vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

VËRTETIM PËR VERIFIKIM


Vërtetohet verifikimi i Projekt programor për
punimin e Projektit urbanistik jashtë vendbanimit
me qëllim te ndertimit te E1.13-solare sipërfaqësore
dhe elektrana fotovoltaike ,për elektro centralë me
fototension me kapacitet 1MW në Pk.nr.404/3 KK
Misleshovë-jrn, Komuna e Strugës me sipërfaqe 2.20ha.
punuar“ÇIP GROUP” SHPKNJP Shkup, nr.tek. 09-128/1
nga 01.06.2021.
Projekt programor për punimin e Projektit urbanistik
jashtë vendbanimit me qëllim për formimin e parcelave
ndërtimore në kp. 404/3 KK Misleshovë-jrn, Komuna e
Strugës me qëllim E1.13-solare sipërfaqësore dhe
elektrana fotovoltaike, për elektro centralë me
fototension me kapacitet 1MW,me nr tek. 09-128/1 пд
01.06.2021 e punuar nga “ÇIP GROUP” SHPKNJP Shkup,
është parashtruar nëpërmjet sistemit informativ eurbanizëm si numër procedure 35987 dhe numër arkivor
10-2445 пд 23.06.2021.

Vërtetim për verifikim

Programi proektues

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).