vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 69 nga Ligji për mjedisin jetësor (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 192/15, 39/16, 42/16, 99/18) dhe Urdhëresën për pjesmarjen e opinionit gjatë përpilimit të dispozitave dhe akteve tjera, si dhe planet dhe programet në sferën e mjedisit jetësor (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 147/08 dhe 45/11) ,Kryetari i Komunës së Strugës.

O R G A N I Z O N

          Shqyrtim publik dhe konsultim me opinionin sipas Raportit për vlersimin strategjik në ndikim të  mjedisit jetësor për Planin urbanistik jashtë vendbanimit për ndërtimin e kompleksit ekonomik me qëllim G2–Industi e lehtë dhe jondotëse, G3-Servis dhe G4-Vendshkarkim të pjesës nga 1143/1, PK 1143/2, PK 1143/3, PK 1143/4, PK 1143/5, PK 1143/6, PK 1143/6, PK 1143/7, pjesë nga 1559/2 KK Vranishtë- jzn dhe pjesë nga  PK 2828 KK Strugë

  1. Informohet opinioni se është vënë në shqyrtim dhe konsultim me opinionin, Raporti për vlersimin strategjik në ndikim të mjedisit jetësor për Planin urbanistik jashtë vendbanimit për ndërtimin e kompleksit ekonomik me qëllim G2–Industi e lehtë dhe jondotëse, G3-Servis dhe G4-Vendshkarkim të pjesës nga 1143/1, PK 1143/2, PK 1143/3, PK 1143/4, PK 1143/5, PK 1143/6, PK 1143/6, PK 1143/7, pjesë nga 1559/2 KK Vranishtë- jzn dhe pjesë nga PK 2828 KK Strugë.
  2. Raporti për vlersimin strategjik në ndikim të mjedisit jetësor është ekspozuar në Sektorin për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, në Komunën e Strugës çdo ditë pune nga ora 8 – 16, filluar nga data 26.11.2018 deri në 25.12.2018.
  3. Konsultimi me opinionin do të mbahet në 21.12.2018 (e Premte), në Komunën e Strugës, me fillim në orën 12.30.
  4. Personat juridik dhe fizik dhe opinioni mundë të parashtrojnë mendimet e tyre në lidhje me Raportin deri te Komuna e Strugës në afat prej 30 ditëve të shqyrtimit  publik.
  5. Të gjithë palët e interesuar janë të ftuar të marrin pjesë në debatin publik dhe të japin mendimet e tyre, vërejtjet dhe propozimet sipas Raortit për vlersim strategjik në ndikimin e mjedisit jetësor dhe të njëjtat mund ti dërgojnë në e-mail: info@struga.gov.mk, ose permes postës në adresën: Komuna e Strugës, rr. Nënë Tereza pn, 6330 Strugë.

Nr. 10-3256
23.11.2018
STRUGË

Me respekt,
Komuna e Strugës

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).