vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Shqyrtim publik

shqyrtim publik i Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim G2.2-Industri e lehtë farmaceutike dhe prodhim i ushqimit, produkteve të qumështit, produkteve konditoriale, pijeve joalkoolike, ujë, përpunimi i produkteve të kopshtit dhe frutave, duhan e të tjera në Pk.nr. 1063/14,1063/15,1063/16,1063/17,1063/18,
1063/19,1063/20,1063/21,1063/22,1063/23,1063/24
1063/25,1063/26,1063/27,1063/28,1063/29 dhe pjesë e 1063/1 KK Morovisht komuna e Strugës

Njoftim

Projekti urbanistik

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 21 (njëzetë е një) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 21 (njëzetë е një) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 21 (njëzetë е një) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.03.2023, (E premte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Llogaria vjetore e Buxhetit të komunës së Strugës  për vitin 2022.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 21-të

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 16 nga Ligji për veëtqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.” nr. 5/02) dhe nenit 74 paragrafi 3 nga Statuti i Komunës së Strugës (“Informatori Zyrtar i Komunës së Strugës” nr.17/02, 30/03), kurse në lidhje me nenin 6 të Vendimit për përcaktimin e procedurës për ndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Strugës, organizatat nga sfera e sportit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe sektorit joqeveritar nr. 07-1842/9 të datës 20.06.2012, Kryetari i Komunës së Strugës, shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për ndarjen e mjeteve financiare për klubet sportive, organizatat qytetare nga sfera e kulturës dhe organizatat qytetare dhe fondacionet

Qëllimi i këtij konkursi është që ta përforcojë dhe përparojë bashkëpunimin e Komunës me organizatet qytetare, klubet sportive, si dhe me organizatat nga sfera e kulturës përmes vendosjes së relacioneve  partnerike dhe nxitjes së zgjidhjes së problemeve lokale nëpërmjet kyçjes të qytetarëve dhe organizatave qytetare.

Të drejtë për pjesmarrje në këtë konkurs kanë klubet sportive dhe shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet e regjistruara në territorin e Komunës së Strugës sipas Ligjit për shoqatat dhe fondacionet e qytetarëve.

Shoqatat të cilat kanë marrë mjete finansiare vitin e kaluar duhet të parashtrojnë raport finansiar mbi mjetet dhe aktvititet e kryera për vitin e kaluar, sëbashku me formularët e aplikimit. Thirrjen publike me formularët e nevojshëm mund ti gjeni në web faqen e Komunës së Strugës www.struga..gov.mk

Thirrje publike
FLETËPARAQITJE
Korniza kohore
Buxheti

Thirrje

MUNICIPALITY OF STRUGA

Department for International Cooperation and European Funds

Project: Struga & Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR
Interreg-IPA II Cross-Border Cooperation Programme 2018-2020
Grant Contract Number: IPA/2021/429-005

E-mail: info@struga.gov.mk     kryetari@struga.gov.mk

Komuna e Strugës si implementuese e aktiviteteve projektuese të projektit Struga dhe Pogradeci për promovimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore COOLTOUR”,  i finansuar nga Bashkimi Evropian nga programi i IPA II për bashkëpunim ndërkufitar mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, i fton të gjithë subjektet e interesuar me veprimtari turistike të regjistruar të marrin pjesë në sesionin informativ më date 02.03.2023 (e enjte) në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, me fillim në ora 12:15, ku do të prezantohen aktivitetet e proektit.

        Gjegjësisht është planifikuar të finansohen 40 eko ose eko bizense potenciale, 20 në Komunën e Strugës dhe 20 në Komunën e Pogradecit, për përmirësimin e  konsumimit të energjisë të sipërmarrësve të bizneseve turistike, promovimin e energjisë së gjelbërt përmes instalimit të paneleve solare.

Me respekt Komuna e Strugës

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë)
të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 20 (njëzetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 24.02.2023, (E premte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Program i Sektorit për veprimtari publike në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 2. Raport nga regjistrimi i kryer të mjeteve themelore, inventarit, pronës së luajtshme dhe të paluajtshme, kërkesave dhe obligimeve të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 3. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 4. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.10.2022 deri në datë 31.12.2022.
 5. Propozim – Vendim për përcaktimin e tekstit të pastër të Statutit të komunës së Strugës.
 6. Iniciativë për përpunim i Ndryshim dhe plotësimit të Planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 7 nga NJU 1 dhe Ndryshim dhe plotësim i Planit detal urbanistik në NJU 1, pjesë nga blloku 7, Komuna e Strugës në procedurë të bashkuar.
 7. Iniciativë për përpunim dhe miratimin eProjektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim A4.3-Shtëpi banim për qëndrim të përkohshëm-shtëpi fundjave në pjesë të PK nr.991/5 KK Ladorisht, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për përpunim i Planit urbanistik jashtë vendbanimit (PUJV) me destinim G2-Industri përpunuese dhe më pak ndotëse për kompleks ekonomik në KK Vranishtë, KK Vranishtë-jvn, KK Morovishtë, KK Strugë, Komuna e Strugës.
 9. Iniciativë për përpunim dhe miratimin eProjektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim A4.3-Shtëpi banim për qëndrim të përkohshëm në pjesë të PK nr.1672/3 KK Misleshovë-jashtëndër, Komuna e Strugës.
 10. Kërkesë për ndihmë financiare nga Elzana Bajramoska.
 11. Kërkesë për ndihmë financiare nga Ilmije Murtezai.
 12. Kërkesë për ndihmë financiare nga Minka Ejuposka.
 13. Kërkesë për ndihmë financiare nga Agim Dika.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 20-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 nga Ligji për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës
E konvokoj mbledhjen e jashtëzakonshme të
Këshillit të komunës së Strugës, për datën 09.02.2023, (E
enjte) me fillim në ora 12:00, në sallën e madhe të Këshillit
të komunës së Strugës:
Në mbledhje do të punohet sipas

R E N D T Ë D I T Ë S

 1. Vendim me rastin e termetit në Republikën e
  Turqisë dhe Republikën e Sirisë

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

THIRRJES PUBLIKE TË PËRGJITHSHME PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PROFESIONAL DHE PREZANTIMIN PUBLIK ME DISKUTIM PUBLIK, për Ndryshim dhe plotësim të PGJU për bllokun 30, pjesa veriore e qytetit të Strugës, KK Morovisht, komuna e Strugës, periudha planore 2021-2031, propozim plan

L A J M Ë R I M- DISKUTIM PUBLIK

FLETË ANKETIMI- DISKUTIM PUBLIK

Njoftim – DISKUTIM PUBLIK

Vendim

L A J M Ë R I M- DISKUTIMIT PROFESIONAL

FLETË ANKETIMI- DISKUTIMIT PROFESIONAL

Njoftim – DISKUTIMIT PROFESIONAL

Plan