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Kishës Shën Gjorgji – Strugë.
 16. Vendim për Shkollën e Muzikës.

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËSKryetar,  ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 42-të

Kategorizimi i dhënësve (personave fizikë) të shërbimeve për akomodim në shtëpi, banesa, apartamente dhe dhoma private

Për shkak të situatës me virusin KoVid-19 në vendin tonë, me qëllim tejkalimin e krizës dhe mbështetje të sektorit të turizmit dhe hotelerisë, një nga masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore është edhe lëshimi i vauçerëve për përkrahje të turizmit vendor.

Këto vauçerë lëshohen për një kategori të caktuar të qytetarëve, të cilët mund t’i shfrytëzojnë në tërë territorin e shtetit, për qëndrim në të gjitha llojet e objekteve për akomodim të mysafirëve, për periudhën kohore prej 15 Korrik deri 15 Dhjetor 2020.

Për këtë qëllim është krijuar platformë e veçantë, në të cilën mund të regjistrohen të gjithë dhënësit e shërbimeve për akomodim, por paraprakisht ato subjekte duhet të kenë Aktvendim për kategorizim.

Sipas kësaj, të gjithë personat e interesuar në territorin e Komunës së Strugës, të cilët kanë dhënë dhe më tej japin shërbime në akomodimin privat, por edhe ata që kanë aktvendime me afat të skaduar dhe që dëshirojnë të vazhdojnë me atë veprimtari, të dorëzojnë kërkesë për kategorizim, kurse më së voni deri në datë 20 Qershor 2020 do të realizohet kategorizimi i tyre.

Theksojmë se edhe ata persona që kanë aktvendim valid për kategorizim kanë të drejtë për shfrytëzim të masës së caktuar nga qeveria.

Ky është kushti, të cilin dhënësit e shërbimeve duhet ta plotësojnë që të mund të aplikojnë për shfrytëzim të masës dhe të kyçen në platformë, kurse me këtë të mund t’i shfaqin kapacitetet e tyre të disponueshme për akomodim të turistëve (qytetarët që kanë fituar vauçer).

Shfrytëzimi i vauçerit për turizëm vendor

Si rezultat i pandemisë botërore me KoVid-19, e cila e kaploi edhe vendin tonë, si dhe për shkak të dëmeve ekonomike që i krijuan nga ndërprerja e veprimtarisë ekonomike të qytetarëve dhe kompanive tona (midis të cilëve në linjën e parë të frontit kundër kësaj kanosjeje u vendos veprimtaria hoteliere-turistike), në setin e tretë të masave u sollën edhe disa vendime në këtë drejtim.

Një nga këto masa është edhe mbështetja e sektorit të turizmit dhe hotelerisë dhe të qytetarëve me të ardhura personale deri në 15.000 denarë në muaj, gjithçka për nxitje të turizmit vendor.

Për këtë qëllim janë dedikuar 10 milion euro, për qytetarët dhe sektorin turistik, të cilët do të mund t’i shfrytëzojnë ato nga 15 Korriku 2020 deri në 15 Dhjetor 2020, me ndihmë të vauçerëve me vlerë prej 6.000 denarëve dhe me kartela pagesore për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore në vlerë prej 3.000 denarëve.

Vauçerët do të dorëzohen nga data 10 deri 13 Qershor 2020 (me postë elektronike), deri te qytetarët me të ardhura deri në 15.000 denarë në muaj, sipas marrëdhënies së punës, por jo më shumë se 60.000 denarë për periudhën kohore Janar-Prill 2020, sipas evidencës së DAP-it, për orar të plotë të punës.

Çdo vauçer ka emrin dhe mbiemrin e pranuesit, përmban kod QR, kod të vauçerit dhe kod për pin, kurse çdo person shfrytëzues do të duhet ta shfaqë vauçerin gjatë shfrytëzimit të shërbimeve dhe mund të përdoret vetëm për një vizitë.

Vauçeri për turizëm mund të shfrytëzohet te të gjitha hotelet, agjencitë turistike dhe kapacitetet akomoduese (persona fizikë – dhënës të shërbimeve për akomodim të shtëpi, banesa, apartamente dhe dhoma të kategorizuara).

Në platformën e krijuar posaçërisht për këtë qëllim (www.domasiedoma.gov.mk), deri në 10 Korrik 2020 do të pubikohen të gjithë dhënësit e shërbimeve turistike, të cilët janë paraqitur të jenë pjesë e programit, kurse këta dhënës të shërbimeve mund të paraqiten duke plotësuar formular onlajn përmes platformës, nga data 15 Qershor deri në 30 Qershor 2020.

Në këtë mënyrë, të gjithë qytetarët që janë shfrytëzues të masës, shumë lehtë do të mund t’i shikojnë të gjitha kapacitetet e disponueshme për akomodim dhe të zgedhin se ku duan ta shfrytëzojnë vauçerin.

Vauçerët për turizëm mund të merren lehtë dhe pa shumë procedura dhe të printohen në këtë uebfaqe: www.kupidomasno.gov.mk, me shënim të NVAQ-it personal, kurse Ministria e Ekonomisë do ta dërgojë vauçerin në i-mejlin e qytetarëve, në atë i-mjel adresë që është paraqitur në DAP.

A K T V E N D I M   Për konvokimin e mbledhjes së 41 ( dyzetë e një )  të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

                                         

A K T V E N D I M

 

Për konvokimin e mbledhjes së 41 ( dyzetë e një )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 41 ( dyzetë e një ) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 30.05.2020 (Të Shtunën), me fillim në ora 15,oo,. Nëpermjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

Procesverbali  i seanceës së 40 të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Statuti i NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë.
 2. Plani vjetor për punësime në NP Ujesjelles dhe Kanalizim Strugë për vitin 2020.
 3. Plotesimi i planit vjetor për punësime në NP Komunalno Strugë, për vitin 2020.
 4. Raporti për punën e Sektorit për mbikqyrje inspektoriale në Komunën e Strugës, për vitin 2019.
 5. Propozim Vendim për dhënien në përdorim të objektit me interes public me rëndësi locale – fushë sporti për klub professional sportiv që luan futboll në ligen e parë

 

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,  ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 41-të

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son

bahis Casino Siteleri Baymavi paykwik экскурсии из мармариса остров клеопатры Marmaris excursions dalaman airport transfers paykwik paykwik satın al paykwik al ucuz paykwik paykwik fiyatları Paykwik Nedir? paykwik bozum