vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14,  44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 42/16 ), Kryetari i Komunës së  Strugës më 07.09.2018, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Programin e planit për përpunim të dokumentacionit të Planit urbanistik lokal me qëllim A1 –  banimi në objekte individuale  në PK 2006/1, 2011, 2012/1 KK Mislleshovë – jashtë vijës ndërtimore  v.q. Shurbov rid, Komuna e Strugës,  të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.
2. Si organe të prekura nga implementimi i përpunimit të dokumentacionit të Planit urbanistik lokal me qëllim A1 – banimi në objekte individuale në PK 2006/1, 2011, 2012/1 KK Mislleshovë – jashtë vijës ndërtimore  q. Shurbov rid, Komuna e Strugës,  përcaktohen subjektet  vijuese :
Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
3. Për përpunimin e dokumentacionit të Planit urbanistik lokal me qëllim A1 – banimi në objekte individuale  në PK 2006/1, 2011, 2012/1 KK Mislleshovë – jashtë vijës ndërtimore  v.q. Shurbov rid, Komuna e Strugës,  për të cilën përgjegjëse është ÇIP GROUP SHPKNJP,  a  të cilën e miraton Këshilli i komunës së Strugës, e  miraton  Programin e  Planit për përpunimin e dokumentacionit të Planit urbanistik lokal me qëllim A1 –  banimi në objekte individuale  në PK 2006/1, 2011, 2012/1 KK Mislleshovë – jashtë vijës ndërtimore  v.q. Shurbov rid, Komuna e Strugës do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.
4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.
5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.
6. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

Nr. 10-3871
07.09.2018
STRUGË

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son