vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 14 (katërmbëdhjetë)të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 14 (katërmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.09.2022, (E mërkurë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e dymbëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e trembëdhjetëe Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport vjetor për Shkollën fillore komunale e muzikës – Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 2. Raport vjetor për punën në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2021/2022.
 3. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2022/2023.
 4. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Sh. Kliment Ohridski”–f.Drasllajcë për vitin shkollor 2022/2023.
 5. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Labunishti”–f.Labunishtë për vitin shkollor 2022/2023.
 6. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2021/2022.
 7. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2022/2023.
 8. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 9. Program vjetor për punë në SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 10. Program vjetor për punë në SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 11. Program vjetor për punë në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2022/2023.
 12. Program vjetor për punë në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 13. Program vjetor për punë në SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2022/2023.
 14. Program vjetor për punë në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2022/2023.
 15. Program vjetor për punë në SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin shkollor 2022/2023.
 16. Program vjetor për punë në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin shkollor 2022/2023.
 17. Program vjetor për punë në SHFK “Sh. Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2022/2023.
 18. Program vjetor për punë në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunishtë për vitin shkollor 2022/2023.
 19. Program vjetor për punë në Shkollës fillore komunale e muzikës – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 20. Program vjetor për punë në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2022/2023.
 21. Program vjetor për punë në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2022/2023.
 22. Vendim për ngritjen e pllakës përkujtomore.
 23. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendin publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për periudhën nga data 01.01 deri në datën 30.06.2022.
 24. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, për kuartalin e dytë 01.01.2022 – 31.06.2022.
 25. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, për periudhë nga  data 01.04 deri në datën 30.06.2022.
 26. Raport financiar për punë për kuartalin e dytë 01.04-30.06.2022 tëNP “Eko Struga” – Strugë.
 27. Raport për punën e NPK “Higjiena”f.Llabunishtë për periudhë nga data 01.04.2022 deri në datën 30.06.2022.
 28. Raport kuartalin e dytë për punën e NP “Oktis” f.Oktis për viti 2022.
 29. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për Ndryshim dhe plotësim të Statutit të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë.
 30. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP “Ujësjellës dhe kanalizim”– Strugë për vitin 2023.
 31. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP “EkoStruga” – Strugë për vitin 2023.
 32. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NPK“Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2023.
 33. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin 2023.
 34. Vendim për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet komunës së Strugës dhe komunës së Vevçanit.
 35. Propozim–Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale për vitin 2022/2023.
 36. Vendim për sjellje të Planit për parcelizim.
 37. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.1981 në KK  Vevçan – jashtë raj.ndë.
 38. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.560, PK nr.561, PK nr.854 dhe PK nr.1727/1 në KK Llozhan.
 39. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.2906 dhe PK nr.2909 në KK Tashmarunishtë.
 40. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.2072/1 në KK Veleshtë.
 41. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimine dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.3132/1 në KK Strugë.
 42. Iniciativë –punim i ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik  për NJU 0 pjesë e bllokut urban 24 , 1,2 ,3,4, Komuna e Strugës.
 43. Iniciativë për punim të planit të sinkronizuar  për PGJU dhe PDU për Nju 1 pjesë e bllokut 7 Komuna e Strugës.
 44. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm në BV f.Belica e Poshtmë.
 45. Vendim për dhënie pëlqim me destinim për pagesën e mjeteve të nevojshme për ngjarjet kulturore të realizuara në datat 15,16 dhe 20 korrik 2022.
 46. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mirko Domazetoski.
 47. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Shenol Iljazi.
 48. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Edlir Vinca.
 49. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Menduhije Seferi.
 50. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mileteva Shuleska.
 51. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Liri Shabani.
 52. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Nikola Vidiqeski.
 53. Propozim – Vendim për subvencionimon e shërbimeve për transport të nxënësve.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 14-të

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).