vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Të nderuar qytetarë,

Në bazë të nenit 47 paragrafi 1 të Ligjit për veprimtari hoteliere (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164/2013, 187/2013, 166/2014, 199/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 53/2016, 71/2016), për dhënie të shërbimeve hoteliere – akomodim të turistëve, nga personat fizikë duhet të plotësohen kushtet minimale teknike dhe kushtet për kategorizim.
Kategorizimi i këtyre objekteve kryhet nga ana e Komisionit për kategorizim.
Për këtë arsye, Ju lajmërojmë se duhet të parashtroni KËRKESË PËR KATEGORIZIM deri te administrata e Komunës së Strugës. Pas pranimit të kërkesës nga ana Juaj, komisioni për kategorizim del në vendngjarje, përpilon procesverbal dhe në bazë të të dhënave sjell aktvendim për kategorizim.
Vlefshmëria e aktvendimit për kategorizim është 3 (tre) vjet dhe pas skadimit të afatit të vlefshmërisë duhet të parashtrohet kërkesë e re për kategorizim.
Ju lutemi që në afat sa më të shkurtër të paraqiteni në sportelin e administratës së komunës për të plotësuar kërkesë për kategorizim, ose ta shkarkoni formularin në mënyrë elektronike, ta plotësoni dhe ta dorëzoni në sportelin e komunës.
Për parashtrimin e kërkesave vlen orari i punës së administratës së komunës çdo ditë nga ora 08:00 deri 16:00.
Duke shpresuar në bashkëpunim pozitiv, paraprakisht Ju falemnderojmë.

Shkarkoni Kërkesën për kategorizim

Me respekt.
Komuna e Strugës

VËREJTJE: Dispozitat kundërvajtëse (gjobat) të përcaktuara me këtë ligji janë të larta. Respektoni ligjin!

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).