vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 54

( pesëdhjetë e katër)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 54 (pesëdhjetë e katërt) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 31.05.2021, (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 52, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

Procesverbali i seancës së 53, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Plan vjetor për punësim për vitin 2022, në SHMK “Dr – Ibrahim Temo” – Strugë,
 2. Plan vjetor për punësim për vitin 2022,  në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
 3. Plan vjetor për punësim për vitin 2022, në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë,
 4. Plan vjetor për punësim  për vitin 2022, në SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë,
 5. Plan vjetor për punësim për vitin 2022,  në SHFK “Bashkimi” – f. Oktis,
 6. Ndryshim dhe Plotësim të Planit vjetor për punësim për vitin 2021, të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë.
 7. Ndryshim dhe Plotësim të Planit vjetor për punësim për vitin 2021, të NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë.
 8. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Zini Hani” –f. Veleshtë,
 9. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Ashim Agushi” –f. Ladorisht,
 10. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Nuri Mazari”–f. Delolodozhdë,
 11. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Orhan Xhemaili” –f. Tateshi Epërm,
 12. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Murat Labunishtl” –f. Labunistë,
 13. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Bashkimi” –f. Oktis,
 14. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali I/2021,
 15. Raport për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë, kuartali I/2021,
 16. Propozim – Korrigjim të gabimit teknik për Planin Detal urbanistik për pjesë nga Njësia urbane 4, blloku 15, komuna e Strugës.
 17. Propozim – Korrigjim të gabimit teknik për PN 3.9 nga Plani detal urbanistik për pjesë të Njësisë urbane 7, Bllok 20 dhe pjes nga Bloku 21, Komuna e Strugës.
 18. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Planit Gjeneral urbanistik për NJU – 6, BU 18 dhe 19, NJU – 8, BU 23 dhe përpunimi i PDU për pjesë nga BU 18 dhe 23, parashtruar nga K.N Inzhinering SHPKNJP – Strugë.
 19. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Proektit Urbanistik jashtë kufinjëve të planit urbanistik me destinim A1.5, parashtruar nga Pro Inzhinering SHPK – Tetovë.
 20. Iniciativë e pranuar për perpunim të ndryshim dhe plotësim të Planit gjeneral urbanistik për Bllok 30, pjesa veriore e qytetit të Strugës, parashtruar nga ING-LULI nga f. Livadhi – Strugë.
 21. Plotësimi i Programit për ZHEL për vitin 2021,
 22. Vendim me qëllim të realilzimit të projektit me huazim nga Projekti për Efikasitetin në Energjinë në sektorin publik (PEESP) dhe autorizimin për të nënshkruar marrëveshjen fillestare
 23. Vendim për ndërkategorizim nga rruga komunale në Rrugë regjionale.

Materialet e mbledhjes së 54-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).