vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.11.2023, (E premte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e njëzetë е shtatë e Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Raport financiar për punën e kuartalit të tretë të NP “Eko Struga” – Strugë.
 2. Ndryshim dhe plotësim i Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për periudhën nga data 01.07.2023 deri më 30.09.2023.
 4. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2024
 5. Propozim – Program për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 6. Propozim – Program për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit të komunës së Strugës për vitin 2024.
 7. Iniciativë për punimin dhe miratimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e PN me dedikim G2.1 Ndërtesë të industrisë së lehtë ndërtimore – kompleks fabrike, depo të industrisë punuese për montim, magazinim, ngrohje, stacione për gjenerator dhe ngjashëm, reparte dhe baza për prodhimin e asfaltit dhe betonit në PK nr. 991/1 KK Ladorisht, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për punimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me dedikim A4.3 – Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm në Pk nr. 1736/22 KK Misleshovë – jashtë qytetit, Komuna e Strugës
 9. Program për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë vendore dhe mbrojtje dhe shpëtim për vitin 2024.
 10. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza në vitin 2024.
 11. Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale të Komunës së Strugës për vitin 2023/2024.
 12. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit për derivatet e naftës së SHFK “Bashkimi”, SHFK “Nuri Mazari”, SHFK “Zini Hani”, SHFK “Goce Dellçev” dhe SHFK “Orhan Xhemaili”.
 13. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin A.E.
 14. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin D.M.
 15. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin G.K.
 16. Kërkesë nga Shoqata vullnetare zjarrfikëse – Strugë.
 17. Ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 18. Plan vjetor për punësim të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 19. Raport për realizimin e Programit të Komisionit për barazi gjinore pranë Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 20. Program për barazi gjinore për vitin 2024.
 21. Raport për punën e Njësisë për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2022.
 22. Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2024.
 23. Raport për Programet e Sektorit për veprimtari publike për vitin 2022.
 24. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së strugës në sferën e sportit dhe të rinjve për vitin 2022.
 25. Raport për realizimin e Programit për përkrahje dhe financim të OJQ-ve Komuna e Strugës për vitin 2022.

Materialet e mbledhjes së 29-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 22.08.2023, (E martë) me fillim në ora 12:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës për kuartalin e dytë nga viti 2023.
 2. Ndryshim dhe plotësim të Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Plan vjetor për punësim në NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2024.
 4. Raport për punën në NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.04 deri në datën 30.06.2023.
 5. Raport finansiar për punë në kuartalin e dytë prej datës 01.04-30.06.2023 të NP “Eko Struga” – Strugë.
 6. Raport për punën në NPK “Higjiena”f.Llabunishtë për periudhën nga data 01.04.2023 deri në datën 30.06.2023.
 7. Raport vjetor për punën e Shkollës Fillore Komunale  të Muzikës – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Program vjetor për punë në Shkollën Fillore Komunale  të Muzikës – Strugë për vitin shkollor 2023/2024.
 9. Raport vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 10. Program vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2023/2024.
 11. Program vjetor për punë në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2023/2024.
 12. Program vjetor për punë në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2023/2024.
 13. Program vjetor për punë në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2023/2024.
 14. Program vjetor për punë në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2023/2024.
 15. Program vjetor për punë në SHFK “Goce Dellçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2023/2024.
 16. Raport vjetor për punë në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2022/2023.
 17. Program vjetor për punën në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2023/2024.
 18. Kërkësë për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formimin e paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2023/2024.
 19. Kërkësë për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formimin e paraleleve të kombinuara në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2023/2024.

Shkarko materialet e mbledhjes së 26-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 25 (njëzetë е pestë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 25 (njëzetë е pestë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 25 (njëzetë е pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.07.2023, (E premte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е tretë e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е katër e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e dytë jashtëzakonshme  e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Plan vjetor për punësim në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin 2024.
 2. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin 2024.
 3. Plan vjetor për punësim në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2024.
 4. Plan vjetor për punësim në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunishtë për vitin 2024.
 5. Propozim – Vendim për qëllimin e realizimit të projekteve me huazime nga Projekti për efikasitet energjetik në sektorin publik (PSEEP).
 6. Kërkesë nga Golden Fist.
 7. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e grupeve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë, me numër më të ulët respektivisht më të madh të fëmijëve nga numri ligjërisht i përcaktuar.
 8. Vendim për caktimin e orarit të punës për të punësuarit në EPÇKF “8 Marsi”-Strugë.

Shkarko materialet e mbledhjes së 25-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 23 (njëzetë е tretë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 18.05.2023, (E enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е një e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës te NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë.
 2. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës te SHFKM STRUGË.
 3. Raport për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.01 deri 31.03.2023, si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën prej datës 01.01-31.03.2022.
 4. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të Rajonit planor jugperëndimor për vitin 2022.
 5. Raport vjetor për realizimin e Programit përzhvillim të Rajonit planot Jugperëndimor për vitin 2022.
 6. Ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim në NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 7. Plan vjetor për punësim në SHFK “Josip Broz Tito” –Strugë për vitin 2024.
 8. Plan vjetor për punësim në SHFM “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2024.
 9. Plan vjetor për punësim të Shkollës fillore komunale të muzikës –Strugë për vitin 2024.
 10. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë.
 11. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e fushës sportive në PK nr.1554/1 KK Vranishtë.
 12. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e sallës sportive prej 1500m2 në PK nr.2002/1 KK Strugë.
 13. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e sallës sportive në PK nr.617/1, 618 dhe 619/1 KK Podgorcë.
 14. Kërkesë për miratim të Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.506/1 dhe 1393, KK Tatesh i Poshtëm.
 15. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2189/3, KK Misleshovë-jashtë raj.nd.
 16. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.471, KK Radozhdë.
 17. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.3197/5, KK Strugë.
 18. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.3195/2, KK Strugë.
 19. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.917/4 dhe 1058/2, KK Vranishtë – jashtë raj.nd.
 20. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.408/3, 408/4 dhe 1552, KK Vranishtë-jashtë raj.nd.
 21. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.1789/1 dhe 2779/7, KK Strugë.
 22. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënie të pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 576/1 KK Novo Sellë.
 23. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënie të pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 524 kk Tatesh i Poshtëm.
 24. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik për infrastrukturë për ndërtim të infrastrukturës optike të telekomunikacionit – FTTH Pjesa industriale, Komuna e Strugës.
 25. Rregullore për subvencionimin e transportit të nxënësve  nga zona e pestë.
 26. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 27. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 28. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 29. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 30. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 31. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 32. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 33. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 34. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendit publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për periudhën 01.07.2022 deri në 31.12.2022

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë)
të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 20 (njëzetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 24.02.2023, (E premte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Program i Sektorit për veprimtari publike në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 2. Raport nga regjistrimi i kryer të mjeteve themelore, inventarit, pronës së luajtshme dhe të paluajtshme, kërkesave dhe obligimeve të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 3. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 4. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.10.2022 deri në datë 31.12.2022.
 5. Propozim – Vendim për përcaktimin e tekstit të pastër të Statutit të komunës së Strugës.
 6. Iniciativë për përpunim i Ndryshim dhe plotësimit të Planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 7 nga NJU 1 dhe Ndryshim dhe plotësim i Planit detal urbanistik në NJU 1, pjesë nga blloku 7, Komuna e Strugës në procedurë të bashkuar.
 7. Iniciativë për përpunim dhe miratimin eProjektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim A4.3-Shtëpi banim për qëndrim të përkohshëm-shtëpi fundjave në pjesë të PK nr.991/5 KK Ladorisht, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për përpunim i Planit urbanistik jashtë vendbanimit (PUJV) me destinim G2-Industri përpunuese dhe më pak ndotëse për kompleks ekonomik në KK Vranishtë, KK Vranishtë-jvn, KK Morovishtë, KK Strugë, Komuna e Strugës.
 9. Iniciativë për përpunim dhe miratimin eProjektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim A4.3-Shtëpi banim për qëndrim të përkohshëm në pjesë të PK nr.1672/3 KK Misleshovë-jashtëndër, Komuna e Strugës.
 10. Kërkesë për ndihmë financiare nga Elzana Bajramoska.
 11. Kërkesë për ndihmë financiare nga Ilmije Murtezai.
 12. Kërkesë për ndihmë financiare nga Minka Ejuposka.
 13. Kërkesë për ndihmë financiare nga Agim Dika.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 20-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 nga Ligji për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës
E konvokoj mbledhjen e jashtëzakonshme të
Këshillit të komunës së Strugës, për datën 09.02.2023, (E
enjte) me fillim në ora 12:00, në sallën e madhe të Këshillit
të komunës së Strugës:
Në mbledhje do të punohet sipas

R E N D T Ë D I T Ë S

 1. Vendim me rastin e termetit në Republikën e
  Turqisë dhe Republikën e Sirisë

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 26.01.2023, (E enjte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës për kuartalin e katërt 2022
 2. Propozim – Kalendari buxhetor i Komunës së Strugës për vitin 2024
 3. Raport kuartal për punën e kuartalit të katërt 01.10-31.12.2022 të NP “Eko Struga” Strugë.
 4. Propozim – Vendim për pëlqim të Ndryshim dhe plotësimit të Statutit të NP “Eko Struga” – Strugë.
 5. Iniciativë për përpunimin e PDU për përfshirjen e planit nga NJU 11, pjesë e BU 4 në KK Strugë dhe KK Misleshovë, komuna e Strugës.
 6. Kërkesë për ndihmë financiare nga Zamira Lloga.
 7. Kërkesë për ndihmë financiare nga Neriman Baftijari.
 8. Kërkesë për ndihmë financiare nga Ruzhica Kostovska.
 9. Propozim – Vendim për për përcaktim të vlerës së pikës për llogaritje të rrogave për nëpunësit shtetëror në Komunën e Strugës për vitin 2023

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 19-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 29.12.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e gjashtëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim Vendim Statutor për ndryshim të     Statutit të Komunës së Strugës
 2. Propozim – Program për punën në sferën për zotërimit me tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e  Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Propozim – Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2023.
 4. Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2023.
 5. Propozim – Vendim për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2023 të llogarisë së komunës së Strugës.
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin  e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim të mesëm për vitin 2023.
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim fillor  për vitin 2023.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 18-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.12.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e katërmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e pesëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Program për ndryshim dhe plotësimin e Programit për pritjen e Vitit të Ri 2023.
 2. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.01 deri 31.03.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.10 deri 31.12.2021.
 3. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.04 deri 30.06.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.01 deri 31.03.2022.
 4. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.07 deri 30.09.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.04 deri 30.06.2022.
 5. Raporti i tretë kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022.
 6. Raport për punën e NPK “Higjiena”-Llabunishtë për periudhë nga data 01.07.2022 deri në datën 30.09.2022 si dhe krahasim me rezultatet financiare të arritura prej 01.07.2021 deri 30.09.2021.
 7. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin rrjedhor 2023.
 8. Raport për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.07 deri 30.09.2022, si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën prej datës 01.07-30.09.2021.
 9. Programi i punës për vitin 2023 e NP “Komunallno”-Strugë.
 10. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” Strugë për kuartalin e tret 01.01.2022-30.09.2022.
 11. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për vitin 2023.
 12. Program për punën e NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 13. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në fushën e teknologjisë Informatike për vitin 2023.
 14. Program për mbështetje dhe financim të OJQ-ve në Komunën e Strugës gjatë vitit 2023.
 15. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e sportit dhe të rinjve  gjatë vitit 2023.
 16. Program për organizimin e manifestimeve dhe projekteve kulturore me interes publik  në komunën e Strugës për vitin 2023.
 17. Program për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme nga e kaluara jonë kulturore  për vitin 2023.
 18. Program i Komunës së Strugës për mbrojtje shëndetësore dhe sociale për vitin 2023.
 19. Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim të kushteve për qëndrim të turistëve në vitin 2023.
 20. Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 21. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor  dhe natyrës për vitin 2023.
 22. Program vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspekcionale – Inspektorat për vitin 2023.
 23. Program për punë të NJTZF Strugë për vitin 2023.
 24. Propozim – Programi për financimin  e përpunimit të Planeve Urbanistike për vitin 2023.
 25. Program për rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 26. Propozim Program për ndërtim, rekonstruim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale, në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 27. Propozim Program për ndërtim të trasave të reja dhe rekonstruim i ndriçimit publik në territorin e komunës së Strugës për vitin 2023.
 28. Program për vendosjen e pajisjes urbane në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2022.
 29. Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për vënien e pajisjes urbane dhe kampim.
 30. Vedim për vendosjen e pajisjes urbane.
 31. Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.
 32. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për parcelën ndërtimore me destinim A4.3-shtëpi banimi me banim të përkohshëm-shtëpi fundjave në PK nr.1787/1 KK Misleshovë-Komuna e Strugës.
 33. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me klasë  të destinimit A4.3-shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banim të përkohshëm ne PK nr.723 KK Kalisht, Komuna e Strugës.
 34. Iniciativë për përpunimin e planit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e parceles ndërtimore në pjesë të PK nr.1079 dhe PK nr.1080 KK Drasllajcë, Komuna e Strugës me qëllim B2-ndërtesa afariste, B2.3-ndërtesa afariste dhe shtëpi mallrash.
 35. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për tokë të parcelizuar ndërtimore për përpunimin e parcelës ndërtimore 1.1 nga DPLU për kompleks hotelerik IZGREV me dedikim B5-Hotele dhe komplekse hotelerike, v.q. Elensko KK Kalishtë, Komuna e Strugës.
 36. Iniciativë për përpunimin e Ndryshim dhe plotësimit të pjesës së Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, pjesë nga NJU 2, Blloku 8, me përpunim detal të pjesës nga Blloku 8 (procedurë të bashkuar PGJU dhe PDU), KK Strugë, Komuna e Strugës.
 37. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Danica Aleksieska.
 38. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Zyhra Osmanoska.
 39. Vendim për shfuqizimin e vulave të pavlefshme të vjetra të Bashkësive vendore në komunën e Strugës.
 40. Iniciativë për ndryshim të Statutit të Komunës së Strugës.
 41. Vendim.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 17-të