vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 35 (tridhjetë e pestë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 35 (tridhjetë e pestë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 35 (tridhjetë e pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 23.05.2024, (E enjte) me fillim në ora 09:30, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

         – Procesverbal nga seanca e tridhjetë e tre të Këshillit të komunës së Strugës.

         – procesverbal nga seanca e tridhjetë e katërt të Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Llogaria vjetore e SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2023.
 2. Llogaria vjetore e EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2023
 3. Raporti i parë  kuartal për vitin 2024 të Komunës së Strugës
 4. Raporti i parë kuartal financiar  të NP “Eko Struga” – Strugë 01.01.-31.03.2024.
 5. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2023.
 6. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për Projektin “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv-faѕa II” ne vitin 2023.
 7. Raporti vjetor  për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2023.
 8. Raporti i parë kuartal financiar të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë 01.01.2024 – 31.03.2024.
 9. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë për periudhë nga 01.01. deri më 31.03.2024.
 10. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për periudhën nga 01.01.2024 deri më 31.03.2024.
 11. Aktvendim për shkarkim të anëtarit të këshillit shkollor të SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 33 (tridhjetë e tre) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 33 (tridhjetë e tre) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 33 (tridhjetë e tre) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 07.03.2024, (E enjte) me fillim në ora 09:30, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e tridhjetë е Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e tridhjetë e një е Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e tridhjetë e dy të Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e tretë e jashtëzakonshme e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Aktvendim për verifikimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Strugës.
 2. Propozim – Llogaria vjetore e Buxhetit të komunës së Strugës  për vitin 2023.
 3. Propozim – Vendim për zgjerimi i mjeteve në Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 4. Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2024.
 5. Kalendar Buxhetor të Komunës së Strugës për vitin 2025.
 6. Raport për regjistrimin e kryer të mjeteve themelore dhe inventarit të imët pronë e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e vlerës së pikës për përllogaritjen e pagës për nënpunësit shtetëror të punësuar në administratën komunale të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 8. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 9. Raport për punën e NP “Komunallno” Strugë për periudhën nga data 01.01-31.12.2023.
 10. Raport vjetor për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, 01.01.2023-31.12.2023.
 11. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar  për furnizim me ujë të pijshëm për periudhën 01-2023-12.2023 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 12. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar për mbledhjen dhe largimin e ujërave të ndotura urbane  per periudhën 01.01.2023-31.12.2023 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 13. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.10.2023 deri në datë 31.12.2023.
 14. Raport financiar për punën e kuartalit të katërt 01.10-31.12.2023 të NP “Eko Struga” – Strugë.
 15. Llogaria vjetore e NP“Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 16. Raport i tretë kuartal për punën e NP “Oktisi” – f. Oktis për vitin 2023.
 17. Program për punë dhe zhvillim për vitin 2024 të NP “Oktisi” f. Oktis.
 18. Program për punë për vitin 2024 të NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f. Dollogozhdë.
 19. Raport për punën në gjysëm vjetorin e parë në vitin shkollor 2023/2024 në SHFK “Goce Delqev” – f. Jabllanicë.
 20. Ndyshim dhe plotësim të Statutit të SHFK “Murat Llabunishti” – f. Llabunishtë.
 21. Vendim për rritjen e çmimeve të shërbimeve që i jep enti publik, çerdhja e fëmijëve EPKÇF “8 – Marsi” – Struga.
 22. Ndryshim dhe plotësim të Planit Gjeneral Urbanistik plan për qytetin e Strugës për Bllok 8 nga NJU 2 dhe Plan Detal Urbanstik në NJU 2 pjesë nga blloku 8.1, Komuna e Strugës periudha planore 2023 – 2028 PROCEDUR E INIFIKUAR.
 23. Ndryshim dhe plotësim të Planit Gjeneral Urbanistik plan për qytetin e Strugës për Bllok 8 nga NJU 1 ( periudhë planore 2023 – 2033)  dhe Plan Detal Urbanstik në NJU 1 pjesë nga blloku 7, Komuna e Strugës (periudha planore 2023 – 2028) PROCEDUR E INIFIKUAR.
 24. Iniciativë për përpunimin e PDU për Strugë për NJU 4 në NJU 11 dhe PDU për përfshirije planore dhe pjesë nga NJU 11, BU 4 në KK Strugë dhe Misleshovë jashtë rajonit për ndërtim.
 25. Iniciativë për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik me dedikim A4.3 Shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banimi të përkohshëm në pjesë të PK. nr. 2839/40, PK. nr.2839/41, PK. nr.2839/42, PK. nr.2839/43 dhe pjesë nga PK. nr.2839/3 КK Strugë, Komuna e Strugës.
 26. Iniciativë për përpunimin e Proektit Urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik për termocentrale sipërfaqësore diellore dhe fotovoltaike (panele fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike që ndërtohen në tokë) me fuqi deri në 1MW dhe linjë të tensionit të mesëm 10(20)kv në PK nr.8 dhe PK nr.10 KO Ladorishtë jashtë qytetit të Strugës.
 27. Iniciativë për përpunimin e Proektit Urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik për Termocentrale sipërfaqësore diellore dhe fotovoltaike (panele fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike që ndërtohen në tokë) me fuqi deri në 1MW dhe linjë të tensionit të mesëm 10(20)kv në PK nr.5 dhe PK nr.7 KK Ladorishtë jashtë qytetit të Strugës.
 28. Iniciativë për përpunimin e Proektit urbanistik me plan për parcela për formimin e parcelave ndërtimore prej  PN 30.10 sipas certifikatës nga PDU për NJU 12 ( zona industriale) pjesë nga blloku 30, me dedikim G2 – industri e lehtë e pandertuar, në komunën e Strugës me sipërfaqe prej 0,05 h, Komuna e Strugës.
 29. Iniciativa për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik me qëllim G2.2-Industria e lehtë dhe jo ndotëse dhe prodhimi i ushqimeve, produkteve të qumështit, ëmbëlsirave, pijeve joalkoolike, ujit, përpunimit të produkteve të kopshtit dhe frutave, duhanit dhe të tjera në PK nr.850/6, PK nr.850/7, PK nr.851/6, PK nr.851/7, PK nr.852 dhe pjesë të PK nr.857 KK Podgorcë Komuna Strugë.
 30. Propozim – Konkluzion për korrigjim të gabimit.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 31 (tridhjetë e një) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 31 (tridhjetë e një) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 31 (tridhjetë e një) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 29.12.2023, (E premte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e njëzetë e nëntë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2024.
 2. Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2024.
 3. Propozim – Vendim për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2024 të llogarisë së komunës së Strugës.
 4. Propozim – Vendim për përcaktimin  e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim të mesëm për vitin 2024.
 5. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim fillor  për vitin 2024.
 6. Programi i punës për vitin 2024 e NP “Komunallno” – Strugë.
 7. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për vitin 2024.
 8. Program për punën në sferën për zotërimit me tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e  Komunës së Strugës për vitin 2024.
 9. Program për vendosjen e pajisjes urbane në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2024.
 10. Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për vënien e pajisjes urbane dhe kampim.
 11. Vendim për nevojën e vënies së pajisjes urbane.
 12. Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.
 13. Program për ndërtim, rekonstruim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale, në Komunën e Strugës për vitin 2024.
 14. Program për rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2024.
 15. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Nedim Mahmudoski.
 16. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit të ndërtuar pa leje të PK nr.408/3, 408/4 dhe 1552, KK Vranishtë-jashtë qytetit.
 17. Kërkesë për miratimin e Vendimit për konstatimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit të ndërtuar pa leje të PK nr.3195/2, KK Strugë.

Materialet e mbledhjes së 31-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.11.2023, (E premte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e njëzetë е shtatë e Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Raport financiar për punën e kuartalit të tretë të NP “Eko Struga” – Strugë.
 2. Ndryshim dhe plotësim i Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për periudhën nga data 01.07.2023 deri më 30.09.2023.
 4. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2024
 5. Propozim – Program për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 6. Propozim – Program për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit të komunës së Strugës për vitin 2024.
 7. Iniciativë për punimin dhe miratimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e PN me dedikim G2.1 Ndërtesë të industrisë së lehtë ndërtimore – kompleks fabrike, depo të industrisë punuese për montim, magazinim, ngrohje, stacione për gjenerator dhe ngjashëm, reparte dhe baza për prodhimin e asfaltit dhe betonit në PK nr. 991/1 KK Ladorisht, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për punimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me dedikim A4.3 – Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm në Pk nr. 1736/22 KK Misleshovë – jashtë qytetit, Komuna e Strugës
 9. Program për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë vendore dhe mbrojtje dhe shpëtim për vitin 2024.
 10. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza në vitin 2024.
 11. Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale të Komunës së Strugës për vitin 2023/2024.
 12. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit për derivatet e naftës së SHFK “Bashkimi”, SHFK “Nuri Mazari”, SHFK “Zini Hani”, SHFK “Goce Dellçev” dhe SHFK “Orhan Xhemaili”.
 13. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin A.E.
 14. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin D.M.
 15. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin G.K.
 16. Kërkesë nga Shoqata vullnetare zjarrfikëse – Strugë.
 17. Ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 18. Plan vjetor për punësim të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 19. Raport për realizimin e Programit të Komisionit për barazi gjinore pranë Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 20. Program për barazi gjinore për vitin 2024.
 21. Raport për punën e Njësisë për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2022.
 22. Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2024.
 23. Raport për Programet e Sektorit për veprimtari publike për vitin 2022.
 24. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së strugës në sferën e sportit dhe të rinjve për vitin 2022.
 25. Raport për realizimin e Programit për përkrahje dhe financim të OJQ-ve Komuna e Strugës për vitin 2022.

Materialet e mbledhjes së 29-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 22.08.2023, (E martë) me fillim në ora 12:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës për kuartalin e dytë nga viti 2023.
 2. Ndryshim dhe plotësim të Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Plan vjetor për punësim në NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2024.
 4. Raport për punën në NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.04 deri në datën 30.06.2023.
 5. Raport finansiar për punë në kuartalin e dytë prej datës 01.04-30.06.2023 të NP “Eko Struga” – Strugë.
 6. Raport për punën në NPK “Higjiena”f.Llabunishtë për periudhën nga data 01.04.2023 deri në datën 30.06.2023.
 7. Raport vjetor për punën e Shkollës Fillore Komunale  të Muzikës – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Program vjetor për punë në Shkollën Fillore Komunale  të Muzikës – Strugë për vitin shkollor 2023/2024.
 9. Raport vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 10. Program vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2023/2024.
 11. Program vjetor për punë në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2023/2024.
 12. Program vjetor për punë në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2023/2024.
 13. Program vjetor për punë në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2023/2024.
 14. Program vjetor për punë në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2023/2024.
 15. Program vjetor për punë në SHFK “Goce Dellçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2023/2024.
 16. Raport vjetor për punë në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2022/2023.
 17. Program vjetor për punën në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2023/2024.
 18. Kërkësë për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formimin e paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2023/2024.
 19. Kërkësë për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formimin e paraleleve të kombinuara në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2023/2024.

Shkarko materialet e mbledhjes së 26-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 25 (njëzetë е pestë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 25 (njëzetë е pestë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 25 (njëzetë е pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.07.2023, (E premte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е tretë e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е katër e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e dytë jashtëzakonshme  e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Plan vjetor për punësim në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin 2024.
 2. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin 2024.
 3. Plan vjetor për punësim në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2024.
 4. Plan vjetor për punësim në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunishtë për vitin 2024.
 5. Propozim – Vendim për qëllimin e realizimit të projekteve me huazime nga Projekti për efikasitet energjetik në sektorin publik (PSEEP).
 6. Kërkesë nga Golden Fist.
 7. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e grupeve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë, me numër më të ulët respektivisht më të madh të fëmijëve nga numri ligjërisht i përcaktuar.
 8. Vendim për caktimin e orarit të punës për të punësuarit në EPÇKF “8 Marsi”-Strugë.

Shkarko materialet e mbledhjes së 25-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 23 (njëzetë е tretë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 18.05.2023, (E enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е një e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës te NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë.
 2. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës te SHFKM STRUGË.
 3. Raport për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.01 deri 31.03.2023, si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën prej datës 01.01-31.03.2022.
 4. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të Rajonit planor jugperëndimor për vitin 2022.
 5. Raport vjetor për realizimin e Programit përzhvillim të Rajonit planot Jugperëndimor për vitin 2022.
 6. Ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim në NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 7. Plan vjetor për punësim në SHFK “Josip Broz Tito” –Strugë për vitin 2024.
 8. Plan vjetor për punësim në SHFM “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2024.
 9. Plan vjetor për punësim të Shkollës fillore komunale të muzikës –Strugë për vitin 2024.
 10. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë.
 11. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e fushës sportive në PK nr.1554/1 KK Vranishtë.
 12. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e sallës sportive prej 1500m2 në PK nr.2002/1 KK Strugë.
 13. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e sallës sportive në PK nr.617/1, 618 dhe 619/1 KK Podgorcë.
 14. Kërkesë për miratim të Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.506/1 dhe 1393, KK Tatesh i Poshtëm.
 15. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2189/3, KK Misleshovë-jashtë raj.nd.
 16. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.471, KK Radozhdë.
 17. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.3197/5, KK Strugë.
 18. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.3195/2, KK Strugë.
 19. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.917/4 dhe 1058/2, KK Vranishtë – jashtë raj.nd.
 20. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.408/3, 408/4 dhe 1552, KK Vranishtë-jashtë raj.nd.
 21. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.1789/1 dhe 2779/7, KK Strugë.
 22. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënie të pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 576/1 KK Novo Sellë.
 23. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënie të pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 524 kk Tatesh i Poshtëm.
 24. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik për infrastrukturë për ndërtim të infrastrukturës optike të telekomunikacionit – FTTH Pjesa industriale, Komuna e Strugës.
 25. Rregullore për subvencionimin e transportit të nxënësve  nga zona e pestë.
 26. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 27. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 28. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 29. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 30. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 31. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 32. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 33. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 34. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendit publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për periudhën 01.07.2022 deri në 31.12.2022

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë)
të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 20 (njëzetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 24.02.2023, (E premte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Program i Sektorit për veprimtari publike në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 2. Raport nga regjistrimi i kryer të mjeteve themelore, inventarit, pronës së luajtshme dhe të paluajtshme, kërkesave dhe obligimeve të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 3. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 4. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.10.2022 deri në datë 31.12.2022.
 5. Propozim – Vendim për përcaktimin e tekstit të pastër të Statutit të komunës së Strugës.
 6. Iniciativë për përpunim i Ndryshim dhe plotësimit të Planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 7 nga NJU 1 dhe Ndryshim dhe plotësim i Planit detal urbanistik në NJU 1, pjesë nga blloku 7, Komuna e Strugës në procedurë të bashkuar.
 7. Iniciativë për përpunim dhe miratimin eProjektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim A4.3-Shtëpi banim për qëndrim të përkohshëm-shtëpi fundjave në pjesë të PK nr.991/5 KK Ladorisht, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për përpunim i Planit urbanistik jashtë vendbanimit (PUJV) me destinim G2-Industri përpunuese dhe më pak ndotëse për kompleks ekonomik në KK Vranishtë, KK Vranishtë-jvn, KK Morovishtë, KK Strugë, Komuna e Strugës.
 9. Iniciativë për përpunim dhe miratimin eProjektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim A4.3-Shtëpi banim për qëndrim të përkohshëm në pjesë të PK nr.1672/3 KK Misleshovë-jashtëndër, Komuna e Strugës.
 10. Kërkesë për ndihmë financiare nga Elzana Bajramoska.
 11. Kërkesë për ndihmë financiare nga Ilmije Murtezai.
 12. Kërkesë për ndihmë financiare nga Minka Ejuposka.
 13. Kërkesë për ndihmë financiare nga Agim Dika.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 20-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 nga Ligji për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës
E konvokoj mbledhjen e jashtëzakonshme të
Këshillit të komunës së Strugës, për datën 09.02.2023, (E
enjte) me fillim në ora 12:00, në sallën e madhe të Këshillit
të komunës së Strugës:
Në mbledhje do të punohet sipas

R E N D T Ë D I T Ë S

 1. Vendim me rastin e termetit në Republikën e
  Turqisë dhe Republikën e Sirisë

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi