vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

       E konvokoj mbledhjen e 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 06.02.2019,  (E mërkurë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 17-të e Këshillit të komunës së Strugës

– Procesverbal nga seanca e 18-të e Këshillit të komunës së Strugës

 1. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2019.
 2. Propozim Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Zoran Pereski nga f.Llozhan
 3. Propozim Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Amiet Arisi nga f.Dollogozhdë
 4. Raport për shumën e përgjithshme kontraktuese të kreditorëve për financimin e obligimeve të arritura dhe të papaguara
 5. Propozim – Program për instalimin e sistemeve fotovoltaike në objekte publike të komunës së Strugës,
 6. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për rregullimin e tokës ndërtimore në komunën e Strugës për vitin 2019,
 7. Vendim për dhënie me qira të sallës sportive SHMK “Dr.Ibrahim Temo” – Strugë,
 8. Propozim – Vendim për kompensim të dëmit,
 9. Raport për punën e NP “Oktis – f.Oktis Kuartali i IV/2018
 10. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Sevdi Osmani nga Novo Sella.
 11. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Avdi Agni.
 12. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Gani Shemo.
 13. Korrigjim i gabimit të Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit, në kërkesë të personit Bashkim Kormakoski nga f.Llabunishtë.
 14. Aktvendim për formimin e grupit punues për emërimin e rrugëve lokale në komunën e Strugës
 15. Vendim për dhënie pëlqim për aplikimin e projekteve në Byronë për zhvillim të barabartë të RM për vitin 2019 me projektin “Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Ladorisht – faza 2”.
 16. Vendim për dhënie pëlqim për aplikimin e projekteve në Byronë për zhvillim të barabartë të RM për vitin 2019 me projektin “Rikonstruimin e rezervuarit për ujë në f. Shum”.
 17. Vendim për dhënie pëlqim për aplikimin e projekteve në Byronë për zhvillim të barabartë të RM për vitin 2019 me projektin “Përgatitja e dokumentacionit teknik për ndërtimin e shtegut për këmbësor deri tek shkolla në f. Drasllajcë”.

Materialet e mbledhjes së 19-të

Nr. 08-381 /1
24.01.2019
STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).