vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Trajnime për Forcimin e kapaciteteve të ofruesve turistikë dhe operatorëve në komunat e Strugës dhe Pogradecit

Te nderuar,

Në kuadër të projektit “Struga dhe Pogradeci për promovimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore – KULTUR”, financuar nga BE – IPA/2021/429-005, në lidhje me zbatimin e aktivitetit të parashikuar Forcimi i kapaciteteve të ofruesve turistikë dhe operatorët në komunat e Strugës dhe Pogradecit do te mbahet një varg me trajnime për qëndrueshmërinë e turizmit me temat e mëposhtme:

TRAJNIM 4: ÇFARË DO TË THOTË TË KESH NJË BIZNES TURIZMI NË RAJONIN E UNESCO-s – 25.09.2023. e Hënë

TRAJNIM 5: ÇFARË ËSHTË TURIZMI I QËNDRUESHËM DHE SI TË KRIJOHET EKSPERIENCE TURISTIKE NË RAJONIN të UNESCO-s – 26.09.2023. e Martë

Trajnimet do të mbahen në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës duke filluar nga ora 10:00.

Përveç këtij emali, ju dërgojmë ftesë dhe agjenda për trajnimet te ardhshme.

Për çdo pyetje shtesë, mos ngurroni të na kontaktoni.

Me respekt,

FTESA
AGJENDA 25.09.2023
AGJENDA 26.09.2023

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e shtatë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e shtatë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 27 (njëzetë e shtatë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 21.09.2023, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е pestë e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е gjashtë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 25 nxënës në SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2023/2024
 2. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2023/2024
 3. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2023/2024
 4. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formim i paraleleve të kombinuara në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2023/2024
 5. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formim i paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunisht për vitin shkollor 2023/2024
 6. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit vjetor për punë të SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollot 2023/2024.
 7. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit vjetor për punë të SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkolor 2023/2024.
 8. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit vjetor për punë të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkolor 2023/2024.
 9. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit vjetor për punë të SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkolor 2023/2024.
 10. Propozim – Vendim për regjistrimin e shkollave ekzistuese periferike  si pjesë e  shkollës fillore.
 11. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit të derivateve të naftës për SHFK “shën Kliment Ohridski” dhe SHFK “Ashim Agushi”.
 12. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit për transport për SHFK “Shën Kliment Ohridski” dhe SHFK “Ashim Agushi”.
 13. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit për ujësjellës dhe kanalizim për SHFK “Ashim Agushi”, SHFK “Josip Broz Tito” dhe SHFk “Vëllezërit Milladinovci”.
 14. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Planit vjetor për punësim në NP “Eko-Struga” – Strugë për vitin 2024.
 15. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Planit vjetor për punësim në NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2024.
 16. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Bordin drejtues të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë.
 17. Propozim – Vendim për lirim nga pagesa e taksës komunale për shfrytëzim dhe mirëmbajtje të ndriçimit publik.
 18. Propozim – Vendim për pranimin e propozimit për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal midis Komunës së Debërcës dhe Komunës së Strugës.
 19. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në komisionin e përbashkët për bashkëpunim ndërkomunal midis Komunës së Debërcës dhe Komunës së Strugës.
 20. Propozim – Vendim për përcaktimin e emrit të rrugës në Komunën e Strugës.
 21. Propozim – Program për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme dhe personaliteteve të shquara me shenja përkujtimore në Komunën e Strugës për vitin 2023-2027.
 22. Iniciativë për përpunim dhe miratimin e projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me dedikim G2.1 Ndërtesa industriale me përpunim të industrisë së lehtë – Ndërtim me industri ndërtimore të lehtë – komplekse fabrike, punëtori industriale, korridore për montim, nxemje, stacione gjeneratorike dhe ngjashëm, hole dhe baza për prodhimin e asfaltit dhe betonit në PK nr. 1111/1, PK nr. 1111/3, pK nr. 1077/5 dhe pjesë nga PK nr. 1077/1 KK Moroishtë, Komuna e Strugës.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Vërtetohet verifikimi i Programit projektues për hartimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore në Pk.nr.723 KK Kalisht komuna e Strugës për ndërtim të kompleksit turistik nga shtëpitë për banim për banim të përkohshëm – shtëpi fundjave (destinimi A4.3), me nr.tek.09/2023 nga muaji korrik 2023, punuar nga “TD NJU VIZHEN” shpk Ohër

Vërtetim për verifikim

Programit projektues

Propozim – Raport për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Ndryshim dhe plotesim të pjesës nga plani urbanistik General për qytetin e Strugës.NJU 6 dhe pjes nga NJU 8,bllok 18, bllok 19 dhe bllok 23,me perpunim detal të pjesës nga blloku 18 dhe pjes nga blloku 23 (procedura e unifikuar me PGJU dhe dhe PGU) KK Strugës Komuna e Strugës.

Raport për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Ndryshim dhe plotesim të pjesës nga plani urbanistik General për qytetin e Strugës.NJU 6 dhe pjes nga NJU 8,bllok 18, bllok 19 dhe bllok 23,me perpunim detal të pjesës nga blloku 18 dhe pjes nga blloku 23 (procedura e unifikuar me PGJU dhe dhe PGU) KK Strugës Komuna e Strugës.

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik(UE4 PJESË E BLLOKUT 15 PËRFSHIRJA 3)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, dhe 99/18 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 11.07.2023, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

 1. Për Programin planor për Ndryshim dhe plotesim të planit detal urbanistik për UE4 PJESË E BLLOKUT 15 PËRFSHIRJA 3 të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.
 1. Si organe të prekura nga implementimi për Ndryshim dhe plotesim të planit detal urbanistik për UE4 PJESË E BLLOKUT 15 PËRFSHIRJA 3 Komuna e Strugës, përcaktohen subjektet vijuese :
  Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni Maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e Komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
 2. Për Programin planor për Ndryshim dhe plotesim të planit detal urbanistik për UE4 PJESË E BLLOKUT 15 PËRFSHIRJA 3 Komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është IN – PUMA SHPK Shkup
  , a të cilën e miraton Këshilli i komunës së Strugës, Ndryshim dhe plotesim të planit detal urbanistik për UE4 PJESË E BLLOKUT 15 PËRFSHIRJA 3 Komuna e Strugës do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.
  4. Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.
  5. Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.
 1. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.


  Formular

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (PK nr. 193 , KK Frëngovë, Komuna e Strugës)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, dhe 99/18 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 05.07.2023, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

 1. Për Programin projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 193 , KK Frëngovë, Komuna e Strugës, të cilën e miraton Kryetari i komunës së Strugës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.
 1. Si organe të prekura nga implementimi për Programin projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 193 , KK Frëngovë, Komuna e Strugës, përcaktohen subjektet vijuese :
  Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
 2. Për Programin projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 193 , KK Frëngovë, Komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është SHPKNJP ,, IN-PUMA ,, a të cilën e miraton Kryetari i Komunës së Strugës, e miraton programin projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 193 , KK Frëngovë, Komuna e Strugës, do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.

4. Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.

5. Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.

 1. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

Formular

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 22.08.2023, (E martë) me fillim në ora 12:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës për kuartalin e dytë nga viti 2023.
 2. Ndryshim dhe plotësim të Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Plan vjetor për punësim në NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2024.
 4. Raport për punën në NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.04 deri në datën 30.06.2023.
 5. Raport finansiar për punë në kuartalin e dytë prej datës 01.04-30.06.2023 të NP “Eko Struga” – Strugë.
 6. Raport për punën në NPK “Higjiena”f.Llabunishtë për periudhën nga data 01.04.2023 deri në datën 30.06.2023.
 7. Raport vjetor për punën e Shkollës Fillore Komunale  të Muzikës – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Program vjetor për punë në Shkollën Fillore Komunale  të Muzikës – Strugë për vitin shkollor 2023/2024.
 9. Raport vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 10. Program vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2023/2024.
 11. Program vjetor për punë në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2023/2024.
 12. Program vjetor për punë në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2023/2024.
 13. Program vjetor për punë në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2023/2024.
 14. Program vjetor për punë në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2023/2024.
 15. Program vjetor për punë në SHFK “Goce Dellçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2023/2024.
 16. Raport vjetor për punë në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2022/2023.
 17. Program vjetor për punën në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2023/2024.
 18. Kërkësë për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formimin e paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2023/2024.
 19. Kërkësë për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës dhe formimin e paraleleve të kombinuara në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2023/2024.

Shkarko materialet e mbledhjes së 26-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi