vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 69 nga Ligji për mjedisin jetësor (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 192/15, 39/16 dhe 42/16) dhe Urdhëresën për pjesmarjen e opinionit gjatë përpilimit të dispozitave dhe akteve tjera, si dhe planet dhe programet në sferën e mjedisit jetësor (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 147/08 dhe 45/11) ,Kryetari i Komunës së Strugës.

O R G A N I Z O N

 Shqyrtim publik dhe konsultim me opinionin sipas Raportit për vlersimi strategjik në ndikim të  mjedisit jetësor për përpunimin e dokumentacionit të Planit urbanistik lokal për   Planin Detal Urbanistik (PDU) për pjesën nga Blloku 30, KK Morovishtë,  Komuna e Strugës.

  1. Informohet opinioni se është vënë në shqyrtim dhe konsultim me opinionin, Raportit për vlersimi strategjik në ndikim të mjedisit jetësor për Planin Detal Urbanistik (PDU) për pjesën nga Blloku 30, KK Morovishtë, Komuna e Strugës.
  2. Raporti për vlersimin strategjik në ndikim të mjedisit jetësor është ekspozuar në Sektorin për urbanizëm , veprimtari komunale , komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, në Komunën e Strugës çdo ditë pune nga ora 8 – 16, filluar nga data 17.10.2018 deri në 16.11.2018.
  3. Konsultimi me opinionin do të mbahet në 09.11.2018 (Premte), në Komunën e Strugës, me fillim në orën 14.30.
  4. Personat juridik dhe fizik dhe opinioni mundë të parashtrojnë mendimet e tyre në lidhje me Raportin deri te Komuna e Strugës në afat prej 30 ditëve në shqyrtim publik.
  5. Të gjithë palët e interesuar janë të ftuar të marrin pjesë në debatin publik dhe të japim mendimet e tyre, vërejtjen dhe propozimet sipas Raortit për vlersim strategjik në ndikimin e mjedisit jetësor dhe të njëjtat mund ti dërgojnë në e-mail: info@struga.gov.mk, ose permes postës në adresën: Komuna e Strugës, rr. Nënë Tereza pn, 6330 Strugë.

SHTOJCE

Nr. 10-3133
17.10.2018
STRUGË

Me respekt,
Komuna e Strugës

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).