vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 42 ( dyzetë e dy ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

                                         

A K T V E N D I M

 

Për konvokimin e mbledhjes së 42 ( dyzetë e dy )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 42 ( dyzetë e dy) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën  30.06.2020 (e martë), me fillim në ora 12,oo,. Nëpermjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

Procesverbali  i seanceës së 41 të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktimin e pagesës së taksës komunale.
 2. Tarifor për përcaktimin e lartësisë së kompensimit për shfrytëzimin e objekteve për sport në territorin e komunës së Strugës.
 3. Propozim–Vendim për ndërprerje të përkohshme për miratimin dhe realizimin e planeve urbanistike dhe procedurave për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara joligjore.
 4. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë vendbanimit me dedikim formimin e parcelës për ndërtim për pk. nr. 584/3 dhe pjesë të pk. nr. 578/3 KK Radozhdë me qëllim A4 – KK Radozhdë – Komuna e Strugës.
 5. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë vendbanimit me dedikim A4 – banim i përkohshëm për pk. nr. 193 KK – Frëngovë j.q. – Komuna e Strugës.
 6. Iniciativë e pranuar për përpunimin dhe plotësimin e Planit Detal Urbanistik NJU – 11, pjesë nga Blloku 1, përfshirja 3,4 dhe 5 – Komuna e Strugës.
 7. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – f. Dollogozhd, për vitin 2020.
 8. Raport kuartal të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – f. Dollogozhd, kuartali IV/2019.
 9. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i I/ 2020,
 10. Raport kuartal të NP “Oktisi” – f. Oktis, kuartali I/2020.
 11. Raport kuartal të NP “Komunallno” – Strugë, kuartali IV/2019.
 12. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Myftinisë – Strugë.
 13. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Xhamisë në f. Llabunishtë.
 14. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Xhamisë në f. Dollogozhd.
 15. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Kishës Shën Gjorgji – Strugë.
 16. Vendim për Shkollën e Muzikës.

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËSKryetar,  ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 42-të

Kategorizimi i dhënësve (personave fizikë) të shërbimeve për akomodim në shtëpi, banesa, apartamente dhe dhoma private

Për shkak të situatës me virusin KoVid-19 në vendin tonë, me qëllim tejkalimin e krizës dhe mbështetje të sektorit të turizmit dhe hotelerisë, një nga masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore është edhe lëshimi i vauçerëve për përkrahje të turizmit vendor.

Këto vauçerë lëshohen për një kategori të caktuar të qytetarëve, të cilët mund t’i shfrytëzojnë në tërë territorin e shtetit, për qëndrim në të gjitha llojet e objekteve për akomodim të mysafirëve, për periudhën kohore prej 15 Korrik deri 15 Dhjetor 2020.

Për këtë qëllim është krijuar platformë e veçantë, në të cilën mund të regjistrohen të gjithë dhënësit e shërbimeve për akomodim, por paraprakisht ato subjekte duhet të kenë Aktvendim për kategorizim.

Sipas kësaj, të gjithë personat e interesuar në territorin e Komunës së Strugës, të cilët kanë dhënë dhe më tej japin shërbime në akomodimin privat, por edhe ata që kanë aktvendime me afat të skaduar dhe që dëshirojnë të vazhdojnë me atë veprimtari, të dorëzojnë kërkesë për kategorizim, kurse më së voni deri në datë 20 Qershor 2020 do të realizohet kategorizimi i tyre.

Theksojmë se edhe ata persona që kanë aktvendim valid për kategorizim kanë të drejtë për shfrytëzim të masës së caktuar nga qeveria.

Ky është kushti, të cilin dhënësit e shërbimeve duhet ta plotësojnë që të mund të aplikojnë për shfrytëzim të masës dhe të kyçen në platformë, kurse me këtë të mund t’i shfaqin kapacitetet e tyre të disponueshme për akomodim të turistëve (qytetarët që kanë fituar vauçer).

Shfrytëzimi i vauçerit për turizëm vendor

Si rezultat i pandemisë botërore me KoVid-19, e cila e kaploi edhe vendin tonë, si dhe për shkak të dëmeve ekonomike që i krijuan nga ndërprerja e veprimtarisë ekonomike të qytetarëve dhe kompanive tona (midis të cilëve në linjën e parë të frontit kundër kësaj kanosjeje u vendos veprimtaria hoteliere-turistike), në setin e tretë të masave u sollën edhe disa vendime në këtë drejtim.

Një nga këto masa është edhe mbështetja e sektorit të turizmit dhe hotelerisë dhe të qytetarëve me të ardhura personale deri në 15.000 denarë në muaj, gjithçka për nxitje të turizmit vendor.

Për këtë qëllim janë dedikuar 10 milion euro, për qytetarët dhe sektorin turistik, të cilët do të mund t’i shfrytëzojnë ato nga 15 Korriku 2020 deri në 15 Dhjetor 2020, me ndihmë të vauçerëve me vlerë prej 6.000 denarëve dhe me kartela pagesore për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore në vlerë prej 3.000 denarëve.

Vauçerët do të dorëzohen nga data 10 deri 13 Qershor 2020 (me postë elektronike), deri te qytetarët me të ardhura deri në 15.000 denarë në muaj, sipas marrëdhënies së punës, por jo më shumë se 60.000 denarë për periudhën kohore Janar-Prill 2020, sipas evidencës së DAP-it, për orar të plotë të punës.

Çdo vauçer ka emrin dhe mbiemrin e pranuesit, përmban kod QR, kod të vauçerit dhe kod për pin, kurse çdo person shfrytëzues do të duhet ta shfaqë vauçerin gjatë shfrytëzimit të shërbimeve dhe mund të përdoret vetëm për një vizitë.

Vauçeri për turizëm mund të shfrytëzohet te të gjitha hotelet, agjencitë turistike dhe kapacitetet akomoduese (persona fizikë – dhënës të shërbimeve për akomodim të shtëpi, banesa, apartamente dhe dhoma të kategorizuara).

Në platformën e krijuar posaçërisht për këtë qëllim (www.domasiedoma.gov.mk), deri në 10 Korrik 2020 do të pubikohen të gjithë dhënësit e shërbimeve turistike, të cilët janë paraqitur të jenë pjesë e programit, kurse këta dhënës të shërbimeve mund të paraqiten duke plotësuar formular onlajn përmes platformës, nga data 15 Qershor deri në 30 Qershor 2020.

Në këtë mënyrë, të gjithë qytetarët që janë shfrytëzues të masës, shumë lehtë do të mund t’i shikojnë të gjitha kapacitetet e disponueshme për akomodim dhe të zgedhin se ku duan ta shfrytëzojnë vauçerin.

Vauçerët për turizëm mund të merren lehtë dhe pa shumë procedura dhe të printohen në këtë uebfaqe: www.kupidomasno.gov.mk, me shënim të NVAQ-it personal, kurse Ministria e Ekonomisë do ta dërgojë vauçerin në i-mejlin e qytetarëve, në atë i-mjel adresë që është paraqitur në DAP.

A K T V E N D I M   Për konvokimin e mbledhjes së 41 ( dyzetë e një )  të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

                                         

A K T V E N D I M

 

Për konvokimin e mbledhjes së 41 ( dyzetë e një )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 41 ( dyzetë e një ) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 30.05.2020 (Të Shtunën), me fillim në ora 15,oo,. Nëpermjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

Procesverbali  i seanceës së 40 të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Statuti i NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë.
 2. Plani vjetor për punësime në NP Ujesjelles dhe Kanalizim Strugë për vitin 2020.
 3. Plotesimi i planit vjetor për punësime në NP Komunalno Strugë, për vitin 2020.
 4. Raporti për punën e Sektorit për mbikqyrje inspektoriale në Komunën e Strugës, për vitin 2019.
 5. Propozim Vendim për dhënien në përdorim të objektit me interes public me rëndësi locale – fushë sporti për klub professional sportiv që luan futboll në ligen e parë

 

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,  ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 41-të

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 40 ( dyzetë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

                            A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 40 ( dyzetë )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 40 ( dyzetë ) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.04.2020, (E enjte) me fillim në ora 10,oo, – Përmes lidhjes video – telefonike online.

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

 

– Procesverbal nga seanca e 39-të e Këshillit të komunës së Strugës,

 1. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2019,
 2. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e Mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve të Komunës së Strugës për vitin 2019,
 3. Raport për realizimin e Programit për realizimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse të komunës së Strugës për vitin 2019,
 4. Kalendari buxhetor për komunën e Strugës për vitin 2021.
 5. Vendim për përcaktimin e lartësisë së kompensimit të Komisionit për urbanizam.
 6. Iniciativë nga Komuna e Strugës për ndryshim të PDU për pjesë nga NJU – 11 bllok 2.
 7. Iniciativë për përpunimin e PDLU me dedikim G2 – Industri e lehtë në pjesë nga pk. 2989/3, 2829/27, 2829/26, 2829/28 dhe pjesë nga 2830/1 KK – Strugë vq. Popovo Bllato – Komuna e Strugës, parashtruar nga Mersim Pollozhani, Shpëtim Pollozhani, Bashkim Pollozhani, Gëzime Qoku dhe Shukri Dudushi.
KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËSKryetar,

ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 40-të

Lista e operatorëve ekonomik që do të punojnë gjatë orës policore

Lista e operatorëve ekonomik që do të punojnë dhe do të bëjnë dërgesë të produkteve ushqimore, ushqimeve, barnave dhe produkteve të tjera gjatë orës policore kësaj fundjave dhe të hënën.

Kliko për ta shkarkuar listën 

 

Mbledhje mes shefit te kabinetit z. Dashmir Nasufi dhe Kryeshefit të NPB-së z. Dritan Ajro

Sot në hapësirat e Komunës së Strugës u mbajt mbledhje mes shefit të kabinetit të kryetarit të Komunës së Strugës z.Dashmir Nasufi dhe Kryeshefit të Njësisë për Punë të Brendshme Strugë z. Dritan Ajro, ku u diskutua mbi masat e deritanishme për regjimin e posaçëm për lëvizje në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjegjësisht ndalesës së lëvizjes gjatë orës policore. Kryeshefi i NPB-së z.Ajro, njoftoi se deri tani masat janë respektuar, qytetarët janë treguar të ndërgjegjshëm dhe se duhet të vazhdojnë ti ndjekin masat, me qëllim që kjo situatë të përfundojë sa më shpejtë.

Në mbledhje u sollën këto konkluzione:

1. Të gjithë operatorët ekonomikë ( marketet, restorantet apo të tjerë) të cilët do të kryejnë dërgesa të ushqimeve dhe kanë nevojë për leje për lëvizje gjatë ndalesës për lëvizje, nga e premtja deri të martën (17-21 Prill), të parashtrojnë kërkesë në Komunë më së vonti deri më ora 10:00 të datës 16.04.2020.

2. Të gjithë bujqit, fermerët dhe puntorët e ndërtimtarisë që kanë nevojë të kryejnë aktivitet e tyre gjatë ndalesës për lëvizje të paraqiten në Komunën e Strugës ose NJPB, me qëllim që të evidentohen.

3. Personat me pengesa mund të lëvizin dhe dalin jashtë prej orës 11:00 deri në orën 13:00, të shtunën dhe të dielën, me shoqërues ndërsa gjatë ditëve të punës prej orës 19:00 deri në orën 20:00. Këto persona nuk kanë nevojë për leje, por duhet të mbajnë me vete dokument ose vërtetim i cili dëshmon gjendjen e tyre.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Noftim

Në mbledhjen e sotshme të Shtabit komunal lidhur me situatën e deritanishme shkaktuar nga COVID -19, për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqënien qytetarëve të Komunës së Strugës, u sollën këto:

К O N K L U Z I O N E

1. Të njoftohen të gjithë marketet dhe restoranet në territorin e Komunës së Strugës, se do të mund të bëjnë dërgesa të produkteve për nevoja urgjente gjatë kohës së ndalesës për lëvizje gjatë fundjavës (Festën e Pashkëve Ortodokse). Të njëjtët patjetër duhet të dërgojnë kërkesë deri tek trupi Operativ i Komunës së Strugës, në sportel në hapësirat e komunës së Strugës më së voni deri më datë 15.04.200 (E mërkurë) deri në orën 09:00. Do të lejohet qarkullim i më së shumti 5 (pesë) personave të punësuar (dërgues) prej një marketi, restoranti të cilët duhet të kenë pajisje adekuate mbrojtëse. Marketet dhe restoranet që do të mund të punojnë, do të shpallen ne ueb faqen e Komunës së Strugës.

2. Të vazhdohet me dezinfektim të hapësirave publike (rrugë, trotuare, brigje dhe hapësirave të tjera publike ku ka lëvizje të qytetarëve) si në qytet ashtu edhe në vendbanimet e tjera në territorin e Komunës së Strugës.

3. Të vazhdohet të respektohen masat dhe rekomandimet e Qeverisë dhe Ministrisës së Shëndetësisë siç janë respektuar deri më sot.
Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Njoftim

Në seancën e 36-të të Qeverisës së Republikës së Maqedonisë e cila u mbajt më datë 07.04.2020 ( e martë) u morrën disa vendime në lidhje me orën policore gjatë fundjavës.

• Qeveria e ngarkoi Ministrinë e Shëndetësisë menjëherë të përgatisë plan të punës dhe organizimit të të gjithë institucioneve shëndetësore publike dhe private, si dhe të gjithë farmacive në komunat në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

• Në përputhje me këtë vendim, Qeveria i ngarkoi Shtabet komunale të krizës të përcaktojnë operator/ë ekonomik – market/e ku do të sigurohen vetëm produktet themelore ushqimore, në përputhje me kërkesat primare të qytetarëve gjatë kohës së ndalimit të lëvizjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kurse operatorët ekonomik që janë të regjistruar të kryejnë dërgim të ushqimit nëpërmjet onlajn porosive, në mënyrë të papenguar ta kryejnë punën e tyre gjatë ditëve të fundjavës të shtunën dhe të dielën.

• Operatorët ekonomik që kanë kapacitete prodhuese ta përshtatin orarin e tyre të punës në përputhje me ndalesat për lëvizje në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pa pengesa ta organizojnë procesin e punës.

Për këtë qëllim, Shtabi i Krizës së Komunës së Strugës në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme do ta organizojë lëvizjen e personave vullnetarë që i dërgojnë produktet e nevojshme deri te shtëpitë e qytetarëve.

Të gjithë operatorët ekonomik/ marketet/ duhet të parashtrojnë kërkesë në Komunë, për të marrë leje për lëzije gjatë orës policore në fundjavë.
Formularin e kërkesës mund ta gjeni në sportel, nesër, nga ora 8:30 deri në ora 13:00

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Bujar Osmani në vizitë në Strugë dhe në f.Labunisht

Zv. kryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i angazhuar për çështje Evropiane, Bujar Osmani sot në rolin e Koordinatorit të shtabeve të vetëqeverisjes lokale të qytetit të Shkupit së bashku me zv. ministrin e Shëndetësisë z.Armend Arsllani, drejtorin e Komisionit për Sëmundje Ngjitëse vizitoi Spitalin e Përgjithshëm të Strugës ku mbajti takim me disa nga përfaqësuesit e Këshillit Koordinativ të Komunës së Strugës, gjegjësisht drejtorin e Spitalit z. Muhamed Asani dhe shefin e kabinetit të Komunës së Strugës, z. Dashmir Nasufi.

Në takim u diskutua situata e deritanishme shkaktuar nga COVID 19, rastet e reja, rritja e numrit të rasteve, masat e ndërmarrura dhe masat e reja që do të vijojnë në ditët në vazhdim.

Zv. kryeministri Osmani për mediat u shpreh se bazuar në situatën e deritanishme, Qeveria në seancën e sotshme vendosi masa të reja për sa i përket lëvizjes së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut mbrenda javës dhe gjatë fundjavës, dhe porositi se edhe pse situata është nën kontroll, tani është koha të tregohemi edhe më të vëmendshëm dhe ti respektojmë rekomandimet për distancë sociale dhe higjienë personale.

Drejtori për Sëmundje Ngjitëse Dr. Zharko Karaxhoski tha se masa për orën policore vlen për gjithë territorin e RMV-së dhe se nuk ka ndonjë masë të veçantë restriktive për f.Labunishtë deri më tani.

Ndërkaq zv.ministri i Shëndetësisë Armend Arsllani tha se masat merren në bazë të shqyrtimeve të epidemiologëve të cilët janë vazhdimisht në teren dhe theksoi se duhet patur kujdes meqënëse luftojmë me armik të panjohur dhe se për të evituar rritjen e numrit të rasteve duhet ndërgjegjësuar dhe duhet marrë me seriozitet rekomandimet.

Pas mbledhjes në SP Strugë, zv. kryeministri Osmani sëbashku me përfaqësuesit e Këshillit Koordinativ të Komunës së Strugës vazhduan në f.Labunishtë ku u takuan me bashkësinë lokale të Labunishtës për të diskutuar situatën dhe për ti informuar për masat e reja që merren në bazë të mendimeve të epidemiologëve. Zv.kryeministri apeloi që të ketë komunikim mes shtabit lokal dhe popullatës që të mos ketë panik por kujdes dhe respektim të rekomandimeve.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son