vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 30 (триесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 30 (триесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 30 (триесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 04.12.2023 година (понедлник) со почеток во 10:00 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и осма седница на Советот на општина Струга.

 1. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“ Струга за период од 01.07 до 30.09.2023 година.
 2. Квартален извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга за трет квартал 01.01.2023-30.09.2023 година.
 3. Програма за работа и развој на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2024 година.
 4. Предлог – Решение за именување членови во Комисија.
 5. Предлог – Програма за дополнување на Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2024 година.
 6. Извештај за реализација на Програмата за туризам за 2022 година.
 7. Предлог – Програма за општа туристичка пропаганда и за подобрување на условите за престој на туристите за 2024 година.
 8. Извештај за реализација на Програмата за одбележување на значајни настани и личности од нашето културно минато за 2022 година.
 9. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на култура на Општина Струга за 2022 година.
 10. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на социјалната заштита за потребите на граѓаните на Општина Струга за 2022 година.
 11. Предлог – Програма за активностите во областа на образованието на Општина Струга за 2024 година.
 12. Предлог – Програма за одбележување значајни настани и личности од нашето културно минато за 2024 година.
 13. Предлог – Програма за одржување културни настани и проекти од јавен интерес во општина Струга за 2024 година.
 14. Предлог – Програма за активностите на Општина Струга во областа на спортот и млади во 2024 година.
 15. Предлог – Програма за подршка и финансирање на НВО во Општина Струга во 2024 година.
 16. Предлог – Програма на Општина Струга за здравствена и социјална заштита за 2024 година.
 17. Предлог – Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2024 година.
 18. Предлог – Програма за заштита на животната средина 2024 година.
 19. Барање за доделување финансиска помош од лицето Ф.Т.
 20. Предлог – Одлука за продажба на движна ствар Патничко моторно возило сопственост на општина Струга.
 21. Предлог – Одлука за одредување на земјиште за привремено кампирање.
 22. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за УЕ 4, дел од Блок 12, Општина Струга.

Материјали од 30-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

С О О П Ш Т Е Н И Е – П О В И К За спроведување на јавна презентација и јавна анкета за Измена и дополна на дел од Генерален Урбанистички план за град Струга,УЕ 6 и дел од УЕ 8,блок 19 и блок 23,со детална разработка на дел од блок 18 и дел од блок 23 (обединета постапка ГУП И ДУП) НАЦРТ ПЛАН КНИГА 2 Плански опфат за ДУП за дел од УЕ 6 и дел од УЕ 8 дел од блок 18 и дел од блок 23 К.О.Струга општина Струга.

С О О П Ш Т Е Н И Е – П О В И К

НАЦРТ ПЛАН

АНКЕТЕН ЛИСТ

ОПШТ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТРУЧНА РАСПРАВА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА по Измена и дополна на дел од Генерален Урбанистички план за град Струга,УЕ 6 и дел од УЕ 8,блок 19 и блок 23,со детална разработка на дел од блок 18 и дел од блок 23 (обединета постапка ГУП И ДУП) НАЦРТ ПЛАН КНИГА 1 ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ГУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ 6 И ДЕЛ ОД УЕ 8 БЛОК 18,19 И 23 К.О.СТРУГА ОПШТИНА СТРУГА

ОПШТ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТРУЧНА РАСПРАВА  СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

НАЦРТ ПЛАН

АНКЕТЕН ЛИСТ

ОПШТ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА РАСПРАВА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА по Измена и дополна на дел од Генерален Урбанистички план за град Струга,УЕ 6 и дел од УЕ 8,блок 19 и блок 23,со детална разработка на дел од блок 18 и дел од блок 23 (обединета постапка ГУП И ДУП) НАЦРТ ПЛАН КНИГА 1 ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ГУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ 6 И ДЕЛ ОД УЕ 8 БЛОК 18,19 И 23 К.О.СТРУГА ОПШТИНА СТРУГА

ОПШТ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА  РАСПРАВА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

НАЦРТ ПЛАН

АНКЕТЕН ЛИСТ

Решение за свикување на 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на Општина Струга, за 10.11.2023 година (петок) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од дваесет и седма седница на Советот на општина Струга.
 1. Финансиски извештај за работа на трет квартал на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 2. Измени и дополнување на Буџетот на Општина Струга за 2023 година.
 3. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за период од 01.07.2023 до 30.09.2023 година.
 4. Програма за работа на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2024 година.
 5. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2024 година.
 6. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2024 година.
 7. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на ГП за намена Г2.1 Згради од лесна граджна индустрија-фабрички комплекси, индустриски работнички хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на КП бр.991/1 КО Радолишта, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.1736/22 КО Мислешево-вон град, Општина Струга.
 9. Програма за работа на Одделението за соработка со месни заедници и заштита и спасување за 2024 година.
 10. Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справување со кризи во 2024 година.
 11. Програма за зимко одржување на локални патишта и улици на Општина Струга за 2023/2024 година.
 12. Предлог – Одлука за превземање на долг за нафтени деривати за ООУ „Единство“, ООУ „Нури Мазари“, ООУ „Зини Хани“, ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Орхан Џемаили“
 13. Барање за доделување финансиска помош од лицето А.Е.
 14. Барање за доделување финансиска помош од лицето Д.М.
 15. Барање за доделување финансиска помош од лицето Г.К.
 16. Барање од Доброволно Противпожарно Друштво Струга.
 17. Измена и дополнување на Годишен план за вработување во Општина Струга за 2023 година.
 18. Годишен план за вработување во Општина Струга за 2024 година.
 19. Извештај за реализирана програма на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Струга за 2022 година.
 20. Програма за родова еднаквост за 2024 година.
 21. Извештај за работа на Одделение за локален економски развој за 2022 година.
 22. Програма за подршка на локалниот економски развој за 2024 година
 23. Извештај за програмите во Секторот за јавни дејности за 2022 година.
 24. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на спортот и младите во 2022 година.
 25. Извештај за реализација на Програмата за подршка и финансирање на НВО Општина Струга во 2022 година.

Материјали од 29-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена (Блок 8 од УЕ 2 )

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 93/13, 187/13 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), Гадоначалникот на општина Струга, на 20.09.2023 година, донесе:

Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена

1 .За Планска програма за изработка на Измена и дополна на Генерален урбанистички план (ГУП) на Град Струга за Блок 8 од УЕ 2 (плански период 2023-2033) и Детален урбанистички план (ДУП) во УЕ 2, дел од Блок 8.1, Општина Струга (Плански период 2023-2028), кој го донесува Советот на општина Струга потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

 1. Како органи засегнати од имплементација за изработка на Измена и дополна на Генерален урбанистички план (ГУП) на Град Струга за Блок 8 од УЕ 2 (плански период 2023-2033) и Детален урбанистички план (ДУП) во УЕ 2, дел од Блок 8.1, Општина Струга (Плански период 2023-2028), се определуваат следните субјекти:
  Локална самоуправа на општина Струга, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерство за култура, Министерство за здравство, Министерство за економија, Министерство за труд и социјална политика, Дирекција за заштита и спасување, Агенција за државни патишта, ЕВН, Македонски телекомуникации, Комуналните претпријатија, Невладини организации, претставници од стопанскиот и граѓанскиот сектор.

3. За изработка на Измена и дополна на Генерален урбанистички план (ГУП) на Град Струга, за Блок 8 од УЕ 2 (плански период 2023-2033) и Детален урбанистички план (ДУП) во УЕ 2, дел од Блок 8.1, Општина Струга (Плански период 2023-2028), за чија изработка е одговорен ,, ТАЈФА АРХИТЕКТИ ДООЕЛ,, КУМАНОВО а го донесува Советот на општина Струга, донесувањето на Планска програма за изработка на Измена и дополна на Генерален урбанистички план (ГУП) на Град Струга за Блок 8 од УЕ 2 (плански период 2023-2033) и Детален урбанистички план (ДУП) во УЕ 2, дел од Блок 8.1, Општина Струга (Плански период 2023-2028),ќе има влијание врз животната средина.

 1. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: Здравје на населението и социоекономски развој, заштита и управување со емисиите во воздух, вода, почва, заштита и унапредување на биолошка разновидност, управување со емисии од бучава, отпад, заштита и унапредување на пејзажот, заштита на културно наследство и материјални добра, управување со несреќи и хаварии.

5.Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Струга на следната веб адреса/и: www.struga.gov.mk.

 1. Против ова Одлука подносителот може да поднесе жалба до Державната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб страна.

ФОРМУЛАР

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 28 (дваесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 28 (дваесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 28 (дваесет и осмата) седница на Советот на Општина Струга, за 19.10.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и шестта седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за трет квартал 2023 година.
 2. Финансиски извештај за работа на трет квартал на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 3. Исправка на техничка грешка на Одлука.
 4. План на програми за развој – изградба на улици во Струга.
 5. Одлука за превземање на водоводна мрежа и отстапување на водоводна мрежа.
 6. Предлог – Одлука за давање позитивно мислење на Сатутот на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица.
 7. Годишен извештај за работа во учебната 2022/2023 година во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 8. Годишна програма за работа во учебната 2023/2024 година во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 9. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар.
 10. Одлука за субвенционирање на превоз на ученици.
 11. Одлука за субвенционирање на превоз на ученици.
 12. Измена и дополнување на ГУП на град Струга, УЕ 6 и дел од УЕ 6 и дел од УЕ 8, блоик 18, 19 и 23, со деталена разработка на дел од Блок 23, КО Струга, Општина Струга.
 13. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП бр.578/2, КО Лабуништa.
 14. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.506/1 и 1393, КО Долно Татеши.
 15. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.3195/2, КО Струга.
 16. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.917/4 и 1058/2, КО Заграчани Шум.
 17. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.408/3, 408/4 и 1552, КО Враништа-вон гр.р.
 18. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.576/1 КО Ново Село.
 19. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.524 КО Долно Татеши.
 20. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.32/10, КО Струга.
 21. Предлог – Програма за пречек на Нова 2024 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Зајакнување на капацитетите на туристичките провајдери и оператори во општините Струга и Поградец

Почитувани,

Во рамките на проектот „Струга и Поградец за промоција на туризмот и културното наследство – КУЛТУР“, финансиран од ЕУ – IPA/2021/429-005, во врска со имплементација на предвиденaта активност Зајакнување на капацитетите на туристичките провајдери и оператори во општините Струга и Поградец ќе се одржат низа на работилници за одржливиот туризам со следниве теми:

РАБОТИЛНИЦА 4: ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ ИМА ТУРИСТИЧКИ БИЗНИС ВО УНЕСКО РЕГИОН- 25.09.2023г. Понеделник

РАБОТИЛНИЦА 5: ШТО Е ОДРЖЛИВ ТУРИЗАМ И КАКО ДА СОЗДАДЕТЕ ТУРИСТИЧКО ИСКУСТВО ВО УНЕСКО РЕГИОН- 26.09.2023г.-Вторник

Работилниците ќе се одржуваат во Сала на Совет на Општина Струга со почеток 10:00 часот.

Во прилог на овој меил, ви доставуваме покана и агенди за претстојните работилници.

За сите дополнителни прашања слободно контактираjте не.

Со почит,

ПОКАНА

АГЕНДА 25.09.2023

АГЕНДА 26.09.2023

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 27 (дваесет и седма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 27 (дваесет и седма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 27 (дваесет и седмата) седница на Советот на Општина Струга, за 21.09.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и петта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од дваесет и шестта седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 2. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта за учебната 2023/2024 година.
 3. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 4. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за учебната 2023/2024 година.
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа за учебната 2023/2024 година.
 6. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на СОУ “Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 7. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на СОУ “Нико Нестор“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 8. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на ООУ “Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 9. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на ООУ “Зини Хани“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 10. Предлог – Одлука за упис на постојни подрачни училишта во состав на основно училиште.
 11. Предлог – Одлука за превземање на долг за нафтени деривати за ООУ „Св. Климент Охриски“ и ООУ „Ашим Агуши“.
 12. Предлог – Одлука за превземање на долг за превоз за ООУ „Св. Климент Охриски“ и ООУ „Ашим Агуши“.
 13. Предлог – Одлука за превземање на долг за водовод и канализација за ООУ „Ашим Агуши“, ООУ „Јосип Броз Тито“ и ООУ „Браќа Миладиновци“.
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2024 година.
 15. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2024 година.
 16. Предлог – Решение за разрешување член на Управен одбор во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 17. Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување.
 18. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебрца и Општина Струга.
 19. Предлог – Решение за именување на членови во заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебрца и Општина Струга.
 20. Предлог – Одлука за определување на име на улица во општина Струга.
 21. Предлог – Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Струга 2023-2027.
 22. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена Г2.1 Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија-Згради од лесна градежна индустрија-фабрички комплекси индустриски работилници хали за монтажа, складови, топлани, генератосрки станици и слично, погони и бази за производство на афалт и бетон на КП бр.1111/1, КП бр.1111/3, КП бр.1077/5 и дел од КП бр.1077/1 КО Мороишта, Општина Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши