vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05, 81/05 ,24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 92/2015,  39/16 dhe 99/2018),si në vijim:

                          SH P A LL J E
e projektë B- Lejes së integruar ekologjike

  Në përputhje me nenin 122 pika 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 , 39/16 dhe 99/18),  deri te  Kryetari i  komunës  së   Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike me    Nr. 03-726/1 të  dates 10.06.2009 Nr. 03-982/1 të  dates 27.03.2012

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJP„MI – TRANS“ f.Veleshta

Lokacioni  i Bazës së betonit „Gorni lozja” PK nr. 350 për KK Vranishtë, Lokacioni për kryerjen e aktivitetit për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale  kryhet në PK nr. 161/2 në v.q. Nanqovi Orasi f.Belicë e Poshtme, Lokacioni për gërmim të lëndëve të para minerale në v.q. Krasta f.Borovec.

Adresa:f.Veleshta, Strugë
PK nr.350 KK Vranisht dhe 161/2 f. Belicë e Poshtme dhe lokaliteti Krasta në f. Borovec.

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit:
Pika         Kordinata Y      Kordinata X

T-1              4.570.468     7. 467.526;
T-2              4.570.200     7.468.029;
T-3              4.570.240     7.468.050;
T-4              4.570.339     7.467.963;
T-5              4.570.430     7.467.933,
T-6             4.570.491     7.467.852;
Т-7              4.570.600     7.467/638

-Sipërfaqja               S=0.077945

Personi për kontakt:
Miser Hani
Tel: 070/304437

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëvetë para minerale; dhe 3.3 Bazat e Betonit të stacionuara me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m3.

Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 16:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

www.struga.gov.mk
Me respekt,
Komuna e Strugës

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).