vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 23 (njëzetë е tretë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 18.05.2023, (E enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е një e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës te NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë.
 2. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës te SHFKM STRUGË.
 3. Raport për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.01 deri 31.03.2023, si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën prej datës 01.01-31.03.2022.
 4. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të Rajonit planor jugperëndimor për vitin 2022.
 5. Raport vjetor për realizimin e Programit përzhvillim të Rajonit planot Jugperëndimor për vitin 2022.
 6. Ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim në NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 7. Plan vjetor për punësim në SHFK “Josip Broz Tito” –Strugë për vitin 2024.
 8. Plan vjetor për punësim në SHFM “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2024.
 9. Plan vjetor për punësim të Shkollës fillore komunale të muzikës –Strugë për vitin 2024.
 10. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë.
 11. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e fushës sportive në PK nr.1554/1 KK Vranishtë.
 12. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e sallës sportive prej 1500m2 në PK nr.2002/1 KK Strugë.
 13. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e sallës sportive në PK nr.617/1, 618 dhe 619/1 KK Podgorcë.
 14. Kërkesë për miratim të Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.506/1 dhe 1393, KK Tatesh i Poshtëm.
 15. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2189/3, KK Misleshovë-jashtë raj.nd.
 16. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.471, KK Radozhdë.
 17. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.3197/5, KK Strugë.
 18. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.3195/2, KK Strugë.
 19. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.917/4 dhe 1058/2, KK Vranishtë – jashtë raj.nd.
 20. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.408/3, 408/4 dhe 1552, KK Vranishtë-jashtë raj.nd.
 21. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.1789/1 dhe 2779/7, KK Strugë.
 22. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënie të pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 576/1 KK Novo Sellë.
 23. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënie të pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 524 kk Tatesh i Poshtëm.
 24. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik për infrastrukturë për ndërtim të infrastrukturës optike të telekomunikacionit – FTTH Pjesa industriale, Komuna e Strugës.
 25. Rregullore për subvencionimin e transportit të nxënësve  nga zona e pestë.
 26. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 27. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 28. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 29. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 30. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 31. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 32. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 33. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 34. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendit publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për periudhën 01.07.2022 deri në 31.12.2022

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë)
të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 20 (njëzetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 24.02.2023, (E premte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Program i Sektorit për veprimtari publike në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 2. Raport nga regjistrimi i kryer të mjeteve themelore, inventarit, pronës së luajtshme dhe të paluajtshme, kërkesave dhe obligimeve të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 3. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 4. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.10.2022 deri në datë 31.12.2022.
 5. Propozim – Vendim për përcaktimin e tekstit të pastër të Statutit të komunës së Strugës.
 6. Iniciativë për përpunim i Ndryshim dhe plotësimit të Planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 7 nga NJU 1 dhe Ndryshim dhe plotësim i Planit detal urbanistik në NJU 1, pjesë nga blloku 7, Komuna e Strugës në procedurë të bashkuar.
 7. Iniciativë për përpunim dhe miratimin eProjektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim A4.3-Shtëpi banim për qëndrim të përkohshëm-shtëpi fundjave në pjesë të PK nr.991/5 KK Ladorisht, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për përpunim i Planit urbanistik jashtë vendbanimit (PUJV) me destinim G2-Industri përpunuese dhe më pak ndotëse për kompleks ekonomik në KK Vranishtë, KK Vranishtë-jvn, KK Morovishtë, KK Strugë, Komuna e Strugës.
 9. Iniciativë për përpunim dhe miratimin eProjektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim A4.3-Shtëpi banim për qëndrim të përkohshëm në pjesë të PK nr.1672/3 KK Misleshovë-jashtëndër, Komuna e Strugës.
 10. Kërkesë për ndihmë financiare nga Elzana Bajramoska.
 11. Kërkesë për ndihmë financiare nga Ilmije Murtezai.
 12. Kërkesë për ndihmë financiare nga Minka Ejuposka.
 13. Kërkesë për ndihmë financiare nga Agim Dika.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 20-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 nga Ligji për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës
E konvokoj mbledhjen e jashtëzakonshme të
Këshillit të komunës së Strugës, për datën 09.02.2023, (E
enjte) me fillim në ora 12:00, në sallën e madhe të Këshillit
të komunës së Strugës:
Në mbledhje do të punohet sipas

R E N D T Ë D I T Ë S

 1. Vendim me rastin e termetit në Republikën e
  Turqisë dhe Republikën e Sirisë

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 26.01.2023, (E enjte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës për kuartalin e katërt 2022
 2. Propozim – Kalendari buxhetor i Komunës së Strugës për vitin 2024
 3. Raport kuartal për punën e kuartalit të katërt 01.10-31.12.2022 të NP “Eko Struga” Strugë.
 4. Propozim – Vendim për pëlqim të Ndryshim dhe plotësimit të Statutit të NP “Eko Struga” – Strugë.
 5. Iniciativë për përpunimin e PDU për përfshirjen e planit nga NJU 11, pjesë e BU 4 në KK Strugë dhe KK Misleshovë, komuna e Strugës.
 6. Kërkesë për ndihmë financiare nga Zamira Lloga.
 7. Kërkesë për ndihmë financiare nga Neriman Baftijari.
 8. Kërkesë për ndihmë financiare nga Ruzhica Kostovska.
 9. Propozim – Vendim për për përcaktim të vlerës së pikës për llogaritje të rrogave për nëpunësit shtetëror në Komunën e Strugës për vitin 2023

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 19-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 29.12.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e gjashtëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim Vendim Statutor për ndryshim të     Statutit të Komunës së Strugës
 2. Propozim – Program për punën në sferën për zotërimit me tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e  Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Propozim – Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2023.
 4. Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2023.
 5. Propozim – Vendim për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2023 të llogarisë së komunës së Strugës.
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin  e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim të mesëm për vitin 2023.
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim fillor  për vitin 2023.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 18-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.12.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e katërmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e pesëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Program për ndryshim dhe plotësimin e Programit për pritjen e Vitit të Ri 2023.
 2. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.01 deri 31.03.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.10 deri 31.12.2021.
 3. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.04 deri 30.06.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.01 deri 31.03.2022.
 4. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.07 deri 30.09.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.04 deri 30.06.2022.
 5. Raporti i tretë kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022.
 6. Raport për punën e NPK “Higjiena”-Llabunishtë për periudhë nga data 01.07.2022 deri në datën 30.09.2022 si dhe krahasim me rezultatet financiare të arritura prej 01.07.2021 deri 30.09.2021.
 7. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin rrjedhor 2023.
 8. Raport për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.07 deri 30.09.2022, si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën prej datës 01.07-30.09.2021.
 9. Programi i punës për vitin 2023 e NP “Komunallno”-Strugë.
 10. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” Strugë për kuartalin e tret 01.01.2022-30.09.2022.
 11. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për vitin 2023.
 12. Program për punën e NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 13. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në fushën e teknologjisë Informatike për vitin 2023.
 14. Program për mbështetje dhe financim të OJQ-ve në Komunën e Strugës gjatë vitit 2023.
 15. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e sportit dhe të rinjve  gjatë vitit 2023.
 16. Program për organizimin e manifestimeve dhe projekteve kulturore me interes publik  në komunën e Strugës për vitin 2023.
 17. Program për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme nga e kaluara jonë kulturore  për vitin 2023.
 18. Program i Komunës së Strugës për mbrojtje shëndetësore dhe sociale për vitin 2023.
 19. Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim të kushteve për qëndrim të turistëve në vitin 2023.
 20. Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 21. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor  dhe natyrës për vitin 2023.
 22. Program vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspekcionale – Inspektorat për vitin 2023.
 23. Program për punë të NJTZF Strugë për vitin 2023.
 24. Propozim – Programi për financimin  e përpunimit të Planeve Urbanistike për vitin 2023.
 25. Program për rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 26. Propozim Program për ndërtim, rekonstruim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale, në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 27. Propozim Program për ndërtim të trasave të reja dhe rekonstruim i ndriçimit publik në territorin e komunës së Strugës për vitin 2023.
 28. Program për vendosjen e pajisjes urbane në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2022.
 29. Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për vënien e pajisjes urbane dhe kampim.
 30. Vedim për vendosjen e pajisjes urbane.
 31. Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.
 32. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për parcelën ndërtimore me destinim A4.3-shtëpi banimi me banim të përkohshëm-shtëpi fundjave në PK nr.1787/1 KK Misleshovë-Komuna e Strugës.
 33. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me klasë  të destinimit A4.3-shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banim të përkohshëm ne PK nr.723 KK Kalisht, Komuna e Strugës.
 34. Iniciativë për përpunimin e planit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e parceles ndërtimore në pjesë të PK nr.1079 dhe PK nr.1080 KK Drasllajcë, Komuna e Strugës me qëllim B2-ndërtesa afariste, B2.3-ndërtesa afariste dhe shtëpi mallrash.
 35. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për tokë të parcelizuar ndërtimore për përpunimin e parcelës ndërtimore 1.1 nga DPLU për kompleks hotelerik IZGREV me dedikim B5-Hotele dhe komplekse hotelerike, v.q. Elensko KK Kalishtë, Komuna e Strugës.
 36. Iniciativë për përpunimin e Ndryshim dhe plotësimit të pjesës së Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, pjesë nga NJU 2, Blloku 8, me përpunim detal të pjesës nga Blloku 8 (procedurë të bashkuar PGJU dhe PDU), KK Strugë, Komuna e Strugës.
 37. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Danica Aleksieska.
 38. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Zyhra Osmanoska.
 39. Vendim për shfuqizimin e vulave të pavlefshme të vjetra të Bashkësive vendore në komunën e Strugës.
 40. Iniciativë për ndryshim të Statutit të Komunës së Strugës.
 41. Vendim.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 17-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.11.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Rebalans  i Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2022.
 2. Raport finansiar për punën e NP “Eko Struga” – Strugë, kuartali i III/ 2022, nga  01.07.-30.09.2022.
 3. Iniciativë për përpunimin e PUJV me qëllim të vendosjes së paneleve me fototension për prodhimin e energjisë elektrike në PK nr.207/5, PK nr.270/2, PK nr.271/1, PK nr.270/1 dhe PK nr.207/12 në KK Llozhan, Komuna e Strugës.
 4. Propozim – Vendim për miratimin e Ndryshim dhe plotësimit të PDU në NJU 1, pjesë nga Blloku 7, Komuna e Strugës.
 5. Propozim – Vendim për ndërprerjen e shfrytëzimit dhe bartjes së të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm.
 6. Propozim – Program për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 7. Propozim  – Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2023.
 8. Propozim – Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza për vitin 2023.
 9. Propozim – Program për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë vendore për vitin 2023.
 10. Vendim i propozuar ligjor për ndryshim të     Statutit të Komunës së Strugës.
 11.  Propozim – Vendim për përcaktimin e “Një ditë pa automjet” në Komunën e Strugës për vitin 2022.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 16-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 14 (katërmbëdhjetë)të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 14 (katërmbëdhjetë)të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 14 (katërmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.09.2022, (E mërkurë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e dymbëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e trembëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport vjetor për Shkollën fillore komunale e muzikës – Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 2. Raport vjetor për punën në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2021/2022.
 3. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2022/2023.
 4. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Sh. Kliment Ohridski”–f.Drasllajcë për vitin shkollor 2022/2023.
 5. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Labunishti”–f.Labunishtë për vitin shkollor 2022/2023.
 6. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2021/2022.
 7. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 9. Program vjetor për punë në SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 10. Program vjetor për punë në SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 11. Program vjetor për punë në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2022/2023.
 12. Program vjetor për punë në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 13. Program vjetor për punë në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2022/2023.
 14. Program vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 15. Program vjetor për punë në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2022/2023.
 16. Program vjetor për punë në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2022/2023.
 17. Program vjetor për punë në SHFK “Sh. Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2022/2023.
 18. Program vjetor për punë në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunishtë për vitin shkollor 2022/2023.
 19. Program vjetor për punë në Shkollës fillore komunale e muzikës – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 20. Program vjetor për punë në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 21. Program vjetor për punë në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2022/2023.
 22. Vendim për ngritjen e pllakës përkujtomore.
 23. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendin publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për periudhën nga data 01.01 deri në datën 30.06.2022.
 24. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, për kuartalin e dytë 01.01.2022 – 31.06.2022.
 25. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, për periudhë nga  data 01.04 deri në datën 30.06.2022.
 26. Raport financiar për punë për kuartalin e dytë 01.04-30.06.2022 tëNP “Eko Struga” – Strugë.
 27. Raport për punën e NPK “Higjiena”f.Llabunishtë për periudhë nga data 01.04.2022 deri në datën 30.06.2022.
 28. Raport kuartalin e dytë për punën e NP “Oktis” f.Oktis për viti 2022.
 29. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për Ndryshim dhe plotësim të Statutit të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë.
 30. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP “Ujësjellës dhe kanalizim”– Strugë për vitin 2023.
 31. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP “EkoStruga” – Strugë për vitin 2023.
 32. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NPK“Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2023.
 33. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin 2023.
 34. Vendim për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet komunës së Strugës dhe komunës së Vevçanit.
 35. Propozim–Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale për vitin 2022/2023.
 36. Vendim për sjellje të Planit për parcelizim.
 37. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.1981 në KK  Vevçan – jashtë raj.ndë.
 38. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.560, PK nr.561, PK nr.854 dhe PK nr.1727/1 në KK Llozhan.
 39. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.2906 dhe PK nr.2909 në KK Tashmarunishtë.
 40. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.2072/1 në KK Veleshtë.
 41. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.3132/1 në KK Strugë.
 42. Iniciativë –punim i ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik  për NJU 0 pjesë e bllokut urban 24 , 1,2 ,3,4, Komuna e Strugës.
 43. Iniciativë për punim të planit të sinkronizuar  për PGJU dhe PDU për Nju 1 pjesë e bllokut 7 Komuna e Strugës.
 44. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm në BV f.Belica e Poshtmë.
 45. Vendim për dhënie pëlqim me destinim për pagesën e mjeteve të nevojshme për ngjarjet kulturore të realizuara në datat 15,16 dhe 20 korrik 2022.
 46. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mirko Domazetoski.
 47. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Shenol Iljazi.
 48. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Edlir Vinca.
 49. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Menduhije Seferi.
 50. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mileteva Shuleska.
 51. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Liri Shabani.
 52. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Nikola Vidiqeski.
 53. Propozim – Vendim për subvencionimon e shërbimeve për transport të nxënësve.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 14-të

We are Hiring!

EUROPEAN UNION’S CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME
We are Hiring!

Due to the resignation of one of our previous project staff members the position for project manager for the project “Struga and Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR” is open and
we are accepting applications.
The project “Struga and Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR” is currently in the 9th month of implementation. It is a 3-year cross-border project funded by the Cross-border Programme the Republic of North Macedonia – Republic of Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for 2018 – 2020 (Reference: EuropeAid/170339/DD/ACT/MK). Project Partners, besides the leader, Municipality of Struga (North Macedonia) are Municipality of Pogradec
(Albania) and the CSOs, Green Institute (Skopje, North Macedonia) and IRD&ET (Pogradec, Albania).
Overall Objective of this project is to stimulate a balanced, inclusive and sustainable socio-economic
development in the cross-border area of Ohrid Lake.
Specific Objective is to develop the potential of tourism by promoting cultural heritage and values in both
Municipalities of Struga and Pogradec. It is expected that the action will increase the business
opportunities for local service providers and operators in the field of tourism and furthered mutual
cooperation, understanding and respect of cultural heritage and values.

The project intends to achieve the following intermediate outcomes:
• The capacities of touristic service providers and operators in Struga and Pogradec are
empowered;
• Public tourism infrastructure is improved in terms of upgrading of facilities for environment
friendly touristic activities, pollution reduction and sustainable development;
• The promotion of “Ohrid Lake” Joint touristic offers from Struga and Pogradec is increased in
terms of common cultural heritage and values;

Target Groups:
• Municipality of Struga and Municipality of Pogradec relevant departments: 30 public employees
and officers;
• 80 businesses and associations and 240 workers operating in touristic sector;

Final Beneficiaries:
• 1 Tourism University in Struga;
• At least 67 accommodation providers from Struga;
• At least 63 restaurants along the Ohrid Lake Struga;
• At least 75 accommodation providers from Pogradec;
• At least no 85 restaurants cross the Ohrid Lake Pogradec;
• Community living in Struga Region;
• Community living in Pogradec Region;
• At least 280.000 tourist annually;
• Public officers and public employees of the Municipality of Struga and Municipality of Pogradec;

The intervention has been conceived to promote an effective cross-border cooperation between the coapplicants located on the two sites of Ohrid Lake, this last intended and valued as the main touristic
attraction and factor to join entities of different nationality into collaborative neighborhoods.
The Project team will act as unique under the coordination of the Project Manager and along the joint
decision procedures envisaged within the project. The Project also has to consider the due cross-cutting
issues:
• Gender equality and promotion of equal opportunities;
• Protection and promotion of ethnic minority rights;
• Democratic standards, anti-discriminatory practices and good governance;
• Protection of environment and preservation of natural resources and biodiversity;
• Integration of persons with physical and mental disabilities (accessible tourism);

Start date/project duration: 2nd January 2022-31st December 2024 (3 years) currently in the 9th month of implementation (September 2022)

 Project Manager (hired by the Municipality of Struga)
Detailed Description:
Project Manager will be the person in charge for the management of the whole CBC action. This is a fulltime position and his/her role includes planning and coordination of CBC activities as well as the joint
financial management and joint reporting. He will be the head of the CBC Operative Committee and will
report directly to the CBC Steering Committee.

The main responsibilities of the Project Manager include, but are not limited to:
• Planning and coordination of the CBC activities;
• Coordination of the Project staff under the project from both countries (North Macedonia and
Albania);
• Perform duties in full compliance with donor’s regulations and rules, municipal’s policies and
standard operating procedures, including internal controls;
• Review and verify financial transactions, activities, and documentation;
• Draft narrative reports and supervise the financial expenditure under the project;
• Communicate with CBC Operative Committee’s members, CBC Steering Committee and municipal
staff and other relevant stakeholders;

Required Qualifications:
• University degree, preferably in Management and/or relevant working experience;
• At least 5 years of experience working on projects of which at least 3-years on EU-funded projects
(working on infrastructure projects and/or a regional experience will be considered an asset);
• Good knowledge of EU Project Management rules, procurement and regulations gained while
working on at least one (1) EU funded project;
• Good public relations skills;
• Excellent oral and written communication in Macedonian (Albanian will be considered as an
asset);
• Excellent oral and written English language communication skills;
• Advanced computer skills, especially MS Excel and MS Word, internet browsing and e-mail
communication;
Accountability and Working Relationships:
• Accountable to the Municipality of Struga, CBC Operative Committee and CBC Steering
Committee;
• Works closely with all members of the Project Team;
Competences:
• Great attention to details, precision and accuracy in performing tasks;
• Proactive, creative, solution-oriented person;
• Good time management skills;
• Flexibility and adaptability of the work challenges;
• Ability to meet deadlines, work on own initiative and consult where appropriate;
• Team Work;
• Availability and willingness to travel;
• Highly motivated self-starter;
• Intercultural sensitivity and awareness is a must;
Salary: 880 euros gross amount (the exchange rate is 61.3 Macedonian denars) 53,944 Macedonian
denars gross amount.

Application Process:
Candidates can apply by submitting a one-page cover letter stating why they are interested in this position, what they would bring to the role and how they fit the person specification. This letter should be submitted with a CV to project.cooltour2022@gmail.com by 3rd October 2022 16:00 hrs. with “Application for Project Manager_COOLTOUR Project” in the subject line.
The selection process is conducted in two phases and in multiple languages. The first is CV and cover letter assessment. The second is an interview scheduled on 6th October 2022. The selection panel is made of 3 members of the project partners. The final decision will be made on 7th October 2022 and the selected staff member will be expected to start on 10th October 2022. The project’s partners are equal opportunity
employers.

Cross Border Cooperation (Bashkëpunimi ndërkufitar)

Në kuadër të projektit “Cooltour” nga programi Cross Border Cooperation (Bashkëpunimi ndërkufitar) i UE, i financuar nga buxheti gjeneral i Unionit Evropian u nënshkrua Marrëveshje pune mes Komunës së Strugës e përfaqësuar nga kryetari Ramis Merko dhe BV Inxhinjerin- Manastir e përfaqësuar nga Kërste Nedelkovski.

Bëhet fjalë për rikonstruimin e infrastrukturës së pjesës pranë liqenit, e quajtur Lagjja e Vreshtave. Ky projekt ka për qëllim modernizimin e rrugës, shëtitores për këmbësorë, shtegut të biçikletave dhe natyrisht duke përfshirë edhe kanalizimin atmosferik dhe ndriçimin rrugor.
Projekti është një nga segmentet e projektit gjeneral, i cili me realizimin e tij do të ofrojë shumë të mira për promovimin e qytetit dhe për mirëqënien e tij.