vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 30, paragrafi  (1) alineja (2) paragrafi (3) dhe paragrafi (4) dhe neni 48 paragrafi (4) nga Ligji për nëpunës administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 dhe 11/2018 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.275/2019 dhe nr.14/2020,  nr.215/2021 dhe nr.99/2022), si dhe neni 2 i Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrës së parashtrimit të fletëparaqitjes për avancim, mënyrës së realizimit të selektimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrës së vlerësimit dhe numrit maksimal të pikëve nga procedura e selektimit, varësisht kategorisë së vendit të punës për të cilin është publikuar shpallje interne (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.11/2015, nr.35/2018 dhe nr.303/2020), në përputhjme me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në administratën komunale të Komunës së Strugës numër 09-3840/1 të datës 05.10.2016, nr. 09-798 të datës 27.02.2017 nr.09-1969/1 të datës 04.04.2018, nr.09-2858 të datës 25.06.2018,  dhe nr.09-3112 të datës 23.07.2019, nr.09-3604/4 nga 23.09.2019, nr.09-4988/2 të datës 16.12.2019, nr.04-103/1 të datës 09.01.2020, nr.09-3480 të datës 28.10.2020 09-4175/1 të datës 10.11.2021, nr. 09-4175/2   të datës 10.11.2021, nr. 09-2742/4 të datës 29.07.2021, nr. 03-3020/2 16.11.2021 dhe 09-3987/1 të datës 19.09.2022, si dhe në përputhje me nenin 50 paragrafi  1 alineja 14 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale  (,,Gazeta zyrtare e RM nr.5/02), në bazë të Planit vjetor për punësim për vitin 2023 me nr.04-3737/1 të datës 29.08.2022 dhe mendimi pozitiv nga MSHIA me nr.09-758/2 të datës 14.02.2023 dhe Ndryshim dge plotësim i planit vjetor për punësim për vitin 2023 me nr.04-4654/1 me datë 03.11.2023 dhe mendimi pozititv nga MSHIA me nr.04-4654/7 të datës 06.12.2023, Komuna e Strugës, shpallë 

SHPALLJE INTERNE numër 02/2023

për avancim të nëpunësve administrativë në Komunën e Strugës

Komuna e Strugës nxjerr shpallje interne për avancim të 23 (njëzetë e tre) nëpunës administrativ në vendet e punës:

1.     ADM0101B04000 me shifër të vendit të punës Udhëheqës i njësisë për kontabilitet dhe pagesa, Njësia për kontabilitet dhe pagesa,    Sektori për çështje finansiare  -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

–  shkenca ekonomike

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 4 (katër) vite përvojë pune në drejtim, nga të cilat më së paku një vit përvoj pune në sektorin publik, gjegjësisht më së paku gjashtë vjet përvoj pune në drejtim nga të cilat dy vjet në përvojën si udhëheqës në sektorin privat

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 

– vërtetim për dhënjen e provimit për menaxhim të administratës 

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të lartë:

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 38.504, oo denarë.

2.     ADM0101V01000 me shifër të vendit të punës Këshilltar për kontabilitet finansiar                                                                                                                                                                                Njësia për kontabilitet dhe pagesa, Sektori për çështje finansiare -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– shkenca ekonomike

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 

 Kompetenca të përgjithshme  të pune në  nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 34.665, oo denarë. 

3.     ADM0101V03000 me shifër të vendit të punës Bashkëpunëtor për rroga dhe kompensime të rrogave në                                                                                                                                                                                                                         Njësinë për kontabilitet dhe pagesa Sektori për çështje finansiare -1 (një) realizues.

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI B sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

-shkenca ekonomike,

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 1 (një) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 30.302, oo denarë.

4.     ADM0101G01000 me shifër të vendit të punës Referent i pavarur kontabilist finansiar për  kontabilitet buxhetor  në  Njësinë për kontabilitet dhe pagesa, Sektori për çështje finansiare    1 (një) realizues.                                                                                     

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushte të veçanta: 

-VA sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë  dhe të fituara 180 kredi ose 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose më së paku arsim të lartë ose të mesëm, 

– arsim të lartë ose të mesëm – drejtimi ekonomik ose gjimnaz,

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të ulët:

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 23.324, oo denarë.

5.     ADM0101V01000 me shifër të vendit të punës Këshilltar për përcaktimin e tatimit të pronës, trashëgimisë dhe dhuratave dhe tatimit të qarkullimit të patundshmërive  në Njësinë për tatime dhe taksa komunale Sektori për çështje finansiare -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

-shkenca ekonomike ose shkenca juridike 

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

 Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 34.665, oo denarë.

6.     ADM0101V02000 me shifër të vendit të punës Bashkëpunëtor i lartë për administrim të tatimit të trashëgimisë dhe dhuratës dhe tatim i qarkullimit të patundshmërisë në Njësinë për tatime dhe taksa komunale, Sektori për çështje finansiare -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI B sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– shkenca ekonomike ose shkenca juridike ose shkencat organizative

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 2 (dy) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

  Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 31.173, oo denarë ose 32.629, oo denarë.

7.     ADM0101V03000 me shifër të vendit të punës Bashkëpuntor për administrim me taksa për qëndrim të përkohshëm, Njësia për tatime dhe taksa komunale, Sektori për çështje finansiare -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI B sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– turizëm dhe hoteleri ose shkenca ekonomike

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 1 (një) vite përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 30.302, oo denarë

8.     ADM0101V01000 me shifër të vendit të punës Këshilltar për arsim dhe kulturë, Njësia për arsim dhe kulturë, Sektori për veprimtari publike -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

–  Arsim ose shkenca të historisë ose administratë publike,

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 34.665, oo denarë.

9.     ADM0101V02000 me shifër të vendit të punës Bashkëpuntor i lartë Administrator për arsim në  Njësinë për arsim dhe kulturë,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sektori për veprimtari publike -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– -Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI B sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– Administratë publike  ose Arsim ose shkenca juridike 

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 2 (dy) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 31.173, oo denarë ose 32.629, oo denarë.

10.  ADM0101V02000 me shifër të vendit të punës Bashkëpuntor i lartë për lekturim dhe përkthim në Njësinë për përkrahje të kryetarit dhe organizim të punës të këshillit, Sektori për përkrahje të kryetarit, organizim të punëve të këshillit dhe teknologji informatike -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI B sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– shkenca juridike shkenca ose shkenca e letërsisë

– njohje aktive e gjuhës shqipe

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 2 (dy) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 31.173, oo denarë, ose 32.629,oo denarë.

11.  ADM0101V02000 me shifër të vendit të punës Bashkëpuntor i lartë – sekretar administrativo-teknik në Njësia për mbështetje të kryetarit dhe organizimit të punës së këshillit, në Sektorin për mbështetje të kryetarit, organizim të punës së këshillit dhe teknologjisë informatike                                                                                                                                                                                              -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– -Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI B sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– Administratë publike ose shkenca ekonomike ose shkenca juridike 

-njohja aktive e gjuhës shqipe

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 2 (dy) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

  Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 31.173, oo denarë, ose 32.629,oo denarë.

12.  ADM0101V01000 me shifër të vendit të punës Këshilltar për aplikim të teknologjisë informatike, Njësia për teknologji informatike, Sektori për mbështetje të kryetarit, organizim të punës së këshillit dhe teknologjisë informatike -1 (një) realizues.

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– informatikë  

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

  Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 34.665, oo denarë.

13.  ADM0101V01000 me shifër të vendit të punës Këshilltar për marrëdhënie me publikun, Njësia për protokoll dhe marrëdhënie me publikun, Sektori për mbështetje të kryetarit, organizim të punës së këshillit dhe teknologjisë informatike -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– administratë publike ose arsim ose shkenca ekonomike

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 34.665, oo denarë

14.  ADM0101V01000 me shifër të vendit të punës Këshilltar për planifikim strategjik të turizmit, Njësia për turizëm, Sektori për turizëm, zhvillimit ekonomik lokal dhe bashkëpunim ndërkombëtar -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– Turizëm dhe hoteleri ose shkenca ekonomike ose shkenca juridike

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 34.665, oo denarë

15.  ADM0101G01000 me shifër të vendit të punës Referent i pavarur për ndërmjetësi, turisitk në  Njësinë për turizëm, Sektori për turizëm, zhvillim ekonomik lokal dhe bashkëpunim ndërkombëtar 1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VA sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë  dhe të fituara 180 kredi ose 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose më së paku arsim të lartë ose të mesëm, 

– arsim të lartë ose të mesëm – drejtimi ekonomik ose gjimnaz ose pedagogji,

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të ulët:

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 23.324, oo denarë. 

16.  ADM0101B03000 me shifër të vendit të punës Ndihmës udhëheqës i sektorit për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje e mjedisit jetësor, Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje e mjedisit jetësor -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– arkitekturë urbanizëm dhe planifikim ose ndërtimtari dhe ekonomizimi i ujrave ose mjedis jetësor

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 4 (katër) vite përvojë pune në drejtim, nga të cilat më së paku një vit përvoj pune në sektorin publik, gjegjësisht më së paku gjashtë vjet përvoj pune në drejtim nga të cilat dy vjet në përvojën si udhëheqës në sektorin privat

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 

– vërtetim për dhënjen e provimit për menaxhim të administratës 

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të lartë:

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 42.051, oo denarë.

17.  ADM0101V02000 me shifër të vendit të punës Bashkëpuntor i lartë për çështje administrativo-juridike nga fusha e urbanizmit, Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planifikim hapësinor, Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje e mjedisit jetësor -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– shkenca juridike

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 2 (dy) vite përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

 Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 31.173, oo denarë ose 32.629, оо denarë.

18.  ADM0101V02000 me shifër të vendit të punës Bashkëpuntor i lartë për rregullimin e tokës ndërtimore në Njësia për infrastukturë komunale dhe komunikacion, Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje e mjedisit jetësor -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– -Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI B sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– ndërtimtari dhe ekonomizim I ujtit ose mjedis jetësor ose shkenca juridike

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 2 (dy) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 31.173, oo denarë ose 32.629, оо denarë.

19.  ADM0101G01000 me shifër të vendit të punës Referent i pavarur për punë komunale dhe higjienë në  Njësinë për infrastrukturë komunale dhe komunikacion, Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje e mjedisit jetësor1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VA sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë  dhe të fituara 180 kredi ose 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose më së paku arsim të lartë ose të mesëm, 

– arsim të lartë ose të mesëm – drejtimi ekonomik ose gjimnaz ose teknik,

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të ulët:

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 23.324, oo denarë. 

20.  ADM0101V02000 me shifër të vendit të punës Bashkëpuntor i lartë për menaxhim me pronën e paluajtshme të komunës në Njësinë për menaxhim me tokën ndërtimore dhe pronën e patundshme të komunës, Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje e mjedisit jetësor  -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– -Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI B sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

– Ndërtimtari dhe ekonomizim i ujrave ose shkenca ekonomike ose shkenca juridike 

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 2 (dy) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

  Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 31.173, oo denarë ose 32.629,oo  deanrë.

21.  ADM0101G01000 me shifër të vendit të punës Referent i pavarur për përmbarues ndërtimor në  Njësinë për punë inspektuese për veprimtari komunale, ndërtim, mjedis jetësor dhe komunikim Sektori për mbikqyrje inspektuese – inspektorat, 1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VA sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë  dhe të fituara 180 kredi ose 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose më së paku arsim të lartë ose të mesëm, 

– arsim të lartë ose të mesëm – drejtimi elektoroteknikë ose gjimnaz ose teknik,

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vit përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të ulët:

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 23.324, oo denarë. 

22.  ADM0101V01000 me shifër të vendit të punës Këshilltar për organizim dhe zbatim të trajnimeve, Njësia për menaxhim me resurse njerëzore -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

–  shkenca juridike ose shkencat organizative dhe administrimi (menaxhment) ose administratë publike

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 34.665, oo denarë.

23.  ADM0101V01000 me shifër të vendit të punës Këshilltar për vlerësim të efikasitetit të nëpunësit shtetëror, Njësia për menaxhim me resurse njerëzore -1 (një) realizues. 

Kushte të përgjithshme: 

– Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

– Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive, 

– Të jetë i moshës madhore, 

– Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 

– Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushte të veçanta: 

-VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, 

–  shkenca juridike

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 

-më se paku 3 (tre) vite përvojë pune në profesion, 

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

  Kompetenca të përgjithshme  të pune në nivel të mesëm:

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve nga qarku i tij;

– mësimi dhe zhvillimi

– komunikimi

– arritjen e rezultateve

– duke punuar me punë të tjera/ekipore;

– ndërgjegjësimin strategjik;

– orientimin partiak/palët e interesuara;

– menaxhment; dhe

– menaxhimi financiar.

Orari i punës: 

-orë pune në javë: 40, 

-orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00. 

-Shuma financiare në rrogën neto është 34.665, oo denarë.

           Nëpunësit adminsitrativ të interesuar për avancim duhet t’i plotësojë kushtet epërgjithshme dhe kushtet е veçanta të caktuara me Rregulloren për sistematizim në vendet e punës në Komunën e Strugës, si dhe: 

të jetë i notuar mе notë “А“ ose “B” në notimin e fundit, 

-të jetë në vend pune në nivel respektivisht më të ulët në kornizat e kategorisë së njëjtë për të cilin vend pune është publikuar shpallja interne, 

-të ketë kaluar më së paku dy vite në të njëjtin nivel dhe 

-të mos i jetë dhënë masë disiplinore në vitin e fundit para publikimit të shpalljes interne. 

           Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë nëpunësit administrativë të punësuar në Komunën e Strugës që i plotësojnë kushtet për konkurim. 

        Kandidatët, ndaj fletëparaqitjes mund t’i dorëzojnë faktet e mëposhtme: 

Vërtetime për realizim me sukses të trajnimeve dhe/ose, 

– Vërtetim për realizim me sukses të mentorimit. 

          Afati i dorëzimit të fletëparaqitjeve është 5 (pesë) ditë duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Kushtet e caktuara në shpallje, kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e paraqitjes. 

          Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm  të dorëzohen perms arkivit të  Komunës së Strugës  deri te Njësija për menaxhim me resurse njerëzore në adresën Komuna e Strugës, rr. Sheshi Nënë Tereza p.n. Strugë si dhe deri te adresa zyrtare elektronike: ocr@struga.gov.mk

        Aplikim i parashtruar  jo në kohën e duhur, fletëparaqitje jo e plotë dhe e çrregullt, nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit.

        Procedura do të zbatohet nga Komisioni për selektim dhe avansim I formuar nga  nga Sekretari i Komunës së Strugës.

VËREJTJE: Kandidati që ka dhënë informacione të rrejshme në fletëparaqitje do të diskualifikohet paraprakisht nga procedura e mëtutjeshme.

Shpallja interne
Fletparaqitja

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).