vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Vërtetohet verifikimi Propozim Programit projektues(Pk.nr.2839/41 dhe pjesë të Pk.nr.850/6, Pk.nr.850/7, Pk.nr.851/6, Pk.nr.852 dhe pjesë të Pk.nr.851/7 dhe Pk.nr.857 KK Podgorc, komuna e Strugës)

Vërtetohet verifikimi Propozim Programit projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim G2.2 – industri e lehtë dhe farmaceutike dhe prodhim i ushqimit, produkteve të qumshtit, produkte konditoriale, pije joalkoolike, ujë, përpunim i produkteve të kopshtarisë dhe frutave, duhat e të tjera në Pk.nr.2839/41 dhe pjesë të Pk.nr.850/6, Pk.nr.850/7, Pk.nr.851/6, Pk.nr.852 dhe pjesë të Pk.nr.851/7 dhe Pk.nr.857 KK Podgorc, komuna e Strugës, me nr.tek.09-03/24 nga muaji korrik 2024 e punuar nga ” ,,ÇIP GROUP,, shpknjp Shkup,..

Programit projektues
Vërtetim për verifikim

Vërtetohet verifikimi Propozim Programit projektues (Pk.nr.2839/41 dhe pjesë të Pk.nr.850/6, Pk.nr.850/7, Pk.nr.851/6, Pk.nr.852 dhe pjesë të Pk.nr.851/7 dhe Pk.nr.857 KK Podgorc, komuna e Strugës, )

Vërtetohet verifikimi Propozim Programit projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim G2.2 – industri e lehtë dhe farmaceutike dhe prodhim i ushqimit, produkteve të qumshtit, produkte konditoriale, pije joalkoolike, ujë, përpunim i produkteve të kopshtarisë dhe frutave, duhat e të tjera në Pk.nr.2839/41 dhe pjesë të Pk.nr.850/6, Pk.nr.850/7, Pk.nr.851/6, Pk.nr.852 dhe pjesë të Pk.nr.851/7 dhe Pk.nr.857 KK Podgorc, komuna e Strugës, me nr.tek.09-03/24 nga muaji korrik 2024 e punuar nga ” ,,ÇIP GROUP,, shpknjp Shkup,..

Programit projektues
Vërtetim për verifikim

Vërtetohet verifikim i programit projektues(Pk.nr.2837/33 KK Strugë komuna e Strugës)

Vërtetohet verifikimi Programit projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim G2.2 – industri e lehtë dhe farmaceutike dhe prodhim i ushqimit, produkteve të qumshtit, produkte konditoriale, pije joalkoolike, ujë, përpunim i produkteve të kopshtarisë dhe frutave, duhat e të tjera në Pk.nr.2837/33 KK Strugë komuna e Strugës me nr.tek.07-03/24 nga muaji korrik 2024 e punuar nga ” ,,ÇIP GROUP,, shpknjp Shkup,..

Programit projektues
Vërtetim për verifikim

Jepet vërtetim për miratimin e projektit urbanistik për infrastrukturë.

Jepet vërtetim për miratimin e Projektit urbanistik për infrastrukturë për vendosjen e rrethrrotullimit në kryqëzimin mes Rrugës magjistrale ,,M1,, (pjesë e M4) dhe rrugës përmbledhëse ,,C2,, në pajtim me Ndryshimin dhe plotësimin e PGJU të qytetit të Strugës (periudha planore 2007-2017) komuna e Strugës, me nr.tek.01-23/13 i datës 06.2024 punuar nga Proekt biro import eksport shpk Ohër.

Projektit urbanistik
Vërtetim për miratim

Vlerësimin strategjik, PGJU,PDU në NJU 1 pjesë e bllokut 7 komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028)

Projekt – Raport për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për  Ndryshim dhe plotësim të Planit gjeneral urbanistik(PGJU) të qytetit të Strugës për bllokun 7 të NJU 1 (periudha planore 2023-2033) dhe Planit detal urbanistik(PDU) në NJU 1 pjesë e bllokut 7 komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028)

Propozim – Raport

Vërtetohet verifikimi i Programin projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik (Pk.nr.1111/1, Pk.nr.1111/3 dhe Pk.nr.1075/5 KK Morovisht komuna e Strugës )

Vërtetohet verifikimi i Programin projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim G2.1 Ndërtesa industriale të industrisë së lehtë dhe jondotëse, komplekse fabrike, puntori industriale, salla për montim, kaldaja, stacione gjeneruese, baza për prodhim të asfaltit dhe betonit në Pk.nr.1111/1, Pk.nr.1111/3 dhe Pk.nr.1075/5 KK Morovisht komuna e Strugës me nr.tek.168/2023 nga muaji qershor. 2024 e punuar nga ” Instituti për urbanizëm, komunikacion dhe ekologji”

Programi projektues

Vërtetim për verifikim

V E N D I M – T H I R R J E Për realizimin e Prezantimit publik dhe Anketës publike të përsëritur për Ndryshimin dhe plotësimin e Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, NJU 6 dhe pjesa e NJU 8 blloku 19 dhe blloku 23 me përpunim të detajuar të pjesës së bllokut 18 dhe pjesë e bllokut 23 (procedurë e bashkuar e PGJU dhe PDU) PROPOZIM PLAN LIBRI 2 Përfshirja planore për PDU për pjesë të NJU 6 dhe pjesë të NJU 8 pjesë e bllokut 18 dhe pjesë e bllokut 23 KK Strugë komuna e Strugës

V E N D I M – T H I R R J E
PROPOZIM PLAN
FLETË ANKETIMI

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 35 (tridhjetë e pestë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 35 (tridhjetë e pestë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 35 (tridhjetë e pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 23.05.2024, (E enjte) me fillim në ora 09:30, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

         – Procesverbal nga seanca e tridhjetë e tre të Këshillit të komunës së Strugës.

         – procesverbal nga seanca e tridhjetë e katërt të Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Llogaria vjetore e SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2023.
 2. Llogaria vjetore e EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2023
 3. Raporti i parë  kuartal për vitin 2024 të Komunës së Strugës
 4. Raporti i parë kuartal financiar  të NP “Eko Struga” – Strugë 01.01.-31.03.2024.
 5. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2023.
 6. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për Projektin “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv-faѕa II” ne vitin 2023.
 7. Raporti vjetor  për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2023.
 8. Raporti i parë kuartal financiar të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë 01.01.2024 – 31.03.2024.
 9. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë për periudhë nga 01.01. deri më 31.03.2024.
 10. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për periudhën nga 01.01.2024 deri më 31.03.2024.
 11. Aktvendim për shkarkim të anëtarit të këshillit shkollor të SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi