vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 12 (dymbëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

     E konvokoj mbledhjen e 12 (dymbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.08.2018,   (E Enjte) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

          – Procesverbal nga seanca e 11 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës, kuartali i II/2018,
 2. Raport kuartal për punën e NPN “Proakva” – Strugë, kuartali i I dhe i II/2018,
 3. Raport kuartal për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i II/2018,
 4. Raport kuartal për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë, kuartali i II/2018,
 5. Raport kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis, kuartali i II/2018,
 6. Raport kuartal për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë, kuartali i I dhe II/2018,
 7. Propozim – Vendim për lartësinë e kompensimit për dhënien e licencës për bar nate, kabare, disko-klub dhe disko-klub në sipërfaqe të hapur,
 8. Kërkesë nga BV – Belica e Sipërme për vazhdimin e Kontratës për ndarjen e shfrytëzimit të përkohshëm të Shtëpisë kooperative – Belica e Sipërme,
 9. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit të shkollave fillore,
 10. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019.
 11. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019.
 12. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2018/2019.
 13. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2018/2019.
 14. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2018/2019.
 15. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2018/2019.
 16. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2018/2019.
 17. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2018/2019.
 18. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2018/2019.
 19. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2018/2019.
 20. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podrgorcë për vitin shkollor 2018/2019.
 21. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019,
 22. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHMK “Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019,
 23. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioritetit për projektin “Rikonstruim i rrugës lokale që lidh  fshatrat Misleshovë dhe Morovishtë me rrugën regjionale R 2243”   https://casinositeleritr.com/slot-makinesi-taktikleri/
 24. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim, për qëllim të projektit “Rikonstruimi i rrugës lokale për lidhjen e fshatrave Misleshovë dhe Morovishtë me rrugën regjionale R 2243”,
 25. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioritetit për projektin “Rregullimi i rrugës qendrore në fshatin Llabunishtë”
 26. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim, për qëllim të projektit “Rregullimi i rrugës qendrore në fshatin Llabunishtë”
 27. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioritetit për projektin “Rikonstruim i rrugës lokale nga fshati Nerez deri në vendin e quajtur Shën Spas që është pjesë e rrugës regjionale R 2241 – zhvillimi i potencialeve turistike në Drimkolin e Poshtëm”
 28. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim, për qëllim të projektit “Rikonstruim i rrugës lokale nga fshati Nerez deri në vendin e quajtur Shën Spas që është pjesë e rrugës regjionale R 2241 – zhvillimi i potencialeve turistike në Drimkolin e Poshtëm”
 29. Vendim për përcaktimin e prioritetit për aplikimin e Programit të Agjensionit për ndihmë financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural – masa 321, për projektin “Rekonstruimi i rrugës lokale Morovishtë – Komuna e Strugës me fshatin Volinë,
 30. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për projektin “Rekonstruimi i rrugës lokale pë lidhjen e fshatit Morovishtë – Komuna e Strugës me fshatin Volinë,
 31. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Afrim Kaba nga f.Veleshtë,
 32. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Afrim Kaba nga f.Veleshtë në PK nr. 1127/1 KK Veleshtë – jashtë raj.ndërt.,
 33. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Enver Mena nga f.Bixhovë,
 34. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Rexho Rexhoski nga f.Podgorcë,
 35. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Millorad Çavkoski nga Struga,
 36. Propozim – Vendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në KD të NPN “Proakva” – Strugë,
 37. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Xhetan Istrefi nga Struga, për përpunimin e PU jashtë vendbanimit për PK. 2016/3 dhe 2016/35 KK Misleshovë.
 38. Propozim – Iniciativë parashtruar nga FORMI nga Manastiri, për përpunimin e PDU për NJU 10 pjesë nga BU 20 KK Strugë.

 

Materialet e mbledhjes së 12-të

 

Nr. 08-3616/1
17.08. 2018
STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).