vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE

Është përgjegjës për:

 • ndjekjen dhe zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore nga sfera e buxhetit dhe punës materiale-financiare;
 • e udhëheq, koordinon dhe kontrollon punën për përgatitjen e buxhetit të komunës dhe llogarisë vjetore të Buxhetit të komunës;
 • menaxhon, ndjek dhe kontrollon gjendjen dhe qarkullimin e mjeteve dhe burimeve të komunës të caktura me ligj;
 • kryen kontroll financiar ex-ante dhe ex-post;
 • punë që kanë të bëjnë me përgatitjen e planit (mujor, tremujor dhe vjetor) financiar për implementimin e buxhetit për komunën dhe njësitë shfrytëzuese të komunës,
 • evidentimin kontabilistik për zbatimin e buxhetit;
 • shpërndarjen e bllok dotacioneve për shrytëzuesit buxhetor;
 • menaxhon, ndjek dhe kontrollon caktimin e pagesës për tatimet;
 • mban regjistër për pronat e paluajtshme dhe të luajtshme të obliguesve tatimor dhe kujdeset për kontrollimin dhe verifikimin e regjistrit;
 • zbaton mbledhjen me dhunë të tatimeve dhe taksave të komunës;
 • kryen edhe punë të tjera që mund t’i besohen, në kuadër të kompetencave konform ligjit dhe akteve të tjera

Në suaza të sektorit për çështje financiare funksionojnë 5 njësi edhe atë:

 1. Njësia për koordinim buxhetor;
 2. Njësia për kontroll buxhetor;
 3. Njësia për kontabilitet dhe pagesa;
 4. Njësia për tatime dhe taksa komunale;
 5. Njësia për furnizime publike;

Linku për furnzime publike

Furnizime Publike