vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

V E N D I M – T H I R R J E Për realizimin e Prezantimit publik dhe Anketës publike për Ndryshimin dhe plotësimin e Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, NJU 6 dhe pjesa e NJU 8 blloku 19 dhe blloku 23 me përpunim të detajuar të pjesës së bllokut 18 dhe pjesë e bllokut 23 (procedurë e bashkuar e PGJU dhe PDU) PROPOZIM PLAN LIBRI 2 Përfshirja planore për PDU për pjesë të NJU 6 dhe pjesë të NJU 8 pjesë e bllokut 18 dhe pjesë e bllokut 23 KK Strugë komuna e Strugës

V E N D I M – T H I R R J E

PROPOZIM PLAN

FLETË ANKETIMI

THIRRJES PUBLIKE TË PËRGJITHSHME PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PROFESIONAL ME PREZANTIM PUBLIK, për Ndryshimin dhe plotësimin e pjesës së Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, NJU 6 dhe pjesa e NJU 8 blloku 19 dhe blloku 23 me përpunim të detajuar të pjesës së bllokut 18 dhe pjesë e bllokut 23 (procedurë e bashkuar e PGJU dhe PDU) PROPOZIM PLAN LIBRI 1 PËRFSHIRJA PLANORE PËR PGJU PËR PJESË TË NJU 6 DHE PJESË TË NJU 8 BLLOKU 18, 19 DHE 23 KK STRUGË, KOMUNA E STRUGËS,

THIRRJES PUBLIKE TË PËRGJITHSHME PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PROFESIONAL ME PREZANTIM PUBLIK

PROPOZIM PLAN

FLETË ANKETIMI

THIRRJES SË PËRGJITHSHME PUBLIKE PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PUBLIK ME PREZANTIMIT PUBLIK për Ndryshimin dhe plotësimin e pjesës së Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, NJU 6 dhe pjesa e NJU 8 blloku 19 dhe blloku 23 me përpunim të detajuar të pjesës së bllokut 18 dhe pjesë e bllokut 23 (procedurë e bashkuar e PGJU dhe PDU) PROPOZIM PLAN LIBRI 1 PËRFSHIRJA PLANORE PËR PGJU PËR PJESË TË NJU 6 DHE PJESË TË NJU 8 BLLOKU 18, 19 DHE 23 KK STRUGË, KOMUNA E STRUGËS

THIRRJES SË PËRGJITHSHME PUBLIKE PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PUBLIK ME PREZANTIMIT PUBLIK

PROPOZIM PLAN

FLETË ANKETIMI

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (NJU2, pjesë nga Blloku 8.1)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 99/18),
Kryetari i Komunës së Strugës më 20.09.2023, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

 1. Për Programin e planit për përpunimin e Ndyshimeve dhe plotsim në Planin Gjeneral Urbanistik (PGJU) të Strugës për Bllok 8 nga NJU2 (periudha planore 2023-2033) dhe Plani Detal urbanistik (PDU) në NJU2, pjesë nga Blloku 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028), të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.
 1. Si organe të brengosura nga implementimi për përpunimin e e Ndyshimeve dhe plotsim në Planin Gjeneral Urbanistik (PGJU) të Strugës për Bllok 8 nga NJU2 (periudha planore 2023-2033) dhe Plani Detal urbanistik (PDU) në NJU2, pjesë nga Blloku 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028), përcaktohen subjektet vijuese:Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare,
  përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe të qytetarëve.
 2. Për përpunimin e Ndyshimeve dhe plotsim në Planin Gjeneral Urbanistik (PGJU) të Strugës për Bllok 8 nga NJU2 (periudha planore 2023-2033) dhe Plani Detal urbanistik (PDU) në NJU2, pjesë nga Blloku 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028), për të cilën përgjegjëse është ,,TAJFA ARHITEKT SHPKNJP,, KUMANOVË , a të cilën e miraton Këshilli i komunës së Strugës, miratimi i Programit të planit për përpunimin e Ndyshimeve dhe plotsimeve në Planin Gjeneral Urbanistik (PGJU) të Strugës për Bllok 8 nga NJU2 (periudha planore 2023-2033) dhe
  Plani Detal urbanistik (PDU) në NJU2, pjesë nga Blloku 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028), do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.
  4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të
  zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me
  aksidente dhe dëmtime.

5. Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.

6. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULARI

Trajnime për Forcimin e kapaciteteve të ofruesve turistikë dhe operatorëve në komunat e Strugës dhe Pogradecit

Te nderuar,

Në kuadër të projektit “Struga dhe Pogradeci për promovimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore – KULTUR”, financuar nga BE – IPA/2021/429-005, në lidhje me zbatimin e aktivitetit të parashikuar Forcimi i kapaciteteve të ofruesve turistikë dhe operatorët në komunat e Strugës dhe Pogradecit do te mbahet një varg me trajnime për qëndrueshmërinë e turizmit me temat e mëposhtme:

TRAJNIM 4: ÇFARË DO TË THOTË TË KESH NJË BIZNES TURIZMI NË RAJONIN E UNESCO-s – 25.09.2023. e Hënë

TRAJNIM 5: ÇFARË ËSHTË TURIZMI I QËNDRUESHËM DHE SI TË KRIJOHET EKSPERIENCE TURISTIKE NË RAJONIN të UNESCO-s – 26.09.2023. e Martë

Trajnimet do të mbahen në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës duke filluar nga ora 10:00.

Përveç këtij emali, ju dërgojmë ftesë dhe agjenda për trajnimet te ardhshme.

Për çdo pyetje shtesë, mos ngurroni të na kontaktoni.

Me respekt,

FTESA
AGJENDA 25.09.2023
AGJENDA 26.09.2023

Vërtetohet verifikimi i Programit projektues për hartimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore në Pk.nr.723 KK Kalisht komuna e Strugës për ndërtim të kompleksit turistik nga shtëpitë për banim për banim të përkohshëm – shtëpi fundjave (destinimi A4.3), me nr.tek.09/2023 nga muaji korrik 2023, punuar nga “TD NJU VIZHEN” shpk Ohër

Vërtetim për verifikim

Programit projektues