vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 4 ( katërt ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 4

( katërt ) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 4 (katërt ) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën16.12.2021, (Eenjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e parëkonstituive еKëshillit të Komunës së Strugës.

     – Procesverbal nga seanca e dytë е jashtëzakonshmeeKëshillit të Komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e tretë tëKëshillit të Komunës së Strugës.

 1. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, për periudhë nga 01.01 deri 30.09.2021, si dhe krahasimi i rezultateve të arritura për periudhën nga data 01.01.-30.09.2020.
 2. Raport për punën e NP “Eko Struga” – Strugë, kuartali i III 01.07.-30.09.2021.
 3. Raport për punën w nPK “Higjiena” – f.Labunishtë për periudhë nga 01.07.2021 deri 30.09.2021, si dhe krahasimi i rezultateve të arritura për periudhën nga data 01.07.-30.09.2020.
 4. Raport për punën e NP “Oktisi” – f.Oktis, kuartali i III/2021.
 5. Raport për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë, për periudhën kohore nga data 01.07. deri në 30.09.2021 dhe krahasimi i rezultateve të arritura për periudhën nga data 01.04.2020-30.06.2021.
 6. Program për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2022.
 7. Program për punën e NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2022.
 8. Program për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022.
 9. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2022.
 10. Plan vjetor për punësim të NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022.
 11. Propozim – Program për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2022.
 12. Propozim – Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim të kushteve për qëndrim të turistëve në vitin 2022.
 13. Propozim – Program për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit në Komunën e Strugës për vitin 2022.
 14. Propozim  – G1 Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal 2022.
 15. Propozim – Program vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspekcionale – Inspektorat për vitin 2022.
 16. Propozim – Program për financimin e përpunimit të planeve urbanistike për vitin 2022.
 17. Propozim – program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza për vitin 2022.
 18. Propozim – Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës për vitin 2022.
 19. Propozim – Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2022.
 20.  Propozim – Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në fushën e teknologjisë Informatike për vitin 2022.
 21. Propozim – Program për punën në sferën për zotërim me tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e  Komunës së Strugës për vitin 2022.
 22. Propozim – Program për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë vendore për vitin 2022.
 23. Propozim – Plan i Programeve zhvillimore për energjetikë efikase për vitin 2022/2025.
 24. Propozim – Plan i Programeve zhvillimore për ndërtimin e rrugëve në Strugë për vitin 2022/2025.
 25. Propozim – Plan i Programeve zhvillimore për për zëvendësimin e gypave të azbestit në rrjetin e ujësjellësitnë Strugë për vitin 2022/2025.
 26. Kërkesë për lirim nga pagesa e komunaleve për sallën sportive të shkollës në PK 157 KK Dollogozhdë
 27. Kërkesë për lirim nga pagesa e komunaleve për  Kapelën (Gusulanë) në PK 686/1 KK Oktis
 28. Propozim – Program  per rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e  Komunës së Strugës vitin 2022.
 29. Propozim – Program për ndërtim, rikonstruim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale në Komunën e Strugës  për vitin 2022
 30. Propozim – Program për vënien e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2022,
 31. Propozim – Rregullore për përcaktimin e lokacionit për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2022,
 32. Propozim – Vendim për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2022,
 33. Propozim – Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Materiali i mbledhjes

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 3 ( tretë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 3

( tretë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 3 ( tretë ) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën15.11.2021, (EHënë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës për kuartalin e III/ 2021.
 2. Rebalanc  i Buxhetit të komunës së Strugës.
 3. Propozim – Program për pritjen e Vitit të Ri 2022.
 4. Propozim–Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale për vitin 2021/2022.
 5. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Këshillit drejtues në NP “Ujësjellës dhe kanalizim”- Strugë.
 6. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialet e Mbledhjes

A K T V E N D I M рër konvokimin e Mbledhjes së parë konstituive të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 37 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), miratoj

A K T V E N D I M

рër konvokimin e Mbledhjes së parë konstituive të Këshillit të Komunës së Strugës

Konvikoj mbledhje konstituive të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 08.11.2021(E Hënë) me fillim në ora 11:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 1. Zgjedhje e Komisionit verifikues.
 2. Raport me propozim për verifikimin e anëtarëve të Këshillit të komunës së Strugës.
 3. Zgjedhje e Komisionit kandidues.
 4. Zgjedhje e Kryetarit të Këshillit të komunës së Strugës.
 5. Zgjedhje e Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime.

VËREJTJE: Anëtarët e zgjedhur për Këshillin e komunës së Strugës nga zgjedhjet lokale 2021 për mbledhjen konstitutive me vete të dorëzojnë:

    – Çertifikatë për anëtarë të zgjedhur të Këshillit  nga komisioni zgjedhor komunal.

    – Letërnjoftim ose dokument udhëtimi, për arsye të identifikimit të identitetit.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 60 (gjashtëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 60

(gjashtëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 60 (gjashtëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 13.10.2021, (e mërkurë) me fillim në ora 09:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 59, të  Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport i punës së NP “Ujësjellësi Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë për periudhën prej 01.04 deri 30.06.2021 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.01. deri 31.03.2021.
 2. Raporti i dytë kuartal për punën e NP “Oktisi” – f.Oktis për vitin 2021.
 3. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktimin e tarifës së çmimit  sipas zonave, për organizimin e parkimit zonal në qytetin e Strugës.
 4. Propozim – Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Mirjeta Musa.
 5. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Petrit Biçak nga Struga.
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Esma Biçak nga Struga.
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Ekuran Ismaili nga f.Frëngovë – Strugë.
 8. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Astrit Beqiri nga f.Novo Sellë – Strugë.
 9. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Edip Imeroski nga f.Llabunishtë – Strugë.
 10. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Adem Kadrieski nga f.Llabunishtë – Strugë.
 11. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Lutvija Beqiroski nga f.Llabunishtë – Strugë.
 12. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Faruk Beqiroski nga f.Llabunishtë – Strugë.
 13. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Valmir Dauti nga f.Ladorishtë – Strugë.
 14. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për formim të parcelës ndërtimore për ndërtim të kompleksit të objekteve të ndërtimit me destinim G2.1-Objekte të industrisë së lehtë dhe ndërtimore në PK 960/1 KK Moroishtë, Komuna e Strugës.
 15. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për dedikim ekonomik dhe industrial për formim të parcelës ndërtimore në pjesë nga PK 931/8 KK Moroishtë, me destinim G2- industri e lehtë përpunuese dhe më pak ndotëse.
 16. Raport vjetor për punë të EPÇKF “8 Marsi” për vitin shkollor 2020/2021.
 17. Propozim – Program vjetor për punë të EPÇKF “8 Marsi” për vitin 2021/2022.

Materialet e mbledhjes së 60-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 59 (pesëdhjetë e nëntë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 59

(pesëdhjetë e nëntë )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 59 (pesëdhjetë e nëntë ) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 07.09.2021, (e martë) me fillim në ora 09:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 56, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

Procesverbali i seancës së 57, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

Procesverbali i seancës së 58, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim-Vendim për miratim të PDU, pjesë e Bllok 30, KK Moroisht.
 2. Propozim- Program për ndërtim të sallës sportive deri më 1500 m2 në PK 2002/1 KK Strugë.
 3. Propozim-Program për ndërtim të sallës sportive deri më 1500 m2 në PK 157 dhe 407 KK Dollogozhdë.
 4. Propozim-Program për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP ,, Eko-Struga’’-Strugë për vitin 2022.
 5. Propozim-Program për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NPK ,, Higjiena’’-f.Labunisht për vitin 2022.
 6. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve në SHMK ,,Dr.Ibrahim Temo’’- Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 7. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve në SHMK ,,Niko Nestor’’- Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 8. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2021/2021.
 9. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 10. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2021/2022.
 11. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2021/2022.
 12. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve   me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2021/2022.
 13. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2021/2022.
 14. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2021/2022.
 15. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2021/2022.
 16. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunisht për vitin shkollor 2021/2022.
 17. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2021/2022.
 18. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podrgorcë për vitin shkollor 2021/2022.
 19. Propozim- Program vjetor për punë në SHMK,,Dr.Ibrahim Temo ‘’ Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 20. Propozim- Program vjetor për punë në SHMK,,Niko Nestor  ‘’ Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 21. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Vëllezërit Miladinovci ‘’ Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 22. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK,,Josip Broz Tito  ‘’ Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 23. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK,, Nuri Mazari ‘’ f. Dollogozhd për vitin shkollor 2021/2022.
 24. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Ashim Agushi’’ f. Ladorisht për vitin shkollor 2021/2022.
 25. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Orhan Xhemaili’’ – f.Tatesh për vitin shkollor 2021/2022.
 26. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Shën Kliment Ohridski – f.Draslajc për vitin shkollor 2021/2022.
 27. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Bashkimi – f.Oktis  për vitin shkollor 2021/2022.
 28. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Zini Hani – f.Velesht për vitin shkollor 2021/2022.
 29. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Murat Labunishti’’  – f.Labunisht për vitin shkollor 2021/2022.
 30. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Goce Delçev’’ – f.Jablanic  për vitin shkollor 2021/2022.
 31. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Goce Delçev’’ – f.Podgorc për vitin shkollor 2021/2022.
 32. Propozim- Program vjetor për punë në Shkollën fillore komunale të Muzikës- Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 33. Propozim Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Vasko Joleski.
 34. Propozim Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Pero Prentoski.

Materialet e mbledhjes së 59-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 58 (pesëdhjetë e tetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 58

(pesëdhjetë e tetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 58 (pesëdhjetë e tetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën12.08.2021, (E Enjte) me fillim në ora 09:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 1. Rebalansi dytë të Buxhetit të komunës së Strugës për viti 2021,
 2. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 30.06.2021,
 3. Raport për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 30.06.2021,
 4. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë, për periudhën nga data 01.04.2021 deri më 30.06.2021,
 5. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit për punësim në NP “Komunallno”-Strugë, për vitin 2022,
 6. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit vjetor për punësim në NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë, për vitin 2022,
 7. Ndryshim dhe plotësim të Rregullores për përcaktimin e lokacioneve për vendosjen e pajisjes urbane,
 8. Ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.
 9. Iniciativë e pranar për përpunim të projektit urbanistik me parcelizim të PGJ 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 dhe 3.29 në PDU për NJU-7, pjesë e bllok 20  1,2,3,4 dhe pjesë nga bllok 21  1,2,3,4,5 Strugë.

Propozim Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Ditmir Suli.

Materialet e mbledhjes së 58-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 57 (pesëdhjetë e shtatë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 57

(pesëdhjetë e shtatë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 57 (pesëdhjetë e shtatë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.07.2021, (E Premte) me fillim në ora 08,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 55, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës kuartali II/2021,
 2. Raport për punën e NP “EKO – STRUGA” – Strugë kuartali i II/2021,
 3. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit për punësim të komunës së Strugës për vitin 2022,
 4. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit për punësim në SHFK “Goce Delçev”  – f. Jabllanicë për vitin 2022,
 5. Propozim – Vendim për pëlqim të Ndryshimeve dhe plotësimeve të Statutit të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë.
 6. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për themelimin e Qendrsë për zhvillim të Rajonit planor jug – perëndimor.
 7. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktimin e vendparkimeve publike për parkim zonal në territorin e komunës së Strugës.
 8. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit e tarrifës së çmimit  sipas zonave, për organizimin e pakimit zonal në qytetin e Strugës,
 9. Propozim – Mendim për miratimin e Poektit urbanistik me plan  për parcelizim, për PN 19.14 me destinim A4 – banimi i përkohshëm, sipas çertifikatës të PUJV për bllok 19 Vreshtat e Liqeinit në Komunën e Strugës.
 10. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Proektit urbanistik për destinim ekonomik dhe industrial për forimin e parcelës katastrale me destinim G2.1 – ndërtesë prej industri te lehtë industriale në pjesë të PK 1093/3  dhe pjesë të PK 1093/1 KK Misleshovë, Komuna e Strugës.
 11. Iniciativë e pranuar për ndryshim dhe plotësim të Planit detal urbanistik për pjesë të Bllokut 12 KK Strugës, Komuna e Strugës.
 12. Iniciativë e pranuar për punimin e  Planit detal urbanistik NJU – 2 pjesë nga blloku 8 Plani përfshirës ndërmjet rrugëve,  rrugës së re të projektuar 1-1, rrugës së re te projektuar 2-2, rrugës për këmbësorë dhe deri te kufiri I KP 158 dhe 155 KK Strugë Komuna e Strugë ,
 13. Kërkesë nga BV Nerez për shfrytëzm të përkohshme të objketit në f. Nerez – Strugë,
 14. Kërkesë nga BV Llozhan për shfrytëzm të përkohshme të objketit në f. Llozhan – Strugë,
 15. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Alijesa Alushi,
 16. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Boçeski Francois,
 17. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Entezan Vinca,
 18. Propozim për marrjen e borxhit të SHFK “Shën Kliment Ohridski” f. Drasllajcë.

Materialet e mbledhjes së 57-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 56 (pesëdhjetë e gjashtë) të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

      Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 56 (pesëdhjetë e gjashtë) të  jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

       E konvokoj mbledhjen  e 56 (pesëdhjetë e gjashtë) të  jashtëzakonshme të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.07.2021(E enjte) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

1. Propozim – Vendim deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për kompensimin e dëmit  të bërë nga rreshjet e breshërit.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba 

Plan vjetor për parandalimin e korrupsionit të Komunës së Strugës për periudhën 2021 – 2022

Plan vjetor për parandalimin e korrupsionit të Komunës së Strugës për periudhën 2021 – 2022

HYRJE

          Komuna e Strugës, në funksion të vazhdimit të luftës kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesave e punoi këtë program ku janë theksuar komponenta tëm rëndësishme të cilët duhet të realizohen gjatë vitit 2021 dhe vitin e ardhëm 2022.

         Ky Progrm i përcakton qëllimet prioritare si dhe masat dhe aktivitetet të cilat komuna e Strugës duhet t’i ndërmerr në realizimin e tyre dhe krijimit të politikave përkatëse të cilët duhet të japin rezultat gjatë arritjes së qëllimeve në këtë program.

         Me nocionin korrupsion nënkuptohet keqpërdorimi i funksionit, autorizimit publik, detyrës zyrtare ose pozitës për realizimin e  përfitimit, drejtëpërdrejtë ose përmes ndërmjetësuesit, për vete ose për dikë tjetër.

         Nocioni Korrupsion, përfshin edhe:

korrupsionin pasiv – ndarje të qëllimshme të personit zyrtar  i cili drejtëpërdrejtë ose përmes ndërmjetësuesit  kërkon ose pranon përfitime të çdo lloji, për vete ose për persona të tretë ose pranon premtim për përfitim të tillë me qëllim që të veprojë ose të përmbahet nga veprimi në pajtim me obligimet e veta ose t’i ushtroj kompetencat e veta në kundërshtim me obligimet zyrtare dhe

korrupsion aktiv – ndarje të qëllimshme kujtdo personi i cili drejtëpërdrejtë  ose përmes ndërmjetësuesit premton ose jep përfitime të çdo lloji personit zyrtar për të ose për person të tretë me qëllim që të ndikojë ose  të përmbahet nga veprimi në pajtim me obligimet e veta ose t’i ushtrojë kompetencat e veta në kundërshtim me obligimet zyrtare.

         Me nocionin konflikt interesi nënkuptohet gjendja ku personi zyrtar ka interes privat që ndikon ose mund të ndikojë në ushtrimin e paanshëm të autrizimeve të saja publike ose obligimeve zyrtare

  Çdokush është i obliguar në ushtrimin e funksionit, autorizimeve publike dhe detyrave zyrtare të veprojë në pajtim me Kushtetutën dhe me ligjet.

          Askush nuk guxon ta shfrytëzojë funksionin, autorizimin publik, detyrën zyrtare dhe pozitën për realizim ose ta lëshojë veprimin i cili sipas ligjit nuk guxon, respektivisht duhet ta zbatojë e as t’i paraprijë realizimit ë veprimit ligjor në interes personal, e as interesit ndaj personi të dytë.

          Askush nuk mund të thirret në përgjegjësi për korrupsion përveç në rastet dhe kushtet e parashikuara me ligj, me Kodin penal dhe ligj tjetër dhe në procedurë të përshkruar me ligj.

          Çdokush është i obliguar në ushtrimin e funksionit, autorizimit publik dhe deytrës zyrtare të veprojë ndërgjegjshëm, profesionalisht, me përgjegjësi, me sinqeritet, efikasitet dhe paanësi.

          Personi zyrtar në realizimin e autorizimeve publike dhe obligimeve është i detyruar t’i respektojë parimet e ligjshmërisë, parimet e barazisë, parimet e opinionit, normat etike dhe standardet profesionale, pa diskriminim ose  respektim të tërësishëm të interesit publik.

          Personi zyrtar në ushtrimin e funksionit është i obliguar të kujdeset në konfliktin e interesit eventual dhe gjatë realizimit të autorizimeve publike dhe obligimeve nuk guxon të udhëheq me ineteresa personale, familjare, fetare, partiake dhe etnike, e as nga  presione dhe premtimeve ose nga persona tjerë.

          Ushtrimi i funksionit, pushtetit, autorizimet publike, detyra zyrtare dhe punët e interesit publik janë publike dhe të rrezikshme në kontrollin publik.

         Askush nuk mund të thirret në zbatimin e ligjit ose dispozitë tjetër me të cilin do të kufizohet ose përjashtohet opinioni që të mbulohet korrupsioni ose konflikti interesit.

        Çdokush ka të drejtë të paraqesë dyshim ose  njohuri për korrupsionin dhe të jetë i mbrojtur në pajtim me ligj.

QËLLIMET E PLANIT VJETOR

Plani vjetor duhet të kontribuojë në zvogëlimin e nivelit të korrupsionit dhe të sigurojë besim më të lartë publik në punën e vetëqeverisjes lokale, si dhe zmadhimin e integritetit, transparencës në të gjitha sektorët e administratës komunale.

         Plani vjetor mund të realizohet përmes plotësimit të qëllimeve vijuese:

 1. Zbatimi i kompetencave të komunës në mënyrë ligjore, transparente, etike, ekonomike, përgjegjëse dhe efektive

Sektori profesional dhe politiko neutral publik i cili ndikon në  mënyrë të drejtë, transparent, etik, ekonomik dhe efektiv është parimi themelor për parandalimin e korrupsionit dhe nxitjes së besimit të opinionit.

 • Sigurimi i integritetit dhe transparencës gjatë punësimit në administratën komunale në pajtim me sistemin e vlerave dhe priteriomeve cilësor

Politikë e drejtë bazuar në merita dhe e depolitizuar për resurse njerëzore është baza për ndërtimin e një administrate kompetente dhe profesionale. Gjatë punësimit, është e nevojshme të respektohen të gjitha procedurat e përshkruara, të përfshihen sa më shumë kritere të matura për vlerësimin e kandidatëve në procedurën e zgjedhjes, të zvogëlohet fuqia e diskrecionit të funksionerit i cili zgjedh dhe të bëhet procedura tërësisht transparente.

 • Nxitja e mekanizmave mbikëqyrëse dhe kontrolluese

          Për realizim të drejtë të ligjit të miratuar, si dhe për parandalimin e parregullsive dhe gjetja e zgjidhjeve për korrupsion, është e domosdoshme nxitja e mekanizmave për kontroll dhe inspektim, përmirësimi i korrnizës juridike dhe financiare, resurseve njerëzore dhe materiale, si dhe nxitja e njohurive dhe aftësive të punonjësve dhe qëndrueshmërisë së tyre ndaj korrupsionit.

 • Digjitalizimi tërësishëm i administratës komunale

                 Digjitalizimi i të gjithë sektorëve të shërbimeve publike dhe përmirësimi i tyre i përhershëm e përmirëson efikasitetin dhe arritshmërinë gjatë porosisë së shërbimeve publike, i përshpejton proceset, e zvogëlon  kontaktin njerëzor dhe mundësitë për korrupsion, mundëson transparencë të lartë në të gjitha nivelet, e përmirëson interaksionin midis qytetarëve dhe pushtetit dhe proceset konsultative dhe i lehtëson kontrollet, analizat e të dhënave dhe zbulimin e korrupsionit.

 • Nulta korrupsion në furnizimet publike

           Që të mbrohen resurset publike të përfshira në furnizimet publike për të fituar vlera më e mire për shpenzimet publike, që të sigurohet  konkurrencë  e drejtë në procedurat dhe trajtim të drejtë i ofertuesve, është e domosdoshme të arrihet nivel më të lartë të transparencës në proceset, përmirësim I sistemeve bashkëkohore elektronike, përpjekje të vazhdueshme në arsim, resurse njerëzore dhe integritetin e tyre, si dhe të inkurajohet paraqitja e parregullsive dhe të mbikëqyret procesi I përgjithshëm duke i përfshirë edhe kontrollet për realizimin e kontratave të lidhura.

 • Rritja e vetëdijes publike dhe realizimi I edukimit antikorruptiv

Rritja e vetëdijes për antikorrupsion dhe etika është e domosdoshme  në të gjitha segmentet e shoqërisë sepse personi I informuar me integritet është kyç në luftën kundër korrupsionit. Përveç aktiviteteve për  vetëdije të përgjithshme, grupet e tërësishme duhet në mënyrë periodike të trajnohen për kuptimin e pasojave dëmtuese nga korrupsioni, mjeteve antikorruptive dhe etika.

 • Përfshirja e shoqërisë civile dhe mediat në luftën me korrupsionin

           Është e domosdoshme të nxitet zhvillimi i shoqërisë civile si kontrollues i rregullshmërisë së punës të pushtetit por edhe si partner në formulimin dhe realizimin e politikave antikorruptuese. Që të munden organizatat joqeveritare  dhe mediat me sukses ta zbatojnë këtë rol të rëndësishëm civile ose vet të mos bëhen gjenerator të korrupsionit, është e nevojshmenë mënyrë sistematike të ndërtohen standarde më të larta të integritetit të tyre, profesionalizëm dhe transparencë.

Personi i autorizuar për pranimin e paraqitjeve nga sugjeruesit në Komunën e Strugës
Erkanda Bauta mob: 078-427-158

Plani Aksionar

A K T V E N D I M