vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Реконструкција на детската градинката “ 8-ми Март”

Во текот на мината недела започнаа градежните работи за реконструкцијата на градинката „8-ми Март“.  Според проектот  предвидена е надворешна реконструкција на објектот и тоа : замена и изолација на кровот и олуците, замена на надворешните прозорци со нови прозорци и врати и реконструкција на фасадата,  со нова термичка фасада со изолација.

Наскоро, детската градинката “ 8-ми Март”со нов изглед.

 

Канцеларија за односи со јавноста,

Општина Струга

Решение За свикување 30 (триесета) вонредна седница на Советот на општина Струга

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 30 (триесета) вонредна седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 30 (триесетата) вонредна седница на Советот на Општина Струга, за  18.10.2019 год. (петок) со почеток во 14,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Одлука за Поделба на МЈП „Проаква„-Струга, со раздвојување со основање и раздвојување со преземање (комбинирана поделба).
 2. Одлуката за усвојување на Планот за поделба на МЈП „ Проаква „ – Струга, и склучување на Спогодба за присоединување кон ЈП Колекторски систем – Скопје, преку комбинирана поделба – раздвојување со основање и раздвојување со преземање.
 3. Одлука за распределба на финансиски средства  на МЈП „Проаква„ – Струга, (Од Републички буџет).

-План за поделба на МЈП „Проаква„-Струга, од  30.06. 2019 година

 

Материали од 30-та седница

ОБЈАВА на Нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола(ДООЕЛ,,АМ – ИС ТРАНС”)

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

ОБЈАВА
на Нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-3595/1 од 29.12.2011 година
Подносител на барањето:
ДООЕЛ ,,АМ – ИС ТРАНС”
Локација: „м.в.Кутли “, с.Бороец
Адреса:
с.Велешта
Струга, дел од КП.224/1

Координати на локацијата концесиско поле
Точка Кордината X Кордината Y
T -1 4.571.822 7.468.500;
T-2 4.571.884 7.468.460;
T-3 4.572.015 7.468.274;
T-4 4.571.920 7.468.218;
T-5 4.571.774 7.468.173;
T-6 4.571.774 7.468.386;
Т-7 4.571.628 7.468.336

-Површина P=0.21 км2

Контакт лице:
Башким Хани
Тел: 075/326300

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, Точка 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини;

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.
Контакт телефон: 046 781-335

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:

www.struga.gov.mk
Со почит,
Општина Струга

Објава на Б-интегрирана еколошка Дозвола(ДОО ,, ИНГ ЛУЛИ”)

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

О Б Ј А В А
на Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 и 99/18), до Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр. 10-2581/1 од 20.06.2019 година.

Подносител на барањето:
ДОО ,, ИНГ ЛУЛИ”
Локација „КРАСТА“ и МЕРА

Адреса:
с.Ливада, Струга

КП бр. 910, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 3536, 1633, 3528, 1634 и 1622 за КО Делогожда и локација за дробење на минерална суровина на КП бр.1081/1 на мв.Мера с.Морооишта

-Површина P=0.133904 км2

Контакт лице:
Гајур Лога
Тел: 070/212579

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, точка 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини, доколку не се опфатени со Прилог 1;

Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објавата во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито б.б 6330 СТРУГА .
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.
Контакт телефон: 046 781-335

Ве информираме дека Б – Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:

www.struga.gov.mk
Со почит,
Општина Струга

Објава на нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола(ДОО ,, ИНГ ЛУЛИ” )

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

О Б Ј А В А
на нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 и 99/18), до Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр. 10-2581/1 од 20.06.2019 година.

Подносител на барањето:
ДОО ,, ИНГ ЛУЛИ”
Локација „КРАСТА“ и МЕРА

Адреса:
с.Делогожда, Струга

КП бр. 910, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 3536, 1633, 3528, 1634 и 1622 за КО Делогожда и локација за дробење на минерална суровина на КП бр.1081/1 на мв.Мера с.Морооишта

-Површина P=0.133904 км2

Контакт лице:
Гајур Лога
Тел: 070/212579

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, точка 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини, доколку не се опфатени со Прилог 1;

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:
Општина Струга Маршал Тито б.б 6330 СТРУГА .
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.
Контакт телефон: 046 781-335

Ве информираме дека Нацрт Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:  www.struga.gov.mk

Со почит,
Општина Струга

Одлука за неспроведување на стратегиска оценa (ДУП за УЕ 4 дел од Блок 15)

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 93/13, 187/13 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), Гадоначалникот на општина Струга, на 05.28.2019, година, донесе:

Одлука за неспроведување на стратегиска оценa

1. Зa Планска програма за изработка на Детален Урбанистички План (ДУП) за УЕ 4 дел од Блок 15, Општина Струга, кој се носи согласно Законот за просторно планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.
2. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Струга на www.struga.gov.mk.
3. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на Детален Урбанистички План (ДУП) за УЕ 4 дел од Блок 15, Општина Струга,, нема да има влијание врз животната средина од следните причини: Планскиот опфат е предвиден со Генералниот Урбанистички План (ГУП) на општина Струга во населено место.
4. Против ова Одлука подносителот може да поднесе жалба до Державната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб странa.

Формулар

ОПШТИНА СТРУГА
Градоначалник,
Д-р Рамис Мерко

Решение за свикување 25(дваесет и петата) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 25(дваесет и пета) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 25 (дваесет и петата) седница на Советот на Општина Струга, за  27.06.2019 год. (четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 24 -тата седница на Советот на општина Струга,

 1. Предлог Правилник за доделување награди на талентирани ученици.
 2. Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2019 година.
 3. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на бодот на платата во ЈОУДГ 8 ми март Струга.
 4. Предлог Статутарна Одлука за измена на Статутот на општина Струга.
 5. Предлог Одлука за давање под краткотраен  закуп на зграда во останато стопанство во сопственост на општина Струга во КО-Враништа.
 6. Предлог Решение за измена на Решението  за формирање на ОСБСП-Струга.
 7. Барање за  финансиска поддршка за Фетије Абдурахмани.
 8. Барање за  финансиска поддршка за Нејат Бајрамоски.
 9. Предлог Одлука за распределба на вишокот средства  ( добивката ) од работење на МЈП  „Проаква” – Струга за 2018 година.
 10. (Предлог Одлука ) Расправа за состојбите на сообраќајниот режим на улиците : ”15-ти Корпус” и “ Пролетарски Бригади” во град Струга.
 11. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Боголуб Попоски.
 12. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Мендуе Мехмеди,
 13. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Шефки Сулејмани,
 14. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Илија Цветаноски,
 15. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Грујоски Александар,
 16. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Плушкоски Бранислав,
 17. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Кајмакоски Павле,
 18. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од ИВЗ на РМ Муфтиство Струга,
 19. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Амит Ајро,
 20. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Абдурахман Ахмеди,
 21. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Циркоски Димитри,
 22. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Колоња Реџеп,
 23. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Аце Мартиноски,

Материали од 25 -та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Известување до граѓаните на општина Струга и здружението на пчелари

Се известуваат граѓаните и пчеларите општина Струга дека на подрачјето на општина Струга на 26.06.2019 година (среда) ќе ce спроведе теристичка (од земја) дезинсекција со цел уништување на комарци, како и дератизација на шахти.
Запрашувањето ќе се врши во период од 21.00 до 06.00 часот со апарат за УЛВ ладно запрашување.
Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени сите населени места.

Се молат пчеларите и пчеларските задруги да превземат соодветните мерки за заштита на пчелите.
Во случај на појава на неповолни временски услови (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

Канцеларија за јавни односи
Општина Струга

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son