vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

E konvokoj mbledhjen e 23 (njëzetë e tretë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 16.04.2019(E martë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

– Procesverbal nga seanca e 21-të e Këshillit të komunës së Strugës,

– Procesverbal nga seanca e 22-të e Këshillit të komunës së Strugës

 

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës, kuartali I/2019,
 2. Kalendari buxhetor për komunën e Strugës për vitin 2020
 3. Raport i Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2018
 4. Raport për realizimin e Programit për plane urbanistike për vitin 2018
 5. Raport për realizimin e Programit për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2018
 6. Raport për realizimin e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin 2018,
 7. Raport për realizimin e Programit për barazi gjinore për vitin 2018,
 8. Raport për realizimin e Programit për mbrojtjen e mjedisit jetësor për vitin 2018,
 9. Raport për realizimin e Programit për kulturë për vitin 2018,
 10. Raport për realizimin e Programit për turizëm dhe propagandë turistike për vitin 2018,
 11. Raport për realizimin e Programit për mbrojtje dhe shpëtim për vitin 2018,
 • Raport për realizimin e Programit të Njësisë për Bashkësitë vendore për vitin 2018
 1. Raport vjetor financiar për punën e NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2018,
 2. Plan vjetor për punësim të NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2019,
 3. Vendim për dhënie në shfrytëzim të automjetit motorik rrugor “Llada-niva” pronësi e komunës së Strugës të NP “Oktisi” – Oktis
 4. Vendim për dhënie me koncesion të Sallës sportive nga SHMK “Dr.Ibrahim Temo” – Strugë,
 5. Plan vjetor për ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim të komunës së Strugës për vitin 2019,
 6. Plan vjetor për punësim të komunës së Strugës për vitin 2020,
 7. Iniciativë nga Kryetari i komunës së Strugës për ndryshim të Statutit të komunës së Strugës,
 8. Raport për punën e NP “EKO-Struga” – Strugë për vitin 2018,
 9. Program për punën e NP “EKO-Struga” Strugë për vitin 2019,
 10. Vendim për ndërtim shtesë të „Shtegut për këmbësor„
 11. Korrigjim i gabimit të Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Skender Mayari nga f.Dollogozhdë,
 12. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Ibraim Ibraimi.
 13. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Vasfi Kupa nga f. Veleshtë.
 14. Program – elaborat për vendosjen e pajisjes urbane për fushë të mbyllur sportive.
 15. Vendim për miratimin e raportit të komisionit regjistrues të Komunës së Strugës me gjendje të datës 31.12.2018.

Materialet e mbledhjes së 23 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).