vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 56 (pesëdhjetë e gjashtë) të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

      Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 56 (pesëdhjetë e gjashtë) të  jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

       E konvokoj mbledhjen  e 56 (pesëdhjetë e gjashtë) të  jashtëzakonshme të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.07.2021(E enjte) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

1. Propozim – Vendim deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për kompensimin e dëmit  të bërë nga rreshjet e breshërit.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba 

Plan vjetor për parandalimin e korrupsionit të Komunës së Strugës për periudhën 2021 – 2022

Plan vjetor për parandalimin e korrupsionit të Komunës së Strugës për periudhën 2021 – 2022

HYRJE

          Komuna e Strugës, në funksion të vazhdimit të luftës kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesave e punoi këtë program ku janë theksuar komponenta tëm rëndësishme të cilët duhet të realizohen gjatë vitit 2021 dhe vitin e ardhëm 2022.

         Ky Progrm i përcakton qëllimet prioritare si dhe masat dhe aktivitetet të cilat komuna e Strugës duhet t’i ndërmerr në realizimin e tyre dhe krijimit të politikave përkatëse të cilët duhet të japin rezultat gjatë arritjes së qëllimeve në këtë program.

         Me nocionin korrupsion nënkuptohet keqpërdorimi i funksionit, autorizimit publik, detyrës zyrtare ose pozitës për realizimin e  përfitimit, drejtëpërdrejtë ose përmes ndërmjetësuesit, për vete ose për dikë tjetër.

         Nocioni Korrupsion, përfshin edhe:

korrupsionin pasiv – ndarje të qëllimshme të personit zyrtar  i cili drejtëpërdrejtë ose përmes ndërmjetësuesit  kërkon ose pranon përfitime të çdo lloji, për vete ose për persona të tretë ose pranon premtim për përfitim të tillë me qëllim që të veprojë ose të përmbahet nga veprimi në pajtim me obligimet e veta ose t’i ushtroj kompetencat e veta në kundërshtim me obligimet zyrtare dhe

korrupsion aktiv – ndarje të qëllimshme kujtdo personi i cili drejtëpërdrejtë  ose përmes ndërmjetësuesit premton ose jep përfitime të çdo lloji personit zyrtar për të ose për person të tretë me qëllim që të ndikojë ose  të përmbahet nga veprimi në pajtim me obligimet e veta ose t’i ushtrojë kompetencat e veta në kundërshtim me obligimet zyrtare.

         Me nocionin konflikt interesi nënkuptohet gjendja ku personi zyrtar ka interes privat që ndikon ose mund të ndikojë në ushtrimin e paanshëm të autrizimeve të saja publike ose obligimeve zyrtare

  Çdokush është i obliguar në ushtrimin e funksionit, autorizimeve publike dhe detyrave zyrtare të veprojë në pajtim me Kushtetutën dhe me ligjet.

          Askush nuk guxon ta shfrytëzojë funksionin, autorizimin publik, detyrën zyrtare dhe pozitën për realizim ose ta lëshojë veprimin i cili sipas ligjit nuk guxon, respektivisht duhet ta zbatojë e as t’i paraprijë realizimit ë veprimit ligjor në interes personal, e as interesit ndaj personi të dytë.

          Askush nuk mund të thirret në përgjegjësi për korrupsion përveç në rastet dhe kushtet e parashikuara me ligj, me Kodin penal dhe ligj tjetër dhe në procedurë të përshkruar me ligj.

          Çdokush është i obliguar në ushtrimin e funksionit, autorizimit publik dhe deytrës zyrtare të veprojë ndërgjegjshëm, profesionalisht, me përgjegjësi, me sinqeritet, efikasitet dhe paanësi.

          Personi zyrtar në realizimin e autorizimeve publike dhe obligimeve është i detyruar t’i respektojë parimet e ligjshmërisë, parimet e barazisë, parimet e opinionit, normat etike dhe standardet profesionale, pa diskriminim ose  respektim të tërësishëm të interesit publik.

          Personi zyrtar në ushtrimin e funksionit është i obliguar të kujdeset në konfliktin e interesit eventual dhe gjatë realizimit të autorizimeve publike dhe obligimeve nuk guxon të udhëheq me ineteresa personale, familjare, fetare, partiake dhe etnike, e as nga  presione dhe premtimeve ose nga persona tjerë.

          Ushtrimi i funksionit, pushtetit, autorizimet publike, detyra zyrtare dhe punët e interesit publik janë publike dhe të rrezikshme në kontrollin publik.

         Askush nuk mund të thirret në zbatimin e ligjit ose dispozitë tjetër me të cilin do të kufizohet ose përjashtohet opinioni që të mbulohet korrupsioni ose konflikti interesit.

        Çdokush ka të drejtë të paraqesë dyshim ose  njohuri për korrupsionin dhe të jetë i mbrojtur në pajtim me ligj.

QËLLIMET E PLANIT VJETOR

Plani vjetor duhet të kontribuojë në zvogëlimin e nivelit të korrupsionit dhe të sigurojë besim më të lartë publik në punën e vetëqeverisjes lokale, si dhe zmadhimin e integritetit, transparencës në të gjitha sektorët e administratës komunale.

         Plani vjetor mund të realizohet përmes plotësimit të qëllimeve vijuese:

 1. Zbatimi i kompetencave të komunës në mënyrë ligjore, transparente, etike, ekonomike, përgjegjëse dhe efektive

Sektori profesional dhe politiko neutral publik i cili ndikon në  mënyrë të drejtë, transparent, etik, ekonomik dhe efektiv është parimi themelor për parandalimin e korrupsionit dhe nxitjes së besimit të opinionit.

 • Sigurimi i integritetit dhe transparencës gjatë punësimit në administratën komunale në pajtim me sistemin e vlerave dhe priteriomeve cilësor

Politikë e drejtë bazuar në merita dhe e depolitizuar për resurse njerëzore është baza për ndërtimin e një administrate kompetente dhe profesionale. Gjatë punësimit, është e nevojshme të respektohen të gjitha procedurat e përshkruara, të përfshihen sa më shumë kritere të matura për vlerësimin e kandidatëve në procedurën e zgjedhjes, të zvogëlohet fuqia e diskrecionit të funksionerit i cili zgjedh dhe të bëhet procedura tërësisht transparente.

 • Nxitja e mekanizmave mbikëqyrëse dhe kontrolluese

          Për realizim të drejtë të ligjit të miratuar, si dhe për parandalimin e parregullsive dhe gjetja e zgjidhjeve për korrupsion, është e domosdoshme nxitja e mekanizmave për kontroll dhe inspektim, përmirësimi i korrnizës juridike dhe financiare, resurseve njerëzore dhe materiale, si dhe nxitja e njohurive dhe aftësive të punonjësve dhe qëndrueshmërisë së tyre ndaj korrupsionit.

 • Digjitalizimi tërësishëm i administratës komunale

                 Digjitalizimi i të gjithë sektorëve të shërbimeve publike dhe përmirësimi i tyre i përhershëm e përmirëson efikasitetin dhe arritshmërinë gjatë porosisë së shërbimeve publike, i përshpejton proceset, e zvogëlon  kontaktin njerëzor dhe mundësitë për korrupsion, mundëson transparencë të lartë në të gjitha nivelet, e përmirëson interaksionin midis qytetarëve dhe pushtetit dhe proceset konsultative dhe i lehtëson kontrollet, analizat e të dhënave dhe zbulimin e korrupsionit.

 • Nulta korrupsion në furnizimet publike

           Që të mbrohen resurset publike të përfshira në furnizimet publike për të fituar vlera më e mire për shpenzimet publike, që të sigurohet  konkurrencë  e drejtë në procedurat dhe trajtim të drejtë i ofertuesve, është e domosdoshme të arrihet nivel më të lartë të transparencës në proceset, përmirësim I sistemeve bashkëkohore elektronike, përpjekje të vazhdueshme në arsim, resurse njerëzore dhe integritetin e tyre, si dhe të inkurajohet paraqitja e parregullsive dhe të mbikëqyret procesi I përgjithshëm duke i përfshirë edhe kontrollet për realizimin e kontratave të lidhura.

 • Rritja e vetëdijes publike dhe realizimi I edukimit antikorruptiv

Rritja e vetëdijes për antikorrupsion dhe etika është e domosdoshme  në të gjitha segmentet e shoqërisë sepse personi I informuar me integritet është kyç në luftën kundër korrupsionit. Përveç aktiviteteve për  vetëdije të përgjithshme, grupet e tërësishme duhet në mënyrë periodike të trajnohen për kuptimin e pasojave dëmtuese nga korrupsioni, mjeteve antikorruptive dhe etika.

 • Përfshirja e shoqërisë civile dhe mediat në luftën me korrupsionin

           Është e domosdoshme të nxitet zhvillimi i shoqërisë civile si kontrollues i rregullshmërisë së punës të pushtetit por edhe si partner në formulimin dhe realizimin e politikave antikorruptuese. Që të munden organizatat joqeveritare  dhe mediat me sukses ta zbatojnë këtë rol të rëndësishëm civile ose vet të mos bëhen gjenerator të korrupsionit, është e nevojshmenë mënyrë sistematike të ndërtohen standarde më të larta të integritetit të tyre, profesionalizëm dhe transparencë.

Personi i autorizuar për pranimin e paraqitjeve nga sugjeruesit në Komunën e Strugës
Erkanda Bauta mob: 078-427-158

Plani Aksionar

A K T V E N D I M

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 55 (pesëdhjetë e pestë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 55

(pesëdhjetë e pestë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 55 (pesëdhjetë e pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën30.06.2021, (E mërkurë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 54, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendeve të paluajtshme.
 2. Propozim – Vendim deri tek Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 3. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin 2022.
 4. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Murat Labënishti” – f.Labunisht për vitin 2022.
 5. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin 2022.
 6. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Vendimit për përcaktimin e shumës maksimale së vlerës të pikës për llogaritjen e rrogave të nëpunësve administrativ të punësuar në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë.
 7. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Vendimit për përcaktimin e shumës maksimale së vlerës të pikës për llogaritjen e rrogave të dhënësve të shërbimeve publike dhe drejtorëve të institucioneve publike për fëmijëve për vitin 2021.
 8. Propozim Vendim për dhënie pëlqim për formimin e grupeve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë, me numër më të ulët respektivisht më të madh të fëmijëve nga numri ligjërisht i përcaktuar.
 9. Propozim Vendim për dhënie pëlqim të Vendimit për përcaktimin e orarit të punës  së punonjësve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë.
 10. Propozim – Vendim për miratimin e Rregullores për përbërjen dhe mënyrën e punës së Komisionit për pranimin e fëmijëve dhe përcaktimin e kritereve për pranimin e fëmijëve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë.
 11. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare (Liman Hani).
 12. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare (Asan Mehmedoski).

Materialet e mbledhjes së 55-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 54 ( pesëdhjetë e katër) të Këshillit të Komunës së Strugës

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 54

( pesëdhjetë e katër)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 54 (pesëdhjetë e katërt) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 31.05.2021, (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 52, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

Procesverbali i seancës së 53, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Plan vjetor për punësim për vitin 2022, në SHMK “Dr – Ibrahim Temo” – Strugë,
 2. Plan vjetor për punësim për vitin 2022,  në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
 3. Plan vjetor për punësim për vitin 2022, në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë,
 4. Plan vjetor për punësim  për vitin 2022, në SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë,
 5. Plan vjetor për punësim për vitin 2022,  në SHFK “Bashkimi” – f. Oktis,
 6. Ndryshim dhe Plotësim të Planit vjetor për punësim për vitin 2021, të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë.
 7. Ndryshim dhe Plotësim të Planit vjetor për punësim për vitin 2021, të NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë.
 8. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Zini Hani” –f. Veleshtë,
 9. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Ashim Agushi” –f. Ladorisht,
 10. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Nuri Mazari”–f. Delolodozhdë,
 11. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Orhan Xhemaili” –f. Tateshi Epërm,
 12. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Murat Labunishtl” –f. Labunistë,
 13. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Bashkimi” –f. Oktis,
 14. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali I/2021,
 15. Raport për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë, kuartali I/2021,
 16. Propozim – Korrigjim të gabimit teknik për Planin Detal urbanistik për pjesë nga Njësia urbane 4, blloku 15, komuna e Strugës.
 17. Propozim – Korrigjim të gabimit teknik për PN 3.9 nga Plani detal urbanistik për pjesë të Njësisë urbane 7, Bllok 20 dhe pjes nga Bloku 21, Komuna e Strugës.
 18. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Planit Gjeneral urbanistik për NJU – 6, BU 18 dhe 19, NJU – 8, BU 23 dhe përpunimi i PDU për pjesë nga BU 18 dhe 23, parashtruar nga K.N Inzhinering SHPKNJP – Strugë.
 19. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Proektit Urbanistik jashtë kufinjëve të planit urbanistik me destinim A1.5, parashtruar nga Pro Inzhinering SHPK – Tetovë.
 20. Iniciativë e pranuar për perpunim të ndryshim dhe plotësim të Planit gjeneral urbanistik për Bllok 30, pjesa veriore e qytetit të Strugës, parashtruar nga ING-LULI nga f. Livadhi – Strugë.
 21. Plotësimi i Programit për ZHEL për vitin 2021,
 22. Vendim me qëllim të realilzimit të projektit me huazim nga Projekti për Efikasitetin në Energjinë në sektorin publik (PEESP) dhe autorizimin për të nënshkruar marrëveshjen fillestare
 23. Vendim për ndërkategorizim nga rruga komunale në Rrugë regjionale.

Materialet e mbledhjes së 54-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

SH P A LL J E e PROJEKT B- Lejes sëintegruar ekologjike

SH P A LL J E

e PROJEKT B- Lejes sëintegruar ekologjike

Në përputhje me nenin 122 pika 1nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015,39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike nr. 121604/1të datës 19.04.2021.

Aplikanti:

SHPKNJP BLERIM KOMERCf.Veleshta,STRUGË

Aktiviteti prioritar: 23.61 - Prodhimi i produkteve të betonit për qëllime ndërtimi.
 
Vendndodhja e instalimit:
m.v. Fences Kp nr. 645 dhe 646 KO Velesta, lista e pasurisë nr. 1516.
 

 –Sipërfaqja P=4812 м2

Personi për kontaktit: Fadil Vlashi

Tel: 070/261 792

Kategoria e instalacionit:

Shtojca2, pike 3.3 Bazat e palëvizshme të betonit me një kapacitet total të kapanoneve të betonit më të mëdha se 50 m3; nëse nuk mbulohet nga Shtojca 1 e Dekretit.

Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

Ju informojmë se kërkesa për B –  Lejen do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

www.struga.gov.mk

Me respekt,

Komuna e Strugës

Shpallja

Leja

Përpunim të Projektit urbanistik jashtë vendbanimit për plan urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore për pjesë të PK 584/3 dhe pjerë e PK 578/3, KK Radozhdë, ( A4.3 – shtëpi pushuese dhe objekte për qendrim të përkohshëm) komuna e Strugës.

Përpunim të Projektit urbanistik jashtë vendbanimit për plan urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore për pjesë të PK 584/3 dhe pjerë e PK 578/3, KK Radozhdë, ( A4.3 – shtëpi pushuese dhe objekte për qendrim të përkohshëm) komuna e Strugës.

Shkarko projektin urbanistik

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 53 ( pesëdhjetë e tre ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 53 ( pesëdhjetë e tre )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 53 (pesëdhjetë e tre) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën29.04.2021, (E Enjte) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 51, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Rebalanc  i Buxhetit të komunës së Strugës,
 2. Raport për punën e Komunës së Strugës, kuartali I/2021,
 3. Vendim për marrjen e borxhit të mbetur  për (naftë për sezonin e ngrohjes 2016 – 2017) për SHF “Kliment Ohridski” – f. Draslajcë dhe SHF “Zini Hani” – f. Vleshtë,
 4. Propozim – Statut i Shkollës Fillore Komunalle të Muzikës – Strugë,
 5. Plan vjetor për punësim në SHMK “Niko Nestor” – Strugë,
 6. Plan vjetor për punësim në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f. Drasllajcë,
 7. Plan vjetor për punësim në SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh i Epërm,
 8. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë
 9. Aktvendim për emërim të anëtarit në Këshillin drejtues të SHFK “Goce Dellçev” –f.Jabllanicë
 10. Propozim – Vendim për Subvencionimin e shpenzimeve për shërbime komunale
 11. Plan Vjetor për parandalimin e korrupsionit të Komunës së Strugës për periudhën 2021 – 2022,
 12. Raport për realizimin e Programit për barazi gjinore për vitin 2020,
 13.  Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të komunës së Strugës, për vitin 2020,
 14. Raport për realizimin e Programit për realizimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse të komunës së Strugës për vitin 2020,
 15. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e Mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve të Komunës së Strugës për vitin 2020,
 16. Raport për realizimin e Programit për shënimin e ngjarjeve  dhe personave të rëndësishëm nga e kaluara jonë kulturore për vitin 2020,
 17. Raport për punën e NP “Eko – Struga” – Strugë, kuartali I/2021,
 18. Raport për punën e NP “Oktisi” – f. Oktis, kuartali I/2021,
 19. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë, kuartali I/2021,
 20. Raport për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f. Dollogozhdë, kuartali I/2021.
 21. Vendim për parashtrimin  e aplikacionit  të projektit për Përgatitjen e dokumentacionit planor urbanistik  për fshatrat Vranishtë, Tatesh dhe Kalishtë deri te Byroja për zhvillim rajonal të thirrjes për 2021-zhvillim i fshatrave.
 22. Vendim për pjesëmarrje financiare të projektit për Përgatitjen e dokumentacionit planor urbanistik për fshatrat Vranishtë, Tatesh dhe Kalishtë deri te Byroja për Zhvillimin Rajonal të thirrjes për 2021 – zhvillimi i fshatrave.
 23. Vendim për parashtrimin e aplikacionit të projektit për Rikonstruim i rrjetit ujësjellës në fshatin Belicë e Poshtme deri te Byroja për zhvillim rajonal të thirjes për 2021- zvogëlimin e dispariteteve midis dhe në kuadër të rajoneve planore dhe rritjen e konkurrencës rajonale për  vitin   2021.
 24. Vendim për pjesëmarrje financiare të projektit për Rikonstruim i rrjetit ujësjellës në fshatin Belicë e poshtme deri te Byroja për Zhvillimin Rajonal të thirrjes për vitin 2021 – zvogëlim  i dispariteteve midis dhe në kuadër të rajoneve planore dhe rritjen e konkurrencës rajonale për 2021.
 25. Vendim për parashtrimin e aplikacionit të projektit për Përgatitjen e dokumentacionit teknik për zëvendësimin e  asbest-çimentos për rrjetinujësjellës për qytetin e Strugës deri te Byroja për Zhvillim rajonal të thirjes për 2021-zhvillim i zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm  urban.
 26. Vendim për pjesëmarrje financiare të projektit për Përgatitjen e dokumentacionit teknik për zëvendësimin e  azbest-çimentos për rrjetin ujësjellës  për qytetin e Strugës deri te Byroja për Zhvillimin Rajonal të thirrjes për vitin 2021 –zhvillim i territoreve urbane dhe zhvillim i qëndrueshëm urban.
 27. Vendim për parashtrimin e aplikacionit të projektit për Përgatitjen e dokumentacionit teknik për rrjetin sekondar kanalizues për fshatin Radozhdë dhe vendbanimin turistik Elen Kamen në Strugë deri te Byroja për Zhvillim rajonal të thirjes për 2021- për zhvillim të zonave me nevoja specifike zhvillimore.
 28. Vendim për pjesëmarrje financiare të projektit për Përgatitjen e dokumentacionit teknik për rrjetin sekondar kanalizues për fshatin Radozhdë dhe vendbanimin turistik Elen Kamen në Strugë te Byroja për Zhvillimin Rajonal të thirrjes për 2021 – për zhvillim të zonave me nevoja specifike zhvillimore.
 29. Vendim për përcaktimin e zonës mbrojtëse për intervenimin e  ujësjellësit.
 30. Kërkesë për marrjen  e lejes për rregullimin e hapësirës midis Plazhit të femrave dhe Plazhit Lulja e Majit, parashtruar nga Shoqata e qytetarëve dhe klubeve sportive.

Materialet e mbledhjes së 53-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 52 ( pesëdhjetë e dy ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 52 ( pesëdhjetë e dy )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 52 (pesëdhjetë e dy) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën30.03.2021, (E martë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 1. Llogaria vjetore e SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunisht për vitin 2020,
 2. Llogaria vjetore e SHFK “Bashkimi” – f. Oktis për vitin 2020,
 3. Llogaria vjetore e SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin 2020,
 4. Llogaria vjetore e SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2020,
 5. Llogaria vjetore e SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë për vitin 2020,
 6. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë për vitin 2020,
 7. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë për vitin 2020,
 8. Llogaria vjetore e SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh për vitin 2020,
 9. Llogaria vjetore e SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë për vitin 2020,
 10. Llogaria vjetore e SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorisht për vitin 2020,
 11. Llogaria vjetore e SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2020,
 12. Llogaria vjetore e SHMK “Dr Ibrahim Temo” – Strugë për vitin 2020,
 13. Llogaria vjetore e SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2020,
 14. Llogaria vjetore e EPKÇF 8 Marsi – Strugë për vitin 2020,
 15. Program për punën e Njësisë për bashkëpunim me Bashkësitë Lokale për vitin 2021,
 16. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhemenaxhimime kriza në vitin 2021,
 17. Raport për realizimin e punëssë Njësisë  për Bashkëpunim me Bashkësitë Lokale  për vitin  2020,
 18. Raport për realizimin e aktiviteteve  të  Programit të Komunës së Strugës  në fushën e mbrojtjes dhe shpëtim me menaxhimin e krizave për vitin 2020.
 19. Raport për punën e Qendrës së rajonit planor jugperëndimor për vitin 2020.
 20. Kërkesë për dhënie Pëlqim Vendimit për rregullimin e marrëdhënieve të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” –  Strugë si pasues juridik i NPN “Proakva” – Strugës në kontratat për partner privat publik për HCV “Burimet e Belicës së Epërme” dhe HCV “Burimet Verore”.
 21. Raport vjetor për zbatimin e tarifave të përcaktuarа – furnizim me ujë për periudhën 01-2020 deri në 12-2020 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë.
 22. Raport vjetor për zbatimin e tarifave të përcaktuarа-largim i ujërave të ndotura për periudhën 05.03.2020 deri në 12-2020 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë.
 23. Kërkesë nga BV Prisovjan  për shfrytëzim të përkohshëm të Objektitnë f.Prisovjan – Strugë.
 24. Plan për ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim të NP “EKO – STRUGA” – Strugë për vitin 2021,
 25. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Projektit urbanistikpër tokën ndërtimore me destinim G2, në pjesë të PK.nr. 940/1 dhe PK.nr. 940/9,  PK.nr. 940/10, PK.nr. 940/11, PK.nr. 940/12 dhe PK.nr. 940/13 KK Moroishtë – Strugë, parashtruar nga personi Boris Kovaçeski.
 26. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Planit urbanistik jashtë vendbanimit me destinim A4.3 ,  në PK.nr. 1736/34 dhe PK.nr. 1736/35 KK Mishleshovë – Strugë, parashtruar nga Pro – Inzhenering – Tetovë.
 27. Iniciativë e pranuar për pëpunimin e Proektit urbansitik me planin për parcelim të PN 1.14 nga PDU për pjesë nga NJU – 6, bllok 18 KK Strugë, parashtruar nga Pro – Inzhenering – Tetovë.
 28. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Planit urbanistik jashtë vendbanimit  me destinim A4.3 në PK.nr.  2830, 2830/1, 2832, 2854, 2857, 2858, 2859, 2860, 2871, 2870, 2869, 2861/1, 2861/2, 2869, 2868, 2863 dhe 2862 KK Llabunishtë – Strugë, parashtruar nga personi Kujtim Qazimi.
 29. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Projektit urbanistikpër fshat me destinim A, në PK.nr. 1925 dhe PK.nr. 1927 KK Borovec – Strugë, parashtruar nga SHT BOGRAD SHPK – Strugë.
 30. Iniciativë e pranuar për ndryshim dhe plotësim të PGJU për Strugën, për NJU – 5, NJU – 7, NJU – 8 blloku 23 dhe NJU – 11 blloku 4 dhe ndryshim të PDU për NJU 8 bllok 23, parashtruar nga KN – Inzhinjering – Strugë.
 31. Propozim – Vendim për plotësimin e Vendimit për përcaktimin e nevojës për vendosjen e Pajisjes urbane.
 32. Vendim për përcaktimin e vendparkimeve publike për parkim zonal në territorin e qytetit të Strugës.
 33. Vendim për përcaktimin e tarifës së çmimeve në bazë të zonave, për organizimin e parkimit zonal në territorin e qytetit të Strugës.
 34. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga Zamira Lloga nga f.Livadhi .
 35. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga Arif Ametoski nga f.Belicë.
 36. Pyetje këshilltarësh.

Materialet e mbledhjes së 52-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 51 ( pesëdhjetë e një ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 51

( pesëdhjetë e një )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 51 (pesëdhjetë e një ) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 15.03.2021, (E hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 50-të, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Llogaria vjetore e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2020.
 2. Vendim për ndryshim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës.
 3. Propozim – Plan për regjistrimin e nxënësve në vitin e I në Shkollat e mesme komunale në vitin shkollore 2021/2020.
 4. Aktvendim për shkarkim dhe  emërim të anëtarit në Këshillin Shkollor të SHFK  “Goce Delçev” – f. Podgorci.
 5. Vendim për marrjen e borxhit.

Materialet e mbledhjes së 51-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba