vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik(G2.1 – NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE në pjesë të Pk.nr.960/1 KK Morovisht komuna e Strugës.)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 89/22 dhe 171/22), Kryetari i Komunës së Strugës më 08.02.2024, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Projekti urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore për ndërtim të kompleksit të ndërtimeve me qëllim G2.1 – NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE në pjesë të Pk.nr.960/1 KK Morovisht komuna e Strugës, të cilën e miraton Kryetari i Komunës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.

 1. Si organe të prekura nga implementimi për Projektit urbanistik për qëllime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës ndërtimore me Qëllim G2.1- NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE, në pjesë të PK 960/1, KK Morovisht, Komuna e Strugës, përcaktohen subjektet vijues :
  Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
 2. Për Projektit urbanistik për qëllime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës ndërtimore me Qëllim G2.1- NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE, në pjesë të PK 960/1, KK Morovisht, Komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është SHPKNJP ,, PRO – INZHINERING,, a të cilën e miraton Kryetari i Komunës, e miraton Projektin urbanistik për qëllime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës ndërtimore me Qëllim G2.1- NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE, në pjesë të PK 960/1, KK Morovisht, Komuna e Strugës, do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.
  4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.
  5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.
 3. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.


  FORMULAR

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik(në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës )

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 99/18, 89/22 dhe 171/22), Kryetari i Komunës së Strugës më 23.01.2024, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për përpunimin e Planiт Detal urbanistik (PDU) në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës (periudha planore 2019-2024), të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.

 1. Si organe të brengosura nga implementimi për përpunimin e Planiт Detal urbanistik (PDU) në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës, përcaktohen subjektet vijuese: Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe të qytetarëve.
 2. Për përpunimin e Planiт Detal urbanistik (PDU) në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është ,, IN- PUMA ,, SHPK Shkup , a të cilën e miraton Këshilli i komunës së Strugës, miratimi i Planit Detal urbanistik (PDU) në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës (periudha planore 2019-2024), do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.
  4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.

5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.

6.Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së tretë të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së tretë të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 13.02.2024, (E martë) me fillim në ora 10:00, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Në mbledhje do të punohet sipas

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Propozim – Aktvendim për konstatimin e ndërprerjes së mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Strugës.
 2. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në komisionin për financa dhe buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal.
 3. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për shënimin e festave dhe manifestimeve dhe ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve.
 4. Vendim për përcaktimin e mjeteve financiare për mbajtjen e turneut të  Gjimnazistëve – Struga 2024.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Aaktvendim për konvokimin e mbledhjes së 32 (tridhjetë e dy) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 32 (tridhjetë e dy) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 32 (tridhjetë e dy) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 22.01.2024, (E hënë) me fillim në ora 10:00, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e tridhjetë е Këshillit të komunës së Strugës.
 • Procesverbal nga seanca e tridhjetë e një е Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës për kuartalin e katërt 2023.
 2. Propozim – Kalendari buxhetor i Komunës së Strugës për vitin 2025.
 3. Vendim për përcaktimin e tarifës për furnizim me ujë të pijshëm ose furnizim me ujë të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 4. Vendim për përcaktimin e tarifës për mbledhjen dhe largimin e ujrave të zeza të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 5. Propozim – Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për organizim të brendshëm të administratës komunale të komunës së Strugës.
 6. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë së planit urbanistik me dedikim A4.3-Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm në pjesë nga PK nr.2839/3, PK nr.2839/38, PK nr.2839/37, PK nr.2839/36, PK nr.2839/35, PK nr.2839/34, PK nr.2839/33, PK nr.2839/32, PK nr.2839/30, PK nr.2839/29, PK nr.2839/28, PK nr.2839/27 dhe PK nr.2839/26 KK Strugë, Komuna e Strugës.
 7. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me dedikim G2.2-Industri e lehtë farmaceutike dhe prodhim të ushqimit, prodhimeve qumështore, prodhimeve konditoriale, pijeve joalkoolike, ujë, përpunim të prodhimeve të kopshtarisë dhe fruta, duhan etj në PK nr.2837/33 KK Strugë, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë së planit urbanistik me dedikim A4.3- Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm, në pjesë nga PK nr.2839/40, PK nr.2839/41, PK nr.2839/42, PK nr.2839/43 dhe pjesë nga PK nr.2839/3 KK Strugë, Komuna e Strugës.
 9. Iniciativë për përpunim e Ndryshim të PGJU për Strugën për BU 4 në NJU 11 dhe PDU për përfshirjen e planit në pjesë nga NJU 11, BU 4 në KK Strugë dhe Misleshovë jashtë qytetit (procedurë e bashkuar).
 10. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë së planit urbanistik me dedikim A4.3- Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm në pjesë nga PK nr.856, KK Podgorcë, Komuna e Strugës.
 11. Propozim – Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Ј.L.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 31 (tridhjetë e një) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 31 (tridhjetë e një) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 31 (tridhjetë e një) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 29.12.2023, (E premte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e njëzetë e nëntë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2024.
 2. Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2024.
 3. Propozim – Vendim për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2024 të llogarisë së komunës së Strugës.
 4. Propozim – Vendim për përcaktimin  e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim të mesëm për vitin 2024.
 5. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim fillor  për vitin 2024.
 6. Programi i punës për vitin 2024 e NP “Komunallno” – Strugë.
 7. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për vitin 2024.
 8. Program për punën në sferën për zotërimit me tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e  Komunës së Strugës për vitin 2024.
 9. Program për vendosjen e pajisjes urbane në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2024.
 10. Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për vënien e pajisjes urbane dhe kampim.
 11. Vendim për nevojën e vënies së pajisjes urbane.
 12. Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.
 13. Program për ndërtim, rekonstruim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale, në Komunën e Strugës për vitin 2024.
 14. Program për rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2024.
 15. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Nedim Mahmudoski.
 16. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit të ndërtuar pa leje të PK nr.408/3, 408/4 dhe 1552, KK Vranishtë-jashtë qytetit.
 17. Kërkesë për miratimin e Vendimit për konstatimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit të ndërtuar pa leje të PK nr.3195/2, KK Strugë.

Materialet e mbledhjes së 31-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 30 (tridhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 30 (tridhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 30 (tridhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 04.12.2023, (E hënë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е tetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport për punën e NP “Komunallno” Strugë për periudhën nga data 01.07 deri në datë 30.09.2023
 2. Raporti kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për kuartalin e tretë 01.01.2023-30.09.2023.
 3. Program për punë dhe zhvillim e NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2024.
 4. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve në Komision
 5. Propozim – Program për plotësimin e  Programit për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit të komunës së Strugës për vitin 2024.
 6. Raport për realizimin e Programit për turizëm për vitin 2022.
 7. Propozim – Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe për përmirësimin e kushteve për qëndrim të turistëve për vitin 2024.
 8. Raport për realizimin e Programit për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme nga e kaluara jonë kulturore për vitin 2022.
 9. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e kulturës të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 10. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 11. Propozim – Program për aktivitetet nga fusha e arsimit në Komunën  Strugës për vitin 2024.
 12. Propozim – Program për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme nga e kaluara jonë kulturore  për vitin 2024.
 13. Propozim – Program për organizimin e manifestimeve dhe projekteve kulturore me interes publik në komunën e Strugës për vitin 2024.
 14. Propozim – Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e sportit dhe të rinjve gjatë vitit 2024.
 15. Propozim – Program për mbështetje dhe financim të OJQ-ve në Komunën e Strugës gjatë vitit 2024.
 16. Propozim – Program i Komunës së Strugës për mbrojtje sociale për vitin 2024.
 17. Propozim – Program për finansimin e përunimit të planeve urbanistike për vitin 2024.
 18. Propozim – Program për mbrojtjen e mjedisit jetësor për vitin 2024.
 19. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin F.T.
 20. Propozim – Vendim për shitje të sendit të luajtshëm Automjet udhëtimi në pronësi të Komunës së Strugës.
 21. Propozim – Vendim për përcaktimin e tokës për kampim të përkohshëm.
 22. Propozim – Vendim për miratimin e Ndryshim dhe plotësimit të Planit detal urbanistik për NJU 4, pjesë nga blloku 12, Komuna e Strugës

Materialet e mbledhjes së 30-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.11.2023, (E premte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e njëzetë е shtatë e Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Raport financiar për punën e kuartalit të tretë të NP “Eko Struga” – Strugë.
 2. Ndryshim dhe plotësim i Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për periudhën nga data 01.07.2023 deri më 30.09.2023.
 4. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2024
 5. Propozim – Program për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 6. Propozim – Program për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit të komunës së Strugës për vitin 2024.
 7. Iniciativë për punimin dhe miratimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e PN me dedikim G2.1 Ndërtesë të industrisë së lehtë ndërtimore – kompleks fabrike, depo të industrisë punuese për montim, magazinim, ngrohje, stacione për gjenerator dhe ngjashëm, reparte dhe baza për prodhimin e asfaltit dhe betonit në PK nr. 991/1 KK Ladorisht, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për punimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me dedikim A4.3 – Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm në Pk nr. 1736/22 KK Misleshovë – jashtë qytetit, Komuna e Strugës
 9. Program për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë vendore dhe mbrojtje dhe shpëtim për vitin 2024.
 10. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza në vitin 2024.
 11. Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale të Komunës së Strugës për vitin 2023/2024.
 12. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit për derivatet e naftës së SHFK “Bashkimi”, SHFK “Nuri Mazari”, SHFK “Zini Hani”, SHFK “Goce Dellçev” dhe SHFK “Orhan Xhemaili”.
 13. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin A.E.
 14. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin D.M.
 15. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin G.K.
 16. Kërkesë nga Shoqata vullnetare zjarrfikëse – Strugë.
 17. Ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 18. Plan vjetor për punësim të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 19. Raport për realizimin e Programit të Komisionit për barazi gjinore pranë Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 20. Program për barazi gjinore për vitin 2024.
 21. Raport për punën e Njësisë për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2022.
 22. Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2024.
 23. Raport për Programet e Sektorit për veprimtari publike për vitin 2022.
 24. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së strugës në sferën e sportit dhe të rinjve për vitin 2022.
 25. Raport për realizimin e Programit për përkrahje dhe financim të OJQ-ve Komuna e Strugës për vitin 2022.

Materialet e mbledhjes së 29-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 28 (njëzetë e tetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 28 (njëzetë e tetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 28 (njëzetë e tetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 19.10.2023, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е gjashtë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës për kuartalin e tretë 2023.
 2. Raport financiar për punën e kuartalit të tretë të NP “Eko Struga” – Strugë.
 3. Korigjimi i gabimit teknik në Vendim.
 4. Plani i programeve për zhvillim – ndërtimi i rrugëve në Strugë.
 5. Vendim për marrjen në dorëzim të rrjetit të ujësjellësit dhe caktimin e rrjetit të ujësjellësit.
 6. Propozim – Vendim për dhënien e mendimit pozitiv për Satutin e SHFK “Goce Dellçev” – F. Jabllanicë.
 7. Raport vjetor i punës në vitin shkollor 2022/2023 në EPÇKF “8-Marsi ” – Strugë.
 8. Programi vjetor i punës në vitin shkollor 2023/2024 në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë.
 9. Propozim – Vendim për dhënien në përdorim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm.
 10. Vendim për subvencionimin e transportit të studentëve.
 11. Vendim për subvencionimin e transportit të studentëve.
 12. Ndryshim dhe plotësimin të PGJU për qytetin e Strugës, NJU 6 dhe pjesë nga NJU 6 dhe pjesë nga NJU 8, blloku 18, 19 dhe 23, me përpunim detal të pjesë nga blloku 23, KK Strugë, Komuna e Strugës.
 13. Kërkesë për miratimin e Vendimit për konstatimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen në objektet e ndërtuara pa leje të PK nr.578/2, KK Llabunishtë.
 14. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim të vendosjes së objektit të ndërtuar pa leje në PK nr.506/1 dhe 1393, KK Tateshi i Poshtëm.
 15. Kërkesë për miratimin e Vendimit për konstatimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit të ndërtuar pa leje të PK nr.3195/2, KK Strugë
 16. Kërkesë për miratimin e Vendimit për konstatimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit të ndërtuar pa leje në PK nr.917/4 dhe 1058/2, KK  Zagraçan Shum.
 17. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit të ndërtuar pa leje të PK nr.408/3, 408/4 dhe 1552, KK Vranishtë-jashtë qytetit.
 18. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënien e pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar ilegalisht të PK nr.576/1 KK Novo Sellë.
 19. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënien e pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje të PK nr. 524 KK Tateshi i Poshtëm.
 20. Kërkesë për miratimin e Vendimit për konstatimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit pa leje të PK-së nr.32/10, KK Strugë.
 21. Propozim – Program për pritjen e Vitit të Ri 2024.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 27 (njëzetë e shtatë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e shtatë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 27 (njëzetë e shtatë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 21.09.2023, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е pestë e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е gjashtë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 25 nxënës në SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2023/2024
 2. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2023/2024
 3. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2023/2024
 4. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formim i paraleleve të kombinuara në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2023/2024
 5. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formim i paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunisht për vitin shkollor 2023/2024
 6. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit vjetor për punë të SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollot 2023/2024.
 7. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit vjetor për punë të SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkolor 2023/2024.
 8. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit vjetor për punë të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkolor 2023/2024.
 9. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit vjetor për punë të SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkolor 2023/2024.
 10. Propozim – Vendim për regjistrimin e shkollave ekzistuese periferike  si pjesë e  shkollës fillore.
 11. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit të derivateve të naftës për SHFK “shën Kliment Ohridski” dhe SHFK “Ashim Agushi”.
 12. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit për transport për SHFK “Shën Kliment Ohridski” dhe SHFK “Ashim Agushi”.
 13. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit për ujësjellës dhe kanalizim për SHFK “Ashim Agushi”, SHFK “Josip Broz Tito” dhe SHFk “Vëllezërit Milladinovci”.
 14. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Planit vjetor për punësim në NP “Eko-Struga” – Strugë për vitin 2024.
 15. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Planit vjetor për punësim në NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2024.
 16. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Bordin drejtues të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë.
 17. Propozim – Vendim për lirim nga pagesa e taksës komunale për shfrytëzim dhe mirëmbajtje të ndriçimit publik.
 18. Propozim – Vendim për pranimin e propozimit për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal midis Komunës së Debërcës dhe Komunës së Strugës.
 19. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në komisionin e përbashkët për bashkëpunim ndërkomunal midis Komunës së Debërcës dhe Komunës së Strugës.
 20. Propozim – Vendim për përcaktimin e emrit të rrugës në Komunën e Strugës.
 21. Propozim – Program për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme dhe personaliteteve të shquara me shenja përkujtimore në Komunën e Strugës për vitin 2023-2027.
 22. Iniciativë për përpunim dhe miratimin e projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me dedikim G2.1 Ndërtesa industriale me përpunim të industrisë së lehtë – Ndërtim me industri ndërtimore të lehtë – komplekse fabrike, punëtori industriale, korridore për montim, nxemje, stacione gjeneratorike dhe ngjashëm, hole dhe baza për prodhimin e asfaltit dhe betonit në PK nr. 1111/1, PK nr. 1111/3, pK nr. 1077/5 dhe pjesë nga PK nr. 1077/1 KK Moroishtë, Komuna e Strugës.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 22.08.2023, (E martë) me fillim në ora 12:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës për kuartalin e dytë nga viti 2023.
 2. Ndryshim dhe plotësim të Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Plan vjetor për punësim në NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2024.
 4. Raport për punën në NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.04 deri në datën 30.06.2023.
 5. Raport finansiar për punë në kuartalin e dytë prej datës 01.04-30.06.2023 të NP “Eko Struga” – Strugë.
 6. Raport për punën në NPK “Higjiena”f.Llabunishtë për periudhën nga data 01.04.2023 deri në datën 30.06.2023.
 7. Raport vjetor për punën e Shkollës Fillore Komunale  të Muzikës – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Program vjetor për punë në Shkollën Fillore Komunale  të Muzikës – Strugë për vitin shkollor 2023/2024.
 9. Raport vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 10. Program vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2023/2024.
 11. Program vjetor për punë në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2023/2024.
 12. Program vjetor për punë në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2023/2024.
 13. Program vjetor për punë në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2023/2024.
 14. Program vjetor për punë në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2023/2024.
 15. Program vjetor për punë në SHFK “Goce Dellçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2023/2024.
 16. Raport vjetor për punë në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2022/2023.
 17. Program vjetor për punën në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2023/2024.
 18. Kërkësë për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formimin e paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2023/2024.
 19. Kërkësë për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formimin e paraleleve të kombinuara në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2023/2024.

Shkarko materialet e mbledhjes së 26-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi