vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Aktvendim Për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

E konvokoj mbledhjen e 23 (njëzetë e tretë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 16.04.2019(E martë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

– Procesverbal nga seanca e 21-të e Këshillit të komunës së Strugës,

– Procesverbal nga seanca e 22-të e Këshillit të komunës së Strugës

 

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës, kuartali I/2019,
 2. Kalendari buxhetor për komunën e Strugës për vitin 2020
 3. Raport i Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2018
 4. Raport për realizimin e Programit për plane urbanistike për vitin 2018
 5. Raport për realizimin e Programit për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2018
 6. Raport për realizimin e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin 2018,
 7. Raport për realizimin e Programit për barazi gjinore për vitin 2018,
 8. Raport për realizimin e Programit për mbrojtjen e mjedisit jetësor për vitin 2018,
 9. Raport për realizimin e Programit për kulturë për vitin 2018,
 10. Raport për realizimin e Programit për turizëm dhe propagandë turistike për vitin 2018,
 11. Raport për realizimin e Programit për mbrojtje dhe shpëtim për vitin 2018,
 • Raport për realizimin e Programit të Njësisë për Bashkësitë vendore për vitin 2018
 1. Raport vjetor financiar për punën e NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2018,
 2. Plan vjetor për punësim të NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2019,
 3. Vendim për dhënie në shfrytëzim të automjetit motorik rrugor “Llada-niva” pronësi e komunës së Strugës të NP “Oktisi” – Oktis
 4. Vendim për dhënie me koncesion të Sallës sportive nga SHMK “Dr.Ibrahim Temo” – Strugë,
 5. Plan vjetor për ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim të komunës së Strugës për vitin 2019,
 6. Plan vjetor për punësim të komunës së Strugës për vitin 2020,
 7. Iniciativë nga Kryetari i komunës së Strugës për ndryshim të Statutit të komunës së Strugës,
 8. Raport për punën e NP “EKO-Struga” – Strugë për vitin 2018,
 9. Program për punën e NP “EKO-Struga” Strugë për vitin 2019,
 10. Vendim për ndërtim shtesë të „Shtegut për këmbësor„
 11. Korrigjim i gabimit të Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Skender Mayari nga f.Dollogozhdë,
 12. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Ibraim Ibraimi.
 13. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Vasfi Kupa nga f. Veleshtë.
 14. Program – elaborat për vendosjen e pajisjes urbane për fushë të mbyllur sportive.
 15. Vendim për miratimin e raportit të komisionit regjistrues të Komunës së Strugës me gjendje të datës 31.12.2018.

Materialet e mbledhjes së 23 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Fshati Labunishtë)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, dhe 99/18 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 19.03.2019, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Programin e planit për Planin Urbanistik për Fshatin Labunishte, Komuna e Strugës, të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.
2. Si organe të prekura nga implementimi për Planin Urbanistik për Fshatin Llabunishte, Komuna e Strugës, të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës, përcaktohen subjektet vijuese :
Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
3. Për përpunimin e Planit Urbanistik për Fshatin Llabunishte, Komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është SHPKNJP IVANOV INZHINJERING MANASTIR, a të cilën e miraton Këshilli i komunës së Strugës, e miraton Planin Urbanistik për Fshatin Llabunishte, Komuna e Strugës, do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.
4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.
5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.
6. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

 

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik( Fshati Kalisht)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, dhe 99/18 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 15.03.2019, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Programin e planit për Planin Urbanistik për Fshatin Kalisht, Komuna e Strugës, të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.
2. Si organe të prekura nga implementimi për Planin Urbanistik për Fshatin Kalisht, Komuna e Strugës, të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës, përcaktohen subjektet vijuese :
Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
3. Për përpunimin e Planit Urbanistik për Fshatin Kalisht, Komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është SHPKNJP IVANOV INZHINJERING MANASTIR, a të cilën e miraton Këshilli i komunës së Strugës, e miraton Planin Urbanistik për Fshatin Kalisht, Komuna e Strugës, do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.

4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.

5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.

6. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 42/16 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 18.03.2019, miratoi:

Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Programi i Planit për përpunimin e Plotësim dhe Ndryshim të Planit Detal Urbanistik (PDU) për NJU 1 pjesë nga Blloku 7, Komunën e Strugës, i cili sillet në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor, nuk është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 të Ligjit për mjedis jetësor.
2. Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës së realizimit respektivisht jorealizimin e vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e komunës së Strugës në www.struga.gov.mk
3. Në pajtim me kriteret për përcaktimin në atë se a ka ndikim një dokument planor në mjedisin jetësor nga neni 65 paragrafi (4) të Ligjit për mjedis jetësor dhe në bazë të të dhënave nga Shtojca 2 të Rregullores për formën, përmbajtjen dhe formularin e vendimit për realizimin respektivisht mosrealizimin e vlerësimit strategjik dhe në formularët për nevojën e realizimit respektivisht mos realizimin e miratimit të Plotësim dhe Ndryshim të Planit Detal Urbanistik (PDU) për NJU 1 pjesë nga Blloku 7, Komunën e Strugës , nuk do të ketë ndikime në mjedisin jetësor për shkaqet vijuese: Përfshirja planore është paraparë me Planin Gjeneral Urbanistik (PGJU) të komunës së Strugës në vendbanim.
4.Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

Shpallje B- Leje SHPKNJP„MI – TRANS“ f.Veleshta

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05, 81/05 ,24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 92/2015,  39/16 dhe 99/2018),si në vijim:

                          SH P A LL J E
e projektë B- Lejes së integruar ekologjike

  Në përputhje me nenin 122 pika 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 , 39/16 dhe 99/18),  deri te  Kryetari i  komunës  së   Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike me    Nr. 03-726/1 të  dates 10.06.2009 Nr. 03-982/1 të  dates 27.03.2012

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJP„MI – TRANS“ f.Veleshta

Lokacioni  i Bazës së betonit „Gorni lozja” PK nr. 350 për KK Vranishtë, Lokacioni për kryerjen e aktivitetit për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale  kryhet në PK nr. 161/2 në v.q. Nanqovi Orasi f.Belicë e Poshtme, Lokacioni për gërmim të lëndëve të para minerale në v.q. Krasta f.Borovec.

Adresa:f.Veleshta, Strugë
PK nr.350 KK Vranisht dhe 161/2 f. Belicë e Poshtme dhe lokaliteti Krasta në f. Borovec.

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit:
Pika         Kordinata Y      Kordinata X

T-1              4.570.468     7. 467.526;
T-2              4.570.200     7.468.029;
T-3              4.570.240     7.468.050;
T-4              4.570.339     7.467.963;
T-5              4.570.430     7.467.933,
T-6             4.570.491     7.467.852;
Т-7              4.570.600     7.467/638

-Sipërfaqja               S=0.077945

Personi për kontakt:
Miser Hani
Tel: 070/304437

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëvetë para minerale; dhe 3.3 Bazat e Betonit të stacionuara me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m3.

Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 16:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

www.struga.gov.mk
Me respekt,
Komuna e Strugës

Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Njësia Urbane 4, pjesë nga Blloku 13)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 42/16 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 14.02.2019, miratoi:

Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik

1.Për programin e planit për përpunimin e Planit Detal Urbanistik (PDU) për Njësin Urbane 4, pjesë nga Blloku 13, KK Strugë, Komuna e Strugës, periudha planore 2018 – 2023, i cili sillet në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor, nuk është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 të Ligjit për mjedis jetësor.
2. Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës së realizimit respektivisht jorealizimin e vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e komunës së Strugës në www.struga.gov.mk .
3. Në pajtim me kriteret për përcaktimin në atë se a ka ndikim një dokument planor në mjedisin jetësor nga neni 65 paragrafi (4) të Ligjit për mjedis jetësor dhe në bazë të të dhënave nga Shtojca 2 të Rregullores për formën, përmbajtjen dhe formularin e vendimit për realizimin respektivisht mosrealizimin e vlerësimit strategjik dhe në formularët për nevojën e realizimit respektivisht mos realizimin e miratimit të e Planit Detal Urbanistik (PDU) për Njësin Urbane 4, pjesë nga Blloku 13, KK Strugë, Komuna e Strugës, periudha planore 2018 – 2023, nuk do të ketë ndikime në mjedisin jetësor për shkaqet vijuese: Përfshirja planore është paraparë me Planin Gjeneral Urbanistik (PGJU) të komunës së Strugës në vendbanim.
4.Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

Nr. 10 – 680/2
14.02.2019
STRUGË

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

 

Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Njësia Urbane 2 pjesë nga Bllok 8)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 42/16 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 14.02.2019, miratoi:

Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik

1.Për programin e planit për përpunimin e Planit Detal Urbanistik (PDU) për Njësin Urbane 2 pjesë nga Bllok 8, në Komunën e Strugës periudha planore 2018-2023, me sipërfaqe prej 3,6 ha, i cili sillet në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor, nuk është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 të Ligjit për mjedis jetësor.
2. Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës së realizimit respektivisht jorealizimin e vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e komunës së Strugës në www.struga.gov.mk
3. Në pajtim me kriteret për përcaktimin në atë se a ka ndikim një dokument planor në mjedisin jetësor nga neni 65 paragrafi (4) të Ligjit për mjedis jetësor dhe në bazë të të dhënave nga Shtojca 2 të Rregullores për formën, përmbajtjen dhe formularin e vendimit për realizimin respektivisht mosrealizimin e vlerësimit strategjik dhe në formularët për nevojën e realizimit respektivisht mos realizimin e miratimit të PDU për Njësin Urbane 2 pjesë nga Blloku 8, në Komunën e Strugës periudha planore 2018-2023, me sipërfaqe prej 3,6 ha, nuk do të ketë ndikime në mjedisin jetësor për shkaqet vijuese: Përfshirja planore është paraparë me Planin Gjeneral Urbanistik (PGJU) të komunës së Strugës në vendbanim.
4.Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

Formulari

Nr. 10 – 679/2
14.02.2019
STRUGË

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

SH P A LL J E e B- Lejes së integruar ekologjike (SHPKNJP„ASNERA 96“)

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,nr.53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,42/14,44/15,129/15, 92/2015, 39/16dhe 99/18),si në vijim

SH P A LL J E
e B- Lejes sëintegruar ekologjike

Në përputhje me nenin 122 pika 1nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike nr. 03-1616/1të datës 28.12.2009.

Dorëzues i kërkesës:
SHPKNJP„ASNERA 96“
Lokacioni „LIVADHI“
Adresa:
f.Frëngovë
Strugë
PK.960dhe PK.961

-SipërfaqjaS=7235м2

Personi për kontakt:
Subi Amzai
Tel: 070/394859
Kategoria e instalacionit:
Shtojca 2, Pika 3.3Stacioni i bazës së betonit me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m3.

Leja në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 15 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat e:
Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.
Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00
Telefoni për kontakt: 046 781-335

B-Leja  SHPKNJPASNERA 96“

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

www.struga.gov.mk
Me respekt,
Komuna e Strugës

KËRKESË PËR SHPALLJE

Të nderuar,

 

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13   dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,42/14,44/15,129/15, 92/2015, 39/16dhe 99/18),si në vijim

 

 

 

SH P A LL J E

e projektë B- Lejes sëintegruar ekologjike

 

Në përputhje me nenin 122 pika 1nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike nr. 03-1616/1të datës 28.12.2009.

 

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJPASNERA 96“

Lokacioni „LIVADHI“

Adresa:

f.Frëngovë

Strugë

PK.960 dhe PK.961

 

  –Sipërfaqja           S=7235 м2

 

Personi për kontakt:

Subi Amzai

Tel: 070/394859

 

 

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.3Stacioni i bazës së betonit me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m3.

 

 

 

Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

 

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

 

www.struga.gov.mk

Me respekt,

Komuna e Strugës

 

Shkarko Lejen

Aksion për largimin e lypësve të organizuar

Komuna e Strugës ne bashkëpunim me SP –Strugë dhe Entin për pune dhe politikë sociale organizojnë aksion për ti larguar lypësit e organizuar. Ky aksion ka për qëllim largimin e lypësve të trafikuar ose organizuar nga persona që keqpërdorin gjëndjen e tyre.

Meqënëse numri i personave që kërkojnë lëmoshë nëpër rrugët e Strugës është shtuar, Komuna e Strugës e pa si të domosdoshme të ndërmerrte dicka në lidhje me të.

Lusim të gjithë qytetarët e Strugës të kyçen në aksion ashtu që do ti paraqesin lypsit e organizuar në numrin 192 ose në faqen zyrtare të Komunës së Strugës.

Me respekt,
Komuna e Strugës
Kryetar,
Dr. Ramis Merko