vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik(G2.1 – NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE në pjesë të Pk.nr.960/1 KK Morovisht komuna e Strugës.)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 89/22 dhe 171/22), Kryetari i Komunës së Strugës më 08.02.2024, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Projekti urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore për ndërtim të kompleksit të ndërtimeve me qëllim G2.1 – NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE në pjesë të Pk.nr.960/1 KK Morovisht komuna e Strugës, të cilën e miraton Kryetari i Komunës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.

 1. Si organe të prekura nga implementimi për Projektit urbanistik për qëllime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës ndërtimore me Qëllim G2.1- NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE, në pjesë të PK 960/1, KK Morovisht, Komuna e Strugës, përcaktohen subjektet vijues :
  Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
 2. Për Projektit urbanistik për qëllime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës ndërtimore me Qëllim G2.1- NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE, në pjesë të PK 960/1, KK Morovisht, Komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është SHPKNJP ,, PRO – INZHINERING,, a të cilën e miraton Kryetari i Komunës, e miraton Projektin urbanistik për qëllime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës ndërtimore me Qëllim G2.1- NDËRTESA TË INDUSTRISË SË LEHTË NDËRTIMORE, në pjesë të PK 960/1, KK Morovisht, Komuna e Strugës, do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.
  4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.
  5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.
 3. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.


  FORMULAR

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik(në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës )

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 99/18, 89/22 dhe 171/22), Kryetari i Komunës së Strugës më 23.01.2024, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për përpunimin e Planiт Detal urbanistik (PDU) në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës (periudha planore 2019-2024), të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.

 1. Si organe të brengosura nga implementimi për përpunimin e Planiт Detal urbanistik (PDU) në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës, përcaktohen subjektet vijuese: Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe të qytetarëve.
 2. Për përpunimin e Planiт Detal urbanistik (PDU) në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është ,, IN- PUMA ,, SHPK Shkup , a të cilën e miraton Këshilli i komunës së Strugës, miratimi i Planit Detal urbanistik (PDU) në NJU9, Bllok 26, komuna e Strugës (periudha planore 2019-2024), do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.
  4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.

5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.

6.Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik(në PK nr. 991/5 , KK Ladorisht, Komuna e Strugës,)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 89/22 dhe 171/22 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 08.02.2024, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Projektin urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 991/5 , KK Ladorisht, Komuna e Strugës, të cilën e miraton Këshilli i Komunës së Strugës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.

 1. Si organe të prekura nga implementimi për Projektin urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 991/5 , KK Ladorisht, Komuna e Strugës, përcaktohen subjektet vijuese :
  Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
 2. Për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 991/5 , KK Ladorisht, Komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është SHPKNJP ,, IN-PUMA ,, a të cilën e miraton Këshilli i Komunës së Strugës, e miraton përpunimin e planit urbanistik për ndërtimin e objektit me Qëllim A4.3-SHTËPI VIKENDI DHE OBJEKTE TË TJERA PËR BANIM TË PËRKOHSHËM , në PK nr. 991/5 , KK Ladorisht, Komuna e Strugës, do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.

4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.

5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.

 1. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

Vërtetohet verifikimi i Programit projektues(Pk.nr.723 KK Kalisht )

Vërtetohet verifikimi i Programit projektues për hartimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore në Pk.nr.723 KK Kalisht komuna e Strugës për ndërtim të shtëpive për banim të përkohshëm – shtëpi fundjave (destinimi A4.3), me nr.tek.09/2023 nga muaji dhjetor 2023, punuar nga “TD NJU VIZHEN” shpk Ohër.

Programit projektues
Vërtetim për verifikim

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së tretë të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së tretë të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 13.02.2024, (E martë) me fillim në ora 10:00, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Në mbledhje do të punohet sipas

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Propozim – Aktvendim për konstatimin e ndërprerjes së mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Strugës.
 2. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në komisionin për financa dhe buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal.
 3. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për shënimin e festave dhe manifestimeve dhe ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve.
 4. Vendim për përcaktimin e mjeteve financiare për mbajtjen e turneut të  Gjimnazistëve – Struga 2024.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Aaktvendim për konvokimin e mbledhjes së 32 (tridhjetë e dy) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 32 (tridhjetë e dy) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 32 (tridhjetë e dy) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 22.01.2024, (E hënë) me fillim në ora 10:00, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e tridhjetë е Këshillit të komunës së Strugës.
 • Procesverbal nga seanca e tridhjetë e një е Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës për kuartalin e katërt 2023.
 2. Propozim – Kalendari buxhetor i Komunës së Strugës për vitin 2025.
 3. Vendim për përcaktimin e tarifës për furnizim me ujë të pijshëm ose furnizim me ujë të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 4. Vendim për përcaktimin e tarifës për mbledhjen dhe largimin e ujrave të zeza të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 5. Propozim – Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për organizim të brendshëm të administratës komunale të komunës së Strugës.
 6. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë së planit urbanistik me dedikim A4.3-Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm në pjesë nga PK nr.2839/3, PK nr.2839/38, PK nr.2839/37, PK nr.2839/36, PK nr.2839/35, PK nr.2839/34, PK nr.2839/33, PK nr.2839/32, PK nr.2839/30, PK nr.2839/29, PK nr.2839/28, PK nr.2839/27 dhe PK nr.2839/26 KK Strugë, Komuna e Strugës.
 7. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me dedikim G2.2-Industri e lehtë farmaceutike dhe prodhim të ushqimit, prodhimeve qumështore, prodhimeve konditoriale, pijeve joalkoolike, ujë, përpunim të prodhimeve të kopshtarisë dhe fruta, duhan etj në PK nr.2837/33 KK Strugë, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë së planit urbanistik me dedikim A4.3- Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm, në pjesë nga PK nr.2839/40, PK nr.2839/41, PK nr.2839/42, PK nr.2839/43 dhe pjesë nga PK nr.2839/3 KK Strugë, Komuna e Strugës.
 9. Iniciativë për përpunim e Ndryshim të PGJU për Strugën për BU 4 në NJU 11 dhe PDU për përfshirjen e planit në pjesë nga NJU 11, BU 4 në KK Strugë dhe Misleshovë jashtë qytetit (procedurë e bashkuar).
 10. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik jashtë së planit urbanistik me dedikim A4.3- Vikend shtëpi dhe objekte tjera për banim të përkohshëm në pjesë nga PK nr.856, KK Podgorcë, Komuna e Strugës.
 11. Propozim – Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Ј.L.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Vendim per zgjedhje

             Në bazë të procedurës të realizuar për avansim të nëpunësve adminsitrativ përes shpalljes interne të publikuar nr.02/2023 më datë 13.12.2023, Ju dorëzojmë Vendim për zgjedhje të kandidatit  për t’i shpallur në faqen e intrnetit të Komunës së Strugës më datë 22.12.2023.

Vendimet