vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Raport për Vlerësimin strategjik(A4.3-Shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banim të përkohshëm në pjesë të Pk.nr.991/5 KK Ladorisht )

Projekt – Raport për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për  Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim A4.3-Shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banim të përkohshëm në pjesë të Pk.nr.991/5 KK Ladorisht komuna e Strugës.

Propozim – Raport

Mendim

Raport për Vlerësimin strategjik(G2.1-Ndërtesa të industrisë së lehtë ndërtimore ne pjesë të P.K.nr 960/1 K.K.Morovisht)

Propozim – Raport për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për  Projektit urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore për ndërtim të kompleksit të objekteve me destinim G2.1-Ndërtesa të industrisë së lehtë ndërtimore ne pjesë të P.K.nr 960/1 K.K.Morovisht,komuna e Strugës

Propozim – Raport

Mendim

L A J M Ë R I M Për organizimin e THIRRJES SË PËRGJITHSHME PUBLIKE PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PUBLIK ME PREZANTIMIT PUBLIK për Ndryshim dhe plotësim i planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 8 NJU 2 (periudha kohore2023-2033) dhe Planit detal urbanistik në NJU 2, pjesë e bllokut 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028 )PROCEDURË E BASHKUAR PROPOZIM PLAN

L A J M Ë R I M
Për organizimin e THIRRJES SË PËRGJITHSHME PUBLIKE PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PUBLIK ME PREZANTIMIT PUBLIK për Ndryshim dhe plotësim i planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 8  NJU 2 (periudha kohore2023-2033) dhe Planit detal urbanistik në NJU 2, pjesë e bllokut 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028 )PROCEDURË E BASHKUAR PROPOZIM PLAN
LIBRI 1
PËRFSHIRJA PLANORE PËR PGJU TË QYTETIT TË STRUGËS PËR BLOKUN 8 NGA NJU 2 (PLANIK KOHOR 2023-2033), KOMUNA E STRUGËS

NJ O F T I M
Për organizimin e THIRRJES PUBLIKE TË PËRGJITHSHME PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PROFESIONAL ME PREZANTIM PUBLIK, për Ndryshim dhe plotësim i planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 8  NJU 2 (periudha kohore2023-2033) dhe Planit detal urbanistik në NJU 2, pjesë e bllokut 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028 )PROCEDURË E BASHKUAR PROPOZIM PLAN
LIBRI 1
PËRFSHIRJA PLANORE PËR PGJU TË QYTETIT TË STRUGËS PËR BLOKUN 8 NGA NJU 2 (PLANIK KOHOR 2023-2033), KOMUNA E STRUGËS

V E N D I M – T H I R R J E Për realizimin e Prezantimit publik dhe Anketës publike për Ndryshim dhe plotësim i planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 8  NJU 2 (periudha kohore 2023-2033) dhe Planit detal urbanistik në NJU 2, pjesë e bllokut 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028 )PROCEDURË E BASHKUAR  PROPOZIM PLAN
LIBRI 2
Përfshirja planore për Planit detal urbanistik në NJU 2, pjesë e bllokut 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028 )

LIBRI 1

LIBRI 2

THIRRJE PUBLIKE TË PËRGJITHSHME PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PROFESIONAL DHE PREZANTIMIN PUBLIK ME DISKUTIM PUBLIK, për Ndryshim dhe plotësim i planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 7 NJU 1 (periudha kohore 2023-2033) dhe Planit detal urbanistik në NJU 1, pjesë e bllokut 7, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028) PROPOZIM PLAN PROCEDURË E BASHKUAR

L A J M Ë R I M 
Për organizimin e THIRRJES SË PËRGJITHSHME PUBLIKE PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PUBLIK ME PREZANTIMIT PUBLIK
LIBRI 1
Ndryshimin dhe plotësimin e Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, për bllokun 7 NJU 1  periudha planore 2023-2033 PROPOZIM PLAN.

NJ O F T I M
Për organizimin e THIRRJES PUBLIKE TË PËRGJITHSHME PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PROFESIONAL ME PREZANTIM PUBLIK
LIBRI 1
Ndryshimin dhe plotësimin e Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, për bllokun 7 NJU 1  periudha planore 2023-2033 PROPOZIM PLAN

V E N D I M – T H I R R J E
Për realizimin e Prezantimit publik dhe Anketës publike për
LIBRI 2
Planit detal urbanistik në NJU 1 pjesë e bllokut 7 komuna e Strugës -periudha planore 2023-2028 PROPOZIM PLAN

LIBRI 1

LIBRI 2

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 34 (tridhjetë e katërt) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 34 (tridhjetë e katërt) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 34 (tridhjetë e katërt) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 01.04.2024, (E hënë) me fillim në ora 10:30, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Kërkesë për miratimin e Vendimit të objektit të paligjshëm në PK. nr. 106/3 KK Veleshtë jashtë r.n.
 2. Kërkesë për miratimin e Vendimit  të objektit të paligjshëm në PK. nr. 205 KK Frëngovë jashtë r.n.
 3. Kërkesë për miratimin e Vendimit të objektit të paligjshëm në PK. nr. 2730/4 KK Misleshovë jashtë r.n.
 4. Llogaria vjetore e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2023.
 5. Llogaria vjetore e SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin 2023.
 6. Llogaria vjetore e SHFK “Vëllezërit Milladinovci” –  Strugë për vitin 2023.
 7. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f.Jabllanicë për vitin 2023.
 8. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin 2023.
 9. Llogaria vjetore e SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin 2023.
 10. Llogaria vjetore e SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin 2023.
 11. Llogaria vjetore e SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin 2023.
 12. Llogaria vjetore e Shkollës fillore të Muzikës – Strugë, për vitn 2023.
 13. Llogaria vjetore e SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin 2023.
 14. Llogaria vjetore e SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i sipërm për vitin 2023.
 15. Llogaria vjetore e SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2023.
 16. Llogaria vjetore e SHFK “Dr.Ibrahim Temo” – f.Strugë për vitin 2023.
 17. Llogaria vjetore e KSHK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2023.
 18. Kërkesë nga NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë.
 19. Propozim – aktvendim për shkarkim të enëtarëve në bordin mbikëqyrës për kontroll të punës materialo-financiare në NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë.
 20. Propozim – aktvendim për shkarkim të anëtarit në bordin mbikëqyrës të punës materialo – financiare në NP “Eko Struga” – Strugë.
 21. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm.
 22. Draft- Deklarata se Komuna e Strugës i plotëson këto kushte.
 23. Propozim – Vendim për dhënien e pelqimit dhe autorizimit pët nënskrimin e Memorandumit për Bashkëpunim.
 24. Propozim – Vendim për pjesëmarrjen dhe miratimin e mjeteve financiare të Komunës së Strugës për realizimin e Projektit “Zëvendësimi – Rindërtimi i rrjetit të ujësjellësit azbest – çimento në qytetin e Strugës”.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Program projektues me destinim E-1.13 elektrana sipërfaqësore solare dhe fotovoltaike.

Vërtetohet verifikimi i Programit projektues për hartimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik  me destinim E-1.13 elektrana sipërfaqësore solare dhe fotovoltaike (panele me fot-tension për prodhimin e energjisë elektrike të cilat ndërtohen në tokë) me fuqi prej 1MW dhe tension të mesëm 10(20)KW kabëll nëntoksor prej 123m në Pk.nr.187, Pk.nr.188, Pk.nr.189, Pk.nr.190/2 dhe pjesë e Pk.nr.1549 KK Vranisht – jashtë qytetit komuna e Strugës, me nr.tek.6/24-У e punuar nga “ZUM PROEKT” shpk Shkup.

Programit projektues
Vërtetim për verifikim

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 33 (tridhjetë e tre) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 33 (tridhjetë e tre) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 33 (tridhjetë e tre) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 07.03.2024, (E enjte) me fillim në ora 09:30, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e tridhjetë е Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e tridhjetë e një е Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e tridhjetë e dy të Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e tretë e jashtëzakonshme e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Aktvendim për verifikimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Strugës.
 2. Propozim – Llogaria vjetore e Buxhetit të komunës së Strugës  për vitin 2023.
 3. Propozim – Vendim për zgjerimi i mjeteve në Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 4. Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2024.
 5. Kalendar Buxhetor të Komunës së Strugës për vitin 2025.
 6. Raport për regjistrimin e kryer të mjeteve themelore dhe inventarit të imët pronë e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e vlerës së pikës për përllogaritjen e pagës për nënpunësit shtetëror të punësuar në administratën komunale të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 8. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 9. Raport për punën e NP “Komunallno” Strugë për periudhën nga data 01.01-31.12.2023.
 10. Raport vjetor për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, 01.01.2023-31.12.2023.
 11. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar  për furnizim me ujë të pijshëm për periudhën 01-2023-12.2023 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 12. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar për mbledhjen dhe largimin e ujërave të ndotura urbane  per periudhën 01.01.2023-31.12.2023 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 13. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.10.2023 deri në datë 31.12.2023.
 14. Raport financiar për punën e kuartalit të katërt 01.10-31.12.2023 të NP “Eko Struga” – Strugë.
 15. Llogaria vjetore e NP“Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 16. Raport i tretë kuartal për punën e NP “Oktisi” – f. Oktis për vitin 2023.
 17. Program për punë dhe zhvillim për vitin 2024 të NP “Oktisi” f. Oktis.
 18. Program për punë për vitin 2024 të NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f. Dollogozhdë.
 19. Raport për punën në gjysëm vjetorin e parë në vitin shkollor 2023/2024 në SHFK “Goce Delqev” – f. Jabllanicë.
 20. Ndyshim dhe plotësim të Statutit të SHFK “Murat Llabunishti” – f. Llabunishtë.
 21. Vendim për rritjen e çmimeve të shërbimeve që i jep enti publik, çerdhja e fëmijëve EPKÇF “8 – Marsi” – Struga.
 22. Ndryshim dhe plotësim të Planit Gjeneral Urbanistik plan për qytetin e Strugës për Bllok 8 nga NJU 2 dhe Plan Detal Urbanstik në NJU 2 pjesë nga blloku 8.1, Komuna e Strugës periudha planore 2023 – 2028 PROCEDUR E INIFIKUAR.
 23. Ndryshim dhe plotësim të Planit Gjeneral Urbanistik plan për qytetin e Strugës për Bllok 8 nga NJU 1 ( periudhë planore 2023 – 2033)  dhe Plan Detal Urbanstik në NJU 1 pjesë nga blloku 7, Komuna e Strugës (periudha planore 2023 – 2028) PROCEDUR E INIFIKUAR.
 24. Iniciativë për përpunimin e PDU për Strugë për NJU 4 në NJU 11 dhe PDU për përfshirije planore dhe pjesë nga NJU 11, BU 4 në KK Strugë dhe Misleshovë jashtë rajonit për ndërtim.
 25. Iniciativë për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik me dedikim A4.3 Shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banimi të përkohshëm në pjesë të PK. nr. 2839/40, PK. nr.2839/41, PK. nr.2839/42, PK. nr.2839/43 dhe pjesë nga PK. nr.2839/3 КK Strugë, Komuna e Strugës.
 26. Iniciativë për përpunimin e Proektit Urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik për termocentrale sipërfaqësore diellore dhe fotovoltaike (panele fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike që ndërtohen në tokë) me fuqi deri në 1MW dhe linjë të tensionit të mesëm 10(20)kv në PK nr.8 dhe PK nr.10 KO Ladorishtë jashtë qytetit të Strugës.
 27. Iniciativë për përpunimin e Proektit Urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik për Termocentrale sipërfaqësore diellore dhe fotovoltaike (panele fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike që ndërtohen në tokë) me fuqi deri në 1MW dhe linjë të tensionit të mesëm 10(20)kv në PK nr.5 dhe PK nr.7 KK Ladorishtë jashtë qytetit të Strugës.
 28. Iniciativë për përpunimin e Proektit urbanistik me plan për parcela për formimin e parcelave ndërtimore prej  PN 30.10 sipas certifikatës nga PDU për NJU 12 ( zona industriale) pjesë nga blloku 30, me dedikim G2 – industri e lehtë e pandertuar, në komunën e Strugës me sipërfaqe prej 0,05 h, Komuna e Strugës.
 29. Iniciativa për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik me qëllim G2.2-Industria e lehtë dhe jo ndotëse dhe prodhimi i ushqimeve, produkteve të qumështit, ëmbëlsirave, pijeve joalkoolike, ujit, përpunimit të produkteve të kopshtit dhe frutave, duhanit dhe të tjera në PK nr.850/6, PK nr.850/7, PK nr.851/6, PK nr.851/7, PK nr.852 dhe pjesë të PK nr.857 KK Podgorcë Komuna Strugë.
 30. Propozim – Konkluzion për korrigjim të gabimit.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik(në PK nr. 991/5 , KK Ladorisht, Komuna e Strugës,)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 89/22 dhe 171/22 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 08.02.2024, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Projektin urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 991/5 , KK Ladorisht, Komuna e Strugës, të cilën e miraton Këshilli i Komunës së Strugës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.

 1. Si organe të prekura nga implementimi për Projektin urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 991/5 , KK Ladorisht, Komuna e Strugës, përcaktohen subjektet vijuese :
  Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
 2. Për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 991/5 , KK Ladorisht, Komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është SHPKNJP ,, IN-PUMA ,, a të cilën e miraton Këshilli i Komunës së Strugës, e miraton përpunimin e planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 991/5 , KK Ladorisht, Komuna e Strugës, do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.

4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.

5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.

 1. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

Vërtetohet verifikimi i Programit projektues(Pk.nr.723 KK Kalisht )

Vërtetohet verifikimi i Programit projektues për hartimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore në Pk.nr.723 KK Kalisht komuna e Strugës për ndërtim të shtëpive për banim të përkohshëm – shtëpi fundjave (destinimi A4.3), me nr.tek.09/2023 nga muaji dhjetor 2023, punuar nga “TD NJU VIZHEN” shpk Ohër.

Programit projektues
Vërtetim për verifikim