vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 22 (njëzetë e dy)
të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 22 (njëzetë e dy) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën20.04.2023, (E enjte) me fillim në ora09:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e nëntëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

-Proesverbal nga seanca e jashtëzakonshme e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e njëzetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal, kuartali i parë të vitit 2022 i Komunës së Strugës.
 2. Ndryshim dhe plotësim i Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Aktvendim për formimin e Këshillit për preventiv.
 4. Programë për për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme me shenja përkujtimore në Komunën e Strugës 2023-2027
 5. Raport  për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën kohore 01.01-31.12.22 si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën 01.01-31.12.21.
 6. Kërkesë nga NP “Komunallno” – Strugë për marrjen e borxhit.
 7. Kërkesë nga NP “Komunallno” – Strugë për marrjen e borxhit.
 8. Kërkesë nga NP “Komunallno” – Strugë për rritjen e çmimeve.
 • Llogarisë vjetore të NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2022.
 • Raport kuartal për punën e kuartali i parë 01.01-31.03.2023 të NP “Eko Struga” – Strugë.
 1. Raporti i katërt i tremujorit për punën e NP “Oktisi”-f.Oktis për vitin 2022.
 2. Programi për punë dhe zhvillim për vitin 2023 të NP “Oktisi” – f.Oktis.

Programi për punë për vitin 2023 të NP “Ujësjellësi Dollogozhë” – f.Dollogozhdë.

Shkarko materialet e mbledhjes së 22-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).