vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 28 (njëzetë e tetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 28 (njëzetë e tetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 19.10.2023, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е gjashtë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës për kuartalin e tretë 2023.
 2. Raport financiar për punën e kuartalit të tretë të NP “Eko Struga” – Strugë.
 3. Korigjimi i gabimit teknik në Vendim.
 4. Plani i programeve për zhvillim – ndërtimi i rrugëve në Strugë.
 5. Vendim për marrjen në dorëzim të rrjetit të ujësjellësit dhe caktimin e rrjetit të ujësjellësit.
 6. Propozim – Vendim për dhënien e mendimit pozitiv për Satutin e SHFK “Goce Dellçev” – F. Jabllanicë.
 7. Raport vjetor i punës në vitin shkollor 2022/2023 në EPÇKF “8-Marsi ” – Strugë.
 8. Programi vjetor i punës në vitin shkollor 2023/2024 në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë.
 9. Propozim – Vendim për dhënien në përdorim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm.
 10. Vendim për subvencionimin e transportit të studentëve.
 11. Vendim për subvencionimin e transportit të studentëve.
 12. Ndryshim dhe plotësimin të PGJU për qytetin e Strugës, NJU 6 dhe pjesë nga NJU 6 dhe pjesë nga NJU 8, blloku 18, 19 dhe 23, me përpunim detal të pjesë nga blloku 23, KK Strugë, Komuna e Strugës.
 13. Kërkesë për miratimin e Vendimit për konstatimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen në objektet e ndërtuara pa leje të PK nr.578/2, KK Llabunishtë.
 14. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim të vendosjes së objektit të ndërtuar pa leje në PK nr.506/1 dhe 1393, KK Tateshi i Poshtëm.
 15. Kërkesë për miratimin e Vendimit për konstatimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit të ndërtuar pa leje të PK nr.3195/2, KK Strugë
 16. Kërkesë për miratimin e Vendimit për konstatimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit të ndërtuar pa leje në PK nr.917/4 dhe 1058/2, KK  Zagraçan Shum.
 17. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit të ndërtuar pa leje të PK nr.408/3, 408/4 dhe 1552, KK Vranishtë-jashtë qytetit.
 18. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënien e pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar ilegalisht të PK nr.576/1 KK Novo Sellë.
 19. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënien e pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje të PK nr. 524 KK Tateshi i Poshtëm.
 20. Kërkesë për miratimin e Vendimit për konstatimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit urbanistik, me qëllim përshtatjen e objektit pa leje të PK-së nr.32/10, KK Strugë.
 21. Propozim – Program për pritjen e Vitit të Ri 2024.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).