vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 32 (tridhjetë e dy) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 32 (tridhjetë e dy) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 22.01.2024, (E hënë) me fillim në ora 10:00, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e tridhjetë е Këshillit të komunës së Strugës.
 • Procesverbal nga seanca e tridhjetë e një е Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës për kuartalin e katërt 2023.
 2. Propozim – Kalendari buxhetor i Komunës së Strugës për vitin 2025.
 3. Vendim për përcaktimin e tarifës për furnizim me ujë të pijshëm ose furnizim me ujë të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 4. Vendim për përcaktimin e tarifës për mbledhjen dhe largimin e ujrave të zeza të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 5. Propozim – Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për organizim të brendshëm të administratës komunale të komunës së Strugës.
 6. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë së planit urbanistik me dedikim A4.3-Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm në pjesë nga PK nr.2839/3, PK nr.2839/38, PK nr.2839/37, PK nr.2839/36, PK nr.2839/35, PK nr.2839/34, PK nr.2839/33, PK nr.2839/32, PK nr.2839/30, PK nr.2839/29, PK nr.2839/28, PK nr.2839/27 dhe PK nr.2839/26 KK Strugë, Komuna e Strugës.
 7. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me dedikim G2.2-Industri e lehtë farmaceutike dhe prodhim të ushqimit, prodhimeve qumështore, prodhimeve konditoriale, pijeve joalkoolike, ujë, përpunim të prodhimeve të kopshtarisë dhe fruta, duhan etj në PK nr.2837/33 KK Strugë, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë së planit urbanistik me dedikim A4.3- Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm, në pjesë nga PK nr.2839/40, PK nr.2839/41, PK nr.2839/42, PK nr.2839/43 dhe pjesë nga PK nr.2839/3 KK Strugë, Komuna e Strugës.
 9. Iniciativë për përpunim e Ndryshim të PGJU për Strugën për BU 4 në NJU 11 dhe PDU për përfshirjen e planit në pjesë nga NJU 11, BU 4 në KK Strugë dhe Misleshovë jashtë qytetit (procedurë e bashkuar).
 10. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë së planit urbanistik me dedikim A4.3- Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm në pjesë nga PK nr.856, KK Podgorcë, Komuna e Strugës.
 11. Propozim – Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Ј.L.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).