vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 6 (gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 6 (gjashtë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 6 (gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 31.01.2022, (E Hënë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 1. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Strugës për vitin 2021
 2. Propozim – Vendim për plotësimin e Rregullores për shfrytëzimin e automjeteve zyrtare të Komunës së Strugës
 3. Raport kuartal për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” Strugë për kuartalin e tretë 01.01.2021-30.09.2021
 4. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe kanalizim” Strugë për vitin 2022,
 5. Program i Sektorit për veprimtari publike në Komunën e Strugës për vitin 2022,
 6. Propozim – Vendim për ushtrimin e transportit linjor komunal të udhëtarëve në territorin e komunës së Strugës,
 7. Propozim – Korrigjim i gabimit teknik për Projekt urbanistik me plan për parcelizim, për PN 19.14 me dedikim A4-banim i përkohshëm sipas çertfikatës nga PUJVB për bllokun 19, Vreshtat e Liqenit – Komuna e Strugës,
 8. Program për plotësimin e Programit për përpunimin e planeve urbanistike të Komunës së Strugës për vitin 2022,
 9. Propozim – Vendim për miratimin e Ndryshim dhe plotësimit të Planit detal urbanistik për NJU-11, blloku 2, përfshirja 3, 4 dhe 5, Komuna e Strugës,
 10. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik, me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 26 dhe PK nr.27, KK Strugë,
 11. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik, me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 26 dhe PK nr.27, KK Strugë,
 12. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 453/1 dhe pjesë nga PK nr.463/2, KK Strugë,
 13. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 2470/1, KK Strugë,
 14. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 661, KK Koroshishtë Zhepin,
 15. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 1439/1, KK Labunisht,
 16. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 1439/1, KK Labunisht,
 17. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 2151, KK Labunisht-jashtë.r.nd.
 18. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 1439/1, KK Labunisht,
 19. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik me qëllim të përputhjes së objektit të ndërtuar joligjor në PK nr. 1407/1, KK Labunisht,
 20. Kërkesë për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore,
 21. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Mirjeta Musa nga f.Dobovjan,
 22. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Demka Mehmedoski nga f.Labunisht,
 23. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Edip Kica nga f.Veleshtë,
 24. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Rakip Reçi nga f.Veleshtë
 25. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Lindim Arifi nga f.Dollogozhdë,
 26. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Sabije Reçi nga f.Veleshtë,
 27. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Vasko Spiroski nga f.Drasllajcë,
 28. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Pece Tankoski nga f.Bixhovë,

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,Arbëresha Vlashi

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 16 nga Ligji për veëtqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.” nr. 5/02) dhe nenit 74 paragrafi 3 nga Statuti i Komunës së Strugës (“Informatori Zyrtar i Komunës së Strugës” nr.17/02, 30/03), kurse në lidhje me nenin 6 të Vendimit për përcaktimin e procedurës për ndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Strugës, organizatat nga sfera e sportit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe sektorit joqeveritar nr. 07-1842/9 të datës 20.06.2012, Kryetari i Komunës së Strugës, shpall:  

THIRRJE PUBLIKE Për ndarjen e mjeteve financiare për klubet sportive, organizatat qytetare nga sfera e kulturës dhe organizatat qytetare dhe fondacionet  

Qëllimi i këtij konkursi është që ta përforcojë dhe përparojë bashkëpunimin e Komunës me organizatet qytetare, klubet sportive, si dhe me organizatat nga sfera e kulturës përmes vendosjes së relacioneve të partnerit dhe nxitjes së zgjidhjes së problemeve lokale nëpërmjet kyçjes të qytetarëve dhe organizatave qytetare.   Të drejtë për pjesmarrje në këtë konkurs kanë klubet sportive dhe shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet e regjistruara në territorin e Komunës së Strugës sipas Ligjit për shoqatat dhe fondacionet e qytetarëve.   Thirrjen publike me formularët e nevojshëm mund ti gjeni në web faqen e Komunës së Strugës www.struga..gov.mk  
KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko
 

Materialet e aplikimit

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 5 (pestë)të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 5 (pestë)

të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 5 (pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.12.2021, (е enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 1. Raport për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë, për periudhën kohore nga data 01.07. deri në 30.09.2021 dhe krahasimi i rezultateve të arritura për periudhën nga data 01.04.2020-30.06.2021.
 2. Program për vitin 2022 e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë,
 3. Propozim – Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale,
 4. Propozim – Program për aktivitetet nga sfera e mundësisë së barabartë midis grave dhe burrave në komunën e Strugës për vitin 2022,
 5. Propozim – Program për ndërtim të traseve të reja dhe rikonstruim i ndriçimit publik në territorin e komunës së Strugës për vitin 2022,
 6. Propozim – Program për punën e NJTZF Strugë për vitin 2022,
 7. Propozim – Aktvendim për përcaktimin e ndërprerjes së mandatit të anëtarit nga këshilli shkollor,
 8. Statut i Konviktit komunal të nxënësve “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
 9. Propozim – Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2022,
 10. Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2022,
 11. Propozim – Vendim për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2022 të llogarisë së komunës së Strugës,
 12. Propozim – Vendim për përcaktimin  e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim të mesëm për vitin 2022,
 13. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim fillor  për vitin 2022,
KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Materialet e mbledhjes

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 4 ( katërt ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 4

( katërt ) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 4 (katërt ) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën16.12.2021, (Eenjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e parëkonstituive еKëshillit të Komunës së Strugës.

     – Procesverbal nga seanca e dytë е jashtëzakonshmeeKëshillit të Komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e tretë tëKëshillit të Komunës së Strugës.

 1. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, për periudhë nga 01.01 deri 30.09.2021, si dhe krahasimi i rezultateve të arritura për periudhën nga data 01.01.-30.09.2020.
 2. Raport për punën e NP “Eko Struga” – Strugë, kuartali i III 01.07.-30.09.2021.
 3. Raport për punën w nPK “Higjiena” – f.Labunishtë për periudhë nga 01.07.2021 deri 30.09.2021, si dhe krahasimi i rezultateve të arritura për periudhën nga data 01.07.-30.09.2020.
 4. Raport për punën e NP “Oktisi” – f.Oktis, kuartali i III/2021.
 5. Raport për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë, për periudhën kohore nga data 01.07. deri në 30.09.2021 dhe krahasimi i rezultateve të arritura për periudhën nga data 01.04.2020-30.06.2021.
 6. Program për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2022.
 7. Program për punën e NP “Eko Struga” – Strugë për vitin 2022.
 8. Program për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022.
 9. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2022.
 10. Plan vjetor për punësim të NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022.
 11. Propozim – Program për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2022.
 12. Propozim – Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim të kushteve për qëndrim të turistëve në vitin 2022.
 13. Propozim – Program për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit në Komunën e Strugës për vitin 2022.
 14. Propozim  – G1 Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal 2022.
 15. Propozim – Program vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspekcionale – Inspektorat për vitin 2022.
 16. Propozim – Program për financimin e përpunimit të planeve urbanistike për vitin 2022.
 17. Propozim – program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza për vitin 2022.
 18. Propozim – Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës për vitin 2022.
 19. Propozim – Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2022.
 20.  Propozim – Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në fushën e teknologjisë Informatike për vitin 2022.
 21. Propozim – Program për punën në sferën për zotërim me tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e  Komunës së Strugës për vitin 2022.
 22. Propozim – Program për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë vendore për vitin 2022.
 23. Propozim – Plan i Programeve zhvillimore për energjetikë efikase për vitin 2022/2025.
 24. Propozim – Plan i Programeve zhvillimore për ndërtimin e rrugëve në Strugë për vitin 2022/2025.
 25. Propozim – Plan i Programeve zhvillimore për për zëvendësimin e gypave të azbestit në rrjetin e ujësjellësitnë Strugë për vitin 2022/2025.
 26. Kërkesë për lirim nga pagesa e komunaleve për sallën sportive të shkollës në PK 157 KK Dollogozhdë
 27. Kërkesë për lirim nga pagesa e komunaleve për  Kapelën (Gusulanë) në PK 686/1 KK Oktis
 28. Propozim – Program  per rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e  Komunës së Strugës vitin 2022.
 29. Propozim – Program për ndërtim, rikonstruim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale në Komunën e Strugës  për vitin 2022
 30. Propozim – Program për vënien e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2022,
 31. Propozim – Rregullore për përcaktimin e lokacionit për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2022,
 32. Propozim – Vendim për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2022,
 33. Propozim – Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Materiali i mbledhjes

Programi projektues për përpunimin e projektit urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik me destinim G2.2 – industri e lehtë farmaceutike dhe prodhim të ushqimit, prodhime konditorike, pije joalkoolike, ujë, përpunim të prodhimeve të kopshtarisë dhe pemëve, duhan etj. në Pk.nr.1063/14, Pk.nr.1063/15, Pk.nr.1063/16, Pk.nr.1063/17, Pk.nr.1063/18, Pk.nr.1063/19, Pk.nr.1063/20, Pk.nr.1063/21, Pk.nr.1063/22, Pk.nr.1063/23, Pk.nr.1063/24, Pk.nr.1063/25, Pk.nr.1063/26, Pk.nr.1063/27, Pk.nr.1063/28, Pk.nr.1063/29 dhe pjesë e Pk.nr.1063/1 KK Morovisht komuna e Strugës me sipërfaqe prej 2,31ha

VËRTETIM PËR VERIFIKIM

PROGRAMI PROEKTUES