vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

SHFK ,,Ashim Agushi,, - f.Ladorisht

U.D Drejtor : Shefi Cenka

Tel: 046/796-211

Cel: 070-575-565

e-mail: sh.f.a_agushi@hotmail.com

Adresa: f. Ladorisht, Strugë

SHFK ,,Josip Broz Tito,, - Strugë

U.D Drejtor: Natasha Pintoska

Tel: 046/786-044

Cel:072-259-399

e-mail: jbt.struga@gmail.com

Adresa: rruga ,,Dimçe Kovaçeski,, nr. 64, Strugë

SHFK ,,Murat Labunishti,, - f.Labunisht

U.D Drejtor: Valon Mamudi

Tel: 046/792-059

Cel: 071-362-703

e-mail: muratlabunishti@gmail.com

Adresa: f. Labunisht, Strugë

SHFK ,,Goce Delçev,, - f.Podgorcë

U.D Drejtor: Arif Imeroski

Tel: 046/798-738

Mob: 075-656-392

e-mail: gdelcev.pdgorci@yahoo.com

Adresa: f. Podgorc, Strugë

SHFK ,,Orhan Xhemaili,, - f.Tatesh i Epërm

U.D Drejtor: Selami Alla

Tel: 046/708-916

Cel:070-760-192

e-mail: orhanxhemaili@yahoo.com

Adresa: f. Tatesh i Epërm, Strugë

SHFK ,,Shën Kliment Ohridski,, - f.Drasllajcë

U.D Drejtor: Angjelina Ristoska

Tel: 046/ 700-940

Cel: 070-362-603

e-mail: ou_draslajca@yahoo.com

Adresa: f. Drasllajcë, Strugë

SHMK Gjimnazi ,, Dr. Ibrahim Temo,, - Strugë

Drejtor:Shaban Hyseini
Tel:046/786-140

Cel: 078-419-865

e-mail: ibrahimtemo@t-home.mk

Adresa: rr. ,,Brigadat proletare,,  nr.49, Strugë

SHFK ,,Vëllezërit Milladinovci,,- Strugë

U.D Drejtor: Laura Shate

Tel: 046/781-890

Cel: 078-207-985

e-mail: ou_b_miladinovci@yahoo.com

Adresa: rr. ,,Jovo Stefanovski Rile,,  nr. 4, Strugë

SHFK ,,Goce Delçev,, - f.Jabllanicë

U.D Drejtor: Biljana Naumoska

Tel: 046/783-342

Cel: 070-552-988

e-mail: gocedelcevjablanica@yahoo.com

Adresa: f. Jabllanicë, Strugë

SHFK ,,Zini Hani,, - f.Veleshtë

Drejtor: Vait Zhuta

Tel: 046/793-159

Cel: 070-316-963

e-mail: zini_hani@hotmail.com

Adresa: f. Veleshtë, Strugë

SHFK ,,Bashkimi,, - f.Oktis

U.D Drejtor: Mustafa Kaliqi

Tel: 046/799-583

Cel:070-347-216

e-mail:ou_edinstvo@yahoo.com

Adresa: f. Oktis, Strugë

SHFK ,,Nuri Mazari,, - f.Dollogozhdë

D Drejtor: Argëtim Seferi

Tel: 046/709-600

Cel: 072-317-583

e-mail: nurimazari@yahoo.com

Аdresa: f. Dollogozhdë, Strugë

SHMK ,,Niko Nestor,, - Strugë

U.D Drejtor: Besime Jonuzi

Tel: 046/786-141

Cel: 070-337-915

e-mail: sounikonestor@gmail.com

Adresa: rr. Brigadat proletare nr.49, Strugë