vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Të nderuar,
Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13   dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15,  92/2015 dhe 39/16),si në vijim

 

SH P A LL J E
e projektë  B- Lejes së integruar ekologjike

Në përputhje me nenin 122 pika 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 dhe 39/16), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B – Lejës së integruar ekologjike nr. 03-2260/1 të datës 26.07.2011.

 

Dorëzues i kërkesës:
SHPKNJP „REÇKOM “
Lokacioni: Prisoj,,
Adresa:
f.Labunishte
Strugë
PK.1921 dhe 1920/1

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit

Pika    Kordinata X      Kordinata Y

T -1              4.570.046   7.466.800;
T-2               4.570.203   7.466.900;
T-3               4.570.242  7.466.847;
T-4               4.570.315  7.466.876;
T-5               4.570.310 7.466.760;
T-6               4.570.238  7.466.693;
Т-7               4.570.212   7.466.767;
T-8               4.570.192   7.466.767;
T-9               4.570.107  7.466.689

-Sipërfaqja             S=0.032394 км2
Personi për kontakt:
Mensur Murtezoski
Tel: 070/394975

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale.
Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar, për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje, në shtypin ditor në hapsirat  e :
Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.
Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00
Telefoni për kontakt: 046 781-335
Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

www.struga.gov.mk
Me respekt,
Komuna e Strugës

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).