vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Njoftim

Njoftohen të gjithë personat fizikë dhe juridike që kanë vendosur pajisje urbane pa Miratim të lëshuar nga ana e Komunës së Strugës, MENJËHERË t’i largojnë të njëjtat dhe ta kthejnë hapësirën në gjendjen e mëparshme.
Të gjithë personave që nuk do të veprojnë na pajtim me këtë Njoftim, do t’u shqiptohet Gjobë në para në bazë të nenit 161-b të Ligjit për ndërtim, edhe atë:
(1) Gjobë në vlerë prej 5.000 deri 7.000 eurosh në kundërvlerë denarësh do t’i shqiptohet personit juridik nëse vendos pajisje urbane – panele reklamuese informative, si dhe panele reklamuese informative që vendosen nëpër objekte, pa miratim ose pa aktvendim për vendosjen e të njëjtave, ndërsa Gjobë në vlerë prej 500 eurosh në kundërvlerë denarësh do ti shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik.
(2) Gjobë në vlerë prej 250 eurosh në kundërvlerë denarësh do ti shqiptohet personit fizik nëse vendos pajisje urbane – panele reklamuese informative, si dhe panele reklamuese informative që vendosen nëpër objekte, pa miratim ose pa aktvendim për vendosjen e të njëjtave

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 22 (njëzetë e dy) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 22 (njëzetë e dy)
të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 22 (njëzetë e dy) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën20.04.2023, (E enjte) me fillim në ora09:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e nëntëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

-Proesverbal nga seanca e jashtëzakonshme e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e njëzetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal, kuartali i parë të vitit 2022 i Komunës së Strugës.
 2. Ndryshim dhe plotësim i Buxhetit të Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Aktvendim për formimin e Këshillit për preventiv.
 4. Programë për për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme me shenja përkujtimore në Komunën e Strugës 2023-2027
 5. Raport  për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën kohore 01.01-31.12.22 si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën 01.01-31.12.21.
 6. Kërkesë nga NP “Komunallno” – Strugë për marrjen e borxhit.
 7. Kërkesë nga NP “Komunallno” – Strugë për marrjen e borxhit.
 8. Kërkesë nga NP “Komunallno” – Strugë për rritjen e çmimeve.
 • Llogarisë vjetore të NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2022.
 • Raport kuartal për punën e kuartali i parë 01.01-31.03.2023 të NP “Eko Struga” – Strugë.
 1. Raporti i katërt i tremujorit për punën e NP “Oktisi”-f.Oktis për vitin 2022.
 2. Programi për punë dhe zhvillim për vitin 2023 të NP “Oktisi” – f.Oktis.

Programi për punë për vitin 2023 të NP “Ujësjellësi Dollogozhë” – f.Dollogozhdë.

Shkarko materialet e mbledhjes së 22-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 21 (njëzetë е një) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 21 (njëzetë е një) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 21 (njëzetë е një) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.03.2023, (E premte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Llogaria vjetore e Buxhetit të komunës së Strugës  për vitin 2022.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 21-të

Thirrje

MUNICIPALITY OF STRUGA

Department for International Cooperation and European Funds

Project: Struga & Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR
Interreg-IPA II Cross-Border Cooperation Programme 2018-2020
Grant Contract Number: IPA/2021/429-005

E-mail: info@struga.gov.mk     kryetari@struga.gov.mk

Komuna e Strugës si implementuese e aktiviteteve projektuese të projektit Struga dhe Pogradeci për promovimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore COOLTOUR”,  i finansuar nga Bashkimi Evropian nga programi i IPA II për bashkëpunim ndërkufitar mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, i fton të gjithë subjektet e interesuar me veprimtari turistike të regjistruar të marrin pjesë në sesionin informativ më date 02.03.2023 (e enjte) në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, me fillim në ora 12:15, ku do të prezantohen aktivitetet e proektit.

        Gjegjësisht është planifikuar të finansohen 40 eko ose eko bizense potenciale, 20 në Komunën e Strugës dhe 20 në Komunën e Pogradecit, për përmirësimin e  konsumimit të energjisë të sipërmarrësve të bizneseve turistike, promovimin e energjisë së gjelbërt përmes instalimit të paneleve solare.

Me respekt Komuna e Strugës

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 20 (njëzetë)
të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 20 (njëzetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 24.02.2023, (E premte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D T Ë D I T Ë S

 • Procesverbal nga seanca e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.
 1. Program i Sektorit për veprimtari publike në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 2. Raport nga regjistrimi i kryer të mjeteve themelore, inventarit, pronës së luajtshme dhe të paluajtshme, kërkesave dhe obligimeve të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 3. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2022.
 4. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.10.2022 deri në datë 31.12.2022.
 5. Propozim – Vendim për përcaktimin e tekstit të pastër të Statutit të komunës së Strugës.
 6. Iniciativë për përpunim i Ndryshim dhe plotësimit të Planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 7 nga NJU 1 dhe Ndryshim dhe plotësim i Planit detal urbanistik në NJU 1, pjesë nga blloku 7, Komuna e Strugës në procedurë të bashkuar.
 7. Iniciativë për përpunim dhe miratimin eProjektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim A4.3-Shtëpi banim për qëndrim të përkohshëm-shtëpi fundjave në pjesë të PK nr.991/5 KK Ladorisht, Komuna e Strugës.
 8. Iniciativë për përpunim i Planit urbanistik jashtë vendbanimit (PUJV) me destinim G2-Industri përpunuese dhe më pak ndotëse për kompleks ekonomik në KK Vranishtë, KK Vranishtë-jvn, KK Morovishtë, KK Strugë, Komuna e Strugës.
 9. Iniciativë për përpunim dhe miratimin eProjektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim A4.3-Shtëpi banim për qëndrim të përkohshëm në pjesë të PK nr.1672/3 KK Misleshovë-jashtëndër, Komuna e Strugës.
 10. Kërkesë për ndihmë financiare nga Elzana Bajramoska.
 11. Kërkesë për ndihmë financiare nga Ilmije Murtezai.
 12. Kërkesë për ndihmë financiare nga Minka Ejuposka.
 13. Kërkesë për ndihmë financiare nga Agim Dika.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 20-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 nga Ligji për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës
E konvokoj mbledhjen e jashtëzakonshme të
Këshillit të komunës së Strugës, për datën 09.02.2023, (E
enjte) me fillim në ora 12:00, në sallën e madhe të Këshillit
të komunës së Strugës:
Në mbledhje do të punohet sipas

R E N D T Ë D I T Ë S

 1. Vendim me rastin e termetit në Republikën e
  Turqisë dhe Republikën e Sirisë

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 26.01.2023, (E enjte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës për kuartalin e katërt 2022
 2. Propozim – Kalendari buxhetor i Komunës së Strugës për vitin 2024
 3. Raport kuartal për punën e kuartalit të katërt 01.10-31.12.2022 të NP “Eko Struga” Strugë.
 4. Propozim – Vendim për pëlqim të Ndryshim dhe plotësimit të Statutit të NP “Eko Struga” – Strugë.
 5. Iniciativë për përpunimin e PDU për përfshirjen e planit nga NJU 11, pjesë e BU 4 në KK Strugë dhe KK Misleshovë, komuna e Strugës.
 6. Kërkesë për ndihmë financiare nga Zamira Lloga.
 7. Kërkesë për ndihmë financiare nga Neriman Baftijari.
 8. Kërkesë për ndihmë financiare nga Ruzhica Kostovska.
 9. Propozim – Vendim për për përcaktim të vlerës së pikës për llogaritje të rrogave për nëpunësit shtetëror në Komunën e Strugës për vitin 2023

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 19-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 29.12.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e gjashtëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Propozim Vendim Statutor për ndryshim të     Statutit të Komunës së Strugës
 2. Propozim – Program për punën në sferën për zotërimit me tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e  Komunës së Strugës për vitin 2023.
 3. Propozim – Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2023.
 4. Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2023.
 5. Propozim – Vendim për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2023 të llogarisë së komunës së Strugës.
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin  e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim të mesëm për vitin 2023.
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim fillor  për vitin 2023.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 18-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 17 (shtatëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.12.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e katërmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

–  Procesverbal nga seanca e pesëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Program për ndryshim dhe plotësimin e Programit për pritjen e Vitit të Ri 2023.
 2. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.01 deri 31.03.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.10 deri 31.12.2021.
 3. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.04 deri 30.06.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.01 deri 31.03.2022.
 4. Raporti i punës së NP “Ujësjellës Dollogozhë”, për periudhën prej 01.07 deri 30.09.2022 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.04 deri 30.06.2022.
 5. Raporti i tretë kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022.
 6. Raport për punën e NPK “Higjiena”-Llabunishtë për periudhë nga data 01.07.2022 deri në datën 30.09.2022 si dhe krahasim me rezultatet financiare të arritura prej 01.07.2021 deri 30.09.2021.
 7. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin rrjedhor 2023.
 8. Raport për punën e NP “Komunallno”-Strugë, për periudhën prej datës 01.07 deri 30.09.2022, si dhe krahasimi me rezultatet e arritura financiare për periudhën prej datës 01.07-30.09.2021.
 9. Programi i punës për vitin 2023 e NP “Komunallno”-Strugë.
 10. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” Strugë për kuartalin e tret 01.01.2022-30.09.2022.
 11. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për vitin 2023.
 12. Program për punën e NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2023.
 13. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në fushën e teknologjisë Informatike për vitin 2023.
 14. Program për mbështetje dhe financim të OJQ-ve në Komunën e Strugës gjatë vitit 2023.
 15. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e sportit dhe të rinjve  gjatë vitit 2023.
 16. Program për organizimin e manifestimeve dhe projekteve kulturore me interes publik  në komunën e Strugës për vitin 2023.
 17. Program për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme nga e kaluara jonë kulturore  për vitin 2023.
 18. Program i Komunës së Strugës për mbrojtje shëndetësore dhe sociale për vitin 2023.
 19. Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim të kushteve për qëndrim të turistëve në vitin 2023.
 20. Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 21. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor  dhe natyrës për vitin 2023.
 22. Program vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspekcionale – Inspektorat për vitin 2023.
 23. Program për punë të NJTZF Strugë për vitin 2023.
 24. Propozim – Programi për financimin  e përpunimit të Planeve Urbanistike për vitin 2023.
 25. Program për rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2023.
 26. Propozim Program për ndërtim, rekonstruim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale, në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 27. Propozim Program për ndërtim të trasave të reja dhe rekonstruim i ndriçimit publik në territorin e komunës së Strugës për vitin 2023.
 28. Program për vendosjen e pajisjes urbane në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2022.
 29. Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për vënien e pajisjes urbane dhe kampim.
 30. Vedim për vendosjen e pajisjes urbane.
 31. Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.
 32. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për parcelën ndërtimore me destinim A4.3-shtëpi banimi me banim të përkohshëm-shtëpi fundjave në PK nr.1787/1 KK Misleshovë-Komuna e Strugës.
 33. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me klasë  të destinimit A4.3-shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banim të përkohshëm ne PK nr.723 KK Kalisht, Komuna e Strugës.
 34. Iniciativë për përpunimin e planit urbanisik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e parceles ndërtimore në pjesë të PK nr.1079 dhe PK nr.1080 KK Drasllajcë, Komuna e Strugës me qëllim B2-ndërtesa afariste, B2.3-ndërtesa afariste dhe shtëpi mallrash.
 35. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për tokë të parcelizuar ndërtimore për përpunimin e parcelës ndërtimore 1.1 nga DPLU për kompleks hotelerik IZGREV me dedikim B5-Hotele dhe komplekse hotelerike, v.q. Elensko KK Kalishtë, Komuna e Strugës.
 36. Iniciativë për përpunimin e Ndryshim dhe plotësimit të pjesës së Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, pjesë nga NJU 2, Blloku 8, me përpunim detal të pjesës nga Blloku 8 (procedurë të bashkuar PGJU dhe PDU), KK Strugë, Komuna e Strugës.
 37. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Danica Aleksieska.
 38. Kërkesë për ndarjen e ndihmës financiare për personin Zyhra Osmanoska.
 39. Vendim për shfuqizimin e vulave të pavlefshme të vjetra të Bashkësive vendore në komunën e Strugës.
 40. Iniciativë për ndryshim të Statutit të Komunës së Strugës.
 41. Vendim.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 17-të