vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 8 (tetë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 8 (tetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.03.2022, (E martë) me fillim në ora 11:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

              Për mbledhjen  e propozoj, këtë

R E N D    D I T E

           –  Procesverbal nga seanca e gjashtë të Këshillit të komunës së Strugës.

  1. Propozim – Llogaria vjetore e Buxhetit të komunës së Strugës  për vitin 2021,
  2. Propozim – Kalendar Buxhetor të Komunës së Strugës për vitin 2023,
  3. Propozim – Vendim përndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2022,
  4. Propozim – Vendim për themelimin e Ekipit aksionar i  bashkësisë në komunën e Strugës,
  5. Propozim – Vendim për miratimin e propozimit për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal midis Komunës së Strugës dhe komunës së Vevçanit,
  6. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve në komisionin e përbashkët për bashkëpunim ndërkomunal midis Komunës së Strugës dhe Komunës së Vevçanit,
  7. Raport për realizimin e Programit për ndërtim, rekonstruim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale në komunën e Strugës për vitin 2021,
  8. Propozim – Vendim për miratimin të Planit detal urbanistik për NJU-2, pjesë nga blloku 9, përfshirje midis rrugëve “Makedonska”, “Marshall Tito”, “Cvetan Dimov” dhe Shtegu për këmbësorë KK Strugë, Komuna e Strugës,
  9. Propozim – Vendim për miratimin e Ndryshim dhe plotësimit të Planit detal urbanistik për NJU-11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5, Komuna e Strugës.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).