vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 25 (njëzetë е pestë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 25 (njëzetë е pestë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 25 (njëzetë е pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.07.2023, (E premte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е tretë e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е katër e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e dytë jashtëzakonshme  e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Plan vjetor për punësim në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin 2024.
 2. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin 2024.
 3. Plan vjetor për punësim në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2024.
 4. Plan vjetor për punësim në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunishtë për vitin 2024.
 5. Propozim – Vendim për qëllimin e realizimit të projekteve me huazime nga Projekti për efikasitet energjetik në sektorin publik (PSEEP).
 6. Kërkesë nga Golden Fist.
 7. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e grupeve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë, me numër më të ulët respektivisht më të madh të fëmijëve nga numri ligjërisht i përcaktuar.
 8. Vendim për caktimin e orarit të punës për të punësuarit në EPÇKF “8 Marsi”-Strugë.

Shkarko materialet e mbledhjes së 25-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Miratim i projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim G2-industri e lehte farmaceutike dhe prodhime ushqimore, prodhimet konditoriale, pije joalkoolike, ujë, përpunim I prodhimeve tëkopshtit dhe frutave, duhan etj, në pjesë të PK nr. 2829/3, 2829/25, 2829/26, 2829/27,2829/28 dhe pjesë të pk nr.2830/1, KK Strugë, v.q. Popovo Bllato, Komuna e Strugës, me nr. Tek. 06-03/21 nga Prilli I 2023, I përpunuar nga “ÇIP GROUP”– Shkup

Vendim

Projekti urbanistik

Тrajnimet për forcimin e kapaciteteve të ofruesve dhe operatorëve turistikë


Në kuadër të projektit “Struga dhe Pogradeci për promovimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore – KULTUR”, financuar nga BE – IPA/2021/429-005, në lidhje me zbatimin e aktivitetit të parashikuar Forcimi i kapaciteteve të ofruesve turistikë dhe operatorët në komunat e Strugës dhe Pogradecit do te mbahet një varg me trajnime për qëndrueshmërinë e turizmit me temat e mëposhtme:

TRAJNIM 1: ÇFARË DO TË THOTË TË JETOSH NË NJË RAJON TË UNESCO-S DHE NDIKIMI NË TURIZËM – 04.07.2023.

TRAJNIM 2: ROLI I KOMUNITETEVE DHE BIZNESEVE LOKALE NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT TË QËNDRUESHËM – 05.07.2023.

TRAJNIM 3: AFTËSITË E KOMUNIKIMIT NË SEKTORIN E TURIZMIT – 06/07/2023.

TRAJNIM 4: SI TË KRIJONI NJË PËRVOJË TURISTIKE? – 10.07.2023

TRAJNIM 5: ZHVILLIMI I INFRASTRUKTURËS TURISTIKE PËR QËNDRUESHMËRINË E TURIZMIT- 11.07.2023.

Trajnimet do të mbahen në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës duke filluar nga ora 10:00.

Pjesëmarrjen tuaj mund ta konfirmoni Ketu .

Përveç këtij emali, ju dërgojmë ftesë dhe agjenda për trajnimet te ardhshme.

Për trajnimin që do të mbahen më 10 dhe 11 korrik, agjendat do t’i merrni gjatë javës së punës.

Për çdo pyetje shtesë, mos ngurroni të na kontaktoni.

Agjenda e plotë

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 24 (njëzetë е katërt) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 24 (njëzetë е katërt) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 24 (njëzetë е katërt) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 07.06.2023, (E mërkurë) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е dy e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Konkluzion për korrigjim të gabimit.
 2. Plan vjetor për punësim të SHMK “Dr.Ibrahim Temo” – Strugë për vitin 2024.
 3. Plan vjetor për punësim të SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2024.
 4. Plan vjetor për punësim të SHFK “Nuri Mazari” –  f.Dollogozhdë Strugë për vitin 2024.
 5. Plan vjetor për punësim të SHFK “Ashim Agushi ” –  f.Ladorisht Strugë për vitin 2024.
 6. Plan vjetor për punësim të SHFK “Orhan Xhemaili” –  f.Tatesh i Sipërm për vitin 2024.
 7. Plan vjetor për punësim të SHFK “Goce Dellçev” –  f.Podgorcë Strugë për vitin 2024.
 8. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendeve të luajtshme – zyra, pronësi të komunës së Strugës.
 9. Vendim statutor për ndryshim dhe plotësim të Satutit të NP “Higjiena” – f.Labunishtë.
 10. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë, për periudhën nga data 01.01.2023 deri në 31.03.2023 dhe krahasimi i rezultateve të arritura financiare për periudhën nga data 01.01.2022 deri në datë 31.03.2022.
 11. Raport kuartal për punimet financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për kuartali i parë 01.01.2023-31.03.2023.
 12. Propozim – Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin A.N.
 13. Propozim – Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin N.T.
 14. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik, me qëllim të përfshirjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 1789/1 dhe 2779/7, KK Strugë.
 15. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik, me qëllim të përfshirjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 471, KK Radozhdë.
 16. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2189/3, KK Misleshovë-jashtë raj.nd.
 17. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.3197/5, KK Strugë.
 18. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.277, KK Dobovjan.
 19. Propozim – Vendim për përcaktimin e brezit rreth bregut për rrjedhën e ujit, të përfshirë me projketin urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim E1.8-Infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike dhe objekte ndihmëse në KK Frëngovë jashtë qytetit, Komuna e Strugës.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,Arbëresha Vlashi

Shqyrtim publik PK nr. 2829/3, 2829/25, 2829/26, 2829/27,2829/28 dhe pjesë të pk nr. 2830/1, KK Strugë, v.q. Popovo Bllato, Komuna e Strugës.

NJ O F T I M

Për realizimin e shqyrtim publik të Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim G2-industri e lehte farmaceutike dhe prodhime ushqimore, prodhimet konditoriale, pije joalkoolike, ujë, përpunim I prodhimeve tëkopshtit dhe frutave, duhan etj, në pjesë të PK nr. 2829/3, 2829/25, 2829/26, 2829/27,2829/28 dhe pjesë të pk nr. 2830/1, KK Strugë, v.q. Popovo Bllato, Komuna e Strugës.

Njoftim

Projekt

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 23 (njëzetë е tretë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 18.05.2023, (E enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е një e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës te NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë.
 2. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës te SHFKM STRUGË.
 3. Raport për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.01 deri 31.03.2023, si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën prej datës 01.01-31.03.2022.
 4. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të Rajonit planor jugperëndimor për vitin 2022.
 5. Raport vjetor për realizimin e Programit përzhvillim të Rajonit planot Jugperëndimor për vitin 2022.
 6. Ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim në NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 7. Plan vjetor për punësim në SHFK “Josip Broz Tito” –Strugë për vitin 2024.
 8. Plan vjetor për punësim në SHFM “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2024.
 9. Plan vjetor për punësim të Shkollës fillore komunale të muzikës –Strugë për vitin 2024.
 10. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë.
 11. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e fushës sportive në PK nr.1554/1 KK Vranishtë.
 12. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e sallës sportive prej 1500m2 në PK nr.2002/1 KK Strugë.
 13. Propozim – Konkluzion për miratimin e Programit për ndërtimin e sallës sportive në PK nr.617/1, 618 dhe 619/1 KK Podgorcë.
 14. Kërkesë për miratim të Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.506/1 dhe 1393, KK Tatesh i Poshtëm.
 15. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2189/3, KK Misleshovë-jashtë raj.nd.
 16. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.471, KK Radozhdë.
 17. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.3197/5, KK Strugë.
 18. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.3195/2, KK Strugë.
 19. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.917/4 dhe 1058/2, KK Vranishtë – jashtë raj.nd.
 20. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.408/3, 408/4 dhe 1552, KK Vranishtë-jashtë raj.nd.
 21. Kërkesë për miratimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.1789/1 dhe 2779/7, KK Strugë.
 22. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënie të pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 576/1 KK Novo Sellë.
 23. Kërkesë për miratimin e Vendimit për dhënie të pëlqimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 524 kk Tatesh i Poshtëm.
 24. Iniciativë për përpunim e Projektit urbanistik për infrastrukturë për ndërtim të infrastrukturës optike të telekomunikacionit – FTTH Pjesa industriale, Komuna e Strugës.
 25. Rregullore për subvencionimin e transportit të nxënësve  nga zona e pestë.
 26. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 27. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 28. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 29. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 30. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 31. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 32. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 33. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare.
 34. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendit publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për periudhën 01.07.2022 deri në 31.12.2022

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi