vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 13(trembëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 13 (trembëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 04.08.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e njëmbëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës kuartali II/2022.
 2. Rebalansi i Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 3. Propozim – Vendim për për përcaktim të vlerës së pikës për llogaritje të rrogave për nëpunësit shtetëror në Komunën e Strugës për vitin 2022.
 4. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës  në SHFK,,Goce Delçev’’-f.Podgorcë për vitin shkollor  2022/2023.
 5. Propozim – Vendim për  dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formim të paraleleve të kombinuara  në SHFK ,,Zini Hani’’-f.Veleshtë për vitin shkollor 2022/2023.
 6. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe   formim të paraleleve të kombinuara  në SHFK ,,Nuri Mazari’’-f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 7. Propozim – Vendim për  dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe   formim të paraleleve të kombinuara  në SHFK ,,Edinstvo’’-f.Oktis për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim për formim të paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK ,,Josip Broz Tito -Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 9. Raport vjetor për SHFK ,,Nuri Mazari’’-f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2021/2022.
 10. Raport për punë në SHFK,,Shën Kliment Ohridski’’-f.Drasllajcë për  fundin e vitit shkollor 2021/2022.
 11. Raport vjetor për punë në SHFK,,Murat Labunishti’’ –f.Labunisht për vitin shkollor 2021/2022.
 12. Raport për punë në SHFK,,Josip Broz Tito’’-Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 13. Raport financiar për punë kuartali i dytë 01.04-30.06.2022 i NP,,Eko Struga’’-Strugë.
 14. Propozim –Vendim për miratim të PDU për NJU 9, Bllok 25 Komuna e Strugës
 15. Propozim-Vendim për autorizim të Kryetarit të Komunës së Strugës.
 16. Propozim –Vendim për përcaktim të anëtarëve të Këshillit për lidhje të martesave.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 13-të

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).