vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Одлука за неспроведување на стратегиска оценa за УЕ 6 Блок 19

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 93/13, 187/13 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), Гадоначалникот на општина Струга, на 16.05.2019, година, донесе:

Одлука за неспроведување на стратегиска оценa

1. Зa Планска програма за изработка на Детален Урбанистички План (ДУП) за УЕ 6 Блок 19, Општина Струга, кој се носи согласно Законот за просторно планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

2. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Струга на www.struga.gov.mk.

3. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на Детален Урбанистички План (ДУП) за УЕ 6 Блок 19, Општина Стругa, нема да има влијание врз животната средина од следните причини: Планскиот опфат е предвиден со Генералниот Урбанистички План (ГУП) на општина Струга во населено место.

4. Против ова Одлука подносителот може да поднесе жалба до Державната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб странa.

Формулар

Решение За свикување 23 (дваесет и трета) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 23 (дваесет и трета) седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 23 (дваесет и трета) седница на Советот на Општина Струга, за  16.04.2019 год. (вторник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 21 -тата седница на Советот на општина Струга,

–Записник од 22 –рата итна седница на Советот на општина Струга

 

 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга I квартал 2019 година,
 2. Буџетски календар за општина Струга за 2020 година,
 3. Извештај на Центарот за развој на југозападниот плански регион за 2018 година,
 4. Извештај за реализација на Програмата за урбанистички планови за 2018 година,
 5. Извештај за реализација на Програмата за локален економски развој 2018 година,
 6. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година,
 7. Извештај за реализација на Програмата за еднакви можности за 2018 година,
 8. Извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина,
 9. Извештај за реализација на Програмата за култура за 2018 година,
 10. Извештај за реализација на Програмата за туризам и туристичка пропаганда за 2018 година,
 11. Извештај за реализација на Програмата за заштита и спасување за 2018 година,
 • Извештај за реализација на Програмата на Одделението за Месни заедници за 2018 година,
 1. Годишен финансиски извештај за работата на МЈП „Проаква“ – Струига за 2018 година,
 2. Годишен план за вработување на МЈП „Проаква“ – Струга за 2019 година,
 3. Одлука за давање на користење патничко моторно возило „Лада нива“ сопственост на општина Струга, на ЈП „Октиси“ – Октиси.
 4. Одлука за давање под концесија на Спортска сала од СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ Струга,
 5. Годишен план за измена и дополнување на Годишниот план за вработување на општина Струга за 2019 година,
 6. Годишен план за вработување на општина Струга за 2020 година,
 7. Иницијатива од Градоначалникот на општина Струга за измена на Статутот на општина Струга,
 8. Извештај за работата на ЈП „ЕКО-Струга“ – Струга за 2018 година,
 9. Програма за работата на ЈП „ЕКО-Струга“-Струга за 2019 година,
 10. Одлука за доградба на „Пешачка патека“,
 11. Исправка на грешка на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Скендер Мазари од с.Делогожда
 12. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Ибраим Ибраими.
 13. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Васфи Купа од с. Велешта.
 14. Програма – елаборат за поставување урбана опрема за затворено спортско игралиште.
 15. Oдлука за усвојување на извештајот на пописната комисија на Општина Струга со состојба на ден 31.12.2018 година.

Материали од 23-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Takim me shefin e SP – Strugë

Me iniciativë të kryetarit të komunës së Strugës z. Ramis Merko, Shefi i kabinetit z. Dashmir Nasufi sot takoi shefin e Stacionit Policor të Strugës z. Valon Hani. Takimi kishte karakter informues rreth ngjarjeve të fundit që po zhvillohen në qytetin tonë që vërtet janë problematike dhe shqetësuese për të gjithë qytetarët.
Në takim u diskutua për çështjen e lypësve të organizuar, e cila ende nuk është zgjidhur. Nga ana e Komunës së Strugës u kërkua llogari se pse ende nuk ka rezultat në aksionet e ndërmarra më herët.
Organet policore po bëjnë punën dhe vëzhgimin e të gjithë terrenit se ku po veprojnë lypësit e organizuar për të arritur deri në tutorimet e tyre apo personat që po i keqpërdorin.  Është një situatë delikate pasi që në të shumtën e rasteve kemi të bëjmë me fëmijë prandaj dhe është e vështirë për të arritur aty ku duam ne. Ne po veprojmë gjatë gjithë kohës dhe sëshpejti para fillimit të sezonit turistik do të kemi rezultate konkrete, theksoi Hani.
Pos kësaj sa u përket  vjedhjeve të fundit në fshatrat Ladorishtë, Zagraçan, Shum, etj z. Hani theksoi se janë shtuar masat e patrullimit dhe atë në orët e vona të natës. Ndër tjera ai potencoi se mungon bashkëpunimi i qytetarëve me organet policore në drejtim të dhënies së informacionit në kohë reale. Do te inicohen ekipe civile patrullimi të cilat do të të patrulojnë dhe do të levizin jo vetëm në fshatrat konkret por në të gjithë territorin e Komunës së Strugës.

z.Nasufi theksoi se Komuna nuk ka kompetencë në marrjen e masave konkrete por se ne si institucion jemi në mbështetje të qytetarëve dhe po bëjmë aq sa kemi mundësi.

Ndër tjera vërejtje u adresuan edhe moszbatimi i ligjit të gjuhëve në Stacionin Policor të Strugës, ku rast I fundit ishte raporti gjashtëmujor i gjendjes së kriminalitetit në Komunën e Strugës.   Valon Hani tha se kjo vjen si pasojë e mungesës të kuadrit përkthyes në SP.

APEL deri tek të gjithë qytetarët e Komunës së Strugës: Për çdo lëvizje të dyshimtë të personave të panjohur apo lëvizje të makinave të dyshimta lajmërohuni në 192 ose në numrat fiks të SP Strugë.

 

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

О Б Ј А В А

Почитувани,

 

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

О Б Ј А В А

 на нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

 

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 и 99/18), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр. 03-3796 од 22.09.2015 година.

 

Подносител на барањето:

ДООЕЛ  ,, БАУ БЕТОН

Локација „ БРАНЕНИЦА“

 

Адреса:

с.Октиси

Струга

КП бр.1668, КП бр.1669 и КП.бр.1670

 

 -Површина          P=0.2193 хектари

 

Контакт лице:

Енис Мевмедоски

Тел: 078/377903

 

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, Точка 3.3  Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 м3;

 

 

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито б.б 6330 СТРУГА .

Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Контакт телефон:  046 781-335

 

Ве информираме дека Нацрт Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма,  на официјалната web страница на Oпштина Струга:

 

www.struga.gov.mk

Со почит,

Општина Струга

Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

 

Рамис Мерко е одликуван од европскиот Комесар Д. Аврамопулос

Рамис Мерко е одликуван од европскиот Комесар Д. Аврамопулос

Денеска во просториите на Општина Струга, Градоначалникот Мерко придружен од страна на неговите соработници ги пречека и имаше состанок со поранешен Градоначалник на Општина Корча г. Деонис Котмило.

Целта на состанокот беше доделување на орденот на Градоначалникот на Општина Струга г. Рамис Мерко од страна на Европскиот Комесар Д. Аврамопулос за неговиот придонес во консолидација на мирот, стабилноста и борбата против тероризмот во Балканскиот регион.

Поранешен Градоначалник на Општина Корча г. Деонис Котмило како овластено лице од Европската Унија во тек на разговорот ја изјази идејата на организирање на самитот ,, Еуро Балкански Регион,, составен од градовите Струга, Охрид, Битола, Корча и Поградец, со финасирање од ЕУ, каде овие пет градови ќе се развиваат и ќе се движат без бариери исто како во зоната на ЕУ, која ќе се иницира од страна на Градоначалникот на Општина Струга.

Градоначалникот Мерко истакна дека ова ценење ни дава мотивација за работиме уште повеќе во иднината на граѓаните на ова зона. Со работа не се губи, со работа само се победува.

Присутните ги поздрави и Преседателот на Советот г. Ресул Каба кој изрази дека треба многу труд за реализација на овој самит, но каде што има волја од сите страни, тоа ќе биде полесно и изводлива.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга

За свикување 17 (седумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

            Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 17 (седумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 17 (седумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 27.12.2018 год. (Четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

    Седницата ќе работи, по следниот

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 15 -тата седница на Советот на општина Струга (недовршена)

-Записник од 16-тата седница на Советот на општина Струга.

 

 

 1. Предлог Буџет на општина Струга за 2019 година
 2. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на општина Струга за 2019 година
 3. Благајнички максимум на сметката на општината за 2019 година
 4. Предлог – Одлука за превземање на долг за извршени санитарни и систематски преглед на Основни општи училишта.
 5. Предлог – Одлука за превземање на долг за набавка на огревно дрво на Општински основни училишта за грејна сезона 2017 – 2018 година.
 6. Предлог – Одлука за превземање на долг за набавка на огревно дрво на Општински основни училишта грејна сезона 2018 – 2019 година.
 7. Предлог – Одлука за превземање на долг по основ на судско порамнување – РО – 171/18.
 8. Прифатена Иницијатива за изработка на ЛУПД – мали трговски единици – Б1 поднесена од Арбен Махмуди за дел од кп.бр. 991/5 и кп.бр. 993/1 и кп.бр. 991/1 КО Радоришта.
 9. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Башким Кормакоски од с. Лабуништа – Струга.
 10. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Салија Сефиданоски одс. Лабуништа – Струга.
 11. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Арун Мерко одСтруга
 12. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Бесир Синаноски одс.Лабуништа – Струга
 13. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Сефаде Ќазимоска одс.Лабуништа – Струга
 14. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Мерсин Кишта одс.Заграчани – Струга.
 15. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Севди Османи од Ново Село.
 16. Програма за активностите на општина Струга од областа на заштита на животната срединаи природата за 2019 година.
 17. Предлог – Програма за уредување на градежно неуредено земјиште за 2019 година.
 18. Програма за работа на ЈП „Октиси„ – с.Октиси за 2019 година,
 19. Програма за работа на МЈП „Проаква„ – Струга зa 2019 година,
 20. Предлог Програма за работа на Одделението за месните заедници за 2019 година
 21. Предлог Програма за активностите на општина Струга од областа на заштита и спасувањето и справувањето со кризи за 2019 година,
 22. Предлог – Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите за 2019 година.
 23. Расправа по доставените барање за превземање на долг од Основни и Средни Општиски училишта.

 

Материали од 17 – тата седница  

Бр. 08-5451/1
18.12.2018 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son