vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 33 (tridhjetë e tre) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 33 (tridhjetë e tre) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 07.03.2024, (E enjte) me fillim në ora 09:30, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e tridhjetë е Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e tridhjetë e një е Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e tridhjetë e dy të Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e tretë e jashtëzakonshme e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Aktvendim për verifikimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Strugës.
 2. Propozim – Llogaria vjetore e Buxhetit të komunës së Strugës  për vitin 2023.
 3. Propozim – Vendim për zgjerimi i mjeteve në Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 4. Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2024.
 5. Kalendar Buxhetor të Komunës së Strugës për vitin 2025.
 6. Raport për regjistrimin e kryer të mjeteve themelore dhe inventarit të imët pronë e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e vlerës së pikës për përllogaritjen e pagës për nënpunësit shtetëror të punësuar në administratën komunale të Komunës së Strugës për vitin 2024.
 8. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 9. Raport për punën e NP “Komunallno” Strugë për periudhën nga data 01.01-31.12.2023.
 10. Raport vjetor për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, 01.01.2023-31.12.2023.
 11. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar  për furnizim me ujë të pijshëm për periudhën 01-2023-12.2023 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 12. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar për mbledhjen dhe largimin e ujërave të ndotura urbane  per periudhën 01.01.2023-31.12.2023 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 13. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.10.2023 deri në datë 31.12.2023.
 14. Raport financiar për punën e kuartalit të katërt 01.10-31.12.2023 të NP “Eko Struga” – Strugë.
 15. Llogaria vjetore e NP“Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 16. Raport i tretë kuartal për punën e NP “Oktisi” – f. Oktis për vitin 2023.
 17. Program për punë dhe zhvillim për vitin 2024 të NP “Oktisi” f. Oktis.
 18. Program për punë për vitin 2024 të NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f. Dollogozhdë.
 19. Raport për punën në gjysëm vjetorin e parë në vitin shkollor 2023/2024 në SHFK “Goce Delqev” – f. Jabllanicë.
 20. Ndyshim dhe plotësim të Statutit të SHFK “Murat Llabunishti” – f. Llabunishtë.
 21. Vendim për rritjen e çmimeve të shërbimeve që i jep enti publik, çerdhja e fëmijëve EPKÇF “8 – Marsi” – Struga.
 22. Ndryshim dhe plotësim të Planit Gjeneral Urbanistik plan për qytetin e Strugës për Bllok 8 nga NJU 2 dhe Plan Detal Urbanstik në NJU 2 pjesë nga blloku 8.1, Komuna e Strugës periudha planore 2023 – 2028 PROCEDUR E INIFIKUAR.
 23. Ndryshim dhe plotësim të Planit Gjeneral Urbanistik plan për qytetin e Strugës për Bllok 8 nga NJU 1 ( periudhë planore 2023 – 2033)  dhe Plan Detal Urbanstik në NJU 1 pjesë nga blloku 7, Komuna e Strugës (periudha planore 2023 – 2028) PROCEDUR E INIFIKUAR.
 24. Iniciativë për përpunimin e PDU për Strugë për NJU 4 në NJU 11 dhe PDU për përfshirije planore dhe pjesë nga NJU 11, BU 4 në KK Strugë dhe Misleshovë jashtë rajonit për ndërtim.
 25. Iniciativë për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik me dedikim A4.3 Shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banimi të përkohshëm në pjesë të PK. nr. 2839/40, PK. nr.2839/41, PK. nr.2839/42, PK. nr.2839/43 dhe pjesë nga PK. nr.2839/3 КK Strugë, Komuna e Strugës.
 26. Iniciativë për përpunimin e Proektit Urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik për termocentrale sipërfaqësore diellore dhe fotovoltaike (panele fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike që ndërtohen në tokë) me fuqi deri në 1MW dhe linjë të tensionit të mesëm 10(20)kv në PK nr.8 dhe PK nr.10 KO Ladorishtë jashtë qytetit të Strugës.
 27. Iniciativë për përpunimin e Proektit Urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik për Termocentrale sipërfaqësore diellore dhe fotovoltaike (panele fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike që ndërtohen në tokë) me fuqi deri në 1MW dhe linjë të tensionit të mesëm 10(20)kv në PK nr.5 dhe PK nr.7 KK Ladorishtë jashtë qytetit të Strugës.
 28. Iniciativë për përpunimin e Proektit urbanistik me plan për parcela për formimin e parcelave ndërtimore prej  PN 30.10 sipas certifikatës nga PDU për NJU 12 ( zona industriale) pjesë nga blloku 30, me dedikim G2 – industri e lehtë e pandertuar, në komunën e Strugës me sipërfaqe prej 0,05 h, Komuna e Strugës.
 29. Iniciativa për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik me qëllim G2.2-Industria e lehtë dhe jo ndotëse dhe prodhimi i ushqimeve, produkteve të qumështit, ëmbëlsirave, pijeve joalkoolike, ujit, përpunimit të produkteve të kopshtit dhe frutave, duhanit dhe të tjera në PK nr.850/6, PK nr.850/7, PK nr.851/6, PK nr.851/7, PK nr.852 dhe pjesë të PK nr.857 KK Podgorcë Komuna Strugë.
 30. Propozim – Konkluzion për korrigjim të gabimit.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).