vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 57

(pesëdhjetë e shtatë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 57 (pesëdhjetë e shtatë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.07.2021, (E Premte) me fillim në ora 08,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 55, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës kuartali II/2021,
 2. Raport për punën e NP “EKO – STRUGA” – Strugë kuartali i II/2021,
 3. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit për punësim të komunës së Strugës për vitin 2022,
 4. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit për punësim në SHFK “Goce Delçev”  – f. Jabllanicë për vitin 2022,
 5. Propozim – Vendim për pëlqim të Ndryshimeve dhe plotësimeve të Statutit të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë.
 6. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për themelimin e Qendrsë për zhvillim të Rajonit planor jug – perëndimor.
 7. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktimin e vendparkimeve publike për parkim zonal në territorin e komunës së Strugës.
 8. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit e tarrifës së çmimit  sipas zonave, për organizimin e pakimit zonal në qytetin e Strugës,
 9. Propozim – Mendim për miratimin e Poektit urbanistik me plan  për parcelizim, për PN 19.14 me destinim A4 – banimi i përkohshëm, sipas çertifikatës të PUJV për bllok 19 Vreshtat e Liqeinit në Komunën e Strugës.
 10. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Proektit urbanistik për destinim ekonomik dhe industrial për forimin e parcelës katastrale me destinim G2.1 – ndërtesë prej industri te lehtë industriale në pjesë të PK 1093/3  dhe pjesë të PK 1093/1 KK Misleshovë, Komuna e Strugës.
 11. Iniciativë e pranuar për ndryshim dhe plotësim të Planit detal urbanistik për pjesë të Bllokut 12 KK Strugës, Komuna e Strugës.
 12. Iniciativë e pranuar për punimin e  Planit detal urbanistik NJU – 2 pjesë nga blloku 8 Plani përfshirës ndërmjet rrugëve,  rrugës së re të projektuar 1-1, rrugës së re te projektuar 2-2, rrugës për këmbësorë dhe deri te kufiri I KP 158 dhe 155 KK Strugë Komuna e Strugë ,
 13. Kërkesë nga BV Nerez për shfrytëzm të përkohshme të objketit në f. Nerez – Strugë,
 14. Kërkesë nga BV Llozhan për shfrytëzm të përkohshme të objketit në f. Llozhan – Strugë,
 15. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Alijesa Alushi,
 16. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Boçeski Francois,
 17. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Entezan Vinca,
 18. Propozim për marrjen e borxhit të SHFK “Shën Kliment Ohridski” f. Drasllajcë.

Materialet e mbledhjes së 57-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).