vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Ligji per obejktet te ndertuara pa leje ( legalizime)

  1. Me këtë ligj rregullohen kushtet, mënyra dhe procedura për evidentim, përcaktim të statusit juridik dhe sanksionim të objekteve të ndërtuara pa leje.
    1a. Me përcaktim të statusit juridik të objektit pa leje nënkuptohet regjistrimi i objekteve pa leje me rëndësi për Republikën, objekteve pa leje me rëndësi lokale dhe objekteve pa leje të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive dhe inkorporimin e tyre në dokumentacionin e planit urbanistik, përkatësisht regjistrimi i objekteve të linjës infrastrukturore dhe rrjeteve dhe mjeteve komunikuese elektronike në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive në pajtim me ligjin.
  1. Per parashtrimin e kerkeses per legalizim nevojiten keto dokumentacione:

1.Leter njoftim te personit per te cilin duhet te zhvillohet procedura e legalizimit;

2.Flete pronesi per parcelen kadastrale

3.Llogari nga EVN ose Proaqua jo me se voni nga muaji mars 2011 ( ne rast se mungon flete pagesa nga keto 2 institucione atehere pala duhet te dorezoje deklarate e vertetuar ne noter se objekti eshte ndertuar para hzrjes ne fuqi te ligjit per objekte te ndertuara pa leje)

4.Elaborat gjeodezik per objektin qe legalizohet.