vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 9 (nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

        E konvokoj mbledhjen e 9 (nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 14.04.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

           –  Procesverbal nga seanca e shtatë të Këshillit të komunës së Strugës.

           –  Procesverbal nga seanca e tetë të Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendin publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për vitin 2021,
 2. Raport vjetor për punën e NJTZF Strugë për vitin 2021,
 3. Raport për punën e Sektorit për çështje juridike dhe punë të përgjithshme për vitin 2021.
 4. Raport  për realizimin e Programit të Njësisë për bashkësit lokale për vitin 2021,
 5. Raport për programet e Sektorit për veprimtari publike për vitin 2021.
 6. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e sportit dhe të rinjve për vitin 2021,
 7. Raport për realizmin e Programit për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndesishme  nga e kaluara jone kulturore për vitin 2021,
 8. Raport për realizimin e Programit për përkrahje dhe financimin e OJQ Komuna e Strugës në vitin 2021,
 9. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet në Komunën e Strugës nga sfera e mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve në Komunën e Strugës për vitin 2021,
 10. Raport për realizmin e Programit për zbatimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse të komunës së Strugës.
 11. Raport vjetor i Njësisë për realizimin e Programit për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësimin e kushteve për qëndrim të turistëve në vitin 2021,
 12. Raport vjetor për realizimin e Programit për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2021,
 13. Raport vjetor të Njësisë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe fonde evropiane për vitin 2021,
 14. Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit të komunës së strugës për vitin 2021,
 15. Raport për realizimin e Programit për ndërtim, rekonstruim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale në komunën e Strugës për vitin 2021,
 16. Raport vjetor për realizimin e Programit për aktivitetet e komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës për vitin 2021,
 17. Raport vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – Inspektorat për vitin 2021,
 18. Raporti vjetor për realizimin e Programit përzhvillim të Rajonit planot Jugperëndimor për vitin 2021,
 19. Raport kuartal të NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i IV / 2021.
 20. Vendim për përcaktimin e çmimeve dhe shërbimeve që i kryhen NP “Komunallno” – Strugë,
 21. Raport vjetor për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, 01.01.2021 deri në datën 31.12.2021,
 22. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar  për furnizim me ujë të pijshëm për periudhën 01.- 2021 deri në 12-2021 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 23. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar për mbledhjen dhe largimin e ujërave të ndotura urbane  per periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 24. Llogari vjetore për vitin 2021 e NP “Eko – Struga“ – Strugë,
 25. Llogari vjetore për vitin 2021 e NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë,
 26. Raport gjashtë mujor për punën e Shkollës fillore komunale të muzikës – Strugë për vitin shkollor 2021/2022,
 27. Raport për realizimin e procesit edukativo – arsimor në gjashtë mujor e parë në vitin shkollot 2021.2022, të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
 28. Raport gjashtë mujor për vitin shkollor 2021/2022 të SHFK “Bashkimi” – f. Oktisë.
 29. Llogari vjetore për vitin 2021 të SHFK “Bashkimi” – f.Oktisi,
 30. Propozim – Vendim për mbartjen e të drejtës së pronësis të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës ndërmarrjes NP “Komunallno” – Strugë.
 31. Propozim – Vendim për mbartjen e të drejtës së pronësis të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës ndërmarrjes NP “Eko – Struga” – Strugë.
 32. Propozim – Vendim për përcaktimin e lartësisë të kompensimit për marrjen e licencës për ushtrimin e veprimtarisë hotelierike,
 33. Propozim – Program për plotësim të Programit për punë në sferën e zotërimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Strugës për vitin 2022,
 34. Propozim – Vendim për miratimin e Planit Detal urbanistik, Njësia urbane 3, blloku 11, pjesa 5,6 dhe 7 – Komuna e Strugës,
 35. Iniciativë e pranar për përpunim të Planit detal urbanistik NJU 2 pjesës nga blloku 9 përfshirja ndërmjet rrugëve: rr.”Marshall Tito”, Rrugicë për këmbesorë, rr.”Jablanica”, rr.”Elpida Karamandi”, Komuna e Strugës,
 36. Iniciativë e pranar për përpunim të Planit detal urbanistik pjesë nga NJU 4, pjesë nga blloku 15, përfshirja 3, Komuna e Strugës,
 37. Iniciativë e pranar për përpunim të Proektit urbanistik me plan për parcelim për PK nr.2002/1 KK Strugës,
 38. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik për objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2839/2, KK Strugë,
 39. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik për objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2500/4, KK Vëleshtë-jashtë ndë.,
 40. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik për objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.376/1, KK Drasllajcë,
 41. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Ajredin Abdullai nga f. Mislleshovë,
 42. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Adnan Ahmedi nga f. Dollogozhdë,
 43. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Elzana Bajramoska nga f. Llabunishtë,
 44. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Nurija Kajrimanoska nga f. Oktisi,
 45. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Marina Barlakoska nga Strugë.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 9-të

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).