vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së tetë të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 8 (tetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 16.04.2018,     (E hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e 7 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim – Rregullore për punën e Këshillit të komunës së Strugës.
 2. Propozim – Kalendar Buxhetor të komunës së Strugës për vitin 2019,
 3. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të  komunës  së Strugës për vitin 2017
 4. Raport për realizimin e Programit për mbrojtje sociale të komunës së Strugës për vitin 2017,
 5. Raport për realizimin e Programit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse për vitin 2017
 6. Raport për realizimin e Programit për punën e Njësisë për bashkëpunim me BV për vitin 2017,
 7. Raport për aktivitetet e komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza për vitin 2017.
 8. Raport për punën e Qendrës së rajonit planor jugperëndimor për vitin 2017
 9. Raport për punë të NP “Komunallno” – Strugë Kuartali III/2017,
 10. Raport vjetor financiar nga data 01.01.2017 – 31.12.2017 të NPN Proaqua – Strugë,

-Raport për punën e NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2017,

 1. Llogaria vjetore e SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin 2017,
 2. Llogaria vjetore e SHFK “Edinstvo” – f. Oktis për vitin 2017,
 3. Llogaria vjetore e SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin 2017
 4. Llogaria vjetore e SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2017,
 5. Llogaria vjetore e SHFK “Nuri Mazar” – f. Dollogozhdë për vitin 2017,
 6. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë për vitin 2017,
 7. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë për vitin 2017,
 8. Llogaria vjetore e SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh për vitin 2017,
 9. Llogaria vjetore e SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë për vitin 2017,
 10. Llogaria vjetore e SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorisht për vitin 2017,
 11. Llogaria vjetore e SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2017,
 12. Llogaria vjetore e SHMK “Dr Ibrahim Temo” – Strugë për vitin 2017,
 13. Llogaria vjetore e SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2017,
 14. Llogaria vjetore e EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2017,
 15. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Barije Dërbaçi nga Struga, për përpunimin e Planit detal urbanistik për Njësinë Urbane 2 pjesë nga blloku 8, ndryshim dhe plotësim në Komunën e Strugës periudha planore 2018 – 2023, me sipërfaqe prej 4,00 ha.
 16. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Salija Useini nga Struga, për përpunimin e Planit detal urbanistik për Njësinë Urbane 4 pjesë nga blloku 13, ndryshim dhe plotësim në Komunën e Strugës periudha planore 2018 – 2023, me sipërfaqe prej 11,70 ha.
 17. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Gligor Ballkoski nga Struga.
 18. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Rexho Tafilloski nga f. Llabunishtë,
 19. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Nexhat Muroski nga f. Borovec.
 20. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit,  parashtruar nga Gjykata themelore – Strugë.
 21. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Bejadin Jusufi nga Struga,
 22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Subija Muslioski nga Kavadarci,
 23. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Sulejman Shemo nga f. Ladorisht,
 24. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Tërpena Petrusheska, Dragan Ninoski dhe Goran Ninoski nga Struga,
 25. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Ajredin Ramo nga Struga,
 26. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Fevail Ismaili nga Struga,
 27. Propozim – Kërkesë për shfuqizimin e vendimit nr. 08-4170/27 të datës 10.11.2016.
 28. Propozim – Vendim për regjim të përkohshëm të komunikacionit në rrugët e qytetit të Strugës.
 29. Propozim – Program për ndërtimin e sallës sportive prej 1500 m2,
 30. Propozim – Vendim për themelimin e menaxhimit rajonal të mbeturinave.
 31. Kërkesë nga BV Drasllajcë për shfrytëzim të përkohshëm të Shtëpisë kooperative në f.Drasllajcë
 32. Kërkesë ndihmë financiare për personin Nazif Maksutoski,
 33. Propozim – Vendim për çregjistrim dhe shlyerje të mjeteve themelore dhe inventarit të imët pronësi e Komunës së Strugës.
 34. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim dhe autorizim për shlyerjen respektivisht transferimin e mjeteve nga llogaria e buxhetit të Komunës së Strugës
 35. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në Këshillin Drejtues të NP “Komunallno” – Strugë.
 36. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në Këshillin për kontrollë të Punës materialo- financiare të NP                   “ Komunallno ” – Strugë.
 37. Propozim – Vendim për themelimin e Ndërmarrjes Publike për vendparkime publike
 38. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve të Shtabit për mbrojtje dhe shpëtim të Komunës së Strugës dhe zbatues për punë administrativo-teknike dhe punë operative.

Nr. 08-1535/1
27.03.2018
STRUGË

Materialet e mbledhjes së 8 – të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).