vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në pajtim me Ligjin për tatim të pronës/”G.zyrtare e RM-së”nr.61/2006/ për paraqitje të tatimit në qarkullim të paluajtshmërive, nevoiten:

  • Për shitblerje:

-Fletëparaqitje tatimore
-Kontratë për shitblerje
-Fletëpronësi( origjinael dhe një kopje)
-250 den taksë administrative

  • Për trashëgimi:

-Fletëparaqitje tatimore
-Aktvendim i plotëfuqishëm I trashëgimisë
-Fletëpronësi( origjinale dhe një kopije)
-250 den taksë administrative

  • Për dhuratë:

-fletëparaqitje tatimore
-Kontrata për dhuratë
-Fletëpronësi(origjinale  dhe një kopje)
-çertifikatë lindjeje për pranuesit e dhuratës(për trashëgimtarët e rendit tëparë dhe të dytë) dhe kopje nga të njëjtat.
-250 den taksë administrative

  • Kontratë për mbajtje të përjetshme:

-Fletëparaqitje tatimore
-Kontrata për mbajtje të perjetshme
-Fletëpronësi( origjinale dhe një kopje)
-çertifikatë vdekjeje për pranuesin e mbajtjes
-250 den taksë administrative

  • Për ndarje fizke:

-Fletëparaqitje tatimre
-Kontratë për ndarje fizike
-fletëpronësi( origjinale dhe një kopje)
-250 den taksë administrative

  • Për aktgjykim gjyqësorë:

-Fletëparqitje tatimore
-aktgjykim gjyqësorë i plotëfuqishëm
-fletëpronësi( origjinale dhe nje kopje)
-250den taksë administartive

  • Për shitje përmes përmbaruesit:

-Fletëparqitje tatimore
-konkluzion nga përmbaruesi për shitjen e kryer
-flet[pronësi( origjinale dhe nje kopje)
-250den taksë administartive