vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 60 (gjashtëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 60

(gjashtëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 60 (gjashtëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 13.10.2021, (e mërkurë) me fillim në ora 09:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 59, të  Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport i punës së NP “Ujësjellësi Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë për periudhën prej 01.04 deri 30.06.2021 dhe krahasimi i rezultateve financiare me periudhën prej 01.01. deri 31.03.2021.
 2. Raporti i dytë kuartal për punën e NP “Oktisi” – f.Oktis për vitin 2021.
 3. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktimin e tarifës së çmimit  sipas zonave, për organizimin e parkimit zonal në qytetin e Strugës.
 4. Propozim – Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Mirjeta Musa.
 5. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Petrit Biçak nga Struga.
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Esma Biçak nga Struga.
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Ekuran Ismaili nga f.Frëngovë – Strugë.
 8. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Astrit Beqiri nga f.Novo Sellë – Strugë.
 9. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Edip Imeroski nga f.Llabunishtë – Strugë.
 10. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Adem Kadrieski nga f.Llabunishtë – Strugë.
 11. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Lutvija Beqiroski nga f.Llabunishtë – Strugë.
 12. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Faruk Beqiroski nga f.Llabunishtë – Strugë.
 13. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Valmir Dauti nga f.Ladorishtë – Strugë.
 14. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për formim të parcelës ndërtimore për ndërtim të kompleksit të objekteve të ndërtimit me destinim G2.1-Objekte të industrisë së lehtë dhe ndërtimore në PK 960/1 KK Moroishtë, Komuna e Strugës.
 15. Iniciativë për përpunimin e Projektit urbanistik për dedikim ekonomik dhe industrial për formim të parcelës ndërtimore në pjesë nga PK 931/8 KK Moroishtë, me destinim G2- industri e lehtë përpunuese dhe më pak ndotëse.
 16. Raport vjetor për punë të EPÇKF “8 Marsi” për vitin shkollor 2020/2021.
 17. Propozim – Program vjetor për punë të EPÇKF “8 Marsi” për vitin 2021/2022.

Materialet e mbledhjes së 60-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 59 (pesëdhjetë e nëntë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 59

(pesëdhjetë e nëntë )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 59 (pesëdhjetë e nëntë ) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 07.09.2021, (e martë) me fillim në ora 09:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 56, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

Procesverbali i seancës së 57, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

Procesverbali i seancës së 58, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim-Vendim për miratim të PDU, pjesë e Bllok 30, KK Moroisht.
 2. Propozim- Program për ndërtim të sallës sportive deri më 1500 m2 në PK 2002/1 KK Strugë.
 3. Propozim-Program për ndërtim të sallës sportive deri më 1500 m2 në PK 157 dhe 407 KK Dollogozhdë.
 4. Propozim-Program për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NP ,, Eko-Struga’’-Strugë për vitin 2022.
 5. Propozim-Program për dhënie pëlqim të Planit Vjetor për punësim në NPK ,, Higjiena’’-f.Labunisht për vitin 2022.
 6. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve në SHMK ,,Dr.Ibrahim Temo’’- Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 7. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve në SHMK ,,Niko Nestor’’- Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 8. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2021/2021.
 9. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 10. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2021/2022.
 11. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2021/2022.
 12. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve   me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2021/2022.
 13. Propozim-Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2021/2022.
 14. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2021/2022.
 15. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2021/2022.
 16. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunisht për vitin shkollor 2021/2022.
 17. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2021/2022.
 18. Propozim- Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podrgorcë për vitin shkollor 2021/2022.
 19. Propozim- Program vjetor për punë në SHMK,,Dr.Ibrahim Temo ‘’ Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 20. Propozim- Program vjetor për punë në SHMK,,Niko Nestor  ‘’ Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 21. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Vëllezërit Miladinovci ‘’ Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 22. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK,,Josip Broz Tito  ‘’ Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 23. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK,, Nuri Mazari ‘’ f. Dollogozhd për vitin shkollor 2021/2022.
 24. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Ashim Agushi’’ f. Ladorisht për vitin shkollor 2021/2022.
 25. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Orhan Xhemaili’’ – f.Tatesh për vitin shkollor 2021/2022.
 26. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Shën Kliment Ohridski – f.Draslajc për vitin shkollor 2021/2022.
 27. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Bashkimi – f.Oktis  për vitin shkollor 2021/2022.
 28. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Zini Hani – f.Velesht për vitin shkollor 2021/2022.
 29. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Murat Labunishti’’  – f.Labunisht për vitin shkollor 2021/2022.
 30. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Goce Delçev’’ – f.Jablanic  për vitin shkollor 2021/2022.
 31. Propozim- Program vjetor për punë në SHFK, Goce Delçev’’ – f.Podgorc për vitin shkollor 2021/2022.
 32. Propozim- Program vjetor për punë në Shkollën fillore komunale të Muzikës- Strugë për vitin shkollor 2021/2022.
 33. Propozim Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Vasko Joleski.
 34. Propozim Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Pero Prentoski.

Materialet e mbledhjes së 59-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 58 (pesëdhjetë e tetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 58

(pesëdhjetë e tetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 58 (pesëdhjetë e tetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën12.08.2021, (E Enjte) me fillim në ora 09:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 1. Rebalansi dytë të Buxhetit të komunës së Strugës për viti 2021,
 2. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 30.06.2021,
 3. Raport për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë, për periudhën nga data 01.01.2021 deri më 30.06.2021,
 4. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë, për periudhën nga data 01.04.2021 deri më 30.06.2021,
 5. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit për punësim në NP “Komunallno”-Strugë, për vitin 2022,
 6. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit vjetor për punësim në NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë, për vitin 2022,
 7. Ndryshim dhe plotësim të Rregullores për përcaktimin e lokacioneve për vendosjen e pajisjes urbane,
 8. Ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.
 9. Iniciativë e pranar për përpunim të projektit urbanistik me parcelizim të PGJ 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 dhe 3.29 në PDU për NJU-7, pjesë e bllok 20  1,2,3,4 dhe pjesë nga bllok 21  1,2,3,4,5 Strugë.

Propozim Vendim për ndarje të ndihmës financiare për personin Ditmir Suli.

Materialet e mbledhjes së 58-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 57 (pesëdhjetë e shtatë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 57

(pesëdhjetë e shtatë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 57 (pesëdhjetë e shtatë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.07.2021, (E Premte) me fillim në ora 08,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 55, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës kuartali II/2021,
 2. Raport për punën e NP “EKO – STRUGA” – Strugë kuartali i II/2021,
 3. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit për punësim të komunës së Strugës për vitin 2022,
 4. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit për punësim në SHFK “Goce Delçev”  – f. Jabllanicë për vitin 2022,
 5. Propozim – Vendim për pëlqim të Ndryshimeve dhe plotësimeve të Statutit të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë.
 6. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për themelimin e Qendrsë për zhvillim të Rajonit planor jug – perëndimor.
 7. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktimin e vendparkimeve publike për parkim zonal në territorin e komunës së Strugës.
 8. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit e tarrifës së çmimit  sipas zonave, për organizimin e pakimit zonal në qytetin e Strugës,
 9. Propozim – Mendim për miratimin e Poektit urbanistik me plan  për parcelizim, për PN 19.14 me destinim A4 – banimi i përkohshëm, sipas çertifikatës të PUJV për bllok 19 Vreshtat e Liqeinit në Komunën e Strugës.
 10. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Proektit urbanistik për destinim ekonomik dhe industrial për forimin e parcelës katastrale me destinim G2.1 – ndërtesë prej industri te lehtë industriale në pjesë të PK 1093/3  dhe pjesë të PK 1093/1 KK Misleshovë, Komuna e Strugës.
 11. Iniciativë e pranuar për ndryshim dhe plotësim të Planit detal urbanistik për pjesë të Bllokut 12 KK Strugës, Komuna e Strugës.
 12. Iniciativë e pranuar për punimin e  Planit detal urbanistik NJU – 2 pjesë nga blloku 8 Plani përfshirës ndërmjet rrugëve,  rrugës së re të projektuar 1-1, rrugës së re te projektuar 2-2, rrugës për këmbësorë dhe deri te kufiri I KP 158 dhe 155 KK Strugë Komuna e Strugë ,
 13. Kërkesë nga BV Nerez për shfrytëzm të përkohshme të objketit në f. Nerez – Strugë,
 14. Kërkesë nga BV Llozhan për shfrytëzm të përkohshme të objketit në f. Llozhan – Strugë,
 15. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Alijesa Alushi,
 16. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Boçeski Francois,
 17. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Entezan Vinca,
 18. Propozim për marrjen e borxhit të SHFK “Shën Kliment Ohridski” f. Drasllajcë.

Materialet e mbledhjes së 57-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 56 (pesëdhjetë e gjashtë) të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

      Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 56 (pesëdhjetë e gjashtë) të  jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

       E konvokoj mbledhjen  e 56 (pesëdhjetë e gjashtë) të  jashtëzakonshme të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.07.2021(E enjte) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

1. Propozim – Vendim deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për kompensimin e dëmit  të bërë nga rreshjet e breshërit.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba 

Plan vjetor për parandalimin e korrupsionit të Komunës së Strugës për periudhën 2021 – 2022

Plan vjetor për parandalimin e korrupsionit të Komunës së Strugës për periudhën 2021 – 2022

HYRJE

          Komuna e Strugës, në funksion të vazhdimit të luftës kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesave e punoi këtë program ku janë theksuar komponenta tëm rëndësishme të cilët duhet të realizohen gjatë vitit 2021 dhe vitin e ardhëm 2022.

         Ky Progrm i përcakton qëllimet prioritare si dhe masat dhe aktivitetet të cilat komuna e Strugës duhet t’i ndërmerr në realizimin e tyre dhe krijimit të politikave përkatëse të cilët duhet të japin rezultat gjatë arritjes së qëllimeve në këtë program.

         Me nocionin korrupsion nënkuptohet keqpërdorimi i funksionit, autorizimit publik, detyrës zyrtare ose pozitës për realizimin e  përfitimit, drejtëpërdrejtë ose përmes ndërmjetësuesit, për vete ose për dikë tjetër.

         Nocioni Korrupsion, përfshin edhe:

korrupsionin pasiv – ndarje të qëllimshme të personit zyrtar  i cili drejtëpërdrejtë ose përmes ndërmjetësuesit  kërkon ose pranon përfitime të çdo lloji, për vete ose për persona të tretë ose pranon premtim për përfitim të tillë me qëllim që të veprojë ose të përmbahet nga veprimi në pajtim me obligimet e veta ose t’i ushtroj kompetencat e veta në kundërshtim me obligimet zyrtare dhe

korrupsion aktiv – ndarje të qëllimshme kujtdo personi i cili drejtëpërdrejtë  ose përmes ndërmjetësuesit premton ose jep përfitime të çdo lloji personit zyrtar për të ose për person të tretë me qëllim që të ndikojë ose  të përmbahet nga veprimi në pajtim me obligimet e veta ose t’i ushtrojë kompetencat e veta në kundërshtim me obligimet zyrtare.

         Me nocionin konflikt interesi nënkuptohet gjendja ku personi zyrtar ka interes privat që ndikon ose mund të ndikojë në ushtrimin e paanshëm të autrizimeve të saja publike ose obligimeve zyrtare

  Çdokush është i obliguar në ushtrimin e funksionit, autorizimeve publike dhe detyrave zyrtare të veprojë në pajtim me Kushtetutën dhe me ligjet.

          Askush nuk guxon ta shfrytëzojë funksionin, autorizimin publik, detyrën zyrtare dhe pozitën për realizim ose ta lëshojë veprimin i cili sipas ligjit nuk guxon, respektivisht duhet ta zbatojë e as t’i paraprijë realizimit ë veprimit ligjor në interes personal, e as interesit ndaj personi të dytë.

          Askush nuk mund të thirret në përgjegjësi për korrupsion përveç në rastet dhe kushtet e parashikuara me ligj, me Kodin penal dhe ligj tjetër dhe në procedurë të përshkruar me ligj.

          Çdokush është i obliguar në ushtrimin e funksionit, autorizimit publik dhe deytrës zyrtare të veprojë ndërgjegjshëm, profesionalisht, me përgjegjësi, me sinqeritet, efikasitet dhe paanësi.

          Personi zyrtar në realizimin e autorizimeve publike dhe obligimeve është i detyruar t’i respektojë parimet e ligjshmërisë, parimet e barazisë, parimet e opinionit, normat etike dhe standardet profesionale, pa diskriminim ose  respektim të tërësishëm të interesit publik.

          Personi zyrtar në ushtrimin e funksionit është i obliguar të kujdeset në konfliktin e interesit eventual dhe gjatë realizimit të autorizimeve publike dhe obligimeve nuk guxon të udhëheq me ineteresa personale, familjare, fetare, partiake dhe etnike, e as nga  presione dhe premtimeve ose nga persona tjerë.

          Ushtrimi i funksionit, pushtetit, autorizimet publike, detyra zyrtare dhe punët e interesit publik janë publike dhe të rrezikshme në kontrollin publik.

         Askush nuk mund të thirret në zbatimin e ligjit ose dispozitë tjetër me të cilin do të kufizohet ose përjashtohet opinioni që të mbulohet korrupsioni ose konflikti interesit.

        Çdokush ka të drejtë të paraqesë dyshim ose  njohuri për korrupsionin dhe të jetë i mbrojtur në pajtim me ligj.

QËLLIMET E PLANIT VJETOR

Plani vjetor duhet të kontribuojë në zvogëlimin e nivelit të korrupsionit dhe të sigurojë besim më të lartë publik në punën e vetëqeverisjes lokale, si dhe zmadhimin e integritetit, transparencës në të gjitha sektorët e administratës komunale.

         Plani vjetor mund të realizohet përmes plotësimit të qëllimeve vijuese:

 1. Zbatimi i kompetencave të komunës në mënyrë ligjore, transparente, etike, ekonomike, përgjegjëse dhe efektive

Sektori profesional dhe politiko neutral publik i cili ndikon në  mënyrë të drejtë, transparent, etik, ekonomik dhe efektiv është parimi themelor për parandalimin e korrupsionit dhe nxitjes së besimit të opinionit.

 • Sigurimi i integritetit dhe transparencës gjatë punësimit në administratën komunale në pajtim me sistemin e vlerave dhe priteriomeve cilësor

Politikë e drejtë bazuar në merita dhe e depolitizuar për resurse njerëzore është baza për ndërtimin e një administrate kompetente dhe profesionale. Gjatë punësimit, është e nevojshme të respektohen të gjitha procedurat e përshkruara, të përfshihen sa më shumë kritere të matura për vlerësimin e kandidatëve në procedurën e zgjedhjes, të zvogëlohet fuqia e diskrecionit të funksionerit i cili zgjedh dhe të bëhet procedura tërësisht transparente.

 • Nxitja e mekanizmave mbikëqyrëse dhe kontrolluese

          Për realizim të drejtë të ligjit të miratuar, si dhe për parandalimin e parregullsive dhe gjetja e zgjidhjeve për korrupsion, është e domosdoshme nxitja e mekanizmave për kontroll dhe inspektim, përmirësimi i korrnizës juridike dhe financiare, resurseve njerëzore dhe materiale, si dhe nxitja e njohurive dhe aftësive të punonjësve dhe qëndrueshmërisë së tyre ndaj korrupsionit.

 • Digjitalizimi tërësishëm i administratës komunale

                 Digjitalizimi i të gjithë sektorëve të shërbimeve publike dhe përmirësimi i tyre i përhershëm e përmirëson efikasitetin dhe arritshmërinë gjatë porosisë së shërbimeve publike, i përshpejton proceset, e zvogëlon  kontaktin njerëzor dhe mundësitë për korrupsion, mundëson transparencë të lartë në të gjitha nivelet, e përmirëson interaksionin midis qytetarëve dhe pushtetit dhe proceset konsultative dhe i lehtëson kontrollet, analizat e të dhënave dhe zbulimin e korrupsionit.

 • Nulta korrupsion në furnizimet publike

           Që të mbrohen resurset publike të përfshira në furnizimet publike për të fituar vlera më e mire për shpenzimet publike, që të sigurohet  konkurrencë  e drejtë në procedurat dhe trajtim të drejtë i ofertuesve, është e domosdoshme të arrihet nivel më të lartë të transparencës në proceset, përmirësim I sistemeve bashkëkohore elektronike, përpjekje të vazhdueshme në arsim, resurse njerëzore dhe integritetin e tyre, si dhe të inkurajohet paraqitja e parregullsive dhe të mbikëqyret procesi I përgjithshëm duke i përfshirë edhe kontrollet për realizimin e kontratave të lidhura.

 • Rritja e vetëdijes publike dhe realizimi I edukimit antikorruptiv

Rritja e vetëdijes për antikorrupsion dhe etika është e domosdoshme  në të gjitha segmentet e shoqërisë sepse personi I informuar me integritet është kyç në luftën kundër korrupsionit. Përveç aktiviteteve për  vetëdije të përgjithshme, grupet e tërësishme duhet në mënyrë periodike të trajnohen për kuptimin e pasojave dëmtuese nga korrupsioni, mjeteve antikorruptive dhe etika.

 • Përfshirja e shoqërisë civile dhe mediat në luftën me korrupsionin

           Është e domosdoshme të nxitet zhvillimi i shoqërisë civile si kontrollues i rregullshmërisë së punës të pushtetit por edhe si partner në formulimin dhe realizimin e politikave antikorruptuese. Që të munden organizatat joqeveritare  dhe mediat me sukses ta zbatojnë këtë rol të rëndësishëm civile ose vet të mos bëhen gjenerator të korrupsionit, është e nevojshmenë mënyrë sistematike të ndërtohen standarde më të larta të integritetit të tyre, profesionalizëm dhe transparencë.

Personi i autorizuar për pranimin e paraqitjeve nga sugjeruesit në Komunën e Strugës
Erkanda Bauta mob: 078-427-158

Plani Aksionar

A K T V E N D I M

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 55 (pesëdhjetë e pestë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 55

(pesëdhjetë e pestë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 55 (pesëdhjetë e pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën30.06.2021, (E mërkurë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 54, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendeve të paluajtshme.
 2. Propozim – Vendim deri tek Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 3. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin 2022.
 4. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Murat Labënishti” – f.Labunisht për vitin 2022.
 5. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin 2022.
 6. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Vendimit për përcaktimin e shumës maksimale së vlerës të pikës për llogaritjen e rrogave të nëpunësve administrativ të punësuar në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë.
 7. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Vendimit për përcaktimin e shumës maksimale së vlerës të pikës për llogaritjen e rrogave të dhënësve të shërbimeve publike dhe drejtorëve të institucioneve publike për fëmijëve për vitin 2021.
 8. Propozim Vendim për dhënie pëlqim për formimin e grupeve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë, me numër më të ulët respektivisht më të madh të fëmijëve nga numri ligjërisht i përcaktuar.
 9. Propozim Vendim për dhënie pëlqim të Vendimit për përcaktimin e orarit të punës  së punonjësve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë.
 10. Propozim – Vendim për miratimin e Rregullores për përbërjen dhe mënyrën e punës së Komisionit për pranimin e fëmijëve dhe përcaktimin e kritereve për pranimin e fëmijëve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë.
 11. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare (Liman Hani).
 12. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare (Asan Mehmedoski).

Materialet e mbledhjes së 55-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 54 ( pesëdhjetë e katër) të Këshillit të Komunës së Strugës

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 54

( pesëdhjetë e katër)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 54 (pesëdhjetë e katërt) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 31.05.2021, (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 52, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

Procesverbali i seancës së 53, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Plan vjetor për punësim për vitin 2022, në SHMK “Dr – Ibrahim Temo” – Strugë,
 2. Plan vjetor për punësim për vitin 2022,  në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
 3. Plan vjetor për punësim për vitin 2022, në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë,
 4. Plan vjetor për punësim  për vitin 2022, në SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë,
 5. Plan vjetor për punësim për vitin 2022,  në SHFK “Bashkimi” – f. Oktis,
 6. Ndryshim dhe Plotësim të Planit vjetor për punësim për vitin 2021, të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë.
 7. Ndryshim dhe Plotësim të Planit vjetor për punësim për vitin 2021, të NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë.
 8. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Zini Hani” –f. Veleshtë,
 9. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Ashim Agushi” –f. Ladorisht,
 10. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Nuri Mazari”–f. Delolodozhdë,
 11. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Orhan Xhemaili” –f. Tateshi Epërm,
 12. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Murat Labunishtl” –f. Labunistë,
 13. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Bashkimi” –f. Oktis,
 14. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali I/2021,
 15. Raport për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë, kuartali I/2021,
 16. Propozim – Korrigjim të gabimit teknik për Planin Detal urbanistik për pjesë nga Njësia urbane 4, blloku 15, komuna e Strugës.
 17. Propozim – Korrigjim të gabimit teknik për PN 3.9 nga Plani detal urbanistik për pjesë të Njësisë urbane 7, Bllok 20 dhe pjes nga Bloku 21, Komuna e Strugës.
 18. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Planit Gjeneral urbanistik për NJU – 6, BU 18 dhe 19, NJU – 8, BU 23 dhe përpunimi i PDU për pjesë nga BU 18 dhe 23, parashtruar nga K.N Inzhinering SHPKNJP – Strugë.
 19. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Proektit Urbanistik jashtë kufinjëve të planit urbanistik me destinim A1.5, parashtruar nga Pro Inzhinering SHPK – Tetovë.
 20. Iniciativë e pranuar për perpunim të ndryshim dhe plotësim të Planit gjeneral urbanistik për Bllok 30, pjesa veriore e qytetit të Strugës, parashtruar nga ING-LULI nga f. Livadhi – Strugë.
 21. Plotësimi i Programit për ZHEL për vitin 2021,
 22. Vendim me qëllim të realilzimit të projektit me huazim nga Projekti për Efikasitetin në Energjinë në sektorin publik (PEESP) dhe autorizimin për të nënshkruar marrëveshjen fillestare
 23. Vendim për ndërkategorizim nga rruga komunale në Rrugë regjionale.

Materialet e mbledhjes së 54-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

SH P A LL J E e PROJEKT B- Lejes sëintegruar ekologjike

SH P A LL J E

e PROJEKT B- Lejes sëintegruar ekologjike

Në përputhje me nenin 122 pika 1nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015,39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike nr. 121604/1të datës 19.04.2021.

Aplikanti:

SHPKNJP BLERIM KOMERCf.Veleshta,STRUGË

Aktiviteti prioritar: 23.61 - Prodhimi i produkteve të betonit për qëllime ndërtimi.
 
Vendndodhja e instalimit:
m.v. Fences Kp nr. 645 dhe 646 KO Velesta, lista e pasurisë nr. 1516.
 

 –Sipërfaqja P=4812 м2

Personi për kontaktit: Fadil Vlashi

Tel: 070/261 792

Kategoria e instalacionit:

Shtojca2, pike 3.3 Bazat e palëvizshme të betonit me një kapacitet total të kapanoneve të betonit më të mëdha se 50 m3; nëse nuk mbulohet nga Shtojca 1 e Dekretit.

Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

Ju informojmë se kërkesa për B –  Lejen do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

www.struga.gov.mk

Me respekt,

Komuna e Strugës

Shpallja

Leja