vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 29 (njëzetë e nëntë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

E konvokoj mbledhjen e 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 24.09.2019( E Martë ) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas:

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

– Procesverbal nga seanca e 28 – të e Këshillit të komunës së Strugës

 

 1. Ndryshime dhe plotësime të Buxhetit të komunës së Strugës (Rebalanc) për vitin 2019,
 2. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2019/2020.
 3. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2019/2020.
 4. Program vjetor të SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2019/2020.
 5. Program vjetor të SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2019/2020.
 6. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2019/2020.
 7. Program vjetor të SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2019/2020.
 8. Program vjetor të SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2019/2020.
 9. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2019/2020.
 10. Program vjetor të SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2019/2020.
 11. Program vjetor të SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2019/2020.
 12. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2019/2020.
 13. Program vjetor të SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2019/2020,
 14. Program vjetor të SHMK “ Dr.Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2019/2020,
 15. Program vjetor të EPÇKF “8 Marsi” për vitin 2019/2020,
 16. Strategji për integrim ndëretnik në arsim dhe angazhimi qytetar në komunën e Strugës.
 17. Raport për punën e NPN “Proakva” – Strugë, 01.01.2019 – 30.06.2019,
 18. Raport vjetor për zbatim të tarifave për shërbimet në NPN “Proakva” – Strugë,
 19. Raport për punën e NP “Oktisi” – f. Oktis, kuartali II/2019,
 20. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë, kuartali II/2019,
 21. Plan Vjetor për punësim për vitn 2020 në NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë,
 22. Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për pastërti publike të Komunës së Strugës për vitin 2019,
 23. Propozim – Program për mirëmbajtje të rrugëve dhe rrugicave lokale në Komunën e Strugës për vitin 2019/2020.
 24. Kërkesë për ndihmë financiare për personin Nexhmi Qazimi nga f. Tatesh i Epërm,
 25. Aktvendim për ndërprerjen e publikimit të aktit miratuar nga Këshilli komunës së Strugës.

Mbledhja e 29-të

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).