vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 24 (njëzetë е katërt) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 24 (njëzetë е katërt) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 07.06.2023, (E mërkurë) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е dy e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Konkluzion për korrigjim të gabimit.
 2. Plan vjetor për punësim të SHMK “Dr.Ibrahim Temo” – Strugë për vitin 2024.
 3. Plan vjetor për punësim të SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2024.
 4. Plan vjetor për punësim të SHFK “Nuri Mazari” –  f.Dollogozhdë Strugë për vitin 2024.
 5. Plan vjetor për punësim të SHFK “Ashim Agushi ” –  f.Ladorisht Strugë për vitin 2024.
 6. Plan vjetor për punësim të SHFK “Orhan Xhemaili” –  f.Tatesh i Sipërm për vitin 2024.
 7. Plan vjetor për punësim të SHFK “Goce Dellçev” –  f.Podgorcë Strugë për vitin 2024.
 8. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendeve të luajtshme – zyra, pronësi të komunës së Strugës.
 9. Vendim statutor për ndryshim dhe plotësim të Satutit të NP “Higjiena” – f.Labunishtë.
 10. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë, për periudhën nga data 01.01.2023 deri në 31.03.2023 dhe krahasimi i rezultateve të arritura financiare për periudhën nga data 01.01.2022 deri në datë 31.03.2022.
 11. Raport kuartal për punimet financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për kuartali i parë 01.01.2023-31.03.2023.
 12. Propozim – Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin A.N.
 13. Propozim – Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin N.T.
 14. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik, me qëllim të përfshirjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 1789/1 dhe 2779/7, KK Strugë.
 15. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik, me qëllim të përfshirjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 471, KK Radozhdë.
 16. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2189/3, KK Misleshovë-jashtë raj.nd.
 17. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.3197/5, KK Strugë.
 18. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.277, KK Dobovjan.
 19. Propozim – Vendim për përcaktimin e brezit rreth bregut për rrjedhën e ujit, të përfshirë me projketin urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim E1.8-Infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike dhe objekte ndihmëse në KK Frëngovë jashtë qytetit, Komuna e Strugës.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,Arbëresha Vlashi

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).