vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në pajtim me nenin 48 nga ligji për nënpunës  administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr 27/2014,  199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/201 dhe 11/2018), Komuna e Strugës, shpall

 

 

SHPALLJE INTERNE numër 01/2018

për avancim të 16 (gjashtëmbedhjetë) nëpunësve  administrativë në Komunën e Strugës

 

 

Komuna e Strugës nxjerr shpallje publike për avacim    të 16 (gjashtëmbedhjetë) nëpunës administrativ në vendet e punës:

 

 1. Këshilltar për çështje juridike-normative, në Njësinë për çështje juridike dhe normativë, Sektori për çështje juridike dhe punë të përgjithshme me titull Këshilltar dhe shifër të vendit të punës ADM 0101C01000 – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ket të mbaruar shkallë VII/1, Shkenca juridike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku tre vite përvojë pune në profesion,

 

 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të lëshuar nga testuesi evropian zyrtar, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit A2 (A2) të CEFR (CEFR), përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULLATS, ose TOEFELL PBT së paku 400 pikë, TOEFELL CBT së paku 95 pikë ose TOEFELL IBT së paku 30 pikë ose DELLF, TCF, TEF, ose Gëte Certifikatë.

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 26.585 denarë.

 

 1. Këshilltar për shpërndarje buxhetore, në Njësinë për kontroll buxhetor, Sektori për çështje financiare me titull Këshilltar dhe shifër për vendin e punës ADM 0101C01000 në nëngrupin e nëpunësve shtetëror – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ket të mbaruar shkallë VII/1, Shkenca ekonomike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku tre vite përvojë pune në profesion,

 

 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të lëshuar nga testuesi evropian zyrtar, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit A2 (A2) të CEFR (CEFR), përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULLATS, ose TOEFELL PBT së paku 400 pikë, TOEFELL CBT së paku 95 pikë ose TOEFELL IBT së paku 30 pikë ose DELLF, TCF, TEF, ose Gëte Certifikatë.

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 26.585 denarë.

 

 1. Udhëheqës i Njësisë për tatim dhe taksa komunale në Sektorin për çështje financiare me titull Udhëheqës i njësisë me shifër dhe vend pune ADM 0101B04000 në nëngrupën për nëpunës shtetëror – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ket të mbaruar shkallë VII/1, Shkenca ekonomike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku katër vite përvojë pune në profesion,
 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të leshuar nga tesruesi zyrtaar evropian, anëtari. Shoqerisë ALTE të testuesve evropianë të nivelit B1(B1) të CEFR (CEFR), përkatësisht IELTS me 3,5-4,5 pikë, FCE, BEK P, ILEK, IKFE, BULLATS, ose TOEFELL PBT se paku 450 pikë, TOEFELL CBT së paku 135 pikë ose TEFELL IBT së paku 45 pikë, ose DELLF, TCF, TEF, ose Gete Certifikatë.
 • vërtetim për provim të dhënë për udhëheqje administrative

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 30.076 denarë.

 

 1. Këshilltar për përcaktim të tatimit të pronës trashëgimisë dhe dhuratës dhe tatimit të qarkullimit në patundshmëri në Njësinë për tatim dhe taksa komunale, Sektori për çështje financiare me titull Bashkëpunëtor i lartë dhe shifër në vend pune ADM 0101C02000 në nëngrupën e administratorëve shtetëror– 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ket të mbaruar shkallë VII/1, Shkenca ekonomike ose Shkenca juridike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku tre vite përvojë pune në profesion,

 

 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të lëshuar nga testuesi evropian zyrtar, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit A2 (A2) të CEFR (CEFR), përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULLATS, ose TOEFELL PBT së paku 400 pikë, TOEFELL CBT së paku 95 pikë ose TOEFELL IBT së paku 30 pikë ose DELLF, TCF, TEF, ose Gëte Certifikatë.

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 26.585 denarë.

 

 1. Udhëheqës i Njësisë për furnizime publike në Sektorin për çështje financiare me titull Уdhëheqës njësie dhe shifër të vendit të punës ADM 0101B04000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ket të mbaruar shkallë VII/1, Shkenca ekonomike ose Shkenca juridike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku katër vite përvojë pune në profesion,
 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të leshuar nga tesruesi zyrtaar evropian, anëtari. Shoqerisë ALTE të testuesve evropianë të nivelit B1(B1) të CEFR (CEFR), përkatësisht IELTS me 3,5-4,5 pikë, FCE, BEK P, ILEK, IKFE, BULLATS, ose TOEFELL PBT se paku 450 pikë, TOEFELL CBT së paku 135 pikë ose TEFELL IBT së paku 45 pikë, ose DELLF, TCF, TEF, ose Gete Certifikatë.
 • vërtetim për provim të dhënë për udhëheqje administrative

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 30.076 denarë.

 

 1. Bashkëpunëtor i lartë-Administrator i arsimit në Njësinë për arsim dhe kulturë, Sektori për veprimtari publike me titull Bashkëpunëtor i lartë dhe shifër të vendit të punës ADM 0101C04000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror -1 (një) realizues

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ket të mbaruar shkallë VII/1, Administratë publike ose Arsim ose Shkenca juridike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku dy vite përvojë pune në profesion,

 

 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të lëshuar nga testuesi evropian zyrtar, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit A2 (A2) të CEFR (CEFR), përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULLATS, ose TOEFELL PBT së paku 400 pikë, TOEFELL CBT së paku 95 pikë ose TOEFELL IBT së paku 30 pikë ose DELLF, TCF, TEF, ose Gëte Certifikatë.

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 30.076 denarë.

 

 1. Ndihmës udhëheqës sektori për përkrahje të Kryetarit të komunës, organizim të punës së Këshillit dhe teknologji informatike me titull Ndihmës udhëheqës dhe shifër të vendit të punës ADM 0101B03000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ket të mbaruar shkallë VII/1, Shkenca juridike ose Biokimi ose Shkenca të historisë,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku katër vite përvojë pune në profesion,
 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të leshuar nga tesruesi zyrtaar evropian, anëtari. Shoqerisë ALTE të testuesve evropianë të nivelit B1(B1) të CEFR (CEFR), përkatësisht IELTS me 3,5-4,5 pikë, FCE, BEK P, ILEK, IKFE, BULLATS, ose TOEFELL PBT se paku 450 pikë, TOEFELL CBT së paku 135 pikë ose TEFELL IBT së paku 45 pikë, ose DELLF, TCF, TEF, ose Gete Certifikatë.
 • vërtetim për provim të dhënë për udhëheqje administrative

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 33.298 denarë.

 

 1. Bashkëpunëtor i lartë – sekretar administrativo-teknik në Njësinë për përkrahje të Kryetarit të komunës dhe organizim të punës së Këshillit, Sektori për përkrahje të Kryetarit të komunës, organizim të punës së Këshillit dhe teknologji informatike me titull Bashkëpunëtor i lartë dhe shifër të vendit të punës ADM 0101C02000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror  – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ket të mbaruar shkallë VII/1, Administratë publike ose Shkenca juridike ose Shkenca ekonomike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku dy vite përvojë pune në profesion,

 

 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të lëshuar nga testuesi evropian zyrtar, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit A2 (A2) të CEFR (CEFR), përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULLATS, ose TOEFELL PBT së paku 400 pikë, TOEFELL CBT së paku 95 pikë ose TOEFELL IBT së paku 30 pikë ose DELLF, TCF, TEF, ose Gëte Certifikatë.
 • njohje aktive të gjuhës shqipe.

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 24.706 denarë.

 

 1. Këshilltar për zbatim të teknologjisë informatike në Njësinë për teknologji informatike, Sektori për përkrahje të Kryetarit të komunës, organizim të punës së Këshillit dhe teknologji informatike me titull Këshilltar dhe shifër të vendit të punës ADM 0101C01000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ket të mbaruar shkallë VII/1, Informatikë,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku tre vite përvojë pune në profesion,

 

 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të lëshuar nga testuesi evropian zyrtar, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit A2 (A2) të CEFR (CEFR), përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULLATS, ose TOEFELL PBT së paku 400 pikë, TOEFELL CBT së paku 95 pikë ose TOEFELL IBT së paku 30 pikë ose DELLF, TCF, TEF, ose Gëte Certifikatë.

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 26.585 denarë.

 

 1. Bashkëpunëtor për bashkëpunim me publikun dhe mediumet në Njësinë për protokoll dhe marrëdhënie me publikun, Sektori për përkrahje të Kryetarit të komunës, organizim të punës së Këshillit dhe teknologji informatike me titull Bashkëpunëtor dhe shifër të vendit të punës ADM 0101C03000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ket të mbaruar shkallë VII/1, Shkenca juridike ose Administratë publike ose Arsim,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku një vit përvojë pune në profesion,

 

 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të lëshuar nga testuesi evropian zyrtar, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit A2 (A2) të CEFR (CEFR), përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULLATS, ose TOEFELL PBT së paku 400 pikë, TOEFELL CBT së paku 95 pikë ose TOEFELL IBT së paku 30 pikë ose DELLF, TCF, TEF, ose Gëte Certifikatë.

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 23.900 denarë.

 

 1. Udhëheqës i Njësisë për turizëm, Sektori për turizëm, zhvillim ekonomik lokal dhe bashkëpunim ndërkombëtar me titull Udhëheqës njësie dhe shifër të vendit të punës ADM 0101B04000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, Turizëm dhe hoteleri ose Shkenca juridike ose Shkenca organizative dhe udhëheqje (menaxhment),
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku katër vite përvojë pune në profesion,
 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të leshuar nga tesruesi zyrtaar evropian, anëtari. Shoqerisë ALTE të testuesve evropianë të nivelit B1(B1) të CEFR (CEFR), përkatësisht IELTS me 3,5-4,5 pikë, FCE, BEK P, ILEK, IKFE, BULLATS, ose TOEFELL PBT se paku 450 pikë, TOEFELL CBT së paku 135 pikë ose TEFELL IBT së paku 45 pikë, ose DELLF, TCF, TEF, ose Gete Certifikatë.
 • vërtetim për provim të dhënë për udhëheqje administrative

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 30.076 denarë.

 

 1. Udhëheqës i Njësisë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe fonde evropiane, Sektori për turizëm, zhvillim ekonomik lokal dhe bashkëpunim ndërkombëtar me titull Udhëheqës njësie dhe shifër të vendit të punës ADM 0101B04000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, Shkenca ekonomike ose Shkenca juridike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku katër vite përvojë pune në profesion,
 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të leshuar nga tesruesi zyrtaar evropian, anëtari. Shoqerisë ALTE të testuesve evropianë të nivelit B1(B1) të CEFR (CEFR), përkatësisht IELTS me 3,5-4,5 pikë, FCE, BEK P, ILEK, IKFE, BULLATS, ose TOEFELL PBT se paku 450 pikë, TOEFELL CBT së paku 135 pikë ose TEFELL IBT së paku 45 pikë, ose DELLF, TCF, TEF, ose Gete Certifikatë.
 • vërtetim për provim të dhënë për udhëheqje administrative

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 30.076 denarë.

 

 1. Këshilltar për përgatitje të projekteve për fonde evropiane te Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar dhe fonde evropiane, Sektori për turizëm, zhvillim ekonomik lokal dhe bashkëpunim ndërkombëtar me titull Këshilltar dhe shifër të vendit të punës ADM 0101C02000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror – 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, Shkenca ekonomike ose Shkenca politike ose Shkenca juridike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku tre vite përvojë pune në profesion,
 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të lëshuar nga testuesi evropian zyrtar, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit A2 (A2) të CEFR (CEFR), përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULLATS, ose TOEFELL PBT së paku 400 pikë, TOEFELL CBT së paku 95 pikë ose TOEFELL IBT së paku 30 pikë ose DELLF, TCF, TEF, ose Gëte Certifikatë.

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 26.585 denarë.

 

 1. Bashkëpunëtor i lartë për rregullimin e tokës ndërtimore në Njësinë për infrastrukturë komunale dhe komunikacion, Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor me titull Bashkëpunëtor i lartë dhe shifër të vendit të punës ADM 0101C02000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror 1 (një) realizues.

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, Ndërtimtari dhe ekonomizim me ujëra ose Shkenca juridike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku dy vite përvojë pune në profesion,
 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të lëshuar nga testuesi evropian zyrtar, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit A2 (A2) të CEFR (CEFR), përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULLATS, ose TOEFELL PBT së paku 400 pikë, TOEFELL CBT së paku 95 pikë ose TOEFELL IBT së paku 30 pikë ose DELLF, TCF, TEF, ose Gëte Certifikatë.

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 24.706 denarë.

 

 1. Udhëheqës i Njësisë për menaxhim me tokën ndërtimore dhe pasurisë së patundshme të komunës te Sektorin për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor me titull Udhëheqës njësie dhe shifër të vendit të punës ADM 0101B04000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 240 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, Arkitekturë, urbanistikë dhe planifikim ose Ndërtimtari dhe ekonomizim me ujëra ose Shkenca juridike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku katër vite përvojë pune në profesion,
 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të leshuar nga tesruesi zyrtaar evropian, anëtari. Shoqerisë ALTE të testuesve evropianë të nivelit B1(B1) të CEFR (CEFR), përkatësisht IELTS me 3,5-4,5 pikë, FCE, BEK P, ILEK, IKFE, BULLATS, ose TOEFELL PBT se paku 450 pikë, TOEFELL CBT së paku 135 pikë ose TEFELL IBT së paku 45 pikë, ose DELLF, TCF, TEF, ose Gete Certifikatë.
 • vërtetim për provim të dhënë për udhëheqje administrative

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 30.076 denarë.

 

 1. Bashkëpunëtor i lartë për menaxhim me tokën ndërtimore dhe pasurisë së patundshme të komunës te Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor me titull Bashkëpunëtor i lartë dhe shifër të vendit të punës ADM 0101C02000 në nëngrupën e nënpunësve shtetëror- 1 (një) realizues.

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta përdor gjuhën maqedone në mënyrë aktive,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe
 • Me aktgjykim të plotëfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të veçanta:

 • VI A sipas Kornizës së kualifikimive të Maqedonisë me më se paku 180 kredi sipas SETK ose të ketë të mbaruar shkallë VII/1, Ndërtimtari dhe ekonomizim me ujëra ose Shkenca juridike ose Shkenca ekonomike,
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 • më së paku dy vite përvojë pune në profesion,
 • njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) me posedim të certifikatës së njohur në nivel ndërkombëtar të lëshuar nga testuesi evropian zyrtar, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit A2 (A2) të CEFR (CEFR), përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULLATS, ose TOEFELL PBT së paku 400 pikë, TOEFELL CBT së paku 95 pikë ose TOEFELL IBT së paku 30 pikë ose DELLF, TCF, TEF, ose Gëte Certifikatë.

 

Orari i punës:

 • orë pune në javë: 40,
 • orari i punës: nga e Hëna në të Premte, ardhja në punë në ora 08:00 dhe dalja nga puna në ora 16:00.
 • Shuma financiare në rrogën neto është 24.706 denarë.

Kandidati për avancim duhet t’i plotësojë kushtet e përgjithshme dhe kushtet e veçanta të caktuara me Rregulloren për sistematizim në vendet e punës në Komunën e Strugës, si dhe:

 

 • Të jetë i notuar me notë “А“ ose “B“ në notimin e fundit,
 • Të jetë në vend pune në nivel respektivisht më të ulët në kornizat e kategorisë së njëjtë për të cilin vend pune është publikuar shpallja interne,
 • Të ketë kaluar më së paku dy vite në vendin e punës dhe
 • Të mos i jetë dhënë masë disiplinore në vitin e fundit para publikimit të shpalljes interne.

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë nëpunësit administrativë të punësuar në Komunën e Strugës që i plotësojnë kushtet për konkurrim.

Kandidatët, ndaj fletëparaqitjes mund t’i dorëzojnë faktet e mëposhtme:

 • Vërtetime për realizim me sukses të trajnimeve dhe/ose,
 • Vërtetim për realizim me sukses të mentorimit.

Afati i dorëzimit të fletëparaqitjeve është 5 ditë duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Kushtet e caktuara në shpallje, kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e paraqitjes.

Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohen deri te arkivi i Komunës së Strugës, si dhe deri te adresa zyrtare elektronike: info@struga.gov.mk

VËREJTJE:

Kandidati që ka dhënë informacione të rrejshme në fletëparaqitje do të diskualifikohet paraprakisht nga procedura e mëtutjeshme.

Dokument

KOMUNA E STRUGËS

Kryetar i komunës,

Dr. Ramis Merko

Nr. 04-1753/3

06.04.2018

STRUGË

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).